Parrot Airborne Cargo Handleiding

Tuesday, July 18, 2017
Download

Airborne Cargo Drone TRAVIS MARS Handleiding

Inhoudsopgave Voordat u begint .......................................................................................................................................................4 De batterij opladen .......................................................................................................................................................4 De MiniDrone inschakelen .......................................................................................................................................................5 Compatibiliteit .......................................................................................................................................................5 De toepassing downloaden .......................................................................................................................................................5 Een smartphone verbinden .......................................................................................................................................................5 Besturing .......................................................................................................................................................7 Beschrijving van het besturingsscherm .......................................................................................................................................................8 Flat trim .......................................................................................................................................................8 Opstijgen .......................................................................................................................................................9 De MiniDrone besturen .......................................................................................................................................................9 Voorgeprogrammeerde stunten .......................................................................................................................................................11 Bouwstenen plaatsen .......................................................................................................................................................11 Landen .......................................................................................................................................................11 Batterij .......................................................................................................................................................12 Foto's .......................................................................................................................................................12 Foto's terugzetten of verwijderen .......................................................................................................................................................12 Video's .......................................................................................................................................................13 Instellingen .......................................................................................................................................................14 Maximale hoogte .......................................................................................................................................................14 Maximale hellingshoek .......................................................................................................................................................14 Modus voor linkshandigen .......................................................................................................................................................14 Besturingsinstellingen .......................................................................................................................................................14 Automatisch opnemen .......................................................................................................................................................14 Maximale verticale snelheid .......................................................................................................................................................15 Maximale rotatiesnelheid .......................................................................................................................................................15 Rompen .......................................................................................................................................................15 Veiligheidsuitschakeling .......................................................................................................................................................15 Laadinstellingen .......................................................................................................................................................15 Netwerknaam .......................................................................................................................................................15 Versies .......................................................................................................................................................16 Updates .......................................................................................................................................................17 Algemene Informatie .......................................................................................................................................................18

Voorzorgsmaatregelen en onderhoud .......................................................................................................................................................18 Accessoires en reserveonderdelen .......................................................................................................................................................18 Batterij .......................................................................................................................................................19 Garantie .......................................................................................................................................................19 Wijzigingen .......................................................................................................................................................19 Hoe dit product te recyclen .......................................................................................................................................................20 Verklaring van overeenstemming .......................................................................................................................................................20 Geregistreerde handelsmerken .......................................................................................................................................................20 Waarschuwing in verband met de privacybescherming .......................................................................................................................................................20

Voordat u begint De batterij opladen 1. Plaats de accu in het daarvoor bestemde vak (foto A en B). Het driehoekje op de batterij geeft de bovenkant aan. De punt van de driehoek wijst in de plaatsingsrichting van de batterij. 2. Sluit de MiniDrone aan (foto C en D): · Met een lader met een vermogen van minimaal 2,4 A bedraagt de laadtijd ongeveer 25 minuten. · Met een computer en een USB-kabel bedraagt de laadtijd ongeveer 1 uur en 30 minuten. Om de batterij te verwijderen, tilt u het lipje boven de batterij op en schuift u de batterij naar achteren. 4 Voordat u begint

De MiniDrone inschakelen Plaats de batterij in het daarvoor bestemde vak of druk op de knop On/Off aan de onderkant van de MiniDrone. Plaats de MiniDrone vervolgens op een plat oppervlak om de initialisatiefase af te ronden. De ogen van de MiniDrone worden rood, oranje en ten slotte groen. Compatibiliteit Om de MiniDrone te kunnen gebruiken, dient u te beschikken over een een tablet die Bluetooth smartphone of ® 4.0 ondersteunt. Zie voor meer informatie de pagina over compatibiliteit op onze website voor meer informatie. De toepassing downloaden Ga naar de App StoreSM of naar Google PlayTM en download de gratis app FreeFlight3. Een smartphone verbinden Aangezien de MiniDrone Bluetooth® Low Energy ondersteunt, verschijnt hij niet in de gewone lijst met Bluetooth®-randapparaten die op uw smartphone wordt weergegeven. U kunt hem alleen zien en er verbinding mee maken via de app FreeFlight3. 1. Activeer de Bluetooth®-functie op uw smartphone. 2. Start de app FreeFlight3. 3. Druk op om de lijst met MiniDrones in de buurt van uw smartphone weer te geven. > De verbinding tussen de smartphone en de MiniDrone komt automatisch tot stand. Er verschijnt een pop-up met de melding "Status verzenden" en vervolgens "Verbonden". > Het pictogram geeft de MiniDroneweer waarmee op dat moment verbinding is. > Het pictogram geeft de status van de Bluetooth®-verbinding tussen uw smartphone en de MiniDrone weer. Het aantal verlichte streepjes komt overeen met de kwaliteit van de verbinding. Voordat u begint 5

