Sony XM-4S Handleiding

Saturday, October 14, 2017
Download

2-891-668-31 (2) Blokdiagram Bedieningselementen Localização e funções Verhelpen van storingen Kenmerken Características Esquema do circuito 1 LEVEL regelaar dos controlos Aan de hand van de onderstaande controlelijst kunt u de meeste problemen met het toestel zelf •Maximum uitgangsvermogen van 95 W per •Saída máxima de potência de 95 W por canal (a Met deze regelaar kunt u het ingangsniveau oplossen. kanaal (bij 4 Ω). 4 Ω). aanpassen. Draai de regelaar rechtsom als het 1 Controlo de regulação de LEVEL Lees voor u de onderstaande controlelijst doorneemt, eerst de aanwijzingen voor aansluiting en •Dit toestel kan worden gebruikt als •Este aparelho pode ser utilizado como FILTER uitgangsniveau van de autoradio te laag is. Este controlo serve para regular o nível de gebruik. brugversterker met een maximum amplificador em ponte com uma saída máxima HPF entrada. Rode-o na direcção dos ponteiros do uitgangsvermogen van 250 W (alleen de 250 W (só no canal posterior). FRONT Power 2 HPF-schakelaar Probleem Oorzaak/Oplossing •LPF integrado (filtro de passagem para as AMP relógio se achar que o nível de saída de som achterkanaal). OFF Wanneer de HPF-schakelaar op ON is gezet, Lch LEVEL do autorádio está baixo. Xplod-logo gaat niet branden. De zekering is doorgebrand. t Vervang de zekering door een nieuwe. •Ingebouwde LPF (laagdoorlaatfilter), HPF frequências baixas), HPF (filtro de passagem Lch is het hoogdoorlaatfilter (80 Hz) van kracht. para as frequências altas) e circuito de baixa 2 Interruptor HPF De aardingskabel is niet goed bevestigd. (hoogdoorlaatfilter) en lage-tonencircuit. 3 LPF-schakelaar intensificação. Se o interruptor HPF estiver na posição ON, t Bevestig de aardingskabel stevig aan een metalen onderdeel van de auto. •Ingebouwd beveiligingscircuit. Wanneer de LPF-schakelaar op ON is gezet, •Circuito de protecção incorporado. Stereo Power o filtro de passagem para as frequências altas De spanning op de externe aansluiting is te laag. •Pulsvoeding* voor een stabiel en geregeld FILTER is het laagdoorlaatfilter (80 Hz) van kracht. •Fornecimento de corrente por impulsos* para (80 Hz) está activado. • De autoradio is niet ingeschakeld. uitgangsvermogen. HPF Power 4 BLUE ILLUMINATION lampje (7) ON/OFF t Schakel de autoradio in. obtenção de uma potência de saída estável e AMP 3 Interruptor LPF •Directe aansluiting op de luidsprekeruitgang regular. schakelaar • Het systeem werkt met te veel versterkers. t Gebruik een relais. Se o interruptor LPF estiver na posição ON, o Amplifier OFF Rch LEVEL Gebruik deze schakelaar om het BLUE van uw autoradio is mogelijk wanneer die niet •É possível fazer uma ligação directa à saída da Rch filtro de passagem para as frequências baixas Controleer de accuspanning (10,5 – 16 V). ILLUMINATION lampje in of uit te is voorzien van een lijnuitgang (High Level- coluna do autorádio, se este não estiver (80 Hz) está activado. De PROTECTOR indicator gaat Zet het toestel uit met de hoofdschakelaar. De luidsprekeruitgangen zijn ingangsaansluiting). schakelen. equipado com uma saída de linha (ligação de rood branden. kortgesloten. t Neem de oorzaak van de kortsluiting weg. 4 Luz BLUE ILLUMINATION (7) Interruptor * Pulsvoeding entrada de alto nível). 