Sony XM-280GTX Handleiding

Saturday, October 14, 2017
Download

3-252-459-41 (1) Precauções Voorzorgsm aat regelen Caract eríst icas Kenm erken • Este aparelho foi concebido para funcionar • Dit toestel is uitsluitend ontworpen voor 12V •Saída máxima de potência de 160 W por canal •Maximaal uitgangsvermogen van 160 W per apenas com uma corrente contínua de 12 V com Subst it uir o fusível gelijkstroom met negatieve massa. Zekering vervangen * Fornecimento de corrente por impulsos * Pulsvoeding Se o fusível rebentar, verifique as ligações e Als de zekering doorbrandt, controleer dan de (a 4 Ω). Est e aparelho t em um regulador de pot ência kanaal (bij 4 Ω). Dit t oest el is voorzien van een ingebouw de negativo à massa. • Gebruik luidsprekers met de juiste impedantie. incorporado que convert e a corrent e f ornecida st roomregelaar die de st room van de DC 12V-accu • Utilize colunas com uma impedância adequada. substitua o fusível. Se, depois de o ter substituído, voedingsaansluiting en vervang de zekering. Als •Este aparelho pode ser utilizado como •Dit toestel kan werken als brugversterker met — 2 – 8 Ω (stereo), 4 – 8 Ω (bij gebruik als pela bat eria de 12 V CC do aut omóvel em van de aut o omzet in snelle pulsen via een — 2 – 8 Ω (estéreo) , 4 – 8 Ω (se utilizado como o fusível voltar a rebentar, pode existir uma avaria de zekering vervolgens nogmaals doorbrandt, kan amplificador em ponte com uma saída een maximaal uitgangsvermogen van 400 W. interna. Nesse caso, consulte o agente da Sony brugversterker). impulsos de alt a velocidade, ut ilizando um half geleiderschakelaar. Deze pulsen w orden um amplificador em ponte). • Sluit geen actieve luidsprekers (met ingebouwde er sprake zijn van een defect in de speler. máxima de 400 W. •Directe aansluiting op de luidsprekeruitgang • Não ligue colunas activas (com amplificadores mais próximo. Raadpleeg in dat geval de dichtstbijzijnde Sony int errupt or com um semicondut or. Est es impulsos verst erkt door de ingebouw de pulst ransf ormat or versterkers) aan op de luidsprekeringangen van •Pode fazer uma ligação directa à saída da van de autoradio is mogelijk wanneer deze integrados) aos terminais das colunas do dealer. são aument ados pelo t ransf ormador incorporado en gescheiden in posit ieve en negat ieve st room het toestel. Hierdoor ontstaat mogelijk schade coluna do autorádio se este não estiver niet is voorzien van een lijnuitgang (High aparelho. Se o fizer pode danificar o amplificador Aviso e separados em f orneciment o de corrent e posit iva alvorens w eer t e w orden omgezet naar e as colunas activas. aan de versterker en aan de actieve luidsprekers. equipado com uma saída de linha (Ligação de Level-ingang). e negat iva ant es de volt arem a ser convert idos em gelijkspanning. Dit licht gew icht voedingssyst eem • Evite instalar o aparelho em zonas: Quando substituir o fusível, verifique se está a • Installeer het toestel niet op een plaats waar het Waarschuw ing entrada “High level”). corrent e cont ínua. Est e sist ema de f orneciment o •Ingebouwd variabel laagdoorlaatfilter (LPF) levert zeer ef f iciënt e voeding met een lage — em que esteja exposto a altas temperaturas utilizar um fusível com a amperagem idêntica à blootstaat aan: Vervang een zekering altijd door een identiek •LPF (Filtro passa baixo) variável incorporado en laagversterkingscircuit. St ereo Pow er indicada no fusível que retirou. Nunca utilize um — hoge temperaturen, bijvoorbeeld door direct de corrent e muit o leve f ornece uma corrent e impedant ie. como, por exemplo, à incidência directa dos exemplaar met het aantal ampère dat boven de raios solares ou ao ar quente proveniente do fusível com uma amperagem superior à do zonlicht of hete lucht van een e circuito de baixa amplificação. alt ament e ef icient e com uma saída de baixa •Verbinding met twee standen is mogelijk voor aparelho porque pode provocar uma avaria. zekeringhouder vermeld staat. Gebruik nooit een impedância. sistema de aquecimento verwarmingssysteem •É possível utilizar uma ligação de modo een systeem met meerdere luidsprekers. zekering die zwaarder is dan de — em que esteja exposto à chuva ou