Sony XM-2100GTX Handleiding

Saturday, October 14, 2017
Download

3-263-271-41 (3) Voorzorgsm aat regelen Precauções Lage tonen Kenm erken Caract eríst icas • Maximaal uitgangsvermogen van 200 W per • Saída máxima de potência de 200 W por canal (a • Dit toestel is uitsluitend ontworpen voor 12V Zekering vervangen • Este aparelho foi concebido para funcionar Subst it uir o fusível Baixa amplificação kanaal (bij 4 Ω). 4 Ω). gelijkstroom met negatieve massa. apenas com uma corrente contínua de 12 V com • Dit toestel kan werken als brugversterker met • Este aparelho pode ser utilizado como • Gebruik luidsprekers met de juiste impedantie. Als de zekering doorbrandt, moet u de negativo à massa. Se o fusível rebentar, verifique as ligações de voedingsaansluiting controleren en beide corrente e substitua os dois fusíveis. Se, depois de dB een maximaal uitgangsvermogen van 600 W. amplificador em ponte com uma saída máxima — 2 – 8 Ω (stereo), 4 – 8 Ω (bij gebruik als • Utilize colunas com uma impedância adequada. • Directe aansluiting op de luidsprekeruitgang van de 600 W. brugversterker). zekeringen vervangen. Als de zekering vervolgens — 2 – 8 Ω (estéreo) , 4 – 8 Ω (em caso de o ter substituído, o fusível voltar a rebentar, pode nogmaals doorbrandt, kan er sprake zijn van een existir uma avaria interna. Nesse caso, consulte o 10 uw car audiosysteem is mogelijk wanneer die • É possível fazer uma ligação directa à saída da • Sluit geen actieve luidsprekers (met ingebouwde utilização como um amplificador em ponte). niet is voorzien van een lijnuitgang (High Level- coluna do autorádio, se este não estiver equipado versterkers) aan op de luidsprekeringangen van defect in de speler. Raadpleeg in dat geval de • Não ligue colunas activas (com amplificadores agente da Sony mais próximo. dichtstbijzijnde Sony handelaar. ingangsaansluiting). com uma saída de linha (ligação de entrada nível het toestel. Hierdoor ontstaat mogelijk schade integrados) aos terminais das colunas do • Ingebouwd variabel laagdoorlaatfilter (LPF) en alto). aan de versterker en aan de actieve luidsprekers. aparelho. Se o fizer pode danificar o amplificador Aviso laagversterkingscircuit. • LPF (Filtro passa baixo) variável incorporado e • Installeer het toestel niet op een plaats waar het Waarschuw ing e as colunas activas. Quando substituir o fusível, verifique se está a • Verbinding met twee standen is mogelijk voor circuito de baixa amplificação. 0 blootstaat aan: Vervang een zekering altijd door een identiek • Evite instalar o aparelho em zonas: utilizar um fusível com a amperagem idêntica à een systeem met meerdere luidsprekers. • É possível utilizar uma ligação de modo duplo — hoge temperaturen, bijvoorbeeld door direct zonlicht of hete lucht van een verwarmingssysteem — regen of vocht exemplaar met het aantal ampère dat boven de zekeringhouder vermeld staat. Gebruik nooit een zekering die zwaarder is dan de — em que esteja exposto a altas temperaturas como, por exemplo, à incidência directa dos raios solares ou ao ar quente proveniente do sistema de aquecimento indicada no fusível que retirou. Nunca utilize um fusível com uma amperagem superior à do aparelho porque pode provocar uma avaria. • Beveiligingscircuit. • Pulsvoeding* voor een stabiel en geregeld uitgangsvermogen. para um sistema com várias colunas. • Circuito de protecção. • Fornecimento de corrente por impulsos* para St ereo Pow er standaardzekering van het toestel omdat dit obtenção de uma potência de saída estável e Amplif ier 10 40 100 1k — stof of vuil — em que esteja exposto à chuva ou humidade * Pulsvoeding regular. hierdoor beschadigd kan raken. Hz • Wanneer de auto in de volle zon geparkeerd — em que esteja exposto ao pó ou sujidade Dit t oest el is voorzien van een ingebouw de stond en het heel warm is in de auto, moet u het • Se o automóvel estiver estacionado ao sol e a frequentie/ frequência st roomregelaar die de st room van de DC 12 V- * Fornecimento de corrente por impulsos toestel voor gebruik eerst laten afkoelen. temperatura no seu interior subir accu van de aut o omzet in snelle pulsen via een Est e aparelho t em um regulador de pot ência • Zorg ervoor dat de koelvinnen van het