5 LOW BOOST regelaar Zet het toestel uit met de hoofdschakelaar. Controleer of de luidsprekerkabel en ON/OFF Dit toestel is voorzien van een ingebouwde Gebruik deze regelaar om de frequenties de aardingskabel stevig zijn bevestigd. * Fornecimento de corrente por impulsos Power Utilize este interruptor para ligar/desligar a stroomregelaar die de stroom geleverd door de 12 REAR rond 40 Hz tot maximaal 10 dB te versterken. Este aparelho tem um regulador de potência Normal OFF AMP luz BLUE ILLUMINATION. • Het toestel wordt abnormaal Het toestel wordt abnormaal warm. V DC-accu van de auto met behulp van een incorporado que converte a corrente fornecida Gebruiksaanwijzing Lch LEVEL 6 Verlichting (PROTECTOR indicator) warm. • Gebruik luidsprekers met de juiste impedantie. halfgeleiderschakelaar omzet in snelle pulsen. Lch 5 Controlo do nível de LOW BOOST pela bateria de 12 V CC do automóvel em impulsos LOW BOOST Gaat wit branden tijdens normale werking. t 2 – 8 Ω (stereo), 4 – 8 Ω (bij gebruik als brugversterker). Deze pulsen worden versterkt door de LPF Als PROTECTOR is geactiveerd, verandert Rode este controlo para amplificar as • Monteer het toestel op een goed geventileerde plaats. ingebouwde pulstransformator en gescheiden in de alta velocidade, utilizando um interruptor Manual de instruções FILTER frequências de cerca de 40 Hz para um semicondutor. Estes impulsos são aumentados pelo de verlichting van wit naar rood. • Het geluid wordt onderbroken. De thermische beveiliging is geactiveerd. t Verlaag het volume. positieve en negatieve stroom alvorens weer te BTL máximo de 10 dB. transformador incorporado e separados em Zie Verhelpen van storingen wanneer Het geluid stopt plotseling. De ventilatieopening is geblokkeerd. worden omgezet naar gelijkspanning. Dit is fornecimento de corrente positiva e negativa antes Power PROTECTOR is geactiveerd. 6 Luz (Indicador PROTECTOR) t Verwijder blokkerende voorwerpen uit de opening. bedoeld om accuspanningsverschillen te de voltarem a ser convertidos em corrente Inverted AMP Acende-se durante o funcionamento normal. compenseren. Dit lichtgewicht voedingssysteem OFF 7 BLUE ILLUMINATION lampje Alternatorruis is hoorbaar. De voedingskabels bevinden zich te dicht bij de RCA-kabels. contínua. Isto serve para regular a tensão oscilante Rch LEVEL Se PROTECTOR estiver activado, a luz muda levert zeer efficiënte voeding met een lage da bateria do automóvel. Este sistema de Rch Wanneer het BLUE ILLUMINATION lampje t Zorg dat de voedingskabels zich niet te dicht bij de RCA-kabels bevinden. impedantie. LPF LOW BOOST de branco para vermelho. fornecimento de corrente muito leve fornece uma is ingesteld op ON, wordt het voetengdeelte De aardingskabel is niet goed bevestigd. Se PROTECTOR estiver activado, consulte o corrente altamente eficiente com uma saída de FILTER in de auto verlicht met het BLUE t Bevestig de aardingskabel stevig aan een metalen onderdeel van de auto. Guia de resolução de problemas. baixa impedância. ILLUMINATION lampje. De negatieve luidsprekerkabels raken het autochassis. 7 Luz BLUE ILLUMINATION t Zorg dat de kabels zich niet te dicht bij het autochassis bevinden. 8 Ventilatieopening Quando BLUE ILLUMINATION estiver Warmte die wordt opgebouwd in het toestel, Er is geen geluid te horen. De HPF-schakelaar is niet correct ingesteld op “OFF” of “ON”. regulada para ON, a luz BLUE wordt hier afgevoerd. t Stel de schakelaar correct in op “OFF” of “ON”. ILLUMINATION ilumina a zona dos pés Afhankelijk van de temperatuur van het Het geluid klinkt te laag. De LEVEL regelaar is niet goed ingesteld. Draai de LEVEL regelaar rechtsom. dentro do automóvel. apparaat wordt de status van de ventilator in De ventilator werkt niet. De ventilator werkt niet als de temperatuur van het apparaat laag is. 3 stappen gewijzigd (uit, langzaam, snel). 