humidade — regen of vocht duplo para um sistema com várias colunas. •Beveiligingscircuit. — em que esteja exposto ao pó ou sujidade • Se o automóvel estiver estacionado ao sol e a temperatura no seu interior subir — stof of vuil • Wanneer de auto in de volle zon geparkeerd stond en het heel warm is in de auto, moet u het standaardzekering van het toestel omdat dit hierdoor beschadigd kan raken. •Circuito de protecção. •Fornecimento de corrente por impulsos* para •Pulsvoeding* voor een stabiel en geregeld uitgangsvermogen. Amplif ier consideravelmente, deixe o aparelho arrefecer toestel voor gebruik eerst laten afkoelen. obtenção de uma potência de saída estável e antes de o utilizar. • Zorg ervoor dat de koelvinnen van het toestel regular. • Quando instalar o aparelho horizontalmente, não niet worden afgedekt, bijvoorbeeld door het tape a grelha de ventilação com o tapete, etc. vloertapijt. • Se instalar o aparelho demasiado perto do M anual de inst ruções • Als het apparaat te dicht bij de autoradio of autorádio ou da antena, pode provocar antenne is geplaatst, kan storing optreden. In dit interferências. Se isso acontecer, afaste o geval moet u de versterker uit de buurt van de Gebruiksaanw ijzing amplificador do autorádio ou da antena. • Se o autorádio não estiver a receber corrente, verifique as ligações. * Circuito de protecção Est e amplif icador est á equipado com um circuit o autoradio of antenne plaatsen. • Controleer de aansluitingen als er geen stroom Localização e funções dos cont rolos Bedieningselem ent en de prot ecção que f unciona nas seguint es naar de autoradio wordt geleverd. * Beveiligingscircuit • Este amplificador de potência possui um circuito sit uações: de protecção* que protege os transístores e as • Deze vermogensversterker is uitgerust met een Deze verst erker is uit gerust met een 1 Indicador POWER/ PROTECTOR 1 POWER/ PROTECTOR indicator — se houver sobreaqueciment o do aparelho beveiligingscircuit* dat de transistoren en Acende-se com uma luz verde durante o funcionamento. Brandt groen als het toestel wordt gebruikt. colunas, se o amplificador funcionar mal. Não — se f or gerada corrent e CC beveiligingscircuit dat in de volgende gevallen teste os circuitos de protecção tapando as luidsprekers beschermt wanneer de versterker w ordt geact iveerd: Se PROTECTOR estiver activado a luz do indicador muda de verde para POWER/PROTECTOR Wanneer de PROTECTOR is ingeschakeld, verandert de kleur van de — se ocorrer um curt o-circuit o nos t erminais das aberturas de arrefecimento ou ligando-lhe cargas niet naar behoren functioneert. Probeer de — w anneer het t oest el oververhit raakt vermelho. indicator van groen naar rood. colunas inadequadas. A cor do indicador POWER/PROTECTOR muda de beveiligingscircuits niet te testen door het — w anneer een gelijkst room w ordt opgew ekt Se PROTECTOR estiver activado consulte o guia de resolução de problemas. Zie het gedeelte over het verhelpen van storingen als de PROTECTOR is • Não utilize o aparelho com a bateria fraca pois, koelelement af te dekken of het toestel te — w anneer de luidsprekeraansluit ingen zijn ingeschakeld. verde para vermelho e o aparelho desliga-se. 2 Controlo de regulação de LEVEL para que funcione em condições óptimas, tem de overbelasten. kort geslot en existir uma boa alimentação de corrente. Se t al acont ecer, desligue o equipament o, ret ire a Este controlo serve para regular o nível de entrada. Rode-o na direcção 2 LEVEL regelaar casset e ou o disco e verif ique a causa da avaria. Se • Sluit dit toestel niet aan op een zwakke batterij De kleur van de POWER/PROTECTOR indicat or • Por razões de segurança, mantenha o volume do want het werkt alleen optimaal met een goede dos ponteiros do relógio se achar que o nível de saída de som do Met deze regelaar kunt u het ingangsniveau aanpassen. Draai de regelaar houver sobreaqueciment o do aparelho, aguarde verandert van groen in rood, en het t oest el autorádio a um nível moderado para poder ouvir voeding. schakelt uit . autorádio está baixo. rechtsom als het uitgangsniveau van de autoradio te laag is. at é que est e arref eça ant es de volt ar a ut ilizá-lo. os