toestel consideravelmente, deixe o aparelho arrefecer half geleiderschakelaar. Deze pulsen w orden incorporado que convert e a corrent e f ornecida niet worden afgedekt, bijvoorbeeld door het antes de o utilizar. Grensfrequentie (LPF) verst erkt door de ingebouw de pulst ransf ormat or en gescheiden in posit ieve en negat ieve st room pela bat eria de 12 V CC do aut omóvel em impulsos de alt a velocidade, ut ilizando um vloertapijt. • Quando instalar o aparelho horizontalmente, não Gebruiksaanw ijzing • Wanneer het toestel zich te dicht bij de autoradio tape a grelha de ventilação com o tapete, etc. Frequência de corte (LPF) alvorens w eer t e w orden omgezet naar gelijkspanning. Dit licht gew icht voedingssyst eem int errupt or com um semicondut or. Est es impulsos são aument ados pelo t ransf ormador incorporado of de antenne bevindt, kan er storing optreden. • Se colocar o aparelho demasiado perto do Installeer de versterker in dat geval verder van autorádio ou da antena, podem ocorrer levert zeer ef f iciënt e voeding met een lage impedant ie. e separados em f orneciment o de corrent e posit iva e negat iva ant es de volt arem a ser convert idos em M anual de inst ruções dB de autoradio of antenne af. interferências. Se isso acontecer, afaste o corrent e cont ínua. Est e sist ema de f orneciment o • Controleer de aansluitingen wanneer het amplificador do autorádio ou da antena do * Circuito de protecção 10 de corrent e muit o leve f ornece uma corrent e hoofdtoestel niet functioneert. automóvel. Est e amplif icador est á equipado com um circuit o 0 alt ament e ef icient e com uma saída de baixa • Deze vermogensversterker is uitgerust met een * Beveiligingscircuit • Se o aparelho não estiver a receber corrente, de prot ecção que f unciona nas seguint es -10 impedância. beveiligingscircuit* dat de transistoren en Deze verst erker is uit gerust met een verifique as ligações. sit uações: -20 300Hz luidsprekers beschermt wanneer de versterker beveiligingscircuit dat in de volgende gevallen • Este amplificador de potência possui um circuito — se houver sobreaqueciment o do aparelho -30 niet naar behoren functioneert. Probeer de w ordt geact iveerd: de protecção* que protege os transístores e as — se f or gerada corrent e CC 110Hz beveiligingscircuits niet te testen door het koelelement af te dekken of het toestel te — w anneer het t oest el oververhit raakt — w anneer een gelijkst room w ordt opgew ekt colunas, se o amplificador funcionar mal. Não teste os circuitos de protecção tapando as — se ocorrer um curt o-circuit o nos t erminais das colunas -40 -50 50Hz Bedieningselem ent en Localização e funções overbelasten. • Sluit dit toestel niet aan op een zwakke accu — w anneer de luidsprekeraansluit ingen zijn kort geslot en aberturas de arrefecimento ou ligando-lhe cargas inadequadas. A cor do indicador POWER/PROTECTOR muda de verde para vermelho e o aparelho desliga-se. -60 -70 1 POWER/ PROTECTOR indicator Brandt groen als het toestel wordt gebruikt. dos cont rolos want het werkt alleen optimaal met een goede De kleur van de POWER/PROTECTOR indicat or • Não utilize o aparelho com a bateria fraca pois, Se t al acont ecer, desligue o equipament o, ret ire a -80 Wanneer de PROTECTOR is ingeschakeld, 1 Indicador POWER/ PROTECTOR 10 100 1k 10k voeding. verandert van groen in rood, en het t oest el para que funcione em condições óptimas, tem de casset e ou o disco e verif ique a causa da avaria. Se verandert de kleur van de indicator van Acende-se com uma luz verde durante o • Zet het audiosysteem voor alle veiligheid niet te schakelt uit . existir uma boa alimentação de corrente. houver sobreaqueciment o do aparelho, aguarde Hz groen naar rood. funcionamento. hard zodat u nog altijd geluiden buiten de auto Wanneer dit gebeurt , zet u de aangeslot en • Por razões de segurança, mantenha o volume do at é que est e arref eça ant es de volt ar a ut ilizá-lo. frequentie/ frequência Zie het gedeelte over het verhelpen van Se PROTECTOR estiver activado a luz do kunt horen. apparat uur uit , verw ijdert u de casset t e of de disc autorádio a um nível moderado para poder ouvir storingen als de PROTECTOR is indicador muda de verde para