Sony XM-1S Handleiding

Saturday, October 14, 2017
Download

2-891-667-31 (1) Blokdiagram/Esquema do circuito Bedieningselementen Localização e funções Verhelpen van storingen Kenmerken Características SUBSONIC 1 LEVEL regelaar dos controlos Aan de hand van de onderstaande controlelijst kunt u de meeste problemen met het toestel zelf •Maximaal uitgangsvermogen van 900 W (bij 2 •Potência máxima de saída de 900 W (a 2 Ω). Lch FILTER Met deze regelaar kunt u het ingangsniveau oplossen. Ω). •Tecnologia de Classe D*1 ON Power Buffer LPF AMP aanpassen. Draai de regelaar rechtsom als het 1 Controlo de regulação de LEVEL Lees voor u de onderstaande controlelijst doorneemt, eerst de aanwijzingen voor aansluiting en •Klasse D technologie*1 •Este amplificador de potência só pode ser INPUT LEVEL OFF LOW BOOST uitgangsniveau van de autoradio te laag is. Este controlo serve para regular o nível de gebruik. •Deze versterker is alleen ontworpen voor utilizado com subwoofers. entrada. Rode-o na direcção dos ponteiros do gebruik met subwoofers. •Controlo térmico activo*2 2 SUBSONIC FILTER schakelaar Rch Lch relógio se achar que o nível de saída de som Probleem Oorzaak/Oplossing •Actieve warmteregulering*2 •Pode fazer uma ligação directa à saída da Als de SUBSONIC FILTER schakelaar op ON THROUGH wordt gezet, wordt het subsonische filter (15 do autorádio está baixo. Xplod-logo gaat niet branden. De zekering is doorgebrand. t Vervang alle zekeringen door nieuwe. •Directe aansluiting op de luidsprekeruitgang coluna do autorádio se este não estiver OUT van de autoradio is mogelijk wanneer deze niet equipado com uma saída de linha (Ligação de Hz) geactiveerd. 2 Interruptor SUBSONIC FILTER De aardingskabel is niet goed bevestigd. Rch Quando o interruptor SUBSONIC FILTER t Bevestig de aardingskabel stevig aan een metalen onderdeel van de auto. is voorzien van een lijnuitgang entrada alto nível). 3 LOW BOOST regelaar (Ingangsaansluitingen). •Uma função de ligação por detecção de alto MONAURAL Gebruik deze regelaar om de frequenties está na posição ON, o filtro subsónico (15 Hz) De spanning op de externe aansluiting is te laag. está activo. • De autoradio is niet ingeschakeld. •Met de functie Hi-level Sensing Power On kan nível permite ligar o aparelho sem uma ligação rond 40 Hz tot maximaal 10 dB te versterken. het toestel worden geactiveerd zonder de a REMOTE. 3 Controlo do nível de LOW BOOST t Schakel de autoradio in. 4 ACTIVE THERMAL CONTROL indicator • Het systeem werkt met te veel versterkers. t Gebruik een relais. REMOTE-aansluiting. •LPF (Filtro passa baixo) variável integrado, Actieve warmteregulering/ Als de maximale bedrijfstemperatuur wordt overschreden, wordt de warmtereguleringsfunctie geactiveerd Rode este controlo para amplificar as frequências de cerca de 40 Hz para um máximo de 10 dB. De PROTECTOR indicator gaat rood branden. Controleer de accuspanning (10,5 – 16 V). Zet het toestel uit met de hoofdschakelaar. De luidsprekeruitgangen zijn kortgesloten. t Neem de oorzaak van de kortsluiting weg. •Ingebouwd variabel laagdoorlaatfilter (LPF), subsonisch filter (OFF/ON, 15 Hz) en laagversterkingscircuit. filtro subsónico (OFF/ON, 15 Hz) e circuito de baixa amplificação. •Equipado com circuito de protecção e Power Amplifier Controlo térmico activo (indicator gaat oranje branden). 5 BLUE ILLUMINATION lampje ( 8 ) ON/OFF 4 Indicador ACTIVE THERMAL CONTROL Se a temperatura máxima de funcionamento Zet het toestel uit met de hoofdschakelaar. Controleer of de luidsprekerkabel en •Voorzien van beveiligingscircuit en indicator. •Twee luidsprekeraansluitingen voor parallelle indicador. •Dois terminais de colunas para fazer ligações for ultrapassada, a função de controlo de aardingskabel stevig zijn bevestigd. schakelaar subwooferaansluitingen. em paralelo do subwoofer. OUTPUT POWER Gebruik deze schakelaar om het BLUE térmico é activada (o indicador acende-se a • Het toestel wordt abnormaal Het toestel wordt abnormaal warm. *1 Klasse D technologie *1 Tecnologia de Classe D Gebruiksaanwijzing ILLUMINATION lampje in of uit te laranja). warm. • Gebruik luidsprekers met de juiste impedantie. t 2 – 8 Ω. 100% • Monteer het toestel op een goed geventileerde plaats. Klasse D technologie is een methode voor het A tecnologia de classe D é um método que permite schakelen. 