Robomow MS2500 MS1500 RS635 Handleiding

Wednesday, March 14, 2018
Download

Handleiding voor gebruik en veiligheid Oorspronkelijke bedieningsinstructies (NL) RS615, RS625, RS635 MS1500, MS2500 2016A

Robomow S modellen – EU Declaration of Conformity Manufacturer: F. Robotics Acquisitions Ltd. The products covered by this Declaration Hatzabar St., Industrial Zone 26 Volt Battery operated Robotic Lawn Mower model: Robomow S-modellen (with Base Station) P.O.Box 1412 Pardesiya, 42815 Israel F. Robotics Acquisitions Ltd. declares under sole responsibility that the products identified above conform to the Directives below: - Machinery Directive 2006/42/EC Standards referenced: EN ISO 12100:2010. - EMC Directive 2004/108/EC Standards referenced: EN 55014-1:2011. EN 55014-2:2008. EN 61000-3-2:2006. EN 61000-3-3:2008. - Noise Directive 2000/14/EC Standards referenced: BS EN ISO 3744:2010. ISO 11094:1991. - RoHS Directive 2011/65/EU. Technical file representative: Mr. Paul Verhaere Friendly Robotics BV. Adres: Expeditieweg 4-6, Andelst 6673 DV, Nederland. I hereby declare that the above product conforms to the requirements as specified above. Shai Abramson – Senior VP R&D F. Robotics Acquisitions Ltd. Israel 26 november 2015 De producten zijn gefabriceerd door F. Robotics Acquisitions (Friendly Robotics). CE goedgekeurd. © Friendly Robotics, 2016-A. Alle rechten voorbehouden. Geen enkel deel van dit document mag worden gefotokopieerd, elektronisch overgedragen of vertaald, zonder de voorafgaande schriftelijke toestemming van Friendly Robotics. Het product, de product specificaties en dit document zijn zonder kennisgeving onderwerp van wijziging. Alle andere handelsmerken zijn het eigendom van hun respectievelijke eigenaren. Welkom in de wereld van de huisrobots met de Friendly Robotics Robomow! Dank u voor de aankoop van ons product. We weten dat u zult genieten van de extra vrije tijd terwijl Robomow uw gras maait. Indien goed geïnstalleerd en gebruikt zal Robomow veilig functioneren op uw gazon en u een maaikwaliteit geven zoals maar weinig maaima- chines dat kunnen. U zult van het uitzicht op uw gazon onder de indruk zijn en Robomow heeft dit voor u gedaan. BELANGRIJK! De volgende pagina's bevatten belangrijke instructies voor de veiligheid en de bediening. Lees alle instructies in deze handleiding en voer ze ook uit. Lees aandachtig en herlees alle veiligheidsinstructies, waarschuwingen en aanwijzingen die in deze handleiding zijn opgenomen. Als u nalaat deze instructies, waarschuwingen en aanwijzingen te lezen en op te volgen, is het mogelijk dat personen en huisdieren zwaar gewond raken of gedood worden en kan leiden tot schade aan persoonlijke eigendommen. I

Inleiding Omschrijving waarschuwingsstickers Onderstaand volgen de symbolen op de Robomow®; Lees ze aandachtig door vóórdat u Robomow® gaat gebruiken. GEVAAR! Scherpe draaiende messen. Houd handen en voeten uit de buurt. U kunt zich ernstig verwonden. Opgelet – Raak de draaiende mes(sen) niet aan! NL 1 2 3 4 5 6 7 1. Veiligheidswaarschuwingenssymbool – WAARSCHUWING – dit is een gevaarlijk aangedreven apparaat. Wees voorzichtig wanneer u het gebruikt, volg alle veiligheidsinstructies op en houd u aan de waarschuwingen. 2. Lees de gebruiks- & veiligheidshandleiding – Lees de gebruikersinstructies vóór het gebruik van uw Robomow฀ 3. Gevaar voor rondvliegende voorwerpen – Uw gehele lichaam loopt gevaar. Wees voorzichtig. 4. Houd een veilige afstand van Robomow® bij het bedienen. Houd mensen, in het bijzonder kinderen, huisdieren en omstanders van het gebied weg waarin Robomow® word gebruikt. 5. Snijden van tenen of vingers – Roterend maaimes. Risico van verwondingen door het draaiend snijdend mes. Houd handen en voeten weg en til Robomow® nooit op. 6. Verwijder de zekering vóórdat u aan Robomow® werkt of hem optilt. 7. Ga nooit zitten op Robomow®. Doe Robomow® of een onderdeel ervan nooit bij het huishoudelijk afval – het moet gescheiden opgehaald worden. WAARSCHUWING! Dit waarschuwingsteken wordt op diverse plaatsen in deze handleiding afgedrukt. Het is bedoeld om een belangrijk bericht omtrent de veiligheid, een waarschuwing of een aanwijzing aan te geven. Wees bijzonder aandachtig voor deze punten en zorg dat u de waarschuwing goed begrijpt voor u verder gaat. II