vermelho. en spoort u de oorzaak van de st oring op. os sons do exterior. Se tiver dúvidas ou problemas referentes ao ingeschakeld. aparelho que não se encontrem neste manual, Se PROTECTOR estiver activado consulte o Wanneer de verst erker oververhit is, w acht dan t ot deze is af gekoeld alvorens het t oest el verder consulte o agente Sony mais próximo. Bedradingsschema 2 FILTER schakelaar guia de resolução de problemas. t e gebruiken. Wanneer de schakelaar is ingesteld op LPF, 2 Interruptor do selector FILTER Esquema do circuito is het filter ingesteld op het doorlaten van lage tonen. Se o interruptor estiver na posição LPF, o Met alle vragen of problemen met betrekking tot filtro está regulado para passa-baixo. dit toestel die niet aan bod komen in deze 3 Regelaar voor de grensfrequentie gebruiksaanwijzing kunt u steeds terecht bij uw Normal Power AMP Stelt de grensfrequentie in voor het 3 Controlo de regulação da frequência de Lch Sony handelaar. Lch LEVEL laagdoorlaatfilter (50 – 300 Hz). corte (BTL.) LOW BOOST Regula a frequência de corte (50 – 300 Hz) 4 LEVEL regelaar para os filtros passa baixo. Met deze regelaar past u het ingangsniveau 4 Controlo de regulação de LEVEL LPF BTL. aan. Draai de schakelaar rechtsom als het Este controlo serve para regular o nível de uitgangsniveau van de audio-apparatuur te entrada. Rode-o na direcção dos ponteiros Power laag is. Inverted AMP Rch do relógio se achar que o nível de saída de Rch LEVEL 5 LOW BOOST regelaar som do rádio do automóvel está baixo. LOW BOOST Gebruik deze regelaar om de frequenties rond 40 Hz tot maximaal 10 dB te 5 Controlo do nível de LOW BOOST XM -2100GTX versterken. Rode este controlo para amplificar as frequências de cerca de 40 Hz para um 2004 Sony Corporation Printed in China máximo de 10 dB. Onderdelen voor inst allat ie en aansluit ing Verhelpen van st oringen Guia de resolução de problem as Peças para inst alação e ligações Aan de hand van de onderstaande controlelijst kunt u de meeste problemen met het toestel zelf A lista de verificação apresentada abaixo destina-se a ajudá-lo a solucionar a maioria dos problemas oplossen. que possam surgir. OFF LPF 1 2 3 Lees voor u de onderstaande controlelijst doorneemt, eerst de aanwijzingen voor aansluiting en Antes de ler a lista de verificação apresentada abaixo, verifique as ligações e as operações de gebruik. funcionamento. 170 1 110 2 ø 5 × 15 Probleem Oorzaak/Oplossing Problem a Causa/Solução 260 0.5 (× 4) 0,2 m 60 4 POWER/PROTECTOR De POWER/ PROTECTOR indicator De zekering is doorgebrand. O indicador POWER/ PROTECTOR O fusível está fundido. t Substitua os dois fusíveis por novos. gaat niet branden. t Vervang beide zekeringen door nieuwe zekeringen. não se acende. 50 300Hz 6 0.3V 0 +10dB O fio de ligação à massa não está bem ligado. De massakabel is niet goed bevestigd. t Prenda bem o fio de ligação à massa a um ponto metálico do automóvel. FILTER LEVEL LOW BOOST t Bevestig de massakabel stevig aan een metalen onderdeel van de auto. (40Hz) A tensão de entrada no terminal do telecomando é demasiado baixa. De spanning op de afstandsbedieningaansluiting is te laag. • O componente principal não está ligado. t Ligue-o. Inst allat ie Inst alação • Het aangesloten hoofdtoestel is niet ingeschakeld. • O sistema tem amplificadores demais. t Utilize um relé. t Schakel het hoofdtoestel in. Verifique a tensão da bateria (10,5 – 16 V). Voor het inst alleren Ant es de fazer a inst alação • Het systeem werkt met te veel versterkers. • A luz do indicador POWER/ Desligue o interruptor de corrente. As saídas das colunas estão em curto- • Installeer het toestel in de bagageruimte of onder • Monte o aparelho dentro da mala ou por baixo t Gebruik een relais. PROTECTOR muda de verde circuito. een stoel. do banco. Controleer de accuspanning (10,5 – 16 V). para vermelho. t Resolva o problema que está a provocar o curto-circuito. • Kies de installatieplaats zorgvuldig zodat het • Escolha cuidadosamente o local de montagem de • De kleur van de POWER/ Zet het toestel uit met de hoofdschakelaar. De luidsprekeruitgangen zijn • O equipamento aquece demais. • Utilize colunas com uma impedância adequada. toestel de bestuurder niet kan