5 Luz BLUE ILLUMINATION ( 8 ) Interruptor • Het geluid wordt onderbroken. De thermische beveiliging is geactiveerd. t Verlaag het volume. omzetten en versterken van muzieksignalen met converter e amplificar os sinais musicais utilizando Manual de instruções 6 Regelaar voor de grensfrequentie ON/OFF MOSFETs naar pulssignalen met hoge snelheid. MOSFETs para obter sinais por impulsos de alta Utilize este interruptor para ligar/desligar a Het geluid neemt af/wordt zwak. ACTIVE THERMAL CONTROL indicator gaat oranje branden. Stelt de grensfrequentie in voor het Bovendien is deze methode zeer efficiënt en velocidade. t Het toestel beperkt de maximale uitvoer vanwege hoge temperaturen. Als de laagdoorlaatfilter (50 – 300 Hz). luz BLUE ILLUMINATION. genereert weinig warmte. Além disso, pertence a uma classe de aparelhos que temperatuur daalt, wordt de normale werking van het toestel hervat. aliam uma alta eficiência a uma libertação de calor 7 Verlichting (PROTECTOR indicator) 6 Controlo de regulação da frequência de Alternatorruis is hoorbaar. De voedingskabels bevinden zich te dicht bij de RCA-kabels. *2 Actieve warmteregulering baixa. Gaat wit branden tijdens normale werking. corte t Zorg dat de voedingskabels zich niet te dicht bij de RCA-kabels bevinden. Met de actieve warmteregulering wordt de Als PROTECTOR is geactiveerd, verandert Regula a frequência de corte (50 – 300 Hz) bedrijfstemperatuur van het toestel gereguleerd, *2 Controlo térmico activo De aardingskabel is niet goed bevestigd. zodat u langdurig met een hoog volume kunt O controlo térmico activo regula a temperatura de de verlichting van wit naar rood. para os filtros passa baixo. t Bevestig de aardingskabel stevig aan een metalen onderdeel van de auto. afspelen. funcionamento do aparelho, para garantir uma Zie Verhelpen van storingen wanneer 7 Luz (Indicador PROTECTOR) De negatieve luidsprekerkabels raken het autochassis. reprodução estável durante longos períodos com INDICATOR TEMP PROTECTOR is geactiveerd. Acende-se durante o funcionamento normal. t Zorg dat de kabels zich niet te dicht bij het autochassis bevinden. um nível de volume elevado. Orange Se PROTECTOR estiver activado, a luz muda 8 BLUE ILLUMINATION lampje Het geluid klinkt te laag. De LEVEL regelaar is niet goed ingesteld. Draai de LEVEL regelaar rechtsom. Wanneer het BLUE ILLUMINATION lampje de branco para vermelho. is ingesteld op ON, wordt het voetengdeelte Se PROTECTOR estiver activado, consulte o in de auto verlicht met het BLUE Guia de resolução de problemas. ILLUMINATION lampje. 8 Luz BLUE ILLUMINATION Laagdoorlaatfilter/Filtro passa baixo Quando BLUE ILLUMINATION estiver regulada para ON, a luz BLUE Technische gegevens ILLUMINATION ilumina a zona dos pés dB dentro do automóvel. Circuitsysteem Klasse D technologie Frequentiebereik 5 – 300 Hz ( dB) +5 Pulsvoeding Harmonische vervorming 0 Ingangen RCA-ingangen 0,1 % of minder (bij 50 Hz, 4 Ω) -5 High Level-aansluiting Ingangsniveauregelbereik 300Hz Uitgangen Luidsprekeraansluitingen 0,3 – 6,0 V (RCA-aansluitingen) -10 170Hz Pinaansluitingen voor 6,0 – 16,0 V (High Level- -15 rechtstreekse uitvoer aansluiting) Juiste luidsprekerimpedantie Subsonisch filter 15 Hz, – 12 dB/oct -20 2–8Ω Laagdoorlaatfilter -25 Maximaal uitgangsvermogen 50 – 300 Hz, –12 dB/oct 50Hz -30 600 W (bij 4 Ω) Lage tonen 0 – 10 dB (40 Hz) 900 W (bij 2 Ω) Voeding 12 V DC-accu (negatieve aarde) -35 -40 Nominaal uitgangsvermogen (voeding met 14,4 V) 290 W RMS (20 Hz – 200 Hz, 1,0 % Voedingsspanning 10,5 – 16 V XM-1S 20 50 100 200 500 1k 2k Hz THD + N, bij 4 Ω) Stroomverbruik bij nominaal uitgangsvermogen: 500 W RMS (100 Hz, 1,0 % 55 A (bij 2 Ω) 2007 Sony Corporation Printed in Thailand Frequentie/Frequência THD + N, bij 2 Ω) Externe ingang: 1 mA Signaal/ruis-afstand Afmetingen Ong. 223 × 43,5 × 196 mm (b/h/d) Verwijdering van oude elektrische Tratamento de Equipamentos 65 dBA (1W bij 4 Ω) exclusief uitstekende delen en en elektronische apparaten Eléctricos e Electrónicos no final da Guia de resolução de problemas 90 dBA (nominaal vermogen bij bedieningselementen (Toepasbaar in de Europese Unie sua vida útil (Aplicável na União 4 Ω) Gewicht Ong. 2,3 kg exclusief accessoires en andere Europese landen met Europeia e em países Europeus com A lista de verificação apresentada abaixo destina-se a ajudá-lo a solucionar a maioria dos problemas Bijgeleverde accessoires gescheiden ophaalsystemen) sistemas de recolha selectiva de Subsonisch filter/Filtro subsónico que possam surgir. Bevestigingsschroeven (4) High Level-kabel (1) Het symbool op het product of op de verpakking wijst resíduos) Antes de ler a lista de verificação apresentada abaixo, verifique as ligações e as operações de Este símbolo, colocado no produto ou na sua LEVEL LOW BOOST LPF erop dat dit product niet als huishoudelijk afval mag embalagem, indica que este não deve ser tratado como (40Hz) funcionamento. worden behandeld. Het moet echter naar een plaats 2 170 resíduo urbano indiferenciado. Deve sim ser colocado 4 110 Wijzigingen in ontwerp en technische gegevens worden gebracht waar elektrische en elektronische dB Problema Causa/Solução num ponto de recolha destinado a resíduos de 5.5 0.5 60 260 voorbehouden zonder voorafgaande kennisgeving. apparatuur wordt gerecycled. Als u ervoor zorgt dat dit equipamentos eléctricos e electrónicos. Assegurando-se O logótipo Xplod não se acende. O fusível está fundido. t Substitua todos os fusíveis por novos. product op de correcte manier wordt verwijderd, que este produto é correctamente depositado, irá OFF 6 0.3V 0 +10dB 50 300Hz voorkomt u voor mens en milieu negatieve gevolgen die 0 O fio de ligação à massa não está bem ligado. • Als beschermings- en opvulmateriaal werd er papier gebruikt. prevenir potenciais consequências negativas para o • In het omhulsel werden geen halogeen bevattende brandvertragende producten gebruikt. zich zouden kunnen voordoen in geval van verkeerde ambiente bem como para a saúde, que de outra forma (15Hz) t Prenda bem o fio de ligação à massa a um ponto metálico do automóvel. afvalbehandeling. De recycling van materialen draagt bij OFF OFF ON • In de printplaten werden geen halogeen bevattende brandvertragende producten gebruikt. poderiam ocorrer pelo mau manuseamento destes A tensão de entrada no terminal remoto é demasiado baixa. tot het vrijwaren van natuurlijke bronnen. Voor meer produtos. A reciclagem dos materiais contribuirá para a SUBSONIC ACTIVE THERMAL BLUE • O autorádio não está ligado. t Ligue-o. details in verband met het recyclen van dit product, conservação dos recursos naturais. Para obter FILTER CONTROL ILLUMINATION • O sistema tem demasiados amplificadores. t Utilize um relé. neemt u contact op met de gemeentelijke instanties, het informação mais detalhada sobre a reciclagem deste bedrijf of de dienst belast met de verwijdering van produto, por favor contacte o município onde reside, os Verifique a tensão da bateria (10,5 – 16 V). ON huishoudafval of de winkel waar u het product hebt serviços de recolha de resíduos da sua área ou a loja O indicador PROTECTOR acende- Desligue o interruptor de corrente. As saídas das colunas estão em curto- onde adquiriu o produto. se a vermelho. circuito. t Resolva o problema que está a provocar o curto-circuito. Desligue o interruptor de corrente. Verifique se o cabo da coluna e o fio de ligação à massa estão bem ligados. Especificações -40 Hz