8 Saída de ventilação O calor no interior do aparelho sai por aqui. Dependendo da temperatura do aparelho, o Technische gegevens estado da ventoinha muda em 3 passos Circuitsysteem OTL (output transformerless) Frequentiebereik 5 Hz – 100 kHz ( dB) (parada, baixa velocidade, alta velocidade). circuit Harmonische vervorming Pulsvoeding 0,005 % of minder (bij 1 kHz, 4 Ω, Ingangen RCA-ingangen 10 W) High level-aansluiting Laagdoorlaatfilter Ingangsniveauregelbereik 80 Hz, –18 dB/oct 0,3 – 6 V (RCA-aansluitingen), Hoogdoorlaatfilter 1,2 – 12 V (High level-aansluiting) 80 Hz, –12 dB/oct Uitgangen Luidsprekeraansluitingen Lage tonen 0 – 10 dB (40 Hz) Luidsprekerimpedantie Voeding 12 V DC-accu (negatieve massa) 2 – 8 Ω (stereo) Voedingsspanning 4 – 8 Ω (bij gebruik als 10,5 – 16 V brugversterker) Stroomverbruik bij nominaal uitgangsvermogen: Maximum uitgangsvermogen Vier luidsprekers: 95 W × 4 (bij 4 27 A (4 Ω, 50 W × 4) Afstandsbedieningsingang: 1 mA XM-4S Ω) Afmetingen Ong. 223 × 43,5 × 196 mm (b/h/d) Drie luidsprekers: 95 W × 2 + 250 zonder uitstekende onderdelen en 2007 Sony Corporation Printed in Thailand W × 1 (bij 4 Ω) bedieningselementen Nominaal uitgangsvermogen (voeding met 14,4 V) Gewicht Ong. 2,2 kg zonder accessoires Verwijdering van oude elektrische Tratamento de Equipamentos Vier luidsprekers: Bijgeleverde accessoires en elektronische apparaten Eléctricos e Electrónicos no final da FRONT REAR Guia de resolução de problemas 50 W × 4 (20 Hz – 20 kHz, 0,04 % Bevestigingsschroeven (4) (Toepasbaar in de Europese Unie en sua vida útil (Aplicável na União LEVEL LEVEL LOW BOOST THD, bij 4 Ω) High level-kabel (1) andere Europese landen met Europeia e em países Europeus com (40Hz) A lista de verificação apresentada abaixo destina-se a ajudá-lo a solucionar a maioria dos problemas 60 W × 4 (20 Hz – 20 kHz, 0,1 % 1 1 gescheiden ophaalsystemen) sistemas de recolha selectiva de 2 2 que possam surgir. THD, bij 2 Ω) resíduos) FILTER (LPF/HPF) 4 0.5 4 0.5 Antes de ler a lista de verificação apresentada abaixo, verifique as ligações e as operações de Wijzigingen in ontwerp en technische gegevens voorbehouden zonder voorafgaande kennisgeving. Het symbool op het product of op de verpakking wijst erop dat dit product niet als huishoudelijk afval mag Este símbolo, colocado no produto ou na sua +10dB funcionamento. embalagem, indica que este não deve ser tratado como FILTRO (LPF/HPF) 6 0.3V 6 0.3V 0 worden behandeld. Het moet echter naar een plaats worden gebracht waar elektrische en elektronische resíduo urbano indiferenciado. Deve sim ser colocado num ponto de recolha destinado a resíduos de OFF ON OFF ON OFF ON Problema Causa/Solução • Als beschermings- en opvulmateriaal werd er papier gebruikt. apparatuur wordt gerecycled. Als u ervoor zorgt dat dit equipamentos eléctricos e electrónicos. Assegurando-se O logótipo Xplod não se acende. O fusível está fundido. t Substitua todos os fusíveis por novos. • In het omhulsel werden geen halogeen bevattende brandvertragende producten gebruikt. product op de correcte manier wordt verwijderd, dB HPF(80Hz) LPF(80Hz) BLUE • In de printplaten werden geen halogeen bevattende brandvertragende producten gebruikt. voorkomt u voor mens en milieu negatieve gevolgen die que este produto é correctamente depositado, irá ILLUMINATION O fio de ligação à massa não está bem ligado. prevenir potenciais consequências negativas para o zich zouden kunnen voordoen in geval van verkeerde ambiente bem como para a saúde, que de outra forma 10 t Prenda bem o fio de ligação à massa a um ponto metálico do automóvel. afvalbehandeling. De recycling van materialen draagt bij 0 poderiam ocorrer pelo mau manuseamento destes A tensão de entrada no terminal remoto é demasiado baixa. tot het vrijwaren van natuurlijke bronnen. Voor meer produtos. A reciclagem dos materiais contribuirá para a -10 • O autorádio não está ligado. t Ligue-o. details in verband met het recyclen van dit product, conservação dos recursos naturais. Para obter HP (80 Hz) LP (80 Hz) -20 • O sistema tem demasiados amplificadores. t Utilize