hinderen en niet modo a que o aparelho não interfira com os PROTECTOR indicator verandert kortgesloten. t 2 – 8 Ω (estéreo) , 4 – 8 Ω (em caso de utilização como um amplificador blootstaat aan direct zonlicht of hete lucht van de movimentos normais do condutor e não fique van groen naar rood. t Neem de oorzaak van de kortsluiting weg. em ponte). verwarming. exposto à incidência directa dos raios solares • Het toestel w ordt abnormaal • Gebruik luidsprekers met de juiste impedantie. Desligue o interruptor de corrente. Verifique se o cabo da coluna e o fio de • Installeer het toestel niet onder het vloertapijt nem ao ar quente proveniente do sistema de w arm. t 2 – 8 Ω (stereo), 4 – 8 Ω (bij gebruik als brugversterker). ligação à massa estão bem ligados. omdat de warmte die het ontwikkelt dan aquecimento. Zet het toestel uit met de hoofdschakelaar. Controleer of de luidsprekerkabel en de massakabel stevig zijn bevestigd. O equipamento aquece de forma anormal. Technische gegevens Especificações moeilijk kan worden afgevoerd. • Não instale o aparelho por baixo do tapete do carro porque impedirá a dissipação de calor do • Verifique se o instalou num local bem ventilado. Zet het toestel eerst op de plaats waar u het wilt Het toestel wordt abnormaal warm. aparelho. Ouve-se o ruído do alternador. Os cabos de ligação à corrente estão instalados demasiado perto dos cabos de Circuitsysteem OTL (output transformerless) Ingangsniveauregelbereik Sistema do circuito Margem de regulação do nível de entrada installeren en teken de vier schroefopeningen af op • Monteer het toestel op een goed geventileerde plaats. pinos RCA. circuit 0,3 – 6,0 V (RCA-aansluitingen) Circuito OTL (saída sem 0,3 – 6,0 V Em primeiro lugar, coloque o aparelho no local de montageplaat (niet bijgeleverd). Boor dan in Alternatorruis is hoorbaar. De voedingskabels bevinden zich te dicht bij de RCA-kabels. t Afaste os cabos uns dos outros. Pulsvoeding 1,2 – 12,0 V (High level- transformador) (tomadas de pinos RCA) elke markering een gat van 3 mm en bevestig het onde pretende instalá-lo e marque as posições dos t Zorg dat de voedingskabels zich niet te dicht bij de RCA-kabels bevinden. O fio de ligação à massa não está bem ligado. Ingangen RCA-ingangen aansluiting) Fornecimento de corrente por 1,2 – 12,0 V (entrada nível alto) toestel op de plaat met behulp van de bijgeleverde quatro furos para os parafusos na placa de De massakabel is niet goed bevestigd. t Prenda bem o fio de ligação à massa a um ponto metálico do automóvel. High level-aansluiting Laagdoorlaatfilter impulsos Filtro passa-baixo schroeven. De bevestigingsschroeven zijn allemaal montagem (não fornecida). Depois, faça um furo de t Bevestig de massakabel stevig aan een metalen onderdeel van de auto. Uitgangen Luidsprekeraansluitingen 50 – 300 Hz, –12 dB/oct Entradas tomadas de pinos RCA 50 – 300 Hz, –12 dB/oct 15 mm lang en dus moet de montageplaat dikker 3 mm em cada marca e monte o aparelho na placa, Os fios negativos da coluna estão a tocar no chassis do automóvel. Pinaansluitingen voor Lage tonen 0 – 10 dB (40 Hz) Conector de entrada nível alto Baixa amplificação zijn dan 15 mm. utilizando os parafusos de montagem fornecidos. De negatieve luidsprekerkabels raken het autochassis. t Afaste-os do chassis do automóvel. rechtstreekse uitvoer Voeding 12 V DC-accu (negatieve massa) Saídas Terminais das colunas 0 – 10 dB (40 Hz) t Zorg dat de kabels zich niet te dicht bij het autochassis bevinden. Como os parafusos de montagem têm 15 mm de O som está abafado. O interruptor FILTER está na posição “LPF”. Juiste luidsprekerimpedantie Voedingsspanning Através das tomadas de saída Requisitos de corrente comprimento, deve verificar se a placa de Het geluid klinkt gedempt. De FILTER schakelaar is ingesteld op "LPF". t Se ligar uma coluna de gama total, coloque na posição “OFF”. 