Sistema do circuito Margem de regulação do nível de entrada 1 5 10 100 • O equipamento aquece demais. O equipamento aquece de forma anormal. Tecnologia de Classe D 0,3 – 6,0 V Afmetingen Eenheid: mm • Utilize colunas com uma impedância adequada. t 2 – 8 Ω. Unidade : mm Frequentie/Frequência • Verifique se o instalou num local bem ventilado. Fornecimento de corrente por (tomadas de pinos RCA) Dimensões • O som tem interrupções. O protector térmico está activado. t Reduza o volume. impulsos 6,0 – 16,0 V (entrada alto nível) 43.5 135 Entradas Tomadas de pinos RCA Filtro subsónico 15 Hz, – 12 dB/oct O som torna-se fraco/inaudível. O indicador ACTIVE THERMAL CONTROL acende-se a laranja. Conector de entrada alto nível Filtro passa baixo t O aparelho limita a saída máxima porque a temperatura está demasiado alta. Saídas Terminais das colunas 50 – 300 Hz, –12 dB/oct Quando a temperatura descer, o aparelho volta ao funcionamento normal. Através das tomadas com Baixa amplificação Ouve-se o ruído do alternador. Os cabos de ligação à corrente estão instalados demasiado perto dos cabos de terminais de saída 0 – 10 dB (40 Hz) pinos RCA. t Afaste os cabos uns dos outros. Impedância correcta da coluna Requisitos de corrente O fio de ligação à massa não está bem ligado. 2–8Ω Bateria de automóvel de 12 V CC t Prenda bem o fio de ligação à massa a um ponto metálico do automóvel. Potência máxima de saída (negativo à massa) 196 600 W (a 4 Ω) Tensão de corrente 178 Os fios negativos da coluna estão a tocar no chassis do automóvel. 900 W (a 2 Ω) 10,5 – 16 V t Afaste-os do chassis do automóvel. Lage tonen/Baixa amplificação O volume do som está demasiado O controlo de regulação LEVEL não é adequado. Rode o controlo de regulação Saída nominal (tensão de corrente a 14,4 V) 290 W RMS (20 Hz – 200 Hz, 1,0 % Corrente com saída nominal: 55 A (a 2 Ω) Entrada telecomando: 1 mA baixo. de LEVEL no sentido dos ponteiros do relógio. THD + N, a 4 Ω) Dimensões Aprox. 223 × 43,5 × 196 mm 500 W RMS (100 Hz, 1,0 % THD + (l/a/p) excluindo peças e dB N, a 2 Ω) controlos salientes Rácio SN 65 dBA (Referência 1W em 4 Ω) Peso Aprox. 2,3 kg acessórios não 90 dBA (Potência nominal de incluídos 215 10 referência em 4 Ω) Acessórios fornecidos Resposta em frequência Parafusos de montagem (4) 223 5 – 300 Hz ( dB) Cabo de entrada alto nível (1) Distorção harmónica 0,1 % ou inferior (a 50 Hz, 4 Ω) Design e especificações sujeitos a alterações sem aviso prévio. 0 • É utilizado papel nas almofadas de embalagem. • Não são utilizados materiais retardadores de chamas com halogéneo na estrutura dos produtos. 5 10 40 100 300 Hz • Não são utilizados materiais retardadores de chamas com halogéneo nas placas de circuito impresso. Frequentie/Frequência

Aansluitingen Ligações Verricht de aansluitingen zoals hieronder afgebeeld. Ligue os terminais como se mostra na figura abaixo. Voorzorgsmaatregelen Ingangsaansluitingen/Ligações de entrada Luidsprekeraansluitingen/Ligações das colunas Zie “Bedieningselementen” voor meer informatie over de instellingen van schakelaars en knoppen. Zie “Bedieningselementen” voor meer informatie over de instellingen van schakelaars en knoppen. Onderdelen voor installatie en aansluiting • Dit toestel is uitsluitend ontworpen voor 12V gelijkstroom met negatieve aarde. Zekering vervangen Para obter informações sobre os interruptores e controlos, consulte “Localização e funções dos controlos”. Para obter informações sobre os interruptores e controlos, consulte “Localização e funções dos controlos”. Peças para instalação e ligações • Gebruik luidsprekers met de juiste impedantie. Als de zekering doorbrandt, moet u de voedingsaansluiting controleren en alle zekeringen — 2 – 8 Ω. vervangen. Als de zekering vervolgens nogmaals 1 2 • Sluit geen actieve luidsprekers (met ingebouwde doorbrandt, kan er sprake zijn van een defect in A 1 versterkers) aan op de luidsprekeringangen