Sony PCG-C1VFK softwareguide

Sunday, October 15, 2017
Download

N Software op uw Sony Notebook PCG-C1VFK/PCG-C1VFLK

Lees dit eerst n N 1 Software op uw Sony notebook Lees dit eerst Opmerking Dit product bevat zowel software waarop SONY een gebruiksrecht verleent als software waarop een gebruiksrecht wordt verleend door derden. Het gebruik van deze software is onderworpen aan de algemene voorwaarden van de gebruiksrechtovereenkomsten die zijn ingesloten bij dit product. De specificaties van de software kunnen zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd en stemmen niet noodzakelijk overeen met de versies die momenteel in de handel verkrijgbaar zijn. Mogelijk moet extra worden betaald voor updates van en toevoegingen aan de software. Mogelijk worden kosten aangerekend en worden creditcardgegevens gevraagd voor abonnementen op on line services. Mogelijk zijn voor financiële diensten voorafgaande regelingen met deelnemende financiële instellingen vereist. © 2001 SONY Corporation. Alle rechten voorbehouden. Het is verboden deze software of de bijbehorende documentatie geheel of gedeeltelijk te verveelvoudigen. Gebruiksrechtovereenkomst voor de eindgebruiker Deze gebruiksrechtovereenkomst voor de eindgebruiker is een rechtsgeldige overeenkomst tussen u en SONY Corporation (hierna SONY genoemd), een vennootschap naar Japans recht en de fabrikant van uw SONY-computersysteem (de SONY-HARDWARE). Lees deze gebruiksrechtovereenkomst aandachtig vóór u de software die samen met deze gebruiksrechtovereenkomst wordt verdeeld (de SONY-SOFTWARE) installeert of gebruikt. Door de SONY-SOFTWARE te installeren of te gebruiken, stemt u ermee in aan de bepalingen van deze gebruiksrechtovereenkomst gebonden te zijn. U mag de SONY-SOFTWARE alleen gebruiken in combinatie met de SONY- HARDWARE. De SONY-SOFTWARE wordt niet verkocht, maar er wordt een gebruiksrecht op verleend. Niettegenstaande het voorgaande valt de software die wordt verdeeld samen met een afzonderlijke gebruiksrechtovereenkomst voor de eindgebruiker (de gebruiksrechtovereenkomst van derden), met inbegrip van maar niet beperkt tot het Windows®- besturingssysteem van Microsoft Corporation, onder de gebruiksrechtovereenkomst van derden. Als u niet akkoord gaat met de bepalingen van deze gebruiksrechtovereenkomst, moet u de SONY-SOFTWARE samen met de SONY- HARDWARE terugbrengen naar de plaats waar u ze hebt gekocht.

Lees dit eerst n N 2 Software op uw Sony notebook 1. Gebruiksrechtovereenkomst. SONY verleent u een gebruiksrecht op deze SONY-SOFTWARE en de bijbehorende documentatie. Deze gebruiksrechtovereenkomst geeft u het recht de SONY-SOFTWARE te gebruiken voor persoonlijke doeleinden op één SONY- computer die niet is aangesloten op een netwerk. Voorts mag u slechts één machinaal leesbare kopie van de SONY-SOFTWARE maken die uitsluitend bedoeld is als reservekopie. 2. Beperkingen. De SONY-SOFTWARE bevat auteursrechtelijk beschermd en ander gedeponeerd of gepatenteerd materiaal. Om dit materiaal te beschermen, mag u de SONY-SOFTWARE noch geheel noch gedeeltelijk decompileren, terugwerkend ontsleutelen (reverse engineering) of disassembleren, behalve zoals toegestaan op grond van toepasselijk recht. U mag de SONY-SOFTWARE en de kopie ervan niet verkopen of verhuren aan derden, behalve als u de SONY-SOFTWARE samen met de SONY-HARDWARE overdraagt aan een derde die vooraf instemt om gebonden te zijn door de algemene voorwaarden van deze gebruiksrechtovereenkomst. 3. Beperkte garantie. SONY garandeert dat de media waarop de SONY-SOFTWARE is vastgelegd vrij zijn van materiële gebreken gedurende negentig (90) dagen te rekenen vanaf de datum van aankoop zoals blijkt uit een kopie van het betalingsbewijs. Tijdens de toepasselijke garantieperiode vervangt SONY kosteloos voornoemde media die gebreken blijken te vertonen, op voorwaarde dat ze in een behoorlijke verpakking samen met uw naam, uw adres en een bewijs van de aankoopdatum worden teruggestuurd of teruggebracht naar de plaats waar u ze hebt gekocht. SONY vervangt echter geen media die per ongeluk of als gevolg van misbruik of verkeerde toepassing werden beschadigd. De bovenstaande beperkte garantie vervangt alle andere expliciete of impliciete, al dan niet wettelijk voorgeschreven toezeggingen, voorwaarden en garanties. SONY wijst uitdrukkelijk alle andere garanties en voorwaarden van de hand, inclusief maar niet beperkt tot de impliciete garanties en/of voorwaarden van bevredigende kwaliteit en geschiktheid voor een bepaald doel. De bepalingen van deze beperkte garantie hebben geen invloed op of doen geen afbreuk aan uw wettelijke rechten als eindverbruiker, en houden geen beperking of uitsluiting van de aansprakelijkheid in voor overlijden of lichamelijk letsel veroorzaakt door de nalatigheid van SONY. 4. Beëindiging. Deze gebruiksrechtovereenkomst is van kracht tot op het moment dat ze wordt beëindigd. U mag deze gebruiksrechtovereenkomst op elk moment beëindigen door de SONY-SOFTWARE, de bijbehorende documentatie en alle kopieën ervan te vernietigen. Deze gebruiksrechtovereenkomst vervalt onmiddellijk, zonder voorafgaande kennisgeving door SONY, als u een bepaling van deze overeenkomst niet naleeft. Zodra deze overeenkomst wordt beëindigd, moet u de SONY-SOFTWARE, de bijbehorende documentatie en alle kopieën ervan vernietigen. 5. Toepasselijk recht. Deze gebruiksrechtovereenkomst wordt beheerst door en geïnterpreteerd inovereenstemming met de Japanse wetgeving. Als u vragen hebt met betrekking tot deze gebruiksrechtovereenkomst of de beperkte garantie, neemt u contact op met VAIO-Link (zie de On line servicegids voor contactinformatie).

Lees dit eerst n N 3 Software op uw Sony notebook Als Energy Star-partner heeft Sony bepaald dat dit product de Energy Star-richtlijnen voor een zuinig energieverbruik vervult. Het International Energy Star Office Equipment Program is een internationaal programma dat energiebesparing bij het gebruik van computers en kantoorapparatuur bevordert. Het programma steunt de ontwikkeling en verkoop van producten die voorzien zijn van functies om het energieverbruik effectief te reduceren. Het is een open systeem waaraan handelaars vrijwillig kunnen deelnemen. Het programma richt zich op kantoorapparatuur, zoals computers, beeldschermen, printers, faxapparaten en kopieermachines. De standaarden en logo's van het programma zijn dezelfde voor alle deelnemende landen. Energy Star is een Amerikaans handelsmerk. SONY, DVgate, i.LINK™, JogDial™, PictureGear, Memory Stick™ en het logo van Memory Stick™, VAIO en het logo van VAIO zijn handelsmerken van SONY Corporation. Windows en het Windows 2000-logo zijn gedeponeerde handelsmerken van Microsoft Corporation. Alle andere handelsmerken zijn handelsmerken van hun respectieve eigenaars. De specificaties kunnen zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd.