2 – 8 Ω (stereo) 10,5 – 16 V com terminais Bateria de automóvel de 12 V CC montagem tem uma espessura superior a 15 mm. t Wanneer het toestel is aangesloten op een luidspreker voor volledig bereik, O volume do som está demasiado O controlo de regulação LEVEL não é adequado. Rode o controlo de regulação 4 – 8 Ω (bij gebruik als Stroomverbruik bij nominaal uitgangsvermogen: Impedância correcta da coluna (negativo à massa) zet u de schakelaar op "OFF". baixo. de LEVEL na direcção dos ponteiros do relógio. brugversterker) 25 A (bij 4 Ω) 2 – 8 Ω (estéreo) Tensão de corrente Het geluid klinkt te laag. De LEVEL regelaar is niet goed ingesteld. Draai de LEVEL regelaar rechtsom. Maximaal uitgangsvermogen Afstandsbedieningsingang: 4 – 8 Ω (quando utilizado como 10,5 – 16 V Eenheid: mm O som tem interrupções. O protector térmico está activado. t Reduza o volume. 200 W × 2 (bij 4 Ω) 1 mA amplificador em ponte) Corrente com saída nominal: 25 A (a 4 Ω) Het geluid w ordt onderbroken. De thermische beveiliging is geactiveerd. 300 W × 2 (bij 2 Ω) Afmetingen Ong. 307 × 55 × 200 mm (b/h/d) Potência máxima de saída Entrada telecomando: 1 mA Unidade: mm t Verlaag het volume. 600 W (mono) bij 4 Ω zonder uitstekende onderdelen 200 W × 2 (a 4 Ω) Dimensões Aprox. 307 × 55 × 200 mm 330,9 Nominaal uitgangsvermogen (voeding met 14,4 V) en bedieningselementen 300 W × 2 (a 2 Ω) (l/a/p) não incluindo controlos e 55 307 100 W × 2 (20 Hz – 20 kHz, Gewicht Ong. 2,7 kg zonder accessoires 600 W (mono) a 4 Ω peças salientes 0,04 % THD, bij 4 Ω) Bijgeleverde accessoires Saída nominal (tensão de corrente a 14,4 V) Peso Aprox. 2,7 kg acessórios não 125 W × 2 (20 Hz – 20 kHz, Bevestigingsschroeven (4) 100 W × 2 (20 Hz – 20 kHz, incluídos 1 0,1 % THD, bij 2 Ω) High level-kabel (1) 0,04 % THD, a 4 Ω) Acessórios fornecidos 250 W (mono) (20 Hz – 20 kHz, Beschermdeksel (1) 125 W × 2 (20 Hz – 20 kHz, Parafusos de montagem (4) 0,1 % THD, bij 4 Ω) 0,1 % THD, a 2 Ω) Cabo de entrada nível alto (1) Frequentiebereik 5 Hz – 50 kHz ( dB) Wijzigingen in ontwerp en technische gegevens 250 W (mono) (20 Hz – 20 kHz, Caixa de protecção (1) 227,4 200 Harmonische vervorming voorbehouden zonder voorafgaande kennisgeving. 0,1 % THD, a 4 Ω) 0,008 % of minder (bij 1 kHz, 4 Ω) Resposta em frequência Design e especificações sujeitos a alterações sem 5 Hz – 50 kHz ( dB) aviso prévio. Distorção harmónica 0,008 % ou inferior (a 1 kHz, 4 Ω) ø6 307

Aansluit ingen Ligações Syst eem m et t w ee luidsprekers 2-w eg syst eem Syst eem m et t w ee st anden (m et een brugsubw oof er) High Level-ingangsaansluit ing (syst eem m et 2 luidsprekers) Sist em a de 2 colunas Sist em a de 2 vias Sist em a de m odo duplo (com subw oof er em pont e) Ligação de ent rada de nível elevado (Sist em a de 2 colunas) Opgelet Cuidado Car audiosysteem Zie " Bedieningselement en" voor meer inf ormat ie over de inst ellingen van schakelaars Tw ee uit gangskanalen Wit Autorádio Dois canais de saída Linkerluidsprekeruitgang •Alvorens aansluitingen te verrichten, moet u •Antes de qualquer ligação, desligue o en knoppen. Branco Saída da coluna esquerda eerst de massa-aansluiting van de accu terminal de massa da bateria do automóvel LINE OUT Para obt er inf ormações sobre os int errupt ores e loskoppelen om kortsluiting te vermijden. para evitar curto-circuitos. cont rolos, consult e “ Localização e f unções dos Car audiosysteem OFF LPF •Gebruik luidsprekers die krachtig genoeg zijn. •Verifique se as colunas utilizadas têm uma cont rolos” . Autorádio Zw artgestreept snoer Car audiosysteem Te lichte luidsprekers kunnen worden potência nominal adequada. Se utilizar LINE OUT Cabo de riscas pretas Autorádio beschadigd. colunas de baixa capacidade, pode danificá- LINE OUT Grijs las. Car audiosysteem •Verbind de # aansluiting van het Cinzento Autorádio Rechterluidsprekeruitgang luidsprekersysteem niet met het autochassis •Não ligue o terminal # do sistema de colunas en verbind ook de # aansluiting van de ao chassis do automóvel nem o terminal # da Saída da coluna direita 2 rechter luidspreker niet met die van de linker coluna direita ao terminal da coluna esquerda. Zw artgestreept snoer luidspreker. •Instale os cabos de entrada e de saída longe Cabo de riscas pretas •Houd de ingangs- en uitgangskabels uit de do cabo de alimentação de corrente porque se * buurt van de voedingskabels om storing te estiverem muito perto podem gerar INPUT THROUGH OUTPUT INPUT C1 C2 vermijden. interferências. •Dit is een krachtige versterker. Deze •Este aparelho tem um amplificador de