van het toestel. Raadpleeg in dat geval de Lijningangsaansluiting (met luidsprekeraansluiting 1 of 2) Systeem met 1 luidspreker (met ingangsaansluiting A of D) het toestel. Hierdoor ontstaat mogelijk schade Ligação de entrada de linha (com ligação às colunas 1 ou 2) aan de actieve luidsprekers. dichtstbijzijnde Sony handelaar. Sistema de 1 coluna (com ligação às entradas A ou D) ø 4 × 14 mm • Installeer het toestel niet op een plaats waar het blootstaat aan: Waarschuwing (× 4) 0.2 m — hoge temperaturen, bijvoorbeeld door direct Vervang een zekering altijd door een identiek zonlicht of hete lucht van een exemplaar met het aantal ampère dat boven de verwarmingssysteem zekeringhouder vermeld staat. Gebruik nooit een — regen of vocht zekering die zwaarder is dan de — stof of vuil standaardzekering van het toestel omdat dit Autoradio Installatie Instalação Opmerking Draai de schroef niet met te veel kracht* aan. Als Nota Aperte bem o parafuso, mas não com demasiada • Wanneer de auto in de volle zon geparkeerd hierdoor beschadigd kan raken. Autorádio stond en het heel warm is in de auto, moet u het u dit wel doet, kan de schroef worden força* para evitar danificá-lo. LINE OUT Voor het installeren Antes de fazer a instalação beschadigd. * O valor da força aplicada deve ser inferior a toestel voor gebruik eerst laten afkoelen. * De draaikracht moet minder dan 1 N•m zijn. 1 N•m. • Zorg ervoor dat de koelvinnen van het toestel Subwoofer* • Installeer het toestel in de bagageruimte of onder • Monte o aparelho dentro da mala ou por baixo do niet worden afgedekt, bijvoorbeeld door het (min. TOTAL 2 Ω) een stoel. banco. vloertapijt. • Kies de installatieplaats zorgvuldig zodat het • Escolha cuidadosamente o local de montagem de Subwoofer* • Als het toestel te dicht bij de autoradio of toestel de bestuurder niet kan hinderen en niet modo a que o aparelho não interfira com os (min. TOTAL 2 Ω) antenne is geplaatst, kan storing optreden. In dit blootstaat aan direct zonlicht of hete lucht van de movimentos normais do condutor e não fique geval moet u de versterker uit de buurt van de ∗ Beveiligingscircuit verwarming. • Installeer het toestel niet onder het vloertapijt exposto à incidência directa dos raios solares nem Voedingskabels autoradio of antenne plaatsen. Deze versterker is uitgerust met een ao ar quente proveniente do sistema de • Controleer de aansluitingen als er geen stroom beveiligingscircuit dat in de volgende gevallen omdat de warmte die het ontwikkelt dan moeilijk aquecimento. Cabos de ligação à corrente naar de autoradio wordt geleverd. wordt geactiveerd: kan worden afgevoerd. • Não instale o aparelho por baixo do tapete do * • U kunt aansluiten op een van beide uitgangen. * • Pode ligar qualquer um dos terminais de saída. • Deze vermogensversterker is uitgerust met een — wanneer het toestel oververhit raakt • De minimale impedantie moet in totaal 2 Ω zijn. • A impedância mínima deve ser igual a 2 Ω no total. carro porque impedirá a dissipação de calor do Zet het toestel eerst op de plaats waar u het wilt naar een metalen beveiligingscircuit* dat de transistoren en — wanneer een gelijkstroom wordt opgewekt aparelho. installeren en teken de vier schroefgaten af op de onderdeel van de luidsprekers beschermt wanneer de versterker — wanneer de luidsprekeraansluitingen zijn montageplaat (niet bijgeleverd). Boor dan in elke Em primeiro lugar, coloque o aparelho no local onde auto niet naar behoren functioneert. Probeer de kortgesloten markering een gat van 3 mm en bevestig het toestel pretende instalá-lo e marque as posições dos quatro a um ponto beveiligingscircuits niet te testen door het De PROTECTOR indicator gaat rood branden en op de plaat met de bijgeleverde schroeven. De furos para os parafusos na placa de montagem (não koelelement af te dekken of het toestel te het toestel wordt uitgeschakeld. B 2 metálico do bevestigingsschroeven zijn 