sons do exterior. • Zet het audiosysteem voor alle veiligheid niet te Wanneer dit gebeurt , zet u de aangeslot en 3 Controlo do nível de LOW BOOST 3 LOW BOOST regelaar Se tiver dúvidas ou problemas referentes ao hard zodat u nog altijd geluiden buiten de auto apparat uur uit , verw ijdert u de casset t e of de disc Gebruik deze regelaar om de frequenties rond 40 Hz tot maximaal 10 dB aparelho que não se encontrem neste manual, Rode este controlo para amplificar as frequências de cerca de 40 Hz para kunt horen. en spoort u de oorzaak van de st oring op. te versterken. consulte o agente Sony mais próximo. um máximo de 10 dB. Wanneer de verst erker oververhit is, w acht dan t ot deze is af gekoeld alvorens het t oest el verder 4 Interruptor do selector FILTER 4 FILTER schakelaar Wanneer de schakelaar is ingesteld op LPF, is het filter ingesteld op het t e gebruiken. Se o interruptor estiver na posição LPF, o filtro está regulado para passa- doorlaten van lage tonen. baixo. Met alle vragen of problemen met betrekking tot 5 Regelaar voor de grensfrequentie dit toestel die niet aan bod komen in deze 5 Controlo de regulação da frequência de corte Stelt de grensfrequentie in voor het laagdoorlaatfilter (50 – 300 Hz). Guia de resolução de problem as gebruiksaanwijzing kunt u steeds terecht bij uw Sony handelaar. Regula a frequência de corte (50 – 300 Hz) para os filtros passa baixo. LEVEL LOW BOOST FILTER (40Hz) 160 A lista de verificação apresentada abaixo destina-se a ajudá-lo a solucionar a maioria dos problemas 4 2 100 OFF LPF que possam surgir. 5.5 0.5 60 250 Antes de ler a lista de verificação apresentada abaixo, verifique as ligações e as operações de 6 0.3V 0 +10dB 50 300Hz funcionamento. Problem a Causa/Solução Verhelpen van st oringen O indicador POWER/ PROTECTOR O fusível está fundido. t Substitua-o por um novo. não se acende. O fio de ligação à massa não está bem ligado. Aan de hand van de onderstaande controlelijst kunt u de meeste problemen met het toestel zelf oplossen. XM -280GTX t Prenda bem o fio de ligação à massa a um ponto metálico do automóvel. Lees voor u de onderstaande controlelijst doorneemt, eerst de aanwijzingen voor aansluiting en A tensão de entrada no terminal remoto é demasiado baixa. gebruik. Sony Corporation 2003 Printed in Korea • O autorádio não está ligado. t Ligue-o. • O sistema tem amplificadores demais. t Utilize um relé. Probleem Oorzaak/Oplossing Verifique a tensão da bateria (10.5 – 16 V). De POWER/ PROTECTOR indicator De zekering is doorgeslagen. t Vervang de zekering door een nieuwe. • A luz do indicador POWER/ Desligue o interruptor de corrente. As saídas das colunas estão em curto- gaat niet branden. De massakabel is niet goed bevestigd. PROTECTOR muda de verde circuito. t Bevestig de massakabel stevig aan een metalen onderdeel van de auto. Peças para inst alação e ligações para vermelho. t Resolva o problema que está a provocar o curto-circuito. De spanning op de afstandsbedieningaansluiting is te laag. Onderdelen voor inst allat ie en aansluit ing • O equipamento aquece demais. • Utilize colunas com uma impedância adequada. • De autoradio is niet ingeschakeld. t Schakel de autoradio in. t 2 – 8 Ω (estéreo) , 4 – 8 Ω (se utilizado como um amplificador em ponte). • Het systeem werkt met te veel versterkers. t Gebruik een relais. Desligue o interruptor de corrente. Verifique se o cabo da coluna e o fio de 1 2 3 Controleer de accuspanning (10,5 – 16 V). ligação à massa estão bem ligados. • De kleur van de POWER/ Zet het toestel uit met de hoofdschakelaar. De luidsprekeruitgangen zijn O equipamento aquece de forma anormal. PROTECTOR indicator verandert kortgesloten. t Neem de oorzaak van de kortsluiting weg. • Verifique se o instalou num local bem ventilado. van groen naar rood. • Gebruik luidsprekers met de juiste impedantie. ø 5 × 15 Ouve-se o ruído do alternador. Os cabos de ligação à corrente estão instalados demasiado perto dos cabos de t 2 – 8 Ω (stereo), 4 – 8 Ω (bij gebruik als brugversterker). (× 4) • Het toestel w ordt abnormaal 0,2 m pinos RCA. t Afaste os cabos uns dos outros. O fio de ligação à massa não está bem ligado. w arm. Zet het