grande Linkerluidspreker Rechterluidspreker functioneert dus wellicht niet optimaal potência. Como tal, pode não conseguir (minimaal 2 Ω) (minimaal 2 Ω) wanneer de gewone luidsprekerkabels in de utilizá-lo com a potência máxima se usar os Coluna esquerda Coluna direita auto worden gebruikt. cabos para colunas fornecidos com o (min. 2 Ω) (min. 2 Ω) automóvel. OFF LPF OFF LPF •Indien uw auto is uitgerust met een Linkerluidspreker Rechterluidspreker computersysteem voor navigatie of dergelijke, •Se o automóvel estiver equipado com um Coluna esquerda L Coluna direita mag de massakabel niet worden losgekoppeld computador de bordo para navegação, não van de accu. Wanneer u de kabel loskoppelt, retire o fio de ligação à massa da bateria do kan het computergeheugen worden gewist. automóvel. Se desligar o fio, apaga a memória Als een m ono-verst erker Linkerluidspreker (minimaal 2 Ω) Rechterluidspreker (minimaal 2 Ω) Subw oofer Om kortsluiting te voorkomen, moet u de do computador. Para evitar curtos-circuitos +12 V-voedingskabel loskoppelen tot alle quando fizer as ligações, ligue o cabo de Com o am plif icador m ono Subw oofer Coluna esquerda (min. 2 Ω) Coluna direita (min. 2 Ω) andere kabels zijn aangesloten. ligação à corrente de +12 V somente depois de ligar todos os outros cabos. Car audiosysteem Breedbandluidsprekers (minimaal 2 Ω) Subw oofer (minimaal 2 Ω) Autorádio Colunas de gama total (min. 2 Ω) Subw oofer (mín. 2 Ω) Zie " Bedieningselement en" voor meer Para obt er inf ormações sobre os int errupt ores inf ormat ie over de inst ellingen van schakelaars e cont rolos, consult e “ Localização e f unções Verricht de aansluit ingen zoals hieronder af gebeeld. Tabel m et kruisw aarden voor 6 dB/ Tabela de valores de cruzam ent o para en knoppen. dos cont rolos” . LINE OUT Ligue os t erm inais com o se m ost ra na f igura abaixo. Gebruik de THROUGH OUTPUT Utilize o terminal THROUGH OUTPUT oct aaf (4 Ω) 6 dB/oit ava (4 Ω) Linkerkanaal Rechterkanaal aansluiting als u meer versterkers wilt quando quiser instalar mais amplificadores. Canal esquerdo Canal direito Kantel- L C1/C2 Frequência L C1/C2 installeren. De signalen worden uitgevoerd Os sinais são emitidos tal como entraram. frequentie (stroomspoel)* (condensator)* de cruzamento (bobina)* (condensador)* zoals ze zijn ingevoerd. (LOW BOOST en (LOW BOOST, LPF não funcionam.) eenheid: Hz eenheid: mH eenheid: µF unidade: Hz unidade: mH unidade: µF REM +12V LPF werken niet.) GND 50 12,7 800 50 12,7 800 3 3 Nota REM +12V GND Opmerking • Pode ligar um máximo de 3 amplif icadores ao 80 8,2 500 80 8,2 500 • Er kunnen maximaal drie verst erkers t erminal THROUGH OUTPUT. Se ligar mais de 100 6,2 400 100 6,2 400 c BTL BTL BTL BTL aangeslot en w orden op de THROUGH OUTPUT aansluit ing. Als er meer dan drie t rês amplif icadores, pode provocar problemas, como quebras no som. • As ligações de ent rada de nível elevado não 130 150 4,7 4,2 300 270 130 150 4,7 4,2 300 270 verst erkers w orden aangeslot en, kan dit problemen veroorzaken, zoals het w egvallen podem ut ilizar o THROUGH OUTPUT. 200 3,3 200 200 3,3 200 van geluid. Linkerluidspreker (minimaal 4 Ω) Rechterluidspreker (minimaal 4 Ω) • M et een ingangsaansluit ing op hoog niveau 260 2,4 150 260 2,4 150 Coluna esquerda (min. 4 Ω) Coluna direita (min. 4 Ω) kunt u geen gebruik maken van THROUGH 400 1,6 100 400 1,6 100 Voer de kabels door het deksel, sluit ze Passe os fios através da caixa, ligue-os e OUTPUT. aan en plaats het deksel op de cubra os terminais com a caixa. 600 1,0 68 600 1,0 68 Zie " Bedieningselement en" voor meer Para obt er inf ormações sobre os int errupt ores aansluitingen. inf ormat ie over de inst ellingen van schakelaars e cont rolos, consult e “ Localização e f unções 800 0,8 50 800 0,8 50 Nota en knoppen. dos cont rolos” . 1000 0,6 39 1000 0,6 39 Opmerking Apert e bem o paraf uso, mas não com demasiada Let op dat u de schroef met niet t eveel kracht * f orça* para evit ar danif icá-lo. Opmerking Nota aandraait om t e vermijden dat ze w ordt * O valor da f orça aplicada deve ser inf erior a Zorg ervoor dat de lijnuit gang van het car A saída de linha do aut orádio t em que est ar * (niet bijgeleverd) * (não fornecido) beschadigd. 