Druk op de naam van uw MiniDrone in de lijst als uw smartphone niet automatisch met de MiniDrone verbinding maakt. 6 Voordat u begint

Besturing 1. Start de app FreeFlight3. > Het hoofdscherm verschijnt. 2. Druk opVrije vlucht om de MiniDrone in de modus Normaal te besturen. Druk op Film mijn drone om de MiniDrone in de modus Joystick te besturen. In de modus Joystick kunt u de MiniDrone met uw smartphone filmen terwijl u hem bestuurt. Zie voor meer informatie over de besturingsmodi het gedeelte De MiniDrone besturen. > Het besturingsscherm verschijnt. Een pop-up vraagt u de besturingsmodus van de MiniDrone te kiezen: · MiniDrone met rompen, · MiniDrone zonder rompen, Besturing 7

Beschrijving van het besturingsscherm Nr. Beschrijving Nr. Beschrijving 1 Terug naar het vorige scherm 7 Foto 2 Instellingen 8 Linker joystick 3 Flat trim 9 Rechter joystick (versnellingsmeter) 4 Noodstop 10 Opstijgen (take off) / Landen (landing) 5 Opstijgen ingezet 11 Batterijniveau 6 Voorgeprogrammeerde stunten Flat trim Zorg voor het opstijgen (met name na een botsing of een val) dat u de MiniDrone op een vlakke ondergrond plaatst en druk op . 8 Besturing

Opstijgen Plaats de MiniDrone op een vlak en droog oppervlak, in een gebied zonder obstakels en druk op Take Off. > De MiniDrone stijgt op en blijft op 1 m boven de grond stilhangen. U kunt deMiniDrone ook laten opstijgen vanuit uw hand. De procedure is als volgt: 1. Druk op . > De lampjes van de MiniDrone knipperen snel achter elkaar in rood en groen. 2. Gooi de MiniDrone naar voren, omhoog of laat hem uit uw hand vallen. > De propellermotoren van de MiniDrone starten automatisch en de Minidrone stabiliseert zichzelf. De MiniDrone besturen De verplaatsingen zijn afhankelijk van de instellingen van de geselecteerde besturingsmodus: Joystick, Normaal of Expert. Standaard is de modus Normaal geselecteerd. Zie voor het wijzigen van de besturingsmodus het gedeelte Besturingsinstellingen. Normaal Linker joystick Rechter joystick (versnellingsmeter) · Druk op de joystick en kantel de · Druk op of om de MiniDrone smartphone naar voren of naar achteren om de MiniDrone naar naar rechts of links te laten wentelen. voren of naar achteren te sturen. · Druk op of om de MiniDrone · Kantel de smartphone naar links of te laten stijgen of dalen. naar rechts om de MiniDrone naar links of naar rechts te sturen. Besturing 9

Expert Linker joystick Rechter joystick · Druk op of om de MiniDrone · Schuif met een vinger van het midden van de joystick naar of naar rechts of links te laten wentelen. om een kwartslag naar links of · Druk op of om de MiniDrone naar rechts te draaien. te laten stijgen of dalen. · Schuif met een vinger van het · Houd de middelste toets ingedrukt midden van de joystick naar of en kantel de smartphone om de om een halve slag naar links of naar rechts te draaien. MiniDrone te sturen. Joystick Linker joystick Rechter joystick · Druk op of om de MiniDrone · Schuif de joystick naar boven of naar beneden om de MiniDrone vooruit of naar rechts of links te laten wentelen. achteruit te sturen. · Druk op of om de MiniDrone · Schuif de joystick naar rechts of naar te laten stijgen of dalen. links om de MiniDrone naar rechts of naar links te sturen. In de modus Joystick kunt u de MiniDrone met de camera van uw smartphone filmen terwijl u hem bestuurt. Druk hiervoor op . Video's worden automatisch opgeslagen in de galerij van de app FreeFlight3. 10 Besturing