um relé. neemt u contact op met de gemeentelijke instanties, het informação mais detalhada sobre a reciclagem deste -30 bedrijf of de dienst belast met de verwijdering van produto, por favor contacte o município onde reside, os Verifique a tensão da bateria (10,5 – 16 V). huishoudafval of de winkel waar u het product hebt -40 serviços de recolha de resíduos da sua área ou a loja O indicador PROTECTOR acende- Desligue o interruptor de corrente. As saídas das colunas estão em curto- gekocht. onde adquiriu o produto. -50 se a vermelho. circuito. -60 -70 t Resolva o problema que está a provocar o curto-circuito. Desligue o interruptor de corrente. Verifique se o cabo da coluna e o fio de Especificações -80 ligação à massa estão bem ligados. Sistema do circuito Resposta em frequência 10 100 1k Hz • O equipamento aquece demais. O equipamento aquece de forma anormal. Circuito OTL (saída sem 5 Hz – 100 kHz ( dB) Frequentie/Frequência • Utilize colunas com uma impedância adequada. transformador) Distorção harmónica Afmetingen Eenheid: mm t 2 – 8 Ω (estéreo), 4 – 8 Ω (quando utilizado com amplificador em ponte). Fornecimento de corrente por 0,005 % ou inferior (a 1 kHz, 4 Ω, Dimensões Unidade : mm • Verifique se o instalou num local bem ventilado. impulsos 10 W) • O som tem interrupções. O protector térmico está activado. t Reduza o volume. Entradas tomadas de pinos RCA Filtro de passagem para as frequências baixas 43.5 135 O som pára subitamente. A saída de ventilação está obstruída. Conector de entrada ‘high level’ 80 Hz, –18 dB/oct t Retire tudo o que a possa obstruir. Margem de regulação do nível de entrada Filtro de passagem para as frequências altas 0,3 – 6 V (tomadas de pinos RCA), 80 Hz, –12 dB/oct Ouve-se o ruído do alternador. Os cabos de ligação à corrente estão instalados demasiado perto dos cabos de 1,2 – 12 V (entrada ‘high level’) Baixa amplificação pinos RCA. t Afaste os cabos uns dos outros. Saídas Terminais das colunas 0 – 10 dB (40 Hz) O fio de ligação à massa não está bem ligado. Impedância da coluna Requisitos de corrente t Prenda bem o fio de ligação à massa a um ponto metálico do automóvel. 2 – 8 Ω (estéreo) Bateria de automóvel de 12 V CC Os fios negativos da coluna estão a tocar no chassis do automóvel. 4 – 8 Ω (quando utilizado como (negativo à massa) 196 178 t Afaste-os do chassis do automóvel. amplificador em ponte) Tensão de corrente Potência máxima de saída 10,5 – 16 V Não se ouve som. O interruptor HPF não está colocado correctamente na posição “OFF” ou “ON”. Lage tonen/Baixa amplificação t coloque-o correctamente na posição “OFF” ou “ON”. Quatro colunas: 95 W × 4 (a 4 Ω) Três colunas: 95 W × 2 + 250 W × 1 Corrente com saída nominal: 27 A (4 Ω, 50 W × 4) O volume do som está demasiado O controlo de regulação LEVEL não é adequado. Rode o controlo de regulação (a 4 Ω) Entrada telecomando: 1 mA baixo. de LEVEL no sentido dos ponteiros do relógio. Saída nominal (tensão de corrente a 14,4 V) Dimensões Aprox. 223 × 43,5 × 196 mm (l/a/ dB A ventoinha não funciona. A ventoinha não funciona se a temperatura do aparelho for baixa. Quatro colunas: p) não incluindo controlos e peças 50 W × 4 (20 Hz – 20 kHz, 0,04 % salientes 215 10 THD, a 4 Ω) Peso Aprox. 2,2 kg acessórios não 60 W × 4 (20 Hz – 20 kHz, 0,1 % incluídos 223 THD, a 2 Ω) Acessórios fornecidos Parafusos de montagem (4) Cabo de entrada de alto nível (1) 0 Design e especificações sujeitos a alterações sem aviso prévio. 10 40 100 1k Hz • É utilizado papel nas almofadas de embalagem. Frequentie/Frequência • Não são utilizados materiais retardadores de chamas com halogéneo na estrutura dos produtos. • Não são utilizados materiais retardadores de chamas com halogéneo nas placas de circuito impresso.