Info over de software op uw notebook n N 4 Software op uw Sony notebook Info over de software op uw notebook Zodra u uw SONY-notebook opstart, kunt u beginnen werken, spelen, leren en communiceren. Dit deel geeft u een overzicht van de activiteiten die u kunt uitvoeren met de op uw notebook geïnstalleerde software. SONY-software Bluespace* * Enkel voor het model PCG-C1VFK SONY Electronics Met Bluespace kunt u een verbinding maken met een ander Bluetooth™*-apparaat. Activeer eerst de Bluetooth™-services om externe Bluetooth™-apparaten (Device Discovery) te zoeken. Klik in de lijst van gevonden apparaten op het apparaat waarmee u een verbinding wilt maken, en zoek vervolgens naar de services die worden geleverd door dat apparaat (Service Discovery). Selecteer in de lijst van services die werden gevonden via Service Discovery de service die wordt geleverd door het externe apparaat. Het lokale en externe apparaat kunnen met elkaar communiceren zodra de serviceverbinding tot stand is gebracht. * De beschikbaarheid van Bluetooth™ (en darmee ook van BlueSpace) hangt af van het model en van uw land. DVgate SONY Electronics DVgate bestaat uit drie complementaire toepassingen: DVgate Motion, DVgate Still en DVgate Assemble. Met deze video-opnametoepassing, die speciaal werd ontworpen voor digitale films van hoge kwaliteit, kunt u opnames die u hebt gemaakt met een digitale videocamera bewerken. Als u uw camera via i.LINK™ aansluit op uw notebook, kunt u de geselecteerde beeldfragmenten weergeven op het scherm, knippen en monteren, en de sequenties opslaan in de AVI- of MPEG 1-indeling. Als u een DV-apparaat aansluit op de

Info over de software op uw notebook n N 5 Software op uw Sony notebook i.LINK™-connector, kunt u de opgenomen beelden overzetten op de harde schijf. DVgate Still geeft digitale videobeelden afkomstig van een digitale videorecorder of -camera weer en neemt ze op als afbeeldingen op uw notebook. Jog Dial-hulpprogramma SONY Electronics Met het hulpprogramma Jog Dial kunt u de Jog Dial van uw notebook configureren. In dit hulpprogramma kunt u de SONY-toepassingen (of andere toepassingen) selecteren die u wilt sturen met behulp van de Jog Dial. U kunt de Jog Dial zo configureren dat een specifieke toepassing wordt gestart, een inbelverbinding tot stand wordt gebracht of een e-mailbericht wordt geopend als u de Jog Dial draait of indrukt. Tot slot kunt u met het hulpprogramma Jog Dial uw i.LINK™-verbindingen configureren en een timer instellen die een toepassing start op een vooraf ingesteld tijdstip. Memory Stick Formatter SONY Electronics Memory Stick Formatter is een speciaal programma voor het formatteren van Memory Sticks. Gebruik dit programma telkens als u een Memory Stick opnieuw wilt formatteren. Bovendien kunt u met dit programma Memory Sticks die door Windows niet kunnen worden herkend als een station opnieuw formatteren. Memory Stick Formatter ondersteunt Memory Sticks met de volgende opslagcapaciteit: 4MB, 8MB, 16MB, 32MB en 64MB. Als u een Memory Stick™ formatteert met deze software, gaan alle gegevens op de Memory Stick verloren. Indien nodig moet u dus een reservekopie van de gegevens maken vóór u de Memory Stick formatteert.

Info over de software op uw notebook n N 6 Software op uw Sony notebook MovieShaker SONY Electronics Met MovieShaker® kunt u uw eigen films maken. U kunt er zelfs overgangen, speciale effecten, achtergrondmuziek en tekst aan toevoegen. U importeert gewoon uw clips, kiest de gewenste muziek en MovieShaker® doet de rest. U kunt ook zelf het roer in handen nemen en uw eigen film maken. U kiest de precieze volgorde van de clips, de speciale effecten en de overgangen. U kunt zelfs uw eigen muziek importeren, en MovieShaker® zal automatisch de lengte van het nummer doen overeenkomen met de lengte van de film. OpenMG JukeBox SONY Electronics OpenMG is een door SONY Corporation ontwikkelde copyrightbeschermingstechnologie die werd ontworpen om de opname en weergave van digitale muziek op een computer mogelijk te maken. Zodra de gegevens zijn gecodeerd en vastgelegd op de harde schijf, laat OpenMG toe deze gegevens af te spelen op de computer. Deze technologie voorkomt echter dat de gegevens onrechtmatig worden verspreid over een netwerk. OpenMG heeft tot doel een omgeving tot stand te brengen waarin grote hoeveelheden muziek van hoge kwaliteit kunnen worden verspreid zonder dat de muziekbestanden later onrechtmatig worden verspreid. Open MG Jukebox is het software-element in het OpenMG-systeem dat instaat voor de codering en het beheer van muziekbestanden die werden gedownload naar een computer via de EMD-diensten of die werden overgenomen (of gemaakt) van een eigen CD of het Internet.

Info over de software op uw notebook n N 7 Software op uw Sony notebook PictureGear SONY Electronics Stel uw eigen omgeving samen met de Digital Image Library (foto's, achtergronden, diavoorstellingen, ...). Met PictureGear kunt u uw eigen schermbeveiligingen, panorama's (gecombineerde afbeeldingen), ... maken en gebruiken. U kunt zelfs animaties van uw favoriete GIF-bestanden maken met Gif Animation Tools, labels maken voor al uw media met PictureGear Label Maker of films afspelen in verschillende indelingen. PowerPanel SONY Electronics Met het hulpprogramma PowerPanel kunt u het energiebeheer van uw notebook instellen en belangrijke informatie over de activiteit van het systeem en de batterijlading weergeven. Als u de instelling voor automatisch energiebeheer selecteert, wordt het optimale profiel gekozen op basis van de toepassing waarmee u werkt en de gebruiksomstandigheden. Smart Capture SONY Electronics Sluit een digitale camera aan op uw computer om foto's en videoclips te maken en deze weer te geven op het scherm of te verzenden via e-mail. Met het programma Smart Capture Finder kunt u beelden die u hebt gemaakt met de camera weergeven op het scherm, de instellingen wijzigen of speciale effecten toepassen. Met Smart Capture kunt u afbeeldingen opnemen via i.LINK™-compatibele apparaten of kunt u een panoramafoto maken met behulp van de panoramafunctie.

Info over de software op uw notebook n N 8 Software op uw Sony notebook Smart Connect en Smart Connect Monitor SONY Electronics Met Smart Connect kunt u bestanden kopiëren, bewerken of verwijderen op een andere VAIO-computer (uitgerust met Smart Connect) die via een i.LINK™-kabel is aangesloten op uw computer. U kunt ook een bestand afdrukken op een printer die is aangesloten op een andere VAIO-computer. Uw Notebook instellen SONY Electronics Met Sony Notebook Setup kunt u gegevens over het systeem controleren, voorkeuren voor de werking van het systeem instellen en de hardware-instellingen van uw SONY-notebook wijzigen. UI Design Selector SONY Electronics U kunt het vensterontwerp wijzigen van SONY-software die compatibel is met UI Design Selector. VisualFlow SONY Electronics Met VisualFlow kunt u interactief bladeren door de bestanden die zijn opgeslagen op een Memory Stick (optioneel). Met VisualFlow kunt u de bestanden die zijn opgeslagen op een Memory Stick op verschillende manieren weergeven en kunt u foto's weergeven of films en geluidsbestanden afspelen in VisualFlow of een ander programma.