1 N• m. audiosyst eem is aangeslot en op " L (BTL)" op ligada à t omada com a marca “ L (BTL)” no * Draaikracht minder dan 1 N• m. het t oest el. aparelho. Opmerkingen Notas • Als u passieve kruisnet w erken gebruikt in een • Se ut ilizar redes de cruzament o passivo num Voedingskabels Als de m ono-verst erker voor een subw oof er Vier uit gangskanalen syst eem met meerdere luidsprekers, moet u ervoor sist ema de várias colunas, t enha em at enção que High Level-ingangsaansluit ing (als m ono-verst erker) Quat ro canais de saída zorgen dat de impedant ie van het a impedância do sist ema de colunas não pode ser Cabos de ligação à corrent e Com o am plif icador m ono para subw oof er luidsprekersyst eem niet lager is dan dat van de inf erior à impedância adequada a est e aparelho. Ligação de ent rada de nível elevado Car audiosysteem geschikt e impedant ie van deze eenheid. • Se inst alar um sist ema de 12 decibéis/oit ava no (com o am plif icador m ono) Autorádio • Als u een 12 decibel/oct aaf -syst eem inst alleert in uw seu aut omóvel, t enha em at enção os pont os a aut o, moet u de volgende punt en in acht nemen. In seguir. Num sist ema de 12 decibéis/oit ava que Car audiosysteem een 12 decibel/oct aaf -syst eem, w aar zow el de choke ut ilize simult aneament e um indut or e um Autorádio LINE OUT Zw artgestreept Zw artgestreept als de condensat or in serie zijn geschakeld en een condensador em série para f ormar um circuit o, snoer snoer circuit vormen, moet u voorzicht ig t e w erk gaan bij t enha muit o cuidado quando f izer as ligações. Cabo de riscas Cabo de riscas LINE OUT de aansluit ing. In een dergelijk circuit t reedt een Nest e t ipo de circuit o, haverá um aument o da pretas pretas naar een metalen t oename op van de elekt rische spanning, w aardoor corrent e que cont orna a coluna, com f requências onderdeel van de OFF LPF de luidspreker w ordt omgeleid met f requent ies die próximas da f requência de cruzament o. Se de kant elf requent ie benaderen. Als audiosignalen cont inuarem a ent rar sinais de áudio na área da Zw artgestreept Zw artgestreept auto snoer Car audiosysteem snoer langdurig w orden ingevoerd in het gebied van de f requência de cruzament o, o amplif icador pode Cabo de riscas Autorádio Cabo de riscas a um ponto kant elf requent ie, kan dit leiden t ot overmat ige aquecer demasiado ou o f usível pode f undir-se. pretas pretas Saída para t elecomando* metálico do verhit t ing van de verst erker of het doorbranden van Além disso, se desligar a coluna, f orma-se um Afstandsbedieningsuitgang* de zekering. Bovendien w ordt een circuit o de ressonância provocado pelo indut or e automóvel seriet rillingscircuit gevormd door de choke en de pelo condensador. Nest e caso, a impedância na (REM ) condensat or als de luidspreker w ordt losgemaakt . In área de ressonância diminui drast icament e, dando 2 Linkerluidsprekeruitgang Rechterluidsprekeruitgang 2 dit geval zal de impedant ie in het resonant iegebied origem a uma sit uação t ipo curt o-circuit o que Saída da coluna esquerda Saída da coluna direita st erk t oenemen. Dit result eert in kort sluit ing danif ica o amplif icador. Assim, verif ique sempre BTL BTL w aardoor de verst erker ernst ig beschadigd w ordt . se a coluna est á ligada a um circuit o desse t ipo. Car audiosysteem Zekering (50 A) OFF LPF OFF LPF Zorg daarom dat de luidspreker alt ijd is aangeslot en * * Autorádio Fusível (50 A) op een dergelijk circuit . +12 V accu Subw oofer (minimaal 4 Ω) Bateria do automóvel de +12 V Subw oofer (min. 4 Ω) Ingangsaansluit ing op hoog niveau * Bij een origineel of ander car audiosyst eem zonder af st andbedieningsuit gang op de verst erker, moet (als m ono-verst erker voor een subw oof er) BTL BTL BTL BTL u de af st andsbedieningsaansluit ing (REM OTE) verbinden met de hulpvoeding. * Se t iver o aut orádio original f ornecido de f ábrica ou out ro sist ema de som para aut omóvel sem uma Zie " Bedieningselement en" voor meer Para obt er inf ormações sobre os int errupt ores Ligação de ent rada de nível elevado inf ormat ie over de inst ellingen van schakelaars e cont rolos, consult e “ Localização e f unções saída para t elecomando