toestel uit met de hoofdschakelaar. Controleer of de luidsprekerkabel en de massakabel stevig zijn bevestigd. Baixa am plificação/ Filt ro passa baixo/ t Prenda bem o fio de ligação à massa a um ponto metálico do automóvel. Os fios negativos da coluna estão a tocar no chassis do automóvel. Het toestel wordt abnormaal warm. Lage t onen Laagdoorlaat filt er • Monteer het toestel op een goed geventileerde plaats. t Afaste-os do chassis do automóvel. O interruptor FILTER está na posição “LPF”. Alternatorruis is hoorbaar. De voedingskabels bevinden zich te dicht bij de RCA-kabels. Inst alação Inst allat ie O som está abafado. t Zorg dat de voedingskabels zich niet te dicht bij de RCA-kabels bevinden. dB dB t Se ligar uma coluna de gama total, coloque na posição “OFF”. Ant es de fazer a inst alação Voor het inst alleren De massakabel is niet goed bevestigd. 10 O volume do som está demasiado O controlo de regulação LEVEL não é adequado. Rode o controlo de regulação t Bevestig de massakabel stevig aan een metalen onderdeel van de auto. 10 0 • Monte o aparelho dentro da mala ou por baixo • Installeer het toestel in de bagageruimte of onder baixo. de LEVEL na direcção dos ponteiros do relógio. De negatieve luidsprekerkabels raken het autochassis. -10 do banco. een stoel. O som tem interrupções. O protector térmico está activado. t Reduza o volume. t Zorg dat de kabels zich niet te dicht bij het autochassis bevinden. -20 300Hz • Escolha cuidadosamente o local de montagem de • Kies de installatieplaats zorgvuldig zodat het Het geluid klinkt gedempt. De FILTER schakelaar is ingesteld op LPF. -30 170Hz modo a que o aparelho não interfira com os toestel de bestuurder niet kan hinderen en niet t Wanneer het toestel is aangesloten op een luidspreker voor volledig bereik, -40 movimentos normais do condutor e não fique blootstaat aan direct zonlicht of hete lucht van de 0 zet u de schakelaar op OFF. -50 50Hz exposto à incidência directa dos raios solares verwarming. Het geluid klinkt te laag. De LEVEL regelaar is niet goed ingesteld. Draai de LEVEL regelaar rechtsom. -60 nem ao ar quente proveniente do sistema de • Installeer het toestel niet onder het vloertapijt aquecimento. omdat de warmte die het ontwikkelt dan Especificações Het geluid w ordt onderbroken. De thermische beveiliging is geactiveerd. t Verlaag het volume. -70 -80 • Não instale o aparelho por baixo do tapete do moeilijk kan worden afgevoerd. 10 40 100 1k 10 100 1k carro porque impedirá a dissipação de calor do Sistema do circuito Distorção harmónica Hz Hz Zet het toestel eerst op de plaats waar u het wilt aparelho. Circuito OTL (saída sem 0,008 % ou inferior (a 1 kHz, 4 Ω) installeren en teken de vier schroefopeningen af op transformador) Margem de regulação do nível de entrada frequência/ frequentie frequência/ frequentie Em primeiro lugar, coloque o aparelho no local de montageplaat (niet meegeleverd). Boor dan in Fornecimento de corrente por 0,2 – 6 V onde pretende instalá-lo e marque as posições dos elke markering een gat van 3 mm en bevestig het impulsos (tomadas de pinos RCA) quatro furos para os parafusos na placa de toestel op de plaat met behulp van de Entradas tomadas de pinos RCA Conector de entrada ‘high level’ Filtro passa-baixo 1,2 – 12 V (entrada ‘high level’) Technische gegevens montagem (não fornecida). Depois, faça um furo de 3 mm em cada marca e monte o aparelho na meegeleverde schroeven. De bevestigingsschroeven zijn allemaal 15 mm lang en Saídas Terminais das colunas 50 – 300 Hz, –12 dB/oct Através das tomadas com Baixa amplificação Circuitsysteem OTL (output transformerless) Harmonische vervorming placa, utilizando os parafusos de montagem dus moet de montageplaat dikker zijn dan 15 mm. terminais de saída 0 – 10 dB (40 Hz) circuit 0,008 % of minder (bij 1 kHz, 4 Ω) fornecidos. Como os parafusos de montagem têm Impedância correcta da coluna Requisitos de corrente Pulsvoeding Ingangsniveauregelbereik 15 mm de comprimento, deve verificar se a placa 2 – 8 Ω (estéreo) Bateria de automóvel de 12 V CC Ingangen RCA-ingangen 0,2 – 6 V (RCA-aansluitingen) de montagem tem uma espessura superior a 15 High level-aansluiting 1,2 – 12 V (High level-aansluiting) 4 – 8 Ω (quando utilizado como amplificador em ponte) Tensão de corrente (negativo à massa) Uitgangen Luidsprekeraansluitingen Laagdoorlaatfilter 50 – 300 Hz, –12 dB/oct Esquem a do circuit o/ mm. Potência máxima de saída 10,5 – 16 V Pinaansluitingen voor Lage tonen 0 – 10 dB (40 Hz) 190 W × 2 (a 4 Ω) 240 W × 2 (a 2 Ω) Corrente com saída nominal: 20 A (4 Ω) Entrada telecomando: 1 mA rechtstreekse uitvoer Juiste luidsprekerimpedantie Voeding 12 V DC-accu (negatieve massa) Voedingsspanning 10,5 – 16 V Bedradingsschem a Aparelho: mm 480 W (mono) a 4 Ω Dimensões Aprox. 