Info over de software op uw notebook n N 9 Software op uw Sony notebook VisualShare* * Enkel voor het model PCG-C1VFK SONY Electronics VisualShare is een programma waarmee meerdere gebruikers gedeelde bestanden kunnen bekijken en via tekst of spraak kunnen communiceren over een netwerk. Eerst plakt een gebruiker bestanden in een 'stage' (een soort bulletinboard op het netwerk), waarna andere gebruikers de bestanden kunnen bekijken. Gebruikers kunnen de bestanden in een 'stage' vrij verplaatsen of opslaan op een andere plaats. Via een draadloos lokaal netwerk of Bluetooth™* kunnen vrienden gemakkelijk een netwerk tot stand brengen en VisualShare gebruiken om bestanden uit te wisselen, van gedachten te wisselen, hun digitale afbeeldingen te bespreken, enzovoorts. * De beschikbaarheid van Bluetooth™ (en darmee ook van VisualShare) hangt af van het model en van uw land. Herstel-CD-ROM's SONY Corporation Met de herstel-CD-ROM's kunt u het systeem, de software die werd geleverd met uw notebook en de bijgeleverde stuurprogramma's opnieuw installeren als deze beschadigd zijn of per ongeluk werden gewist. Als zich een probleem voordoet met uw notebook, kunt u dit soms oplossen door een bepaald stuurprogramma opnieuw te installeren. Het is dus niet altijd nodig om het systeem volledig opnieuw te installeren. ! U kunt de herstel-CD-ROM's alleen gebruiken op de SONY-notebook die u hebt gekocht, en niet op een andere computer van SONY of van een andere fabrikant.

Info over de software op uw notebook n N 10 Software op uw Sony notebook Besturingssysteem en andere vooraf geïnstalleerde software Windows® 2000 Microsoft Corporation Microsoft® Windows® 2000 breidt de mogelijkheden van uw notebook uit dankzij een verregaande integratie met het Internet en netwerken, betere systeemprestaties, een gemakkelijkere systeemdiagnose en een eenvoudiger systeemonderhoud. Met Windows® 2000 speelt uw systeem ook beter, met ondersteuning voor de recentste multimediatechnologieën, eenvoudige toevoeging en verwijdering van randapparatuur en de integratie van de TV en PC bij u thuis. Dit performant besturingssysteem bouwt voort op de baanbrekende functies die werden geïntroduceerd met Windows® NT. Daarnaast biedt Windows® 2000 de beste ondersteuning voor oudere op Windows gebaseerde toepassingen en technologieën. Als u vragen hebt of technische ondersteuning wenst, kunt u terecht op de website: http://support.microsoft.com/directory Internet Explorer 5.5 Microsoft Corporation Internet Explorer is de Internet-browser van Microsoft. Met de wizard Setup kunt u uw notebook zo configureren dat automatisch een verbinding wordt gemaakt met de gewenste serviceprovider. Met het volledige e-mailpakket kunt u berichten, inclusief bijlagen, verzenden en ontvangen via het Internet. NetMeeting, Outlook Express en Microsoft Chat zijn slechts enkele van de onderdelen die bij Internet Explorer 5.5 horen. Internet Explorer 5.5 omvat ook 128-bits codering, het hoogst mogelijke beveiligingsniveau voor al uw Internet-communicatie, inclusief het gebruik van creditcards en financiële

Info over de software op uw notebook n N 11 Software op uw Sony notebook transacties. Een volledige interactieve on line handleiding maakt nieuwe gebruikers snel vertrouwd met het gebruik van het Internet. Als u vragen hebt of technische ondersteuning wenst, kunt u terecht op de website: http://support.microsoft.com/directory Adobe® Acrobat® Reader 4.1 Adobe Systems Incorporated Met Acrobat® Reader kunt u elektronische documenten bekijken, doorbladeren en afdrukken in de PDF- indeling (Portable Document Format) van Adobe. Dit is een open bestandsindeling ontworpen om bestanden die werden gemaakt onder een van de voornaamste besturingssystemen getrouw weer te geven op andere systemen. Als u Acrobat® Reader hebt geïnstalleerd, kunt u PDF-bestanden openen en weergeven vanuit uw webbrowser door te klikken op een PDF-bestand dat is ingesloten in een HTML-bestand. U ziet al snel de eerste pagina terwijl de rest van het bestand wordt gedownload. Als u vragen hebt of technische ondersteuning wenst, kunt u terecht op de website: http://www.adobe.com Symantec AntiVirus Symantec Symantec biedt een volledig gamma antivirusproducten die alle delen van uw computeromgeving beschermen, inclusief clients, bestandsservers, groupware-servers en gateways. U kiest zelf de producten die nodig zijn om de de systemen en gegevens van uw organisatie te beschermen tegen virussen. Meer informatie vindt u in de on line Help-bestanden en op de volgende website: http://www.symantec.com/techsupp/

Info over de software op uw notebook n N 12 Software op uw Sony notebook Real Entertainment Center Real Entertainment Center bevat twee softwareprogramma's: RealPlayer en RealJukebox. RealNetworks - RealPlayer RealPlayer is de video- en audiospeler van RealNetworks en geeft u toegang tot 2.500 radiostations die muziek, nieuws en sport aanbieden. RealNetworks - RealJukebox RealJukebox is uw persoonlijk muziekbeheersysteem. Met RealJukebox kunt u een digitale audiotheek samenstellen, beheren en afspelen op uw computer. Meer informatie vindt u op de volgende website: http://www.real.com QuickTime 4.1.2 Apple QuickTime is het Apple-programma dat video, geluid, muziek, 3D en 'virtual reality' tot leven doet komen voor uw Internet-browser en Windows. Meer informatie vindt u op de volgende website: http://www.apple.com/quicktime

Gebruik van Smart Capture n N 13 Software op uw Sony notebook Gebruik van Smart Capture Uw notebook is uitgerust met een ingebouwde MOTION EYE-camera. U kunt de software van de camera gebruiken om foto's te maken en videoclips op te nemen. Foto's opnemen Om een foto te maken, gaat u als volgt te werk: 1 Druk op de knop Capture. De toepassing Smart Capture wordt gestart. 2 Selecteer Still Viewer/Movie Player in de lijst met toepassingen. 3 Selecteer STILL met de Capture-knop. Het venster Finder verschijnt. 4 Draai de MOTION EYE-lens in de richting van het object dat u wilt fotograferen. 5 Stel het beeld scherp met behulp van de focusring. 6 Druk de knop Capture op de notebook in. Het venster Still Viewer wordt geopend en geeft het opgenomen beeld weer.

Gebruik van Smart Capture n N 14 Software op uw Sony notebook 7 Om Smart Capture af te sluiten, klikt u op de knop in de rechterbovenhoek van het venster. Raak de lens van de camera niet aan. Richt de camera niet naar de zon. Doet u dit toch, dan kan de camera worden beschadigd. U kunt foto's opnemen in de volgende formaten: 640 x 480, 320 x 240, 160 x 120 en 80 x 60 pixels. Als u een beeld met een lage resolutie (80 x 60 pixels) opneemt, is het mogelijk dat het beeld onscherp wordt weergegeven in het venster Finder.

Gebruik van Smart Capture n N 15 Software op uw Sony notebook Opgenomen beelden weergeven in Still Viewer Om opgenomen beelden weer te geven in Still Viewer, gaat u als volgt te werk: 1 Klik op de knop Start op de taakbalk van Windows en klik achtereenvolgens op Programma's, Smart Capture en Still Viewer. U kunt uw afbeeldingen weergeven, opslaan, verwijderen of verzenden via e-mail. 2 Om Still Viewer af te sluiten, klikt u op de knop . U kunt een panoramafoto maken met behulp van PictureGear 2.5SE of een recentere versie. Met Smart Capture kunt u foto's en videoclips opnemen van een digitale videocamera. Als u toepassingen uitvoert die worden gebruikt door de ingebouwde camera, stelt u het energiebeheerprofiel in Power Panel in op AC Profile of Camera. Beelden verzenden via e-mail Om foto's te verzenden via e-mail, gaat u als volgt te werk: 1 Klik op de knop Start op de taakbalk van Windows®. 2 Klik achtereenvolgens op Programma's en Smart Capture. 3 Klik op Still Viewer. 4 Selecteer de foto die u wilt verzenden via e-mail met behulp van of . 5 Klik op Mail. Het e-mailvenster verschijnt met het geselecteerde bestand als bijlage bij het bericht. 6 Verzend het e-mailbericht. U dient MAPI (Messaging Application Programming Interface) in te stellen als u de e-mailsoftware gebruikt. MAPI is een programma-interface van Microsoft® Windows die u toelaat e-mailberichten te verzenden vanuit een Windows-toepassing en het bestand waarmee u werkt als bijlage toe te voegen aan het e-mailbericht.