Robomow S modellen Veiligheidswaarschuwingen en voorzorgsmaatregelen Gebruik 1. Lees deze gebruikershandleiding en veiligheidshandleiding zorgvuldig door. Maak u vertrouwd met de bediening en het juiste gebruik van Robomow® voordat u met Robomow® gaat werken. 2. Robomow® mag nooit door kinderen of door personen die deze instructies niet kennen, bediend worden. 3. Maai nooit indien er mensen, vooral kinderen of huisdieren in de buurt zijn. 4. Het wordt sterk aanbevolen om de Kinderbeveiliging of ANTI DIEFSTAL optie (4 PIN code) te activeren om te voorkomen dat kinderen of onbevoegden met Robomow® werken. 5. Robomow® moet altijd onder toezicht werken, tenzij de zone totaal afgeschermd is en er is voor mensen geen toegang is om het gazon te bereiken. 6. De bediener of gebruiker is verantwoordelijk voor ongevallen of schade aan andere personen of hun eigendom. 7. Draag oogbescherming en gebruik werkhandschoenen bij het installeren van de perimeterdraad en bij het in de grond slaan van de draadpinnen. Sla de pinnen stevig in de grond om het gevaar te voorkomen dat over de draad gestruikeld wordt. 8. Zorg dat u de perimeterdraad volgens de instructies indeelt en installeert. 9. Inspecteer één keer per weekhet gebied dat door Robomow® gemaaid wordt, en verwijder stenen, stokken, draad en andere voorwerpen. Voorwerpen die door de messen geraakt worden kunnen weggeslingerd worden en ernstige verwondingen veroorzaken. 10. Indien zich abnormale trillingen voordoen, schakel de veiligheidsschakelaar uit en controleer of er schade aan de messen zijn. Om een goede balans te behouden, moeten versleten of beschadigde messen worden vervangen. Als de vibratie aanhoudt, moet u contact opnemen met uw verkooppunt. 11. Houd handen en voeten weg van de messen en andere bewegende onderdelen. 12. Schaker de veiligheidsschakelaar uit voordat de maaimachine wordt opgetild of voordat aanpassingen worden uitgevoerd. Kom niet aan de messen voordat deze volledig stilstaan. 13. Probeer nooit de maaier te herstellen of af te stellen terwijl hij werkt. 14. Bij het programmeren van de automatische starttijden en dagen mag de machine niet zonder toezicht werken als u weet dat in de omgeving huisdieren, kinderen of anderen zijn. 15. Gebruik Robomow® niet voor enig ander doel dan waarvoor hij bedoeld is. 16. Gebruik de Robomow niet indien een veiligheidsvoorziening beschadigd is of niet werkt. 17. Laat nooit toe dat iemand op de maaier gaat zitten. 18. Waarschuwing! Als er een risico voor onweer is, moet de perimeterdraad uit het basisstation/perimeterschakelaar losgekoppeld worden en de 230V/120V steker uit het stopcontact worden verwijderd. 19. Alle beveiligingen, schermen, veiligheidsapparaten en sensoren moeten op hun plaats gehouden worden. Herstel of vervang beschadigde onderdelen, inclusief veiligheidsstickers. Laat Robomow® niet werken als enig onderdeel beschadigd of versleten is. 20. Het apparaat nooit optillen of dragen als de motoren draaien. 21. Gevaar voor een elektrische schok! Koppel het controlepaneel los van het stopcontact voordat u de laadcontacten (pinnen) van het basisstation benaderd. 22. Transport 1 Gebruik de afstandsbediening (verkrijgbaar als accessoire) om het te verplaatsen. 2 Met betrekking tot verschillende hoogteniveaus, schakel veiligheidsschakelaar uit en draag de maaier bij het dragende handvat. 3 Belangrijk! Het is aanbevolen de oorspronkelijke verpakking met het oog op verzending te bewaren. De afstandsbediening gebruiken 23. Maai alleen bij daglicht of bij goed kunstlicht en vermijd in nat gras te maaien.. 24. Bedien Robomow® nooit wanneer u blootsvoets bent of wanneer u open sandalen draagt. Draag altijd stevige schoenen en een lange broek; Wees altijd zeker dat u steun hebt op hellingen. 25. Wees uitermate voorzichtig wanneer u het apparaat naar u toe draait; 26. Schakel altijd de motor in overeenkomstig de instructies en houd de voeten ver van de messen verwijderd; 27. Maai niet handmatig op hellingen van meer dan 15 graden of waar een goede houvast niet mogelijk is. Onderhoud 28. Schakel altijd de veiligheidsschakelaar van Robomow® uit in de volgende gevallen: bij verstopping / controleren / reinigen / werken aan Robomow ® of het vervangen van de messen. 29. Schakel altijd de veiligheidsschakelaar uit telkens als Robomow® abnormaal begint te vibreren. 30. Gebruik stevige veiligheidshandschoenen wanneer u de messen nakijkt of vervangt. III