14 mm lang, dus de fornecida). Depois, faça um furo de 3 mm em cada automóvel overbelasten. Wanneer dit gebeurt, zet u de aangesloten Lijningangsaansluiting (met luidsprekeraansluiting 3) Systeem met 2 luidsprekers (met ingangsaansluiting A of D) montageplaat moet dikker zijn dan 14 mm. marca e monte o aparelho na placa, utilizando os • Sluit dit toestel niet aan op een zwakke accu apparatuur uit, verwijdert u de cassette of de disc Sistema de 2 colunas (com ligação às entradas A ou D) parafusos de montagem fornecidos. Como os want het werkt alleen optimaal met een goede en spoort u de oorzaak van de storing op. Ligação de entrada de linha (com ligação à coluna 3) Externe uitgang*1 parafusos de montagem têm 14 mm de Saída para voeding. Wanneer de versterker oververhit is, wacht dan comprimento, deve verificar se a placa de montagem telecomando*1 inferior a 450 mm • Zet de autoradio voor alle veiligheid niet te hard tot deze is afgekoeld alvorens het toestel verder tem uma espessura superior a 14 mm. (REM OUT) minder dan 450 mm zodat u nog altijd geluiden buiten de auto kunt te gebruiken. horen. Met alle vragen of problemen met betrekking tot *2 Monteer het toestel zoals in de dit toestel die niet aan bod komen in deze Autoradio gebruiksaanwijzing kunt u steeds terecht bij uw Autoradio afbeelding wordt weergegeven. Zekering (60 A) Autorádio Autorádio Fusível (60 A) Sony handelaar. Monte o aparelho como ilustrado. +12 V accu LINE OUT Bateria do automóvel de +12 V Subwoofer* Subwoofer* Linkerkanaal Rechterkanaal (min. TOTAL 4 Ω) (min. TOTAL 4 Ω) *1 Als u een originele of andere autoradio hebt zonder externe uitgang voor de versterker, sluit u de Canal esquerdo Canal direito Subwoofer* Subwoofer* externe ingang (REMOTE) aan op de hulpvoedingsaansluiting. (min. TOTAL 4 Ω) (min. TOTAL 4 Ω) 1 Bij aansluiting op de High level-ingang, kan de autoradio ook worden geactiveerd zonder de REMOTE-aansluiting. Deze functie wordt echter niet gegarandeerd voor alle autoradio’s. *1 Se tiver o autorádio fornecido de fábrica ou qualquer outro autorádio sem uma saída para telecomando no amplificador, ligue o terminal de entrada para telecomando (REMOTE) à tomada de * De luidsprekeruitgangen zijn onderling * Os terminais de saída das colunas são ligados em alimentação para acessórios. verbonden in het toestel. Als u beide paralelo internamente. Quando utilizar os dois Na ligação da entrada de alto nível, também pode activar o autorádio sem precisar da ligação a luidsprekeraansluitingen gebruikt, moet de terminais de colunas a impedância mínima de REMOTE. No entanto, não é possível garantir o funcionamento desta função em todos os autorádios. cada altifalante tem de ser igual a 4 Ω. minimale impedantie van elke luidspreker 4 Ω zijn. Opmerkingen bij de voeding Notas sobre o fornecimento de corrente C 3 • Sluit de +12V voedingskabel pas aan nadat alle • Ligue o cabo de ligação à corrente de +12 V Opgelet Cuidado andere kabels zijn aangesloten. somente depois de ter ligado todos os outros Precauções Lijningangsaansluiting (met luidsprekeraansluiting 4) Ligação de entrada de linha (com ligação à coluna 4) Systeem met 1 luidspreker (met ingangsaansluiting B) Sistema de 1 coluna (com ligação à entrada B) • Bevestig de aardingskabel goed aan een metalen cabos. •Voordat u de aansluitingen maakt, moet u •Antes de qualquer ligação, desligue o terminal onderdeel van de auto. Een loszittende kabel kan • Ligue o fio de massa do aparelho a um ponto • Este aparelho foi concebido para funcionar Substituir o fusível eerst de aardingsaansluiting van de accu de massa da bateria do automóvel para evitar de werking van de versterker verstoren. metálico do automóvel. Uma ligação mal feita apenas com uma corrente contínua de 12 V com Se o fusível rebentar, verifique as ligações de Autoradio loskoppelen om kortsluiting te vermijden. curto-circuitos. • Verbind de afstandsbedieningskabel