Gebruik van Smart Capture n N 16 Software op uw Sony notebook Videoclips opnemen Met het MOTION EYE kunt u videoclips opnemen. U kunt de videoclips ook afspelen of verzenden via e-mail (als u NET MOVIE hebt geselecteerd in het venster Smart Capture). Om videoclips op te nemen, gaat u als volgt te werk: 1 Druk op de knop Capture. Het venster Smart Capture verschijnt. 2 Selecteer Still Viewer/Movie Player in de lijst van toepassingen. Selecteer vervolgens LONG MOVIE of NET MOVIE met behulp van de knop Capture Mode. 3 Stel het beeld scherp met behulp van de focusring. 4 Draai de MOTION EYE-lens in de richting van het object dat u wilt fotograferen. 5 Houd de knop Capture ingedrukt om een videoclip op te nemen. U kunt tot 60 seconden opnemen (als u NET MOVIE hebt geselecteerd). 6 Laat de knop Capture los als u klaar bent. Het venster Movie Player wordt geopend en geeft de opgenomen videoclip weer. Klik op om de videoclip af te spelen. Klik op om het afspelen te onderbreken of klik op om het afspelen te stoppen. Er kunnen "hiaten" zijn als een snel bewegend object wordt weergegeven. Dit is echter geen storing.

Gebruik van Smart Capture n N 17 Software op uw Sony notebook Opnamemodi Smart Capture ondersteunt drie opnamemodi: Extended Record Mode Video: Motion JPEG, 640x480, maximum 15 frames/seconde of Motion JPEG 320x240, 24 bit, maximum 30 frames/seconde. Audio: PCM, 22,05 kHz, 16 bit, mono. NET MOVIE Mode Video: 160x120, 24 bit, maximum 10 frames/seconde Audio: PCM, 11,025 kHz, 16 bit, mono. MPEG1 Format Video: MPEG1, 160x112, maximum 10 frames/seconde (equivalent). Audio: MPEG1, mono, 11,025 kHz (equivalent). U kunt de vernieuwingsfrequentie aanpassen als u Monitor selecteert als de weergavemodus. Het gelijktijdig gebruik van het LCD-scherm van de notebook en een externe monitor wordt door sommige beeldschermen niet ondersteund. Om de weergavemodi Monitor en Monitor/LCD te gebruiken, moet een externe monitor via een monitoradapter aangesloten zijn op de VGA- uitgangsconnector.

Gebruik van Smart Capture n N 18 Software op uw Sony notebook Videoclips verzenden via e-mail Als u een videoclip opneemt in de modus NET MOVIE, kunt u de clip verzenden via e-mail. Om videoclips te verzenden via e-mail, gaat u als volgt te werk: 1 Klik op de knop Start op de taakbalk van Windows®. 2 Klik achtereenvolgens op Programma's en Smart Capture. 3 Klik op Movie Player. 4 Klik op Mail. 5 Verzend het bericht. Vóór u een videoclip opneemt, kunt u de opnameopties instellen door te klikken op de knop Opties in het venster Smart Capture. Er verschijnt een dialoogvenster waarin u de gewenste compressieverhouding kunt instellen met behulp van de schuifregelaar.

Gebruik van Bluespace* n N 19 Software op uw Sony notebook Gebruik van Bluespace* * Enkel voor het model PCG-C1VFK Uw notebook is uitgerust met de draadloze technologie Bluetooth™. Deze nieuwe technologie maakt draadloze communicatie over korte afstanden mogelijk, zodat u geen enkele kabel meer nodig hebt. * De beschikbaarheid van Bluetooth™ (en darmee ook van BlueSpace) hangt af van het model en van uw land. Communiceren met een ander Bluetooth-apparaat Met het programma Bluespace kunt u uw notebook draadloos verbinden met een Bluetooth™-apparaat (bv. een andere notebook, een GSM of een modemstation). Meer informatie vindt u in de on line help van Bluespace. Om te communiceren met een ander Bluetooth™-apparaat, gaat u als volgt te werk: 1 Klik op Start op de taakbalk van Windows® en klik vervolgens op Programma's; klik op Bluespace en nogmaals op Bluespace. Het venster Bluespace verschijnt. 2 Klik op de knop Bluetooth™ in het hoofdvenster Bluespace. De Bluetooth™-services worden geactiveerd en het Bluetooth™-lampje licht op. Voorts verschijnt informatie over het lokale apparaat in het vak van het hoofdvenster waarin gegevens over het lokale apparaat worden weergegeven. 3 Klik op de knop Device Discovery. 4 Selecteer het externe apparaat. Indien nodig klikt u op de pijl-omhoog of pijl-omlaag in het vak met gegevens over het externe apparaat om het externe apparaat te selecteren.

Gebruik van Bluespace* n N 20 Software op uw Sony notebook 5 Klik op de gegevens over het externe apparaat. Er wordt een 'Service Discovery' gestart voor het externe apparaat waarop u hebt geklikt. Als de 'Service Discovery' klaar is, lichten de linker- en rechterkant van de gevonden serviceknoppen op (de serviceknoppen van het lokale en externe apparaat). 6 Klik op de knop Service van het apparaat waarmee u een verbinding wilt maken. Als u klikt op een knop waarvan de linker- en rechterkant branden, verschijnt in het externe apparaat een dialoogvenster waarin u wordt gevraagd uw Passkey in het apparaat te plaatsen. 7 Plaats de Passkey in het externe apparaat. De Passkey moet dezelfde alfanumerieke tekenreeks zijn voor beide apparaten, maar kan veranderen telkens wanneer u een verbinding maakt. 8 Plaats de Passkey in het lokale apparaat. Als de verbinding tot stand is gebracht, verschijnt een verbindingslijn tussen het informatieveld van het lokale apparaat en dat van het externe apparaat in het hoofdvenster. Als u de IP-verbindingsservice selecteert, duurt het ongeveer twee minuten voor de verbinding tot stand is gebracht. Gebruik niet tegelijkertijd de Bluetooth™-functie en draadloze communicatieapparaten die de 2,4 GHz-band gebruiken (bv. een draadloze LAN PC Card). Als u een draadloos communicatieapparaat (bv. een draadloze LAN PC Card) gebruikt, mag het Bluetooth™-lampje op uw notebook niet branden. Het is mogelijk dat u de Bluetooth™-functie niet kunt gebruiken als u de optie Minimum CPU Performance selecteert in PowerPanel. Selecteer een andere modus. Meer informatie vindt u in de on line Help van PowerPanel.

Gebruik van Bluespace* n N 21 Software op uw Sony notebook De Bluetooth™-connectie stopzetten Om de de Bluetooth™-verbinding te verbreken, gaat u als volgt te werk: 1 Klik op de knop Service van de service waarmee u de verbinding wilt verbreken. 2 Klik op Yes in het dialoogvenster Confirm Service Disconnection. 3 Druk op de Bluetooth™-knop van de notebook. 4 Klik op Yes om Bluetooth uit te schakelen. Het Bluetooth™-lampje gaat uit.