Aansluitingen Ligações Maak de aansluitingen zoals hieronder wordt weergegeven. Ligue os terminais como se mostra na figura abaixo. Voorzorgsmaatregelen Ingangsaansluitingen/Ligações de entrada Luidsprekeraansluitingen/Ligações das colunas Zet de LPF en HPF-schakelaar aan de achterkant van het toestel aan of uit zoals hieronder afgebeeld. Onderdelen voor installatie en aansluiting • Dit toestel is uitsluitend ontworpen voor 12V gelijkstroom met negatieve aarde. Zekering vervangen Ligue ou desligue os interruptores LPF e HPF da parte de trás do autorádio, como se mostra nas Peças para instalação e ligações A Als de zekering doorbrandt, moet u de • Gebruik luidsprekers met de juiste impedantie. High Level-ingangsaansluiting ilustrações. voedingsaansluiting controleren en de zekering — 2 – 8 Ω (4 tot 8 Ω bij gebruik als Ligação de entrada de nível elevado vervangen. Als de zekering vervolgens nogmaals 1 1 2 brugversterker). doorbrandt, kan er sprake zijn van een defect in Systeem met 4 luidsprekers • Sluit geen actieve luidsprekers (met ingebouwde het toestel. Raadpleeg in dat geval de versterkers) aan op de luidsprekeringangen van dichtstbijzijnde Sony handelaar. Sistema de 4 colunas het toestel. Hierdoor ontstaat mogelijk schade Uitgang rechter voorluidspreker Uitgang rechter achterluidspreker ø 4 × 14 mm aan de actieve luidsprekers. Saída do altifalante dianteiro direito Saída do altifalante traseiro direito • Installeer het toestel niet op een plaats waar het Waarschuwing Voorluidsprekers (min. 2 Ω) (× 4) 0.2 m Grijs Paars blootstaat aan: Vervang een zekering altijd door een identiek Colunas frontais (min. 2 Ω) Cinzento Violeta — hoge temperaturen, bijvoorbeeld door direct exemplaar met het aantal ampère dat boven de Links Rechts Esquerda Direita zonlicht of hete lucht van een zekeringhouder vermeld staat. Gebruik nooit een Autoradio Gestreept verwarmingssysteem zekering die zwaarder is dan de Autorádio Ás riscas — regen of vocht standaardzekering van het toestel omdat dit Gestreept Installatie Instalação Opmerking Nota — stof of vuil hierdoor beschadigd kan raken. Ás riscas Groen OFF ON OFF ON Draai de schroef niet met te veel kracht* aan. Als Aperte bem o parafuso, mas não com demasiada • Wanneer de auto in de volle zon geparkeerd Wit Verde HPF(80Hz) LPF(80Hz) Voor het installeren Antes de fazer a instalação u dit wel doet, kan de schroef worden força* para evitar danificá-lo. stond en het heel warm is in de auto, moet u het Branco beschadigd. * O valor da força aplicada deve ser inferior a toestel voor gebruik eerst laten afkoelen. Uitgang linker voorluidspreker Uitgang linker achterluidspreker • Installeer het toestel in de bagageruimte of onder • Monte o aparelho dentro da mala ou por baixo do Gestreept * De draaikracht moet minder dan 1 N•m zijn. 1 N•m. • Zorg ervoor dat de koelvinnen van het toestel Gestreept Saída da coluna frontal esquerda Saída da coluna traseira esquerda een stoel. banco. Ás riscas Ás riscas • Kies de installatieplaats zorgvuldig zodat het • Escolha cuidadosamente o local de montagem de niet worden afgedekt, bijvoorbeeld door het toestel de bestuurder niet kan hinderen en niet modo a que o aparelho não interfira com os vloertapijt. blootstaat aan direct zonlicht of hete lucht van de movimentos normais do condutor e não fique • Als het toestel te dicht bij de autoradio of verwarming. exposto à incidência directa dos raios solares nem antenne is geplaatst, kan storing optreden. In dit ∗ Beveiligingscircuit • Installeer het toestel niet onder het vloertapijt ao ar quente proveniente do sistema de geval moet u de versterker uit de buurt van de Deze versterker is uitgerust met een 2 omdat de warmte die het ontwikkelt dan moeilijk aquecimento. Voedingskabels autoradio of antenne plaatsen. beveiligingscircuit dat in de volgende gevallen kan worden afgevoerd. • Não instale o aparelho por baixo do tapete do carro porque impedirá a dissipação de calor do Cabos de ligação à corrente • Controleer de aansluitingen als er geen stroom wordt geactiveerd: — wanneer het toestel oververhit raakt Links Esquerda Rechts Direita naar de autoradio wordt geleverd. Zet het toestel eerst op de plaats waar u het wilt aparelho. naar een metalen • Deze vermogensversterker is uitgerust met een — wanneer een gelijkstroom wordt opgewekt installeren en teken de vier schroefgaten af op de onderdeel van de — wanneer de luidsprekeraansluitingen zijn Achterluidsprekers (min. 2 Ω) beveiligingscircuit* dat de transistoren en montageplaat (niet bijgeleverd). Boor dan in elke Em primeiro lugar, coloque o aparelho no local auto Colunas traseiras (min. 2 Ω) luidsprekers beschermt wanneer de versterker kortgesloten markering een gat van 3 mm en bevestig het toestel onde pretende instalá-lo e marque as posições dos a um ponto niet naar behoren functioneert. Probeer de De PROTECTOR indicator gaat rood branden en B op de plaat met de bijgeleverde schroeven. De quatro furos para os parafusos na placa de metálico do bevestigingsschroeven zijn 14 mm lang, dus de montagem (não fornecida). Depois, faça um furo de beveiligingscircuits niet te testen door het het toestel wordt uitgeschakeld. Lijningangsaansluiting automóvel koelelement af te dekken of het toestel te Wanneer dit gebeurt, zet u de aangesloten montageplaat moet dikker zijn dan 14 mm. Ligação de entrada de linha 2 3 mm em cada marca e monte o aparelho na placa, utilizando os parafusos de montagem fornecidos. overbelasten. apparatuur uit, verwijdert u de cassette of de disc Systeem met 3 luidsprekers Opmerking Como os parafusos de montagem têm 14 mm de • Sluit dit toestel niet aan op een zwakke accu en spoort u de oorzaak van de storing op. Bedek de ventilatieopening aan de bovenkant niet. Externe uitgang*1 want het werkt alleen optimaal met een goede Wanneer de versterker oververhit is, wacht dan Sistema de 3 colunas comprimento, deve verificar se a placa de Saída para voeding. tot deze is afgekoeld alvorens het toestel verder montagem tem uma espessura superior a 14 mm. inferior a 450 mm telecomando*1 • Zet de autoradio voor alle veiligheid niet te hard te gebruiken. Nota (REM OUT) minder dan 450 mm Breedbandluidsprekers (min. 2 Ω) zodat u nog altijd geluiden buiten de auto kunt Não tape a saída de ventilação no cimo da parte Autoradio Colunas de gama total (min. 2 Ω) horen. Met alle vragen of problemen met betrekking tot Autorádio Links Rechts lateral. *2 Esquerda dit toestel die niet aan bod komen in deze Direita Autoradio gebruiksaanwijzing kunt u steeds terecht bij uw Zekering (40 A) Autorádio Sony handelaar. LINE OUT LINE OUT Fusível (40 A) Monteer het toestel zoals in de afbeelding wordt weergegeven. +12 V accu OFF ON OFF ON Monte o aparelho como ilustrado. Bateria do automóvel de +12 V Voor Achter HPF(80Hz) LPF(80Hz) Frontal Traseira *1 Als u een originele of andere autoradio hebt zonder externe uitgang voor de versterker, sluit u de externe ingang (REMOTE) aan op de hulpvoedingsaansluiting. Bij aansluiting op de High level-ingang, kan de autoradio ook worden geactiveerd zonder de REMOTE-aansluiting. Deze functie wordt echter niet gegarandeerd voor alle autoradio’s. *1 Se tiver o autorádio fornecido de fábrica ou qualquer outro autorádio sem uma saída para 1 telecomando no amplificador, ligue o terminal de entrada para telecomando (REMOTE) à tomada de L R Subwoofer (min. 4 Ω) alimentação para acessórios. Subwoofer (mín. 4 Ω) Na ligação da entrada de alto nível, também pode activar o autorádio sem precisar da ligação a REMOTE. No entanto, não é possível garantir o funcionamento desta função em todos os autorádios. Opmerkingen bij de voeding Notas sobre o fornecimento de corrente Opmerkingen Notas • Sluit de +12V voedingskabel pas aan nadat alle • Ligue o cabo de ligação à corrente de +12 V High Level ingang/Conector de entrada de nível alto • Bij dit systeem kan het volume van de subwoofer • Neste sistema, o volume do subwoofer é comandado pelo Opgelet Cuidado andere kabels zijn aangesloten. somente depois de ter ligado todos os outros Precauções worden geregeld met de faderregeling van de autoradio. controlo de fader do som do automóvel. • Neste sistema, os sinais de saída para o subwoofer serão • Bevestig de aardingskabel goed aan een metalen cabos. • Bij dit systeem zijn de uitgangssignalen naar de uma combinação das tomadas REAR L e R INPUT ou dos •Voordat u de aansluitingen maakt, moet u •Antes de qualquer ligação, desligue o terminal onderdeel van de auto. Een loszittende kabel kan • Ligue o fio de massa do aparelho a um ponto • Este aparelho foi concebido para funcionar Substituir o fusível Gestreept/Groen Gestreept/Grijs subwoofer een combinatie van de REAR L en R INPUT sinais do conector de entrada de nível alto REAR. eerst de aardingsaansluiting van de accu de massa da bateria do automóvel para evitar de werking van de versterker verstoren. metálico do automóvel. Uma ligação mal feita apenas com uma corrente contínua de 12 V com Às riscas/Verde Às riscas/Cinzenta aansluitingen of het REAR high level-aansluiting. loskoppelen om kortsluiting te vermijden. curto-circuitos. Se o fusível rebentar, verifique as ligações de • Verbind de afstandsbedieningskabel van de pode avariar o amplificador. negativo à massa. corrente e substitua todos os fusíveis. Se, depois de •Gebruik luidsprekers die krachtig genoeg zijn. •Verifique se as colunas utilizadas têm uma autoradio met de externe uitgang. • Verifique se ligou o cabo do telecomando do • Utilize colunas com uma impedância adequada. o ter substituído, o fusível voltar a rebentar, pode Gestreept/Paars R L R L Gestreept/Wit Te lichte luidsprekers kunnen worden potência nominal adequada. Se utilizar colunas • Verbind bij een autoradio zonder externe uitgang autorádio ao terminal para telecomando. — 2 – 8 Ω (4 a 8 Ω quando utilizado como 3 existir uma avaria interna. Nesse caso, consulte o Às riscas/Violeta Às riscas/Branco beschadigd. de baixa capacidade, pode danificá-las. op de versterker de externe ingang (REMOTE) met • Quando utilizar um autorádio sem saída para amplificador em ponte). 2-wegsysteem agente da Sony mais próximo. •Dit is een versterker voor faseomkering. •Este amplificador é um amplificador de fase de hulpvoeding. telecomando no amplificador, ligue o terminal de • Não ligue colunas activas (com amplificadores •Verbind de # aansluiting van het invertida. • Gebruik een voedingskabel met zekering (40 A). entrada para telecomando (REMOTE) à tomada de integrados) aos terminais das colunas do Sistema de 2 vias luidsprekersysteem niet met het autochassis en •Não ligue o terminal # das colunas ao chassis • Alle voedingskabels die zijn aangesloten op de alimentação para acessórios. aparelho. Se o fizer pode danificar o amplificador Aviso Paars Wit verbind ook de # aansluiting van de do automóvel. nem ligue o terminal # da e as colunas activas. Quando substituir o fusível, verifique se está a Violeta REAR FRONT Branco positieve pool van de accu, moeten binnen 450 • Utilize um cabo de ligação à corrente com um rechterluidspreker niet met die van de coluna direita ao da coluna esquerda. mm vanaf de pool van de accu van een zekering fusível incorporado (40 A). • Evite instalar o aparelho em zonas: utilizar um fusível com a amperagem idêntica à Breedbandluidsprekers (min. 2 Ω) linkerluidspreker. •Instale os cabos de entrada e de saída longe do worden voorzien. Dit moet gebeuren voordat de • Todos os cabos eléctricos ligados ao borne positivo — em que esteja exposto a altas temperaturas indicada no fusível que retirou. Nunca utilize um Groen Grijs Colunas de gama total (min. 2 Ω) •Houd de ingangs- en uitgangskabels uit de cabo de alimentação de corrente porque se fusível com uma amperagem superior à do Verde Cinzenta Links Rechts kabels door een metalen oppervlak worden geleid. da bateria devem ter um fusível a uma distância de como, por exemplo, à incidência directa dos Esquerda Direita buurt van de voedingskabels om storing te estiverem muito perto podem gerar • Zorg dat de accukabels die zijn aangesloten op het 450 mm do borne da bateria e antes de passarem raios solares ou ao ar quente proveniente do aparelho porque pode provocar uma avaria. vermijden. interferências. voertuig (geaard op het chassis)*2, samen een por qualquer parte metálica. sistema de aquecimento •Dit is een krachtige versterker. Deze •Este aparelho tem um amplificador de grande vermogen hebben dat ten minste gelijk is aan het • Verifique se os cabos da bateria ligados ao — em que esteja exposto à chuva ou humidade functioneert dus wellicht niet optimaal potência. Como tal, pode não conseguir utilizá- vermogen van de hoofdvoedingskabel waarmee automóvel (negativo à massa)*2 têm uma medida — em que esteja exposto ao pó ou sujidade OFF ON OFF ON wanneer de gewone luidsprekerkabels in de lo com a potência máxima se usar os cabos de versterker is aangesloten op de accu. pelo menos igual à do cabo principal que liga a • Se o automóvel estiver estacionado ao sol e a HPF(80Hz) LPF(80Hz) auto worden gebruikt. para colunas fornecidos com o automóvel. • Controleer of de kabels die zijn aangesloten op de bateria ao amplificador. temperatura no seu interior subir •Als de auto is uitgerust met een •Se o automóvel estiver equipado com um +12 V en de GND aansluitingen van dit toestel • Verifique se os cabos que vai ligar aos terminais consideravelmente, deixe o aparelho arrefecer computersysteem voor navigatie of voor een computador de bordo para navegação ou zwaarder zijn dan 10-Gauge (AWG-10) of een +12 V e GND deste equipamento têm pelo menos antes de o utilizar. ander doel, moet u de aardingsdraad niet qualquer outro propósito, não desligue o fio de • Quando instalar o aparelho horizontalmente, não * Circuito de protecção doorsnede van meer dan 5 mm2 hebben. 10-Gauge (AWG-10) ou uma secção superior a 5 loskoppelen van de accu van de auto. Wanneer ligação à massa da bateria do automóvel. Se tape a grelha de ventilação com o tapete, etc. Este amplificador está equipado com um circuito mm2. u de kabel loskoppelt, kan het desligar o fio, apaga a memória do • Se instalar o aparelho demasiado perto do de protecção que funciona nas seguintes computergeheugen worden gewist. Om computador. Para evitar curtos-circuitos autorádio ou da antena, pode provocar situações: kortsluiting te voorkomen, moet u de +12V- quando fizer as ligações, ligue o cabo de interferências. Se isso acontecer, afaste o — se houver sobreaquecimento do aparelho voedingskabel loskoppelen tot alle andere ligação à corrente de +12 V somente depois de amplificador do autorádio ou da antena. — se for gerada corrente CC kabels zijn aangesloten. ligar todos os outros cabos. • Se o autorádio não estiver a receber corrente, — se ocorrer um curto-circuito nos terminais das Links Rechts colunas Esquerda Direita verifique as ligações. • Este amplificador de potência possui um circuito A cor do indicador PROTECTOR muda para vermelho e o aparelho desliga-se. Subwoofer (min. 2 Ω) de protecção* que protege os transístores e as Subwoofer (min. 2 Ω) colunas, se o amplificador funcionar mal. Não Se tal acontecer, desligue o equipamento, retire a teste os circuitos de protecção tapando o cassete ou o disco e verifique a causa da avaria. Se acumulador de calor ou ligando-lhe cargas houver sobreaquecimento do aparelho, aguarde Nota até que este arrefeça antes de voltar a utilizá-lo. Opmerking inadequadas. Neste sistema, o volume dos subwoofers será Bij dit systeem kan het volume van de subwoofers comandado pelo controlo de fader do som do • Não utilize o aparelho com a bateria fraca pois, worden geregeld met de faderregeling van de automóvel. para que funcione em condições óptimas, tem de Se tiver dúvidas ou problemas referentes ao autoradio. existir uma boa alimentação de corrente. aparelho que não se encontrem neste manual, • Por razões de segurança, mantenha o volume do consulte o agente Sony mais próximo. autorádio a um nível moderado para poder ouvir os sons do exterior.