286 × 55 × 196 mm 2 – 8 Ω (stereo) Stroomverbruik bij nominaal uitgangsvermogen: Eenheid: mm Saída nominal (tensão de corrente a 14,4 V) (l/a/p) não incluindo controlos e 4 – 8 Ω (bij gebruik als 20 A (4 Ω) brugversterker) Afstandsbedieningsingang: 286 80 W × 2 (20 Hz – 20 kHz, 0,08 % peças salientes 55 THD, a 4 Ω) Peso Aprox. 2,5 kg acessórios não Maximaal uitgangsvermogen 1 mA Normal Power AMP 1 241 100 W × 2 (20 Hz – 20 kHz, 0,1 % incluídos 190 W × 2 (bij 4 Ω) Afmetingen Ong. 286 × 55 × 196 mm (b/h/d) Lch LEVEL Lch THD, a 2 Ω) Acessórios fornecidos 240 W × 2 (bij 2 Ω) zonder uitstekende onderdelen en (BTL.) 200 W (mono) (20 Hz – 20 kHz, Parafusos de montagem (4) 480 W (mono) bij 4 Ω bedieningselementen LOW BOOST 0,1 % THD, a 4 Ω) Cabo de entrada ‘high level’ (1) Nominaal uitgangsvermogen (voeding met 14,4 V) Gewicht Ong. 2,5 kg zonder accessoires Resposta em frequência Caixa de protecção (1) 80 W × 2 (20 Hz – 20 kHz, Meegeleverde accessoires LPF BTL. 0,08 % THD, bij 4 Ω) Bevestigingsschroeven (4) 139 5 Hz – 50 kHz ( dB) 196 Design e especificações sujeitos a alterações sem 100 W × 2 (20 Hz – 20 kHz, High level-kabel (1) aviso prévio. 0,1 % THD, bij 2 Ω) Beschermdeksel (1) Inverted Power AMP 200 W (mono) (20 Hz – 20 kHz, Rch Rch LEVEL 0,1 % THD, bij 4 Ω) Wijzigingen in ontwerp en technische gegevens Frequentiebereik 5 Hz – 50 kHz ( dB) voorbehouden zonder voorafgaande kennisgeving. LOW BOOST ø6 264

Ligações Aansluit ingen Cuidado Opgelet Sist em a de 2 colunas Sist em a de 2 vias Sist em a de m odo duplo (com subw oof er em pont e) Ligação de ent rada de nível elevado (Sist em a de 2 colunas) Syst eem m et t w ee luidsprekers 2-w eg syst eem Syst eem m et t w ee st anden (m et een brugsubw oof er) Ingangsaansluit ing op hoog niveau (syst eem m et 2 •Antes de qualquer ligação, desligue o •Alvorens aansluitingen te verrichten, moet u terminal de massa da bateria do automóvel eerst de massa-aansluiting van de accu luidsprekers) para evitar curto-circuitos. loskoppelen om kortsluiting te vermijden. Autorádio Dois canais de saída OFF LPF Branco Saída da coluna esquerda •Verifique se as colunas utilizadas têm uma •Gebruik luidsprekers die krachtig genoeg zijn. Autoradio Tw ee uit gangskanalen Wit potência nominal adequada. Se utilizar Te lichte luidsprekers kunnen worden LINE OUT Linkerluidsprekeruitgang colunas de baixa capacidade, pode danificá- beschadigd. LINE OUT las. •Verbind de # aansluiting van het Autorádio Autorádio •Não ligue o terminal # do sistema de colunas luidsprekersysteem niet met het autochassis Autoradio Autoradio Cabo de riscas pretas Autorádio ao chassis do automóvel nem o terminal # da en verbind ook de # aansluiting van de Zw artgestreept snoer Autoradio coluna direita ao terminal da coluna esquerda. rechter luidspreker niet met die van de linker LINE OUT •Instale os cabos de entrada e de saída longe luidspreker. do cabo de alimentação de corrente porque se •Houd de ingangs- en uitgangskabels uit de OFF LPF OFF LPF Cinzento Saída da coluna direita estiverem muito perto podem gerar buurt van de voedingskabels om storing te 2 Grijs Rechterluidsprekeruitgang interferências. vermijden. C1 C2 Cabo de riscas pretas •Este aparelho tem um amplificador de grande •Dit is een krachtige versterker. Deze Zw artgestreept snoer * potência. Como tal, pode não conseguir functioneert dus wellicht niet optimaal utilizá-lo com a potência máxima se usar os wanneer de gewone luidsprekerkabels in de INPUT THROUGH OUT INPUT cabos para colunas fornecidos com o auto worden gebruikt. Coluna esquerda Coluna