Inleiding 31. Vervang om veiligheidsredenen versleten of beschadigde onderdelen. 32. Gebruik alleen originele apparatuur en accessoires. Het is niet toegestaan het oorspronkelijke ontwerp van Robomow® te wijzigen. Alle veranderingen zijn voor uw eigen risico. 33. Onderhoud/ Herstel van Robomow® moet overeenkomstig de instructies van de fabrikant worden uitgevoerd; 34. Het pak batterijen bevat elektrolyten. In geval van het lekken van elektrolyten uit het pak batterijen, zijn de acties die hieronder beschreven worden vereist: - Contact met de huid: was de contactvlakken onmiddellijk af met veel water en zeep. - Contact met de ogen: spoel de ogen onmiddellijk met veel schoon water gedurende tenminste 15 minuten, zonder te wrijven. - Zorg voor medische behandeling. 35. Zorg ervoor dat het pak batterijen geladen wordt met behulp van de juiste lader die door de fabrikant wordt aanbevolen. Onjuist gebruik kan elektrische schokken tot gevolg hebben, oververhitting of lekken van roestvloeistof van de batterij. Einde van het gebruikte product 36. Robomow en de accessoires moeten apart verzameld worden aan het eind van hun levensloop om te voorkomen dat de elektrische en elektronische materialen verspild worden, ter bevordering van hergebruik, behandeling en herstel van elektronische NL materialen. En voor de bescherming en verbetering van de kwaliteit van het milieu, ter bescherming van de gezondheid van de mens en om verstandig gebruik te maken van natuurlijke hulpmiddelen. 37. Zet Robomow of andere delen van Robomow (inclusief het controlepaneel, basisstation en perimeterschakelaar) niet bij het ongesorteerde gemeente afval – het moet apart verzameld worden. 38. Vraag uw plaatselijke dealer wat te doen met de afgeschreven machine. 39. Verbrand de accu niet en gooi geen gebruikte accu’s in uw huishoudelijke afval. De accu moet verzameld worden zodat hij gerecycled of op een milieuvriendelijke manier verwerkt kan worden. Robomow® – Veiligheidseigenschappen 1. Kinderbeveiliging / Veiligheidsafscherming Deze menuoptie biedt een veiligheidsfunctie ter verhindering van het in werking stellen van Robomow door kinderen of anderen die niet weten hoe het toestel veilig bediend moet worden. 2. Anti-diefstal / Veiligheidsafscherming Het Anti-diefstal systeem biedt de gebruiker een uitschakelingsfunctie die iedereen zal verhinderen om de Robomow te besturen, tenzij ze een geldige toegangscode bezitten. Uw wordt gevraagd een zelf gekozen persoonlijke beveiligingscode van vier nummers in te voeren. 3. Lift Sensor Indien Robomow uit een ruststand tijdens het werken wordt opgetild, zullen de messen onmiddellijk stoppen (< 1 seconde). 4. Kantel Sensor Het mes zal onmiddellijk stoppen en Robomow ® zal een waarschuring geven als de maaier wordt opgetild naar een verticale positie. 5. Bumper voorzien van sensor De bumper is uitgerust met een sensor die wordt geactiveerd wanneer de maaier een hard vast voorwerp raakt. Wanneer de bumpersensor geactiveerd is, zal de maaier het draaien van de maaimessen en het bewegen in die richting onmiddellijk stoppen en zal omdraaien van het obstakel. 6. De STOP knop bevindt zich op de handbediening. Als deze knop tijdens de werking van de maaier wordt ingedrukt, wordt de werking onderbroken en stopt het draaien van de maaimessen onmiddellijk. 7. Veiligheidsschakelaar Het bevind zich onder de bumper deksel, aan de rechterkant van Robomow (wanneer u achter de maaier staat). Het uitschakelen van de veiligheidsschakelaar zal voorkomen worden dat Robomow in werking treedt. Het wordt vereist de schakelaar uit te schakelen voordat u Robomow optilt en begint met de onderhoud . 8. Hoofdzekering Deze bevindt zich aan de achterzijde van Robomow. Door het te verwijderen van de hoofdzekering zal voorkomen worden dat Robomow in werking treedt. Het is vereist om de zekering te verwijderen voordat het vervoerd wordt over lange afstanden en voordat er met werkzaamheden (delen vervanging) worden begonnen. 9. Verzegelde accu De accu die Robomow gaat aandrijven is volledig afgesloten en zal ongeacht de positie geen vloeistof lekken.. 10. Basis station / Perimeterschakelaar en perimeterdraad De Robomow kan niet werken zonder een geïnstalleerde perimeterdraad die geactiveerd wordt via het basisstation/de perimeterschakelaar. Indien de perimeterschakelaar uitgeschakeld is of niet functioneert, stopt Robomow met werken. IV