Gebruik van VisualShare* n N 22 Software op uw Sony notebook Gebruik van VisualShare* * Enkel voor het model PCG-C1VFK Met behulp van een lokaal netwerk of Bluetooth™* kunt u een netwerk tot stand brengen en VisualShare gebruiken om bestanden uit te wisselen, van gedachten te wisselen, enzovoorts. Gegevens uitwisselen met Bluetooth* Om gegevens uit te wisselen met Bluetooth™, gaat u als volgt te werk: 1 Schakel de Bluetooth™-functie in en maak een verbinding met de computer(s) waarmee u gegevens wilt uitwisselen. U moet de IP-verbindingsservice of de LAN-toegangsservice kiezen. 2 Klik op Start op de taakbalk van Windows® en klik vervolgens op Programma's. Klik op VisualShare en nogmaals op VisualShare. De computer waarop VisualShare eerst wordt gestart wordt de server. Alle andere computers zullen clients zijn. Alle gebruikers kunnen nu bestanden plakken, verplaatsen en opslaan in de 'stage' (een soort bulletinboard op het netwerk). 3 Om het programma te sluiten, klikt u gewoon op de knop in de rechterbovenhoek van het venster. * De beschikbaarheid van Bluetooth™ (en daarmee ook van VisualShare) hangt af van het model and van uw land.

Uw notebook aanpassen n N 23 Software op uw Sony notebook Uw notebook aanpassen De volgende delen beschrijven bondig hoe u de belangrijkste instellingen van uw notebook kunt wijzigen. U leert hoe u uw SONY-software en hulpprogramma's moet gebruiken, hoe u het uitzicht ervan kunt aanpassen, .... Het vensterontwerp wijzigen U kunt het vensterontwerp wijzigen van SONY-software die compatibel is met UI Design Selector. Om het vensterontwerp te wijzigen met behulp van UI Design Selector, gaat u als volgt te werk: 1 Klik op de knop Start op de taakbalk van Windows® en klik achtereenvolgens op Settings en Control Panel. 2 Dubbelklik op UI Design Selector. Het dialoogvenster UI Design Selector verschijnt. 3 Klik op << of >> en selecteer het gewenste design. 4 Klik op de knop Apply. Het ontwerp van het venster UI Design Selector verandert om u een voorbeeld te geven van het ontwerp dat u hebt gekozen voor de SONY-software. 5 Om een ander ontwerp te proberen, klikt u op << of >>. 6 Klik op OK als u tevreden bent met het geselecteerde ontwerp. UI Design Selector verdwijnt en verandert het vensterontwerp van de SONY-software in het geselecteerde ontwerp.

Uw notebook aanpassen n N 24 Software op uw Sony notebook Uw notebook instellen Met het hulpprogramma Sony Notebook Setup kunt u systeeminformatie controleren, voorkeuren m.b.t. de werking van het systeem instellen en de hardware-instellingen van uw VAIO-notebook wijzigen. Om Sony Notebook Setup te installeren, gaat u als volgt te werk: 1 Klik op de knop Start op de taakbalk van Windows® en klik op Sony Notebook Setup. 2 Selecteer het tabblad voor het item dat u wilt wijzigen. 3 Als u klaar bent, klikt u op OK. Dit dialoogvenster bevat de volgende tabbladen: Tabblad Beschrijving About This Computer Geeft systeeminformatie weer, inclusief de geheugencapaciteit, het serienummer en de BIOS- versie. Initial Setting Op dit tabblad kunt u de volgorde van de stations en apparaten selecteren voor het laden van het besturingssysteem. U kunt zowel de harde schijf als andere stations van uw notebook specificeren. U kunt het volume wijzigen van het geluid dat wordt afgespeeld tijdens het laden van het besturingssysteem. Touchpad Als u een optionele muis aansluit op uw notebook, kunt u het touchpad uitschakelen. U kunt ook de instellingen voor de muis aanpassen via het hulpprogramma voor de muis. Power On Password* Op dit tabblad kunt u het wachtwoord instellen waarmee u uw notebook wilt beveiligen. Bass Boost Schakelt de functie Bass Boost (basversterking) in/uit (enkel met koptelefoon). U kunt het effect van de functie Bass Boost controleren door een geluidsbestand te selecteren en af te spelen. Basic/Advanced Schakelt tussen de weergave van de standaard tabbladen en de geavanceerde tabbladen. Voor meer informatie over elke optie, klikt u op Help in het venster Notebook Setup om het Help-bestand weer te geven. * Als u gebruik maakt van deze optie, moet u het wachtwoord altijd onthouden. Als u het wachtwoord vergeet, kunt u deze instelling niet meer wijzigen.

Uw notebook aanpassen n N 25 Software op uw Sony notebook Energiebeheer Met het hulpprogramma PowerPanel kunt u het energiebeheer van uw notebook instellen en belangrijke informatie over de activiteit van het systeem en de batterijlading weergeven. De optie voor automatisch energiebeheer selecteert de zuinigste energiebeheerprofielen of laat u de gekozen profielen aanpassen aan uw eigen behoeften met de bedoeling de batterij zo weinig mogelijk te belasten. PowerPanel bevat de volgende functies: Automatische profielselectie (APS) op basis van de actieve toepassing; De mogelijkheid om speciale energieprofielen handmatig te selecteren in het menu; De mogelijkheid om nieuwe profielen te maken en bestaande profielen te bewerken; De mogelijkheid om gedetailleerde informatie over de batterij weer te geven; Hulpprogramma voor het controleren van de prestaties van de processor; PowerPanel werkt in harmonie met uw Windows-instellingen.

Uw notebook aanpassen n N 26 Software op uw Sony notebook PowerPanel activeren Als u de notebook opstart, verschijnt standaard het pictogram van PowerPanel in het systeemvak. Als u het pictogram PowerPanel aanwijst met de muis, verschijnt knopinfo evenals het actieve energiebeheerprofiel. U kunt een energiebeheerprofiel selecteren in het menu of in het snelmenu dat verschijnt als u met de rechtermuisknop op dit pictogram klikt. U kunt ook de PowerPanel-werkbalk weergeven: Om de PowerPanel-werkbalk weer te geven, gaat u als volgt te werk: 1 Klik met de rechtermuisknop op de taakbalk (onderaan op het scherm). 2 Selecteer Toolbars in het snelmenu en klik op Power Management. De werkbalk Power Management verschijnt op de taakbalk. U kunt deze werkbalk wijzigen in een zwevende werkbalk door de werkbalk te slepen en neer te zetten op het bureaublad. 3 Klik op het eerste item in de werkbalk om het menu Profile te openen. 4 Klik op de knop die overeenstemt met het profiel. 5 De overeenkomstige energiebeheeropdracht wordt geactiveerd. Als u de batterij gebruikt als stroombron, selecteert het systeem standaard het energiebeheerprofiel Maximum Battery Life. Als u een ander energiebeheerprofiel selecteert terwijl de notebook op de batterijstroom werkt, wordt hetzelfde profiel automatisch geselecteerd als u de volgende keer op de batterijstroom werkt.

Uw notebook aanpassen n N 27 Software op uw Sony notebook Energiebeheerprofielen activeren PowerPanel laat u kiezen uit verschillende vooraf gedefinieerde energiebeheerprofielen. Elk profiel bestaat uit een groep specifieke energiebeheerinstellingen die zijn ontworpen voor welbepaalde energiebeheerdoelstellingen, gaande van maximaal energiebeheer tot geen energiebeheer. Belangrijkste vooraf ingestelde profielen Pictogram Beschrijving Maximum Battery Life – Biedt energiebesparende functies om de batterij zo weinig mogelijk te belasten en goede prestaties te verzekeren. Dit profiel reduceert de helderheid van het scherm en activeert de stand-by-modus na een vooraf ingestelde tijdspanne. Ultimate Battery Life – Biedt energiebesparende functies om de batterij zo weinig mogelijk te belasten en goede prestaties te verzekeren. Maximum Performance – Biedt de beste systeemprestaties en bespaart toch energie. AC Power – De energiebeheertoestand als de notebook op de netstroom werkt. PowerPanel laadt automatisch dit profiel, tenzij u deze functie uitschakelt. Power Management Off – Schakelt alle energiebeheerfuncties (zoals de stand-by-modus en slaapmodus) uit.

Uw notebook aanpassen n N 28 Software op uw Sony notebook Andere vooraf ingestelde profielen Pictogram Beschrijving Word Processing – Optimaliseert het energiebeheer met langere time-outs voor het uitschakelen van de harde schijf en het scherm. U kunt ook instellingen opgeven voor LCD (Video) Standby, Hard Disk Standby en System Suspend om het energiebeheer te optimaliseren voor uw systeem. Spreadsheet – Reduceert de helderheid van het LCD-scherm (instelling 'Medium') omdat uw software geen hogere prestaties vereist. De slaaptimer wordt geactiveerd. Presentation – Schakelt het scherm nooit uit, maar bespaart toch energie. Deze optie is ideaal voor diavoorstellingen. U kunt instellingen opgeven voor LCD (Video) Standby, Hard Disk Standby en System Suspend om het energiebeheer te optimaliseren voor uw systeem. Communications – Bespaart de batterij door een korte time- out voor het uitschakelen van het scherm in te stellen. U kunt ook instellingen opgeven voor LCD (Video) Standby, Hard Disk Standby en System Suspend om het energiebeheer te optimaliseren voor uw systeem. Games – Schakelt de timer voor het uitschakelen van het scherm en de harde schijf uit. Camera – Optimaliseert de prestaties en het stroomverbruik voor het gebruik van een camera.

Uw notebook aanpassen n N 29 Software op uw Sony notebook Energiebeheerfuncties activeren PowerPanel biedt energiebeheeropdrachten waarmee u specifieke energiebeheerfuncties kunt activeren en het stroomverbruik voor een specifiek apparaat kunt regelen. U kunt deze opdrachten gebruiken als u een profielinstelling wilt opheffen of een onmiddellijke actie wilt uitvoeren. Pictogram Beschrijving Standby – Schakelt het systeem in de stand-by- modus, een energiebeheertoestand waarbij de toestand van het systeem en de randapparaten wordt opgeslagen in het (RAM-)geheugen. Het stroomverbruik wordt gereduceerd tot een minimum en het systeem blijft aan staan. Om terug te keren naar de actieve toestand van het systeem, drukt u op een willekeurige toets of op de aan/uit-knop van uw notebook. Hibernate – In deze toestand verbruikt de notebook het minste stroom. Het systeem schrijft de toestand van het systeem en de randapparaten naar de harde schijf en schakelt de stroom uit. Om terug te keren naar de oorspronkelijke toestand van het systeem, drukt u op de aan/uit-knop om de stroom in te schakelen.

Uw notebook aanpassen n N 30 Software op uw Sony notebook Automatische profielen selecteren Een energiebeheerprofiel bestaat uit een reeks timerwaarden voor verschillende systeemapparaten. PowerPanel selecteert automatisch het profiel dat is gekoppeld aan de toepassing die u gebruikt en schakelt over naar een ander profiel als u overschakelt naar een andere toepassing. Energiebeheer activeert energiebesparende modi door bepaalde stroomverbruikende componenten uit te schakelen of hun stroomverbruik te reduceren (bv. helderheid van het LCD-scherm of activiteit van de harde schijf). Om automatische profielen te selecteren, gaat u als volgt te werk: 1 Klik met de rechtermuisknop op het PowerPanel-batterijstatuspictogram op de taakbalk en selecteer Profielen. 2 Selecteer Automatic Profile Selection. U kunt de PowerPanel-taakbalk aanpassen aan uw behoeften. U kunt de vooraf gedefinieerde energiebeheerinstellingen bewerken of nieuwe profielen definiëren.

Uw notebook aanpassen n N 31 Software op uw Sony notebook Gedetailleerde informatie over de batterij weergeven U kunt gedetailleerde informatie over de batterij van uw notebook weergeven. Het volgende deel beschrijft bondig hoe u algemene informatie over de batterij van uw notebook kunt weergeven. Om informatie over de batterij weer te geven, gaat u als volgt te werk: 1 Dubbelklik op het PowerPanel-pictogram op de taakbalk. Het dialoogvenster Battery Information verschijnt. 2 Selecteer het tabblad Battery. Dit tabblad bevat informatie zoals de geschatte tijd tot de batterij leeg is en de oplaadtijd. Batterijpictogram Batterijstatus de batterij wordt ontladen de batterij is vol de batterij wordt opgeladen geen batterij

Uw notebook aanpassen n N 32 Software op uw Sony notebook Informatie over de processor weergeven U kunt ook de prestaties van uw notebook weergeven. Hiervoor wijst u gewoon het processorpictogram op de taakbalk aan. Er zijn twee pictogrammen: Maximum Performance: dit pictogram verschijnt als u uw notebook gebruikt met de netadapter; de processor werkt dan op hoge snelheid. Battery Optimized Performance: dit pictogram verschijnt als u uw notebook gebruikt met een batterij; de processor werkt dan op lage snelheid.

Uw notebook aanpassen n N 33 Software op uw Sony notebook Weergavemodi selecteren Deze notebook gebruikt de ATI-videocontroller. U kunt selecteren welk scherm wordt gebruikt als de notebook is aangesloten op een externe monitor. Om een scherm te selecteren, gaat u als volgt te werk: 1 Klik op de knop Start op de taakbalk van Windows en klik achtereenvolgens op Settings en Control Panel. Het venster Control Panel wordt geopend. 2 Dubbelklik op het pictogram Display. Het dialoogvenster Display Properties verschijnt. 3 Klik op het tabblad Settings. 4 Klik op de knop Advanced. Het dialoogvenster Rage Mobility-M1 PCI verschijnt. 5 Klik op het tabblad Displays om de beeldscherminstellingen te definiëren. Als de film niet wordt weergegeven op de externe monitor, stelt u de externe monitor in op Primary. Selecteer het tabblad Displays en schakel het selectievakje Monitor of TV links onderaan uit om het te veranderen van Secondary in Primary. Afhankelijk van het gebruikte type monitor en projector is het mogelijk dat het beeld niet tegelijk kan worden weergegeven op het LCD-scherm van de notebook en een externe monitor of een projector. Zet de notebook aan nadat u de randapparaten hebt uitgeschakeld. Als u meer informatie wenst over de ATI-videocontroller, klikt u op het ATI-pictogram op de taakbalk, waarna u op Help klikt.

Uw notebook aanpassen n N 34 Software op uw Sony notebook De dual display-functie selecteren Dankzij de dubbele weergavefunctie kunt u specifieke delen van uw bureaublad weergeven op verschillende schermen. Als u bijvoorbeeld een externe monitor hebt aangesloten op de monitorconnector, kunnen uw LCD-scherm en de monitor functioneren als één bureaublad. U kunt de cursor van het ene naar het andere scherm verplaatsen. Dit laat u toe objecten (bv. een toepassingsvenster of een werkbalk) van het ene scherm naar het andere te slepen. Deze verdeling van één bureaublad over afzonderlijke schermen wordt een virtueel bureaublad genoemd. Een dual display-modus selecteren Om de dubbele weergavemodus te selecteren, gaat u als volgt te werk: 1 Klik op de knop Start op de taakbalk van Windows®. 2 Klik achtereenvolgens op Settings en Control Panel. 3 Klik op het pictogram Display. 4 Klik op het tabblad Settings. 5 Klik op de aanduiding '2' en klik op Yes. Het is mogelijk dat bepaalde software niet compatibel is met de instellingen voor de weergave over twee schermen. Zorg ervoor dat de stand-by-modus of slaapmodus niet kan worden geactiveerd tijdens de weergave over twee schermen, anders bestaat de kans dat uw notebook niet terugkeert naar de normale modus.

Uw notebook aanpassen n N 35 Software op uw Sony notebook Kleuren en resolutie voor elke weergavemodus instellen U kunt de weergavekleuren en resolutie instellen voor elk scherm dat deel uitmaakt van een virtueel bureaublad. Om de weergavekleuren en resolutie in te stellen voor elk scherm, gaat u als volgt te werk: 1 Klik op de knop Start op de taakbalk van Windows®. 2 Klik achtereenvolgens op Settings en Control Panel. 3 Klik op het pictogram Display. 4 Klik op het tabblad Settings. Het dialoogvenster Display Properties verschijnt. 5 Klik op het scherm (1 of 2) waarvoor u de instellingen wilt wijzigen. U kunt de kleuren wijzigen door een optie te selecteren in de lijst Colors. U kunt de helderheid instellen met de schuifregelaar in het vak Brightness. 6 Klik op OK of Apply. 7 Klik op OK om te bevestigen dat u de wijzigingen wilt aanbrengen. Als u voor elk scherm andere kleuren instelt, mag u één venster niet verdelen over twee schermen, anders is het mogelijk dat uw software niet behoorlijk werkt. Met software die gebruik maakt van het MOTION EYE (bv. Smart Capture), wordt het beeld mogelijk niet behoorlijk weergegeven. Stel minder kleuren of een lagere resolutie in voor elk scherm.

Uw notebook aanpassen n N 36 Software op uw Sony notebook De virtuele desktop aanpassen U kunt de dubbele weergavemodus aanpassen door de positie van de twee bureaubladen die het virtuele bureaublad vormen te wijzigen. Om het virtuele bureaublad aan te passen, gaat u als volgt te werk: 1 Klik op de knop Start op de taakbalk van Windows®. 2 Klik achtereenvolgens op Settings en Control Panel. 3 Klik op het pictogram Display. 4 Klik op het tabblad Settings. Het dialoogvenster Display Properties verschijnt. 5 Sleep het pictogram van scherm 1 of scherm 2 naar een nieuwe positie ten opzichte van het andere scherm. De twee schermpictogrammen moeten worden verbonden om een virtueel bureaublad te creëren. 6 Klik op OK om de wijzigingen toe te passen. De dual display-instellingen deactiveren Om de dubbele weergavemodus te deactiveren, gaat u als volgt te werk: 1 Klik op de knop Start op de taakbalk van Windows®. 2 Klik achtereenvolgens op Settings en Control Panel. 3 Dubbelklik op het pictogram Display. 4 Klik op het tabblad Settings. 5 Klik met de rechtermuisknop op het scherm dat u wilt uitschakelen (1 of 2). 6 Klik op Enabled. Hiermee wordt de dubbele weergavemodus uitgeschakeld.

Een noodhersteldiskette maken n N 37 Software op uw Sony notebook Een noodhersteldiskette maken Met het hulpprogramma voor het maken van reservekopieën kunt u een kopie maken van de gegevens op de harde schijf. Als de oorspronkelijke gegevens op de harde schijf per ongeluk werden gewist of overschreven, of als deze gegevens ontoegankelijk zijn wegens een probleem met de harde schijf, kunt u de kopie gebruiken om de verloren of beschadigde gegevens te herstellen. Om een noodhersteldiskette te maken, gaat u als volgt te werk: 1 Klik op de knop Start op de taakbalk van Windows®. 2 Klik achtereenvolgens op Programs, Accessories, System Tools en Backup. Het venster Backup verschijnt. 3 Klik in het menu Tools op Create an Emergency Repair Disk. 4 Volg de aanwijzingen op het scherm. U hebt een lege 1,44 MB diskette nodig om een noodhersteldiskette te maken. Het verdient aanbeveling om een nieuwe noodhersteldiskette te maken telkens als uw notebook belangrijke wijzigingen ondergaat (installatie van een nieuw programma, …). Het herstelproces steunt op informatie die is opgeslagen in de herstelmap systemroot/. Wijzig of verwijder deze map niet. Als u het selectievakje Also back up the registry to the repair directory inschakelt, worden de huidige registerbestanden opgeslagen in een submap van de herstelmap systemroot/. Dit is nuttig als u het systeem wilt herstellen na een probleem met de harde schijf. Meer informatie over het herstelproces vindt u in de Help-bestanden (zie Getting Started online book in Introducing Windows® 2000 Professional).

Gebruik van de herstel-CD-ROM's n N 38 Software op uw Sony notebook Gebruik van de herstel-CD-ROM's Met de herstel-CD-ROM's die werden geleverd bij uw notebook kunt u het volledige systeem herstellen of individuele toepassingen of stuurprogramma's handmatig opnieuw installeren. Dankzij het systeemherstelproces kunt u een installatiekopie van de harde schijf opnieuw installeren zoals ze was op het moment dat u uw notebook in gebruik nam. Herstel het systeem in de volgende gevallen: als het systeem ernstig is vastgelopen; als u de grootte van de partities wilt wijzigen. Herstel een toepassing als u: een individueel stuurprogramma opnieuw wilt installeren omdat een apparaat niet behoorlijk functioneert. een individuele toepassing opnieuw wilt installeren omdat er problemen zijn met het uitvoeren van deze toepassing.

Gebruik van de herstel-CD-ROM's n N 39 Software op uw Sony notebook Het systeem herstellen Gebruik deze optie alleen als uw systeem ernstig is beschadigd, als Windows® niet meer werkt, als uw notebook abnormaal functioneert, .... Als u het systeem herstelt, wordt het oorspronkelijk geconfigureerde systeem op station C: volledig opnieuw geïnstalleerd. De gegevens op station D: worden niet verwijderd als u de partitie-instellingen niet wijzigt. Als u de grootte van de partities wijzigt, worden de gegevens op beide stations (C: en D:) verwijderd. Als u het systeem herstelt, kunt u kiezen uit de opties Standard Recovery of Advanced Recovery. Als u Standard Recovery kiest, wordt de grootte van de partities niet gewijzigd. Als u Advanced Recovery kiest, kunt u de grootte van de partities wijzigen. U kunt de herstel-CD-ROM's alleen gebruiken op de Sony-notebook die u hebt gekocht, en niet op een andere computer van Sony of van een andere fabrikant! Het herstelproces kan tot zestig minuten duren. Alleen als u de optie Advanced Recovery kiest kunt u de grootte van de partitie C: selecteren als u het herstelproces start. Als u het systeem herstelt, moet u ook kiezen tussen het bestandsbeheersysteem FAT32 of NTFS . De standaardoptie is FAT32. Als u de optie Standard Recovery kiest, wordt altijd FAT32 gekozen. ! Als u het systeem herstelt, verliest u alle gegevens die zijn opgeslagen op station C: (en station D: als u de partitie-instellingen wijzigt). ! Zorg ervoor dat de notebook werkt op de netstroom (en dus niet op de batterij) vóór u het systeem tracht te herstellen. ! Na het herstel moet u de herstel-CD-ROM verwijderen uit het station vóór u de notebook opnieuw opstart. Doet u dit niet, dan wordt het herstelproces opnieuw gestart.

Gebruik van de herstel-CD-ROM's n N 40 Software op uw Sony notebook Een standaard systeemherstel uitvoeren Om een standaard systeemherstel uit te voeren, gaat u als volgt te werk: 1 Neem de systeemherstel-CD-ROM. 2 Zet de notebook aan (laat de notebook alleen werken op de netstroom!) en plaats de systeemherstel- CD-ROM in het CD-ROM-station. 3 Sluit de notebook af (Start/Shut Down/Shut Down). 4 Wacht tien seconden. 5 Zet de notebook opnieuw aan. 6 Op het eerste scherm dat verschijnt, klikt u op S (Standard). Het systeem vraagt u of u zeker weet dat u wilt doorgaan. 7 Klik op Y (Yes). 8 U wordt nogmaals gevraagd of u zeker weet dat u wilt doorgaan. 9 Antwoord bevestigend. Standaard is het bestandsbeheersysteem van uw notebook FAT32. Alleen als u de optie Advanced Recovery kiest, kunt u de harde schijf formatteren met het bestandssysteem FAT32 of NTFS. U kunt het bestandssysteem FAT32 op elk moment wijzigen in NTFS. Doe dit echter niet, tenzij u volledig vertrouwd bent met het concept 'bestandsbeheersysteem' onder Windows ® 2000. Voor meer informatie leest u aandachtig de documentatie van Windows® 2000 en/of raadpleegt u uw systeem- of netwerkbeheerder. U kunt alleen overschakelen van FAT32 naar NTFS, maar niet omgekeerd.

Gebruik van de herstel-CD-ROM's n N 41 Software op uw Sony notebook Een geavanceerd systeemherstel uitvoeren Om een geavanceerd systeemherstel uit te voeren, gaat u als volgt te werk: 1 Neem de systeemherstel-CD-ROM. 2 Zet de notebook aan (laat de notebook alleen werken op de netstroom!) en plaats de systeemherstel- CD-ROM in het CD-ROM-station. 3 Sluit de notebook af. 4 Wacht tien seconden. 5 Zet de notebook opnieuw aan. 6 Op het eerste scherm dat verschijnt klikt u op A (Advanced). Er verschijnt een venster met de vraag wat u wilt doen met de partities op de harde schijf. U hebt nu 3 opties. Het systeem herstellen zonder de partities te wijzigen. Het systeem herstellen en de partities wijzigen. Het herstelproces afbreken.

Gebruik van de herstel-CD-ROM's n N 42 Software op uw Sony notebook Het systeem herstellen zonder de partities te wijzigen Om het systeem te herstellen zonder de partities te wijzigen, gaat u als volgt te werk: 1 Druk op C om de partities te behouden. Dit is de aanbevolen optie als u de grootte van de partities niet hoeft te wijzigen en als u het station C: wilt herstellen en de gegevens op station D: ongewijzigd wilt laten. 2 Druk op G om door te gaan met het herstellen van het systeem. 3 Selecteer het gewenste bestandssysteem: FAT32 of NTFS. 4 Volg de aanwijzingen op het scherm. 5 Na het herstelproces moet u de herstel-CD-ROM verwijderen uit het CD-ROM-station. 6 Druk op een willekeurige toets om de notebook opnieuw op te starten.

Gebruik van de herstel-CD-ROM's n N 43 Software op uw Sony notebook Het systeem herstellen en de partities wijzigen Om het systeem te herstellen en de grootte van de partities te wijzigen, gaat u als volgt te werk: 1 Druk op P om de partities van de notebook te wijzigen. Selecteer deze optie alleen als u de grootte van de partities moet wijzigen. 2 Op het volgende scherm drukt u op Y om te bevestigen dat u de huidige partities wilt verwijderen. Op het volgende scherm verschijnen een aantal grootten voor het nieuwe station C:. Afhankelijk van de geselecteerde optie maakt het herstelproces 1 of 2 partities op de harde schijf. 3 Bevestig uw keuze op het volgende scherm. 4 Wacht tot de nieuwe partities zijn gemaakt en de notebook opnieuw opstart. 5 Druk op G om door te gaan met het herstellen van het systeem. 6 Selecteer het gewenste bestandssysteem: FAT32 of NTFS. 7 Volg de aanwijzingen op het scherm. 8 Na het herstelproces moet u de herstel-CD-ROM verwijderen uit het CD-ROM-station. 9 Druk op een willekeurige toets om de notebook opnieuw op te starten. ! Deze optie verwijdert alle bestaande gegevens, zowel op station C: als station D: vóór het herstellen van het systeem begint. Het herstelproces afbreken Het herstelproces waarschuwt u altijd als u op het punt staat een beslissing te nemen die niet ongedaan kan worden gemaakt. In vele gevallen kunt u tijdens het herstelproces terugkeren naar het vorige scherm of het herstelproces afbreken.

Gebruik van de herstel-CD-ROM's n N 44 Software op uw Sony notebook Een toepassing herstellen Met het hulpprogramma voor het herstellen van toepassingen kunt u individuele toepassingen opnieuw installeren. Op die manier kunt u problemen oplossen die zich voordoen als een toepassing niet meer behoorlijk werkt. Om een toepassing te herstellen, gaat u als volgt te werk: 1 Neem de laatste herstel-CD-ROM. 2 Zet de notebook aan (laat de notebook alleen werken op de netstroom!) en wacht tot Windows is opgestart. 3 Plaats de herstel-CD-ROM in het CD-ROM-station. 4 Open het CD-ROM-station via Windows Explorer en klik op de map Apps. 5 Open de map die overeenstemt met de toepassing die u wilt herstellen. 6 Dubbelklik op het programma Setup. 7 Volg de aanwijzingen in de Installer. U moet de laatste herstel-CD-ROM uitvoeren vanuit Windows. De toepassing kan niet worden uitgevoerd vanuit DOS. Als u een toepassing herstelt, verliest u geen gegevens op de harde schijf.

Gebruik van de herstel-CD-ROM's n N 45 Software op uw Sony notebook Een stuurprogramma opnieuw installeren Sommige toepassingen of randapparaten vereisen specifieke stuurprogramma's die u niet vindt in de Windows®-map Drivers. Om stuurprogramma's die u nodig hebt voor uw vooraf geïnstalleerde toepassingen te zoeken of te herstellen, kunt u de laatste herstel-CD-ROM gebruiken. Om een stuurprogramma opnieuw te installeren, gaat u als volgt te werk: 1 Controleer eerst of de laatste herstel-CD-ROM het stuurprogramma bevat dat u opnieuw wilt installeren. De map Drivers bevat alleen stuurprogramma's die niet worden geleverd met Windows®. 2 Zoek in alle submappen naar het juiste stuurprogramma. 3 Voer vervolgens de wizard Add/Remove Hardware uit (klik achtereenvolgens op Start, Settings en Control Panel, en dubbelklik op het pictogram Add/Remove Hardware om het apparaat te installeren).

Gebruik van gepartitioneerde stations n N 46 Software op uw Sony notebook Gebruik van gepartitioneerde stations In My Computer of Windows Explorer hebt u misschien al gemerkt dat u beschikt over twee stations (C: en D:): uw harde schijf wordt geleverd met 2 logische partities: dit betekent niet dat uw notebook twee fysische harde schijven bevat. Als u uw notebook in gebruik neemt, bevat station C: alle bestanden die nodig zijn voor Windows, evenals andere vooraf geïnstalleerde software, terwijl station D: volledig leeg is. Station D: is de ideale opslagplaats voor al uw bestanden, vooral grote bestanden zoals digitale videoclips die u hebt opgenomen met DVgate. Hoewel u het systeem kunt herstellen en de partitie-instellingen kunt wijzigen om één station C: te maken, is dit niet aanbevolen als u een video- editor zoals DVgate gebruikt. Om de opslag van gegevens te optimaliseren, gebruikt u station C: om nieuwe toepassingen te installeren en slaat u al uw bestanden op op station D:. Hiermee voorkomt u bovendien dat u uw bestanden verliest als u het systeem moet herstellen. Wij raden af partities toe te voegen, te verwijderen of de grootte ervan te wijzigen tenzij dit echt nodig is. Als u de partitie-instellingen wijzigt, worden alle bestanden op de harde schijf verwijderd. Als u het systeem wilt herstellen maar niet alle gegevens op de harde schijf wilt verliezen, kopieert u alle bestanden die u wilt behouden naar station D:. Tijdens het herstellen van het systeem kiest u ervoor om de huidige partities te behouden. Station D: blijft dan ongewijzigd na het herstelproces. Als u toch de grootte van de partities wilt wijzigen, kunt u dit doen door het systeem te herstellen. Denk er nogmaals om dat in dit geval alle gegevens op de harde schijf worden verwijderd. Als u bestanden wilt behouden, moet u er dus een reservekopie van maken vóór u het systeem herstelt.