Druk op om de opname te stoppen. Voorgeprogrammeerde stunten 1. Druk op het looping-pictogram om de lijst met voorgeprogrammeerde stunts weer te geven. Standaard is er geen stunt geselecteerd. looping achterover looping voorover looping naar links looping naar rechts geen figuur 2. Druk op de gewenste stunt. > Het pictogram wordt weergegeven in de plaats van . 3. Tik 2 keer op het scherm van uw smartphone om de gekozen stunt uit te voeren. 4. Druk nogmaals op het pictogram van de stunt om hem te wijzigen. Bouwstenen plaatsen De MiniDrone kan tot 14 g lading vervoeren. Let op dat de last gelijkmatig over beide zijden wordt verdeeld wanneer u bouwstenen of poppetjes op de MiniDrone plaatst. Landen Zorg ervoor dat de MiniDrone boven een plat, droog en vrij oppervlak hangt en druk daarna op Landing om de MiniDrone te laten landen. Druk alleen op Emergency in een noodsituatie. De motoren vallen dan stil en de MiniDrone valt omlaag, ongeacht de hoogte waarop hij zich bevindt. Besturing 11

Batterij Het pictogram geeft het batterijniveau van deMiniDrone weer. De batterijduur van de MiniDrone bedraagt ongeveer 7 minuten wanneer de rompen zijn geïnstalleerd en 9 minuten wanneer de rompen niet zijn geïnstalleerd. Het lampje wordt rood als de batterij bijna leeg is. Laat de MiniDrone terugkomen of landen als het batterijniveau van de MiniDrone te laag is. Foto's Druk op de knop om een foto te nemen met behulp van de verticale camera op de MiniDrone. De foto wordt opgeslagen in het geheugen van de MiniDrone. U kunt honderden foto's in het interne geheugen van de MiniDrone opslaan. Als het geheugen vol is, krijgt u een melding dat er geen foto's meer genomen kunnen worden. Foto's terugzetten of verwijderen Om foto's terug te zetten of te verwijderen, moet uw smartphone verbonden zijn met de MiniDrone. 1. Open het contex tmenu. Doe daartoe het volgende: · Als het besturingsscherm geopend is, drukt u op en daarna op . · Als het hoofdscherm geopend is, drukt u op . 2. Druk op Intern geheugen. > Er verschijnt een overzicht van de foto's die in het geheugen van de MiniDrone zijn opgeslagen. 3. Selecteer een of meerdere bestanden. 4. Druk op Verwijderen of Overzetten. > De bestanden worden overgezet naar de galerij van de FreeFlight3 en het telefoongeheugen. U kunt ze ook terughalen of verwijderen door de MiniDrone op uw computer aan te sluiten met de meegeleverde USB-kabel. Hiervoor dient de batterij van de MiniDrone geïnstalleerd te zijn. Na aansluiting verschijnt de MiniDrone als USB- stick op uw computer. U kunt dan bestanden kopiëren via de computer. 12 Besturing

Video's U kunt uw MiniDrone met uw smartphone filmen terwijl u hem bestuurt. Daarvoor moet de besturingsmodus Joystick geactiveerd zijn. Zie voor meer informatie het gedeelte Besturingsinstellingen. Druk op om een video op te nemen. Het pictogram knippert tijdens de opname. Stel de camera van uw smartphone scherp op de MiniDrone. Druk op om de video-opname te stoppen. Het pictogram wordt dan . Video's worden automatisch opgeslagen in de galerij van de FreeFlight3 en in het telefoongeheugen. Om de galerij te openen: 1. Open het hoofdscherm van de FreeFlight3. 2. Druk op en vervolgens op Galerij. Besturing 13

Instellingen Druk op om het instellingenmenu van de MiniDrone te openen. U kunt altijd op drukken om de fabrieksinstellingen terug te zetten. Maximale hoogte Met de optie Maximale hoogte kunt u de max imale hoogte instellen voor de MiniDrone. Wanneer de MiniDrone op het punt staat deze grens te overschrijden, daalt hij automatisch tot de geselecteerde hoogte. Maximale hellingshoek Met de optie Maximale hellingshoek kan de max imale hellingshoek worden ingesteld die de MiniDrone kan aannemen. Als de waarde hoog is, is de kanteling van de MiniDrone groot. Als de waarde laag is, is de kanteling van de MiniDrone klein. Deze instelling is van invloed op de versnelling. Als de MiniDrone ver doorkantelt, komt hij sneller op gang en reageert hij alerter op de bediening. Modus voor linkshandigen Met de optie Joysticks omkeren kunt u de bediening op uw smartphone omdraaien. Besturingsinstellingen Met de opties Expert, Normaal en Joystick kan de besturingsmodus worden gekozen. Zie voor meer informatie over de besturingsmodi het gedeelte Besturing in de handleiding. Automatisch opnemen De optie Autom. opname is alleen beschikbaar in de modus Joystick. Hiermee start de opname automatisch wanneer u op Take off drukt. Zie voor meer informatie over het opnemen van video's het gedeelte Video. 14 Instellingen