Robomow S modellen Hoe werkt Robomow? Voer een eenmalige installatie uit voordat u Robomow ® voor de eerste keer gebruikt. [Gedetailleerde instructies zijn in de volgende hoofdstukken te vinden] • Eerst installeert u een draad rond het gehele gazon en rond beschermde zones binnen het gebied van het gazon. Deze draad is de perimeterdraad; het mee geeft de grenzen voor Robomow. Kleine draadpinnen worden met de Robomow geleverd. Deze worden gebruikt om de perimeterdraad onder het niveau van het gras in de grond vast te zetten. De perimeterdraad zal geleidelijk, met het groeien van nieuw gras, uit het zicht verdwijnen. Perimeterdraad Daarna plaatst u een basisstation langs de perimeterdraad en installeert u een Draadpin controlepaneel. Zij hebben twee belangrijke functies: o Een signaal met zeer lage spanning langs de perimeterdraad genereren. o De accu van de Robomow laden. • Na het voltooien van de installatie van de perimeterdraad, het basisstation en het controlepaneel, zal Robomow een heel seizoen lang voor u maaien! • Robomow vertrekt van het basisstation op maaitijden die in het weekprogramma Basisstation Controlepaneel geprogrammeerd zijn. Robomow maait het gazon en rijdt dan terug naar het basisstation om weer op te laden en klaar te zijn voor de volgende maaibeurt. • Om het gazon in de omgeving van het basisstation niet te beschadigen en om het gazon beter te bestrijken, zal de Robomow op een willekeurige afstand (tussen 90 cm en 120 cm) van het basisstation terugrijden en een willekeurige uitgangshoek van 40 tot 90 graden kiezen. • Zodra de Robomow het basisstation verlaat om te maaien, geeft het basisstation automatisch een speciaal signaal. Het signaal creëert een virtuele muur welke alleen voor de Robomow zichtbaar is. Dit signaal houdt de Robomow binnen de grenzen van het gazon en voorkomt dat hij zones betreedt die moeten worden overgeslagen of beschermd. Bomen die groot en stevig zijn hoeven niet omringd Basisstation en controlepaneel te worden door perimeterdraad omdat Robomow - Genereert signaal langs de draad. daartegen botst en omkeert - Het laadt de accu van de Robomow op. Robomow neemt het signaal waar en bij het bereiken van de draad verandert het van richting Perimeterdraad als virtuele muur, slechts zichtbaar voor Robomow Een boom in een kuil of omringd door bloemen, vereist het omcirkelen met de perimeterdraad. V

Inleiding Functies van de Robomow ● Eenvoudig eenmalig instellen – Robomow vereist slechts een eenvoudige enkelvoudige configuratie, wat bijzonder makkelijk door de consument kan plaatsvinden. Robomow herkent de bedrading met behulp van speciale sensors en zorgt ervoor altijd binnen het opgegeven terrein te blijven. Standaard bijgeleverd bij het product worden essentiële accessoires. ● Maaien aan de randen – in tegenstelling tot andere robotmaaiers is Robomow de enige robotmaaier met een speciale randmodus. In deze modus wordt de begrenzingsdraad gevolgd om de randen van het grasveld volledig mee te nemen. Robomow is de enige robotmaaier die buiten de wielen maait. ● Krachtig maaisysteem – De extra scherpe messen van de Robomow zijn opgewassen tegen de eerste maaibeurt van het seizoen, wanneer het gras relatief hoog staat. ● TurboMow – De functie TurboMow maait hoog gras sneller en krachtiger tijdens de eerste maaibeurt van het seizoen. ● SmartMow – SmartMow maait efficiënter, dankzij vloeiende, doorlopende NL bochten bij de rand van het gazon. ● Beschikbaarheid – De maaibreedte van de Robomow (56 cm) en zijn krachtige maaisysteem helpen de Robomow om het werk zeer snel te voltooien, zodat u en uw gezin langer van het gazon kunnen genieten. ● Er is een afstandsbediening beschikbaar als accessoire en deze wordt gebruikt om Robomow naar een afgescheiden zone te rijden, als dat nodig MEER TIJD VOOR is. Ook wordt deze gebruikt voor het maaien van kleine vlakken gras die niet PLEZIER met automatische