no amplif icador, ligue o t erminal de ent rada para t elecomando (REM OTE) à en knoppen. dos cont rolos” . Breedbandluidsprekers (minimaal 2 Ω) Subw oofer (minimaal 2 Ω) (Com o am plif icador m ono para subw oof er) f ont e de aliment ação para acessórios. Opmerking Nota Colunas de gama total (min. 2 Ω) Subw oofer (mín. 2 Ω) Indien u een subw oof er als een mono- Se quiser ut ilizar um subw oof er como coluna Linkerluidspreker verst erker w ilt gebruiken, sluit u de luidspreker mono, ligue a coluna como se most ra acima. Os Coluna esquerda Linkerluidspreker (minimaal 4 Ω) Rechterluidspreker (minimaal 4 Ω) Zie " Bedieningselement en" voor meer Para obt er inf ormações sobre os int errupt ores e Car audiosysteem aan zoals hierboven w ordt af gebeeld. De sinais de saída para o subw oof er são uma Opmerkingen bij de voeding Notas sobre o fornecimento de corrente inf ormat ie over de inst ellingen van schakelaars cont rolos, consult e “ Localização e f unções dos Coluna esquerda (min. 4 Ω) Coluna direita (min. 4 Ω) • Sluit de +12 V voedingskabel pas aan nadat alle • Ligue o cabo de ligação à corrent e de +12 V uit gangssignalen naar de subw oof er zijn een combinação dos sinais de saída da direit a e da Autorádio en knoppen. cont rolos” . combinat ie van de linker- en de esquerda. Rechterluidspreker andere kabels zijn aangeslot en. soment e depois de t er ligado t odos os out ros Zie " Bedieningselement en" voor meer Para obt er inf ormações sobre os int errupt ores e recht eruit gangssignalen. Opmerking Nota Coluna direita • Bevestig de massakabel goed aan een metalen cabos. Bij dit syst eem kan het volume van de Nest e sist ema, o volume do subw oof er é inf ormat ie over de inst ellingen van schakelaars cont rolos, consult e “ Localização e f unções dos onderdeel van de auto. Een loszittende kabel kan • Ligue o fio de massa do aparelho a um ponto subw oof er w orden geregeld met de comandado pelo cont rolo de f ader do som do OFF LPF en knoppen. cont rolos” . de w erking van de versterker verstoren. metálico do automóvel. Uma ligação mal feita f aderregeling van de aut oradio. aut omóvel. • Verbind de af st andsbedieningskabel van het pode avariar o amplificador. 2 audiosyst eem met de • Verif ique se ligou o cabo do t elecomando do * af st andsbedieningsaansluit ing. aut orádio ao t erminal para t elecomando. • Verbind bij een audiosyst eem zonder • Quando ut ilizar um aut orádio sem saída para * High Level ingang af st andsbedieningsuit gang op de verst erker de t elecomando no amplif icador, ligue o t erminal de af st andsbedieningsingang (REM OTE) met de ent rada para t elecomando (REM OTE) à f ont e de * Conect or de ent rada de nível alt o hulpvoeding. aliment ação para acessórios. BTL BTL • Gebruik een voedingskabel met zekering (50 A). • Ut ilize um cabo de ligação à corrent e com um • Plaat s de zekering in de voedingskabel zo dicht f usível incorporado (50 A). mogelijk bij de accu. • M ont e o f usível no cabo de ligação à corrent e, o Subw oofer (minimaal 4 Ω) • Cont roleer of de kabels die zijn aangeslot en op mais pert o possível da bat eria do aut omóvel. Subw oofer (mín. 4 Ω) Wit Grijs de +12 V en de GND aansluit ingen van dit t oest el • Verif ique se os cabos que vai ligar aos t erminais Branca Cinzenta zw aarder zijn dan 10-Gauge (AWG-10) of een +12 V e GND dest e equipament o t êm pelo menos Zie " Bedieningselement en" voor meer Para obt er inf ormações sobre os int errupt ores doorsnede van meer dan 5,5 mm hebben. 10-Gauge (AWG-10) ou t êm uma secção superior inf ormat ie over de inst ellingen van schakelaars e cont rolos, consult e “ Localização e f unções a 5,5 mm 2. en knoppen. dos cont rolos” . Witgestreept Grijsgestreept Opmerking Nota Riscas brancas Riscas cinzentas Indien u een subw oof er als een mono- Se quiser ut ilizar um subw oof er como coluna verst erker w ilt gebruiken, sluit u de luidspreker mono, ligue a coluna como se most ra acima. Os aan zoals hierboven w ordt af gebeeld. De sinais de saída para o subw oof er são uma uit gangssignalen naar de subw oof er zijn een combinação dos sinais de saída da direit a e da combinat ie van de linker- en de esquerda. recht eruit gangssignalen.