direita automóvel. •Indien uw auto is uitgerust met een Coluna esquerda Coluna direita (min. 2 Ω) (min. 2 Ω) •Se o automóvel estiver equipado com um computersysteem voor navigatie of dergelijke, Linkerluidspreker Rechterluidspreker computador de bordo para navegação, não mag de massakabel niet worden losgekoppeld Linkerluidspreker Rechterluidspreker L retire o fio de ligação à massa da bateria do van de accu. Wanneer u de kabel loskoppelt, (minimaal 2 Ω) (minimaal 2 Ω) automóvel. Se desligar o fio, apaga a memória kan het computergeheugen worden gewist. Para obt er inf ormações sobre os int errupt ores e Zie “ Bedieningselement en” voor meer do computador. Para evitar curtos-circuitos Om kortsluiting te voorkomen, moet u de cont rolos, consult e “ Localização e f unções dos inf ormat ie over de inst ellingen van schakelaars Subw oofer quando fizer as ligações, ligue o cabo de +12V-voedingskabel loskoppelen tot alle cont rolos” . en knoppen. Subw oofer ligação à corrente de +12 V somente depois de andere kabels zijn aangesloten. Colunas de gama total ligar todos os outros cabos. (min. 2 Ω) Breedbandluidsprekers Subw oofer (mín. 2 Ω) Tabela de valores de cruzam ent o para Tabel m et kruisw aarden voor Coluna esquerda Coluna direita 6 dB/oit ava (4 Ω) 6 dB/oct aaf (4 Ω) (min. 2 Ω) (min. 2 Ω) (min. 2 Ω) Subw oofer (min. 2 Ω) Linkerluidspreker Rechterluidspreker Frequência L C1/C2 Kantel- L C1/C2 (minimaal 2 Ω) (minimaal 2 Ω) Ligue os t erm inais com o se m ost ra na f igura abaixo. de cruzamento (bobina)* (condensador)* frequentie (stroomspoel)* (condensator)* Com o am plif icador m ono unidade: Hz unidade: mH unidade: µF eenheid: Hz eenheid: mH eenheid: µF Para obt er inf ormações sobre os int errupt ores e Zie “ Bedieningselement en” voor meer inf ormat ie Verricht de aansluit ingen zoals hieronder af gebeeld. cont rolos, consult e “ Localização e f unções dos over de inst ellingen van schakelaars en knoppen. Als een m ono-verst erker 50 12,7 800 50 12,7 800 cont rolos” . Utilize o terminal THROUGH OUT quando Gebruik de THROUGH OUT aansluiting 80 8,2 500 80 8,2 500 quiser instalar mais amplificadores. Os als u meer versterkers wilt installeren. De sinais são emitidos tal como entraram. signalen worden uitgevoerd zoals ze zijn 100 6,2 400 100 6,2 400 Autorádio Autoradio (LOW BOOST, LPF não funcionam.) ingevoerd. (LOW BOOST en LPF werken 130 4,7 300 130 4,7 300 REM OU T +12 V GN D 3 REM OU niet.) 150 4,2 270 150 4,2 270 T +12 3 V GN D LINE OUT Notas 200 3,3 200 200 3,3 200 Canal esquerdo Canal direito • Pode ligar um máximo de 3 amplif icadores ao t erminal THROUGH OUT. Se ligar mais de t rês Opmerkingen 260 2,4 150 260 2,4 150 Ligação de ent rada de nível elevado Linkerkanaal Rechterkanaal • Er kunnen maximaal drie verst erkers (com o am plif icador m ono) c amplif icadores, pode provocar problemas, como quebras no som. aangeslot en w orden op de THROUGH OUT aansluit ing. Als er meer dan drie verst erkers 400 600 1,6 1,0 100 68 400 600 1,6 1,0 100 68 Ingangsaansluit ing op hoog niveau (als m ono-verst erker) • As ligações de ent rada de nível elevado não w orden aangeslot en, kan dit problemen 800 0,8 50 800 0,8 50 podem ut ilizar o THROUGH OUT. veroorzaken, zoals het w egvallen van geluid. 1000 0,6 39 1000 0,6 39 Cabo de riscas pretas Saída da coluna esquerda Saída da coluna direita Cabo de riscas pretas • M et een ingangsaansluit ing op hoog niveau Zw artgestreept snoer Zw artgestreept snoer kunt u geen gebruik maken van THROUGH Linkerluidsprekeruitgang Rechterluidsprekeruitgang * (não fornecido) * (niet bijgeleverd) BTL BTL BTL BTL OUT. Passe os fios através da caixa, ligue-os Voer de kabels door het deksel, sluit e cubra os terminais com a caixa. ze aan en plaats het deksel op de Nota aansluitingen. Coluna esquerda Coluna direita Notas Opmerkingen Cabo de riscas pretas Autorádio Cabo de riscas pretas Quat ro canais de saída • Se ut ilizar redes de cruzament o passivo num • Als u passieve kruisnet w erken gebruikt in een Zw artgestreept snoer Autoradio Zw artgestreept snoer Apert e bem o paraf uso, mas não com demasiada Opmerking (min. 4 Ω) (min. 4 Ω) f orça* para evit ar danif icá-lo. Let op dat u de schroef met niet t eveel kracht * Vier uit gangskanalen sist ema de várias colunas, t enha em at enção que syst eem met meerdere luidsprekers, moet u Linkerluidspreker Rechterluidspreker ervoor zorgen dat de impedant ie van het * O valor da f orça aplicada deve ser inf erior a aandraait om t e vermijden dat ze w ordt a impedância do sist ema de colunas não pode ser (minimaal 4 Ω) (minimaal 4 Ω) luidsprekersyst eem niet lager is dan dat van de 1 N• m. beschadigd. inf erior à impedância adequada a est e aparelho. Autorádio geschikt e impedant ie van deze eenheid. * Draaikracht minder dan 1 N• m. • Se inst alar um sist ema de 12 decibéis/oit ava no • Als u een 12 decibel/oct aaf -syst eem inst alleert in Autoradio seu aut omóvel, t enha em at enção os pont os a uw aut o, moet u de volgende punt en in acht 2 Para obt er inf ormações sobre os int errupt ores e Zie “ Bedieningselement en” voor meer seguir. Num sist ema de 12 decibéis/oit ava que nemen. In een 12 decibel/oct aaf -syst eem, w aar cont rolos, consult e “ Localização e f unções dos inf ormat ie over de inst ellingen van schakelaars LINE OUT ut ilize simult aneament e um indut or e um zow el de choke als de condensat or in serie zijn cont rolos” . en knoppen. condensador em série para f ormar um circuit o, geschakeld en een circuit vormen, moet u Nota t enha muit o cuidado quando f izer as ligações. voorzicht ig t e w erk gaan bij de aansluit ing. In een * * Opmerking dergelijk circuit t reedt een t oename op van de OFF LPF OFF LPF Verif ique se a saída de linha do aut orádio est á Cont roleer of de lijnuit gang van de aut oradio is Nest e t ipo de circuit o, haverá um aument o da elekt rische spanning, w aardoor de luidspreker ligada à t omada com a indicação “ L (BTL)” do corrent e que cont orna a coluna, com f requências Cabos de ligação à corrent e aparelho. aangeslot en op de “ L (BTL)” aansluit ing van próximas da f requência de cruzament o. Se w ordt omgeleid met f requent ies die de kant elf requent ie benaderen. Als audiosignalen het apparaat . Voedingskabels cont inuarem a ent rar sinais de áudio na área da f requência de cruzament o, o amplif icador pode langdurig w orden ingevoerd in het gebied van de kant elf requent ie, kan dit leiden t ot overmat ige BTL BTL BTL BTL aquecer demasiado ou o f usível pode f undir-se. verhit t ing van de verst erker of het doorbranden Além disso, se desligar a coluna, f orma-se um van de zekering. Bovendien w ordt een circuit o de ressonância provocado pelo indut or e seriet rillingscircuit gevormd door de choke en de Coluna esquerda Coluna direita condensat or als de luidspreker w ordt losgemaakt . (min. 4 Ω) (min. 4 Ω) pelo condensador. Nest e caso, a impedância na In dit geval zal de impedant ie in het área de ressonância diminui drast icament e, dando resonant iegebied st erk t oenemen. Dit result eert Linkerluidspreker Rechterluidspreker Com o am plif icador m ono para subw oof er origem a uma sit uação t ipo curt o-circuit o que in kort sluit ing w aardoor de verst erker ernst ig (minimaal 4 Ω) (minimaal 4 Ω) a um ponto danif ica o amplif icador. Assim, verif ique sempre beschadigd w ordt . Zorg daarom dat de metálico do Als de m ono-verst erker voor een subw oof er se a coluna est á ligada a um circuit o desse t ipo. luidspreker alt ijd is aangeslot en op een dergelijk automóvel circuit . Para obt er inf ormações sobre os int errupt ores e Zie “ Bedieningselement en” voor meer inf ormat ie Colunas de gama total cont rolos, consult e “ Localização e f unções dos over de inst ellingen van schakelaars en knoppen. naar een metalen (min. 2 Ω) cont rolos” . Saída para Autorádio onderdeel van de Breedbandluidsprekers Subw oofer (mín. 2 Ω) t elecomando* auto Autoradio Afstandsbedieningsuitgang* (min. 2 Ω) Subw oofer (min. 2 Ω) Ligação de ent rada de nível elevado (REM OUT) LINE OUT OFF LPF (Com o am plif icador m ono para subw oof er) Ingangsaansluit ing op hoog niveau Autorádio Fusível (30 A) Para obt er inf ormações sobre os int errupt ores e Zie “ Bedieningselement en” voor meer (als m ono-verst erker voor een subw oof er) * Conect or de ent rada de nível alt o Autoradio Zekering (30 A) cont rolos, consult e “ Localização e f unções dos inf ormat ie over de inst ellingen van Bateria do automóvel de +12 V cont rolos” . schakelaars en knoppen. * High Level ingang +12 V accu Opmerking Nota Coluna esquerda Nest e sist ema, o volume dos subw oof ers é Bij dit syst eem w ordt het volume van de Linkerluidspreker * Se tiver um autorádio original fornecido de fábrica ou um autorádio que não tenha uma saída para telecomando no comandado pelo cont rolo de f ader do subw oof ers geregeld met de f aderregelaar Às riscas Às riscas Autorádio aut orádio. van de aut oradio. cinzentas/ pretas brancas/ pretas amplificador, ligue o terminal de entrada para telecomando (REMOTE) à fonte de alimentação para acessórios. Autoradio BTL BTL Grijs-/ Wit-/ * Als u over het f abrieksorigineel of een andere audioradio zonder ext erne uit gang op de verst erker Coluna direita zw artgestreept zw artgestreept beschikt , moet u de ext erne ingang (REM OTE) verbinden met de hulpvoedingskabel. Rechterluidspreker Subw oofer (min. 4 Ω) OFF LPF Notas sobre o fornecimento de corrente Opmerkingen bij de voeding Subw oofer (min. 4 Ω) Cinzenta Branca • Ligue o cabo de ligação à corrent e de +12 V 2 • Sluit de +12V voedingskabel pas aan nadat alle Grijs Wit soment e depois de t er ligado t odos os out ros andere kabels zijn aangeslot en. Para obt er inf ormações sobre os int errupt ores e Zie ” Bedieningselement en” voor meer * cabos. • Bevestig de massakabel goed aan een metalen cont rolos, consult e “ Localização e f unções dos inf ormat ie over de inst ellingen van • Ligue o fio de massa do aparelho a um ponto onderdeel van de auto. Een loszittende kabel kan cont rolos” . schakelaars en knoppen. metálico do automóvel. Uma ligação mal feita de w erking van de versterker verstoren. Nota Opmerking pode avariar o amplificador. • Sluit het snoer van de af st andsbediening voor de Se quiser ut ilizar um subw oof er como coluna Indien u een subw oof er als een mono- • Verif ique se ligou o f io do t elecomando do aut oradio aan op de ext erne aansluit ing. mono, ligue a coluna como se most ra acima. Os verst erker w ilt gebruiken, sluit u de aut orádio ao t erminal para t elecomando. • Als u een aut oradio zonder ext erne uit gang op de luidspreker aan zoals hierboven w ordt sinais de saída para o subw oof er são uma BTL BTL • Se ut ilizar um aut orádio sem uma saída para verst erker gebruikt , moet u de ext erne ingang af gebeeld. De uit gangssignalen naar de combinação dos sinais de saída da direit a e da t elecomando no amplif icador, ligue o t erminal de (REM OTE) verbinden met de hulpvoedingskabel. subw oof er zijn een combinat ie van de linker- esquerda. ent rada do t elecomando (REM OTE) à f ont e de • Gebruik een voedingskabel met zekering (30 A). en de recht eruit gangssignalen. aliment ação para acessórios. • Plaat s de zekering in de voedingskabel zo dicht Subw oofer (mín. 4 Ω) • Ut ilize um cabo de ligação à corrent e com um f usível mogelijk bij de accu. Subw oofer (min. 4 Ω) incorporado (30 A). • Cont roleer of de kabels die zijn aangeslot en op • M ont e o f usível no cabo de ligação à corrent e, o de +12 V en de GND aansluit ingen van dit t oest el Zie “ Bedieningselement en” voor meer inf ormat ie Para obt er inf ormações sobre os int errupt ores e mais pert o possível da bat eria do aut omóvel. zw aarder zijn dan 10-Gauge (AWG-10) of een cont rolos, consult e “ Localização e f unções dos over de inst ellingen van schakelaars en knoppen. • Verif ique se os cabos que vai ligar aos t erminais doorsnede van meer dan 5,5 mm hebben. cont rolos” . Opmerking +12 V e GND dest e equipament o t êm pelo menos Nota Indien u een subw oof er als een mono-verst erker 10-Gauge (AWG-10) ou t êm uma secção superior w ilt gebruiken, sluit u de luidspreker aan zoals Se quiser ut ilizar um subw oof er como coluna a 5,5 mm 2. hierboven w ordt af gebeeld. De uit gangssignalen mono, ligue a coluna como se most ra acima. Os sinais de saída para o subw oof er são uma naar de subw oof er zijn een combinat ie van de combinação dos sinais de saída da direit a e da linker- en de recht eruit gangssignalen. esquerda.