bediening kunnen worden bereikt. ● Graskringloop – Robomow snijdt het gras in zeer kleine plukken die begraven worden in de wortels van het gazon, waar ze uit elkaar vallen en fungeren als natuurlijke mest. Grasplukken bevatten 80-85% water en geven waardevolle voedingsstoffen af die in de grond terugkeren. Dit is het op natuurlijke wijze recyclen van gras. ● De Robomow-app – een mobiele app (beschikbaar voor Android en iOS) voor een gebruikersvriendelijke, intuïtieve bediening van de Robomow. Bezoek de webpagina van Robomow voor informatie over de compatibiliteit van de Robomow-app. Om de Robomow-app te downloaden, scant u de QR-code (rechts) met uw mobiele toestel of zoekt u de app in de App Store of Google Play Store. VI

Robomow S modellen Wat zit er in de doos 1 2 2 33 7 66 1 14 5 5 4 4 87 Wall Edge 40cm (15.5”) Lawn Edge 35cm (14”) Narrow Pass 14cm (5.5”) for RS models 89 11 13 9 10 12 12 13 10 11 Verlengsnoer 1 Robomow® 6 Handleiding voor gebruik en veiligheid 10 20 meter laagspanningskabel Controlepaneel Roboliniaal Perimeterdraad Wordt gebruikt om het weekprogramma 2 7 Wordt gebruikt om de afstand te bepalen 11 indien nodig in of uit te schakelen. Het Wordt gebruikt voor het creëren van een virtuele tussen de perimeterdraad en de rand van het geeft ook de status van Robomow aan muur voor uw Robomow. gazon. (in het station of in werking) en geeft de status van de draad. Metalen houder voor controlepaneel Draadpinnen Compleet basisstation. 3 8 12 Deze wordt gebruikt voor het ophangen Wordt gebruikt voor het vastzetten van de Wordt gebruikt voor het opladen van de van het controlepaneel aan een muur. perimeterdraad op de grond. Robomow. (inclusief schroeven en pluggen) Adapter voor perimeterdraad van Basisstation haringen Reparatiedoppen meer dan 500 m 4 9 Wordt gebruikt om het basisstation op de grond 13 Voor het verbinden van draden (indien nodig). te bevestigen. Voor gazons met een lus van een perimeterdraad van 500 meter of meer. Aansluitstekkers 5 Wordt gebruikt voor het verbinden van de voltooide perimeterdraadinstallatie met het basisstation of perimeterschakelaar. VII

Inleiding Namen van de onderdelen Robomow® 4 3 2 1 1. Stroomlampje 2. Bumper met sensoren 3. STOP-toets / Draaggreep 4. Bedieningspaneel Onder de motorkap 1 NL 4 3 1 Bumperdeur 2 Indicator maaihoogte 2 3 Instelknop maaihoogte 4 Veiligheidsschakelaar Basisstation 1 2 1. Laadadapter 2. Basis 4 3. Rijwielplaten (x2) 3 4. Haringen (x6) Controlepaneel 1 2 5 1. Docking indicator 2. Aan/uitknop van de automatische bediening 3. In werking indicator 4. Draadindicator 3 4 5. Aan/uitindicator van de automatische bediening VIII

Robomow S modellen Hoofdstuk 1 Vooruitplannen .............................................................................................................................................. 1 De installatie van de perimeterdraad plannen ................................................................................................................... 1 Gazon soorten: Hoe ziet uw gazon eruit? ......................................................................................................................... 1 "Aparte zones" soort gazon ............................................................................................................................................... 3 De plaats van het basisstation bepalen ............................................................................................................................ 4 De plaats van het controlepaneel bepalen ........................................................................................................................ 5 Planning van de layout van de perimeterdraad ................................................................................................................. 5 Hoofdstuk 2 Eerste installatie............................................................................................................................................ 7 Installatie van de perimeterdraad ...................................................................................................................................... 