van de pode avariar o amplificador. negativo à massa. corrente e substitua todos os fusíveis. Se, depois de Autorádio •Gebruik luidsprekers die krachtig genoeg zijn. •Verifique se as colunas utilizadas têm uma autoradio met de externe uitgang. • Verifique se ligou o cabo do telecomando do • Utilize colunas com uma impedância adequada. o ter substituído, o fusível voltar a rebentar, pode Te lichte luidsprekers kunnen worden potência nominal adequada. Se utilizar colunas • Verbind bij een autoradio zonder externe uitgang autorádio ao terminal para telecomando. — 2 – 8 Ω. existir uma avaria interna. Nesse caso, consulte o LINE OUT beschadigd. de baixa capacidade, pode danificá-las. op de versterker de externe ingang (REMOTE) met • Quando utilizar um autorádio sem saída para • Não ligue colunas activas (com amplificadores agente da Sony mais próximo. •Sluit de # aansluiting van het •Não ligue o terminal # das colunas ao chassis de hulpvoeding. telecomando no amplificador, ligue o terminal de integrados) aos terminais das colunas do luidsprekersysteem niet aan op het do automóvel. • Gebruik een voedingskabel met zekering (60 A). entrada para telecomando (REMOTE) à tomada de aparelho. Se o fizer pode danificar o amplificador autochassis. •Instale os cabos de entrada e de saída longe do • Alle voedingskabels die zijn aangesloten op de alimentação para acessórios. e as colunas activas. Aviso •Houd de ingangs- en uitgangskabels uit de cabo de alimentação de corrente porque se positieve pool van de accu, moeten binnen 450 • Utilize um cabo de ligação à corrente com um • Evite instalar o aparelho em zonas: Quando substituir o fusível, verifique se está a buurt van de voedingskabels om storing te estiverem muito perto podem gerar mm vanaf de pool van de accu van een zekering fusível incorporado (60 A). — em que esteja exposto a altas temperaturas utilizar um fusível com a amperagem idêntica à vermijden. interferências. worden voorzien. Dit moet gebeuren voordat de • Todos os cabos eléctricos ligados ao borne positivo como, por exemplo, à incidência directa dos indicada no fusível que retirou. Nunca utilize um INPUT THROUGH OUT INPUT •Dit is een krachtige versterker. Deze •Este aparelho tem um amplificador de grande kabels door een metalen oppervlak worden geleid. da bateria devem ter um fusível a uma distância de raios solares ou ao ar quente proveniente do fusível com uma amperagem superior à do functioneert dus wellicht niet optimaal potência. Como tal, pode não conseguir utilizá- • Zorg dat de accukabels die zijn aangesloten op het 450 mm do borne da bateria e antes de passarem sistema de aquecimento aparelho porque pode provocar uma avaria. Linkersubwoofer* (min. TOTAL 2 Ω) Rechtersubwoofer* (min. TOTAL 2 Ω) wanneer de gewone luidsprekerkabels in de lo com a potência máxima se usar os cabos voertuig (geaard op het chassis)*2, samen een por qualquer parte metálica. — em que esteja exposto à chuva ou humidade auto worden gebruikt. para colunas fornecidos com o automóvel. — em que esteja exposto ao pó ou sujidade Subwoofer esquerdo* (min. TOTAL 2 Ω) Subwoofer direito* (min. TOTAL 2 Ω) vermogen hebben dat ten minste gelijk is aan het • Verifique se os cabos da bateria ligados ao •Als de auto is uitgerust met een •Se o automóvel estiver equipado com um vermogen van de hoofdvoedingskabel waarmee automóvel (negativo à massa)*2 têm uma medida • Se o automóvel estiver estacionado ao sol e a computersysteem voor navigatie of voor een computador de bordo para navegação ou de versterker is aangesloten op de accu. pelo menos igual à do cabo principal que liga a temperatura no seu interior subir Als u de versterkers aansluit met de THROUGH OUT Se ligar os amplificadores utilizando as tomadas de ander doel, moet u de aardingsdraad niet qualquer outro propósito, não desligue o fio de • Controleer of de kabels die zijn aangesloten op de bateria ao amplificador. consideravelmente, deixe o aparelho arrefecer pinaansluitingen, kunt u maximaal drie versterkers pinos THROUGH OUT, pode ligar até três loskoppelen van de accu van de auto. Wanneer ligação à massa da bateria do automóvel. Se antes de o utilizar. aansluiten. amplificadores. +12 V en de GND aansluitingen van dit toestel • Verifique se os cabos que vai ligar aos terminais u de kabel loskoppelt, kan het desligar o fio, apaga a memória do Anders kunnen de benodigde uitgangsniveaus niet Caso contrário, não consegue obter os níveis de * • U kunt aansluiten op een van beide uitgangen. * • Pode ligar qualquer um dos terminais de saída. zwaarder zijn dan 4-Gauge (AWG-4) of een +12 V e GND deste equipamento têm pelo menos • Quando instalar o aparelho horizontalmente, não * Circuito de protecção worden verkregen en kan de autoradio worden saída necessários e pode danificar o autorádio. • De minimale impedantie moet in totaal 2 Ω zijn. • A impedância mínima deve ser igual a 2 Ω no total. computergeheugen worden gewist. Om computador. Para evitar curtos-circuitos doorsnede van meer dan 22,0 mm2 hebben. 4-Gauge (AWG-4) ou uma secção superior a 22,0 tape a grelha de ventilação com o tapete, etc. beschadigd. kortsluiting te voorkomen, moet u de +12V- quando fizer as ligações, ligue o cabo de • Se instalar o aparelho demasiado perto do Este amplificador está equipado com um circuito Utilize o terminal THROUGH OUT quando quiser mm2. voedingskabel loskoppelen tot alle andere ligação à corrente de +12 V somente depois de autorádio ou da antena, pode provocar de protecção que funciona nas seguintes Gebruik de THROUGH OUT aansluiting als u meer instalar mais amplificadores. Os sinais de áudio kabels zijn aangesloten. ligar todos os outros cabos. interferências. Se isso acontecer, afaste o situações: versterkers wilt installeren. Audiosignalen die via passam pelas tomadas de pinos THROUGH OUT sem — se houver sobreaquecimento do aparelho de THROUGH OUT pinaansluitingen worden nenhum processamento. amplificador do autorádio ou da antena. — se for gerada corrente CC uitgevoerd, worden niet beïnvloed door • Se o autorádio não estiver a receber corrente, 4 — se ocorrer um curto-circuito nos terminais das signaalverwerking. verifique as ligações. 2-wegsysteem (met ingangsaansluiting C) • Este amplificador de potência possui um circuito colunas A cor do indicador PROTECTOR muda para Sistema de 2 vias (com ligação à entrada C) D de protecção* que protege os transístores e as colunas, se o amplificador funcionar mal. Não vermelho e o aparelho desliga-se. High Level-ingangsaansluiting (met luidsprekeraansluiting 1 of 2) Se tal acontecer, desligue o equipamento, retire a teste os circuitos de protecção tapando o Ligação de entrada alto nível (com ligação às coluna 1 ou 2) acumulador de calor ou ligando-lhe cargas cassete ou o disco e verifique a causa da avaria. Se inadequadas. houver sobreaquecimento do aparelho, aguarde até que este arrefeça antes de voltar a utilizá-lo. Linkerluidspreker • Não utilize o aparelho com a bateria fraca pois, Coluna esquerda para que funcione em condições óptimas, tem de existir uma boa alimentação de corrente. Se tiver dúvidas ou problemas referentes ao Autoradio • Por razões de segurança, mantenha o volume do aparelho que não se encontrem neste manual, Autorádio consulte o agente Sony mais próximo. Rechterluidspreker autorádio a um nível moderado para poder ouvir Coluna direita os sons do exterior. 2 Subwoofer* (mín. TOTAL 2 Ω) Subwoofer* (min. TOTAL 2 Ω) Luidsprekers met volledig bereik Altifalantes de gama total Grijs/zwartgestreept Wit/zwartgestreept Às riscas cinzentas/pretas Às riscas brancas/pretas * • U kunt aansluiten op een van beide uitgangen. * • Pode ligar qualquer um dos terminais de saída. • De minimale impedantie moet in totaal 2 Ω zijn. • A impedância mínima deve ser igual a 2 Ω no Grijs Wit total. Cinzenta Branca