Maximale verticale snelheid Met de optie Maximale verticale snelheid kunt u de opwaartse en neerwaartse snelheid van de MiniDrone instellen aan de hand van de knoppen of . Maximale rotatiesnelheid Met de optie Maximale rotatiesnelheid kunt u de ma x imale rotatiesnelheid van de MiniDrone instellen aan de hand van de knoppen of . Rompen Activeer de optie Romp wanneer u de rompen op de MiniDrone heeft geplaatst. Veiligheidsuitschakeling Met de optie Veiligheidsuitschakeling worden de motoren uitgeschakeld in geval van aanhoudende schokken tegen de propellers van de MiniDrone. Deze optie, die standaard is uitgeschakeld, is aan te bevelen voor beginnende piloten. Laadinstellingen In het scherm Laadinstellingen worden de laatste laadmethode en het laadniveau van de batterij van de MiniDrone weergegeven. Netwerknaam Met de optie Netwerknaam kunt u de Bluetooth®-naam wijzigen waaronder deMiniDrone zichtbaar is voor uw smartphone via de app FreeFlight3. De naamswijziging wordt pas actief als u de MiniDroneopnieuw heeft opgestart. De netwerknaam van de MiniDrone mag alleen letters, cijfers en underscores (_) bevatten. De naam mag niet meer dan 32 tekens bevatten. Instellingen 15

Versies Het scherm Algemene informatie kan het volgende weergeven: · het versienummer van de app FreeFlight3 die op uw smartphone geïnstalleerd is; · het versienummer van de firmware die op uw MiniDrone geïnstalleerd is; · de hardwareversie van uw MiniDrone. 16 Instellingen

Updates Druk op Updates om te kijken of er een update is voor de MiniDrone. U kunt de MiniDrone op 2 manieren updaten: · via USB, door het updatebestand te downloaden op onze website. Voor deze methode is een computer nodig. Zorg ervoor dat de batterij van de MiniDrone geïnstalleerd en volledig opgeladen is voordat u een update via USB uitvoert. · via de app FreeFlight3, door op Updates te drukken. Updates 17

Algemene Informatie Voorzorgsmaatregelen en onderhoud De MiniDrone is niet geschikt voor kinderen jonger dan 14 jaar. De MiniDrone is een vliegtuigmodel dat bedoeld is voor recreatief en hobbymatig gebruik. De piloot moet de MiniDrone voortdurend in het zicht houden en besturen. Het gebruik van de MiniDrone moet voldoen aan de burgerluchtvaartregels van uw land. De vliegplaats moet zo worden gekozen dat de veiligheid van personen, dieren en goederen te allen tijde is verzekerd. Gebruik van de MiniDrone in bepaalde openbare ruimten (zoals stations of vliegvelden) of op de openbare weg is niet toegestaan. Installeer de rompen wanneer u de MiniDrone binnen wilt gebruiken, om de MiniDrone te beschermen wanneer deze tegen een ander voorwerp botst. De propellers van de MiniDrone kunnen letsel of schade veroorzaken. Raak de MiniDrone niet aan tijdens het vliegen. Wacht tot de propellers volledig uitgedraaid zijn voordat u de MiniDrone aanraakt. Gebruik uitsluitend de door de fabrikant opgegeven accessoires. Zand of stof in de MiniDrone kan onherstelbare schade veroorzaken. Plaats de bescherming om in geval van een stuurfout of een defect aan de de MiniDrone de kans op direct contact tussen de propellers en mensen of voorwerpen in de buurt te voorkomen. Gebruik de MiniDrone niet bij slecht weer (regen, hevige wind, sneeuw) of slecht zicht (nacht). Hou de MiniDrone uit de buurt van hoogspanningslijnen, gebouwen of andere potentieel gevaarlijke plaatsen. Gebruik dit apparaat niet in de buurt van vloeistoffen. Zet de MiniDrone niet op het water of op een nat oppervlak, omdat dat onherstelbare schade kan veroorzaken. Laat de MiniDrone geen al te grote hoogteverschillen maken. Laat de MiniDrone niet in de zon staan. Accessoires en reserveonderdelen Accessoires en onderdelen zijn verkrijgbaar bij de Parrot-dealer of op onze website store.parrot.com. 18 Algemene Informatie

Batterij Het niet-opvolgen van de instructies kan leiden tot permanente schade aan de accu en de omgeving daarvan of letsel. Gebruik altijd een LiPo-lader. Nooit opladen via een ontladingskabel. Nooit traag of met een lader van minder dan 2,5 V opladen. De accutemperatuur mag nooit hoger worden dan 60°C (140°F). Nooit de kabels losmaken of aanpassen, of de accucel doorboren. Plaats de accu nooit op brandbare materialen en laat hem tijdens het opladen niet onbeheerd achter. Laad de batterij altijd op een brandveilige plaats op. Zorg er altijd voor dat de uitgangsspanning van de lader overeenkomt met de accuspanning. Altijd buiten bereik van kinderen houden. Verkeerd gebruik van de accu kan brand, ontploffingen of andere schade veroorzaken. De accuklemmen mogen niet kortgesloten worden. Het product mag alleen worden aangesloten op hardware van klasse II die voorzien is van het symbool hiernaast. Garantie De garantievoorwaarden zijn te vinden in de algemene verkoopvoorwaarden van de verkoper bij wie u de MiniDrone heeft gekocht. Wijzigingen De uitleg en de specificaties in deze gebruikershandleiding worden uitsluitend gegeven ter informatie en kunnen zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd. Deze informatie was correct bij het ter perse gaan en de grootste zorg werd gewijd aan de samenstelling ervan, om u zo nauwkeurig mogelijke informatie te verschaffen. Parrot S.A. kan echter niet direct of indirect verantwoordelijk worden gehouden voor eventuele schade of toevallig verlies van gegevens voortvloeiend uit een fout of weglating in dit document. Parrot S.A. behoudt zich het recht voor het product of de gebruikershandleiding te wijzigen of verbeteren zonder enige beperking en zonder verplichting om de gebruiker daarover te informeren. In het kader van de aandacht die Parrot S.A. schenkt aan de verbetering van onze producten, kan het product dat u hebt gekocht enigszins verschillen van het in dit document beschreven product. In dat geval kunt u misschien een nieuwe versie van de elektronische gebruikershandleiding vinden op de website www.parrot.com. Algemene Informatie 19

Hoe dit product te recyclen Het symbool op het product en de bijbehorende documentatie geeft aan dat het aan het einde van de levensduur niet met het huisvuil afgevoerd mag worden. Ongecontroleerd weggooien van afval kan leiden tot milieuschade. Scheid afval en voer het op verantwoorde wijze af. Voor inlichtingen over hoe en waar dit product gerecycleerd kan worden, kunnen particulieren terecht bij de verkoper of de gemeente. Verklaring van overeenstemming Parrot SA, 174 quai de J emmapes, 75010 Paris, France, verklaart onder eigen verantwoordelijkheid dat het product dat in deze handleiding wordt beschreven voldoet aan de technische normen EN 301489-17, EN300328, EN71-1, EN71-2, EN62115, de R&TTE-richtlijn (1999/5/EG) en de algemene veiligheidsrichtlijn (2001/95/EG). www.parrot.com/fr/ce/?airborne-cargo-drone Geregistreerde handelsmerken Parrot, Parrot MiniDrones, en het logo van Parrot zijn handelsmerken van PARROT SA. App Store is een dienstmerk van Apple Inc. Google Play is een handelsmerk van Google Inc. Het woordmerk Bluetooth® en de bijbehorende logo s zijn eigendom van ’ Bluetooth SIG, Inc. en elk gebruik van deze merken door Parrot S.A. gebeurt onder licentie. Alle andere handelsmerken die in deze handleiding worden genoemd zijn beschermd en eigendom van de respectieve eigenaars. Waarschuwing in verband met de privacybescherming Het zonder toestemming opnemen en verspreiden van beelden van personen kan een inbreuk op de privacy vormen waarvoor u aansprakelijk kunt worden gesteld. Vraag om toestemming voordat u personen filmt, vooral als u de opnamen wilt bewaren en/of via internet of andere media wilt verspreiden. Verspreid geen vernederende beelden of beelden die afbreuk kunnen doen aan de reputatie of de waardigheid van een persoon. 20 Algemene Informatie