7 Perimeterdraad installatie – Speciale gevallen .................................................................................................................. 8 Aparte zone(s) ................................................................................................................................................................. 12 De perimeterdraad vastzetten ......................................................................................................................................... 13 Terug op het basisstation – De perimeterdraad installatie voltooien ............................................................................... 13 Het basisstation monteren ............................................................................................................................................... 15 Het basisstation plaatsen................................................................................................................................................. 15 Controlepaneel installeren ............................................................................................................................................... 16 Terplaatse van het controlepaneel: .................................................................................................................................. 16 Hoofdstuk 3 Robomow voorbereiden ............................................................................................................................. 17 De maaihoogte instellen. ................................................................................................................................................. 17 De zekering plaatsen ...................................................................................................................................................... 17 Eenmalige installatie (stap voor stap) .............................................................................................................................. 17 Nadat de installatie voltooid is ........................................................................................................................................ 20 Hoofdstuk 4 Werking Robomow...................................................................................................................................... 21 Automatische werking...................................................................................................................................................... 21 Structuur van het menu ................................................................................................................................................... 22 Gazon opties.................................................................................................................................................................... 22 Maaier opties ................................................................................................................................................................... 30 Handmatig vertrek ........................................................................................................................................................... 33 Hoofdstuk 5 Het controlepaneel gebruiken.................................................................................................................... 34 Waarschuwingen op het controlepaneel.......................................................................................................................... 34 De zoemer aan/uitschakelen ........................................................................................................................................... 34 Automatisch maaien uitschakelen ................................................................................................................................... 34 Hoofdstuk 6 Opladen ........................................................................................................................................................ 35 Opladen gedurende het seizoen ..................................................................................................................................... 35 Opladen buiten het seizoen ............................................................................................................................................. 35 Hoofdstuk 7 Problemen oplossen .................................................................................................................................. 37 Foutmeldingen ................................................................................................................................................................. 37 Foutmeldingen en corrigerende acties ............................................................................................................................ 37 Andere problemen .......................................................................................................................................................... 40 Hoofdstuk 8 Specificaties ................................................................................................................................................ 43 Hoofdstuk 9 Onderhoud en opslag ................................................................................................................................ 44 Onderhoud van het maaidek ........................................................................................................................................... 44 Onderhoud van de maaimessen ..................................................................................................................................... 45 Een oude accu opruimen ................................................................................................................................................. 46 De perimeterdraad aansluiten ......................................................................................................................................... 46 Onderhoud rond het basisstation .................................................................................................................................... 46 De maaier tijdens de winter opslaan ............................................................................................................................... 46 Service in de winter ......................................................................................................................................................... 46 Hoofdstuk 10 Accessoires ................................................................................................................................................. 47 Hoofdstuk 11 Tips voor het onderhoud van uw gazon ................................................................................................... 48 Garantie IX

Vooruitplannen Hoofdstuk 1 Vooruitplannen Het is vrij eenvoudig om uw gazon gebruiksklaar te maken voor Robomow. Maar omdat elk gazon uniek is, raden wij u aan u vertrouwd te maken met het installatieproces voor u het perfecte systeem voor uw gazon aanlegt. Scan de QR-code om de video over de installatie en bediening van de Robomow te bekijken. Ook beschikbaar op de website van Robomow. Lees alstublieft het hoofdstuk „Vooruit Plannen“ aandachtig door voordat u met de installatie begint. Het zal u helpen met het vinden van de beste plaats voor de basisstation, controlepaneel en de perimeterdraad. 1.1 De installatie van de perimeterdraad plannen De perimeterdraad functioneert voor Robomow als een "onzichtbare muur". Het bepaalt de grenzen van de gazonzones en omringt bepaalde NL gebieden waar Robomow niet mag komen. De perimeterdraad wordt in de grond gehouden met draadpinnen die met de Robomow worden geleverd. Na de installatie zal de draad spoedig door het groeien van het gras onzichtbaar worden. Zodra Robomow begint te werken, wordt er een signaal door de perimeterdraad gegenereerd. Het signaal houdt Robomow binnen de werkzones en buiten de vooraf ingestelde afgebakende gebieden. 1.2 Gazonsoorten: Hoe ziet uw gazon eruit? Er zijn 3 soorten gazons: Sommige gazons zijn een combinatie van één Enkel basiszone of meerdere soorten. Uw eerste taak is om te bepalen welk soort gazon u heeft. ) Enkel basiszone Robomow zal binnen zijn vast ingestelde grenzen maaien. Subzone ) Basiszone + Subzones Basiszone Robomow zal de basiszone maaien en gaat dan automatisch naar de subzone(s). ) Aparte zones Robomow zal elke zone afzonderlijk maaien. Zijn beweging tussen de zones is beperkt. U moet dus vooruit plannen hoe Robomow zich van het ene gebied naar het andere verplaatst. Basiszone Aparte Zone 1.2.1 "Enkel basiszone" gazonsoorten Het "enkel basiszone" gazon bestaat uit een geheel gebied. Het heeft geen subzones en geen gescheiden zones. Tenminste Indien u "ja" op alle volgende vragen beantwoordt, is 4-5 meter breed uw gazon een "enkel basiszone" gazon soort: U Is uw gazon een aaneengesloten zone? En: U Zijn alle gebieden van uw gazon breed genoeg voor Robomow om erdoorheen te navigeren? (Meer dan 4-5 meter breed op zijn smalste punt). Robomow zal automatisch het basisstation verlaten Gebied van de basiszone om uw gras te maaien. 1

Robomow S modellen Indien uw gazon niet bij deze beschrijving past, leest de volgende sectie om de stijl van uw gazon te vinden. Indien uw gazon "Basiszone enkel" is, kunt u naar sectie 1.4 van dit hoofdstuk gaan om de locatie van het Smalle basisstation te bepalen. doorgang 1.2.2 "Enkel basiszone + subzone(s)" gazonsoorten Su bz Dit soort gazon bestaat uit meer dan één zone en deze zones on e worden door een smalle doorgang aan elkaar verbonden. De Basiszone doorgang mag betrekkelijk smal zijn, maar het moet breed Basiszone genoeg zijn voor Robomow om ertussendoor te kunnen rijden. In dit gazon soort zal Robomow uit zichzelf van de ene zone Basis + subzone met een smalle doorgang naar de andere rijden en zo het hele gebied maaien. Indien u "ja" op alle volgende vragen beantwoordt, is uw gazon een "basiszone + subzone" gazon soort: U Is uw gazon een aaneengesloten gebied? U Zijn er delen gazon gescheiden van de basiszone? U Is er een smalle doorgang die breed genoeg is voor Robomow om naar de andere zone te rijden: 1,2 – 5 meter? U Is de smalle doorgang stevig, vlak en hard (niet met steentjes, zand of verhoogd)? Bijvoorbeeld: gazon, trottoir, stevig pad, harde grond. Deze bijkomende gebieden worden subzones genoemd. U zult Robomow de instructie geven om door de smalle doorgang naar een subzone te rijden. Hij zal zowel de basiszone als de subzone(s) maaien. Indien uw gazon niet bij deze beschrijving past, ga dan naar de volgende sectie 1.3 van dit hoofdstuk: "Aparte zones". Om er zeker van te zijn dat Robomow naar de subzone heen en terug rijdt, moet het gazongebied verder onderzocht worden: P Wat is de breedte van de smalle doorgang? 1,2 – 2 meter Indien de doorgang 1,2 – 2 m Indien de doorgang 2 – 5 m breed is… breed is… P Tijdens het installeren van de P Tijdens het installeren perimeterdraad: van de perimeterdraad: U volgt eenvoudige instructies Zult u de perimeterdraad Basiszone over het instellen van een smalle als in een normale Basiszone doorgang. basiszone gazon (Zie Sectie 2.2.2). installeren. Robomow kan door de doorgang P Tijdens de eenmalige installatie: navigeren zonder speciale Zult u Robomow instellen om in draadinstellingen. een subzone te werken. 2 – 5 meter (Zie Sectie 3.3.8) Basiszone Basiszone 2

Vooruitplannen Indien de doorgang minder dan 1,2 m breed is, stelt u de gazonzones als aparte zones in. Zie volgende sectie 1.3. Indien de doorgang minder dan 5 m breed is, stelt u het gazon in als “enkel basiszone”. Zie vorig sectie 1.2.1 "enkel basiszone". Ga door met het lezen van de volgende sectie (Aparte zones), als uw gazon een combinatie van meer dan een soort kan zijn. 1.3 Gazonsoort “Aparte zones” NL Een gazon “Aparte zones” bestaat uit twee of meer zones die niet met elkaar verbonden zijn. zone Aparte Ap Robomow kan niet tussen deze zones rijden. ar te Indien u " ja " op tenminste een van de zo ne volgende vragen beantwoordt, is uw gazon van het soort "Aparte zones". Basiszone U Worden delen van uw gazon door een omheining, gangpaden of andere Basiszone voorwerpen gescheiden die Robomow niet kan passeren? Gescheiden zone(s) Of: U Worden delen van uw gazon door een grindpad of een vergelijkbaar materiaal gescheiden die de maaimessen kunnen beschadigen? Of: U Is de smalle doorgang die naar een andere zone leidt te smal voor Robomow om erdoorheen te rijden: minder dan 1,2 m breed? Of: U Zijn de zones van uw gazon op een lager of op hoger niveau gelegen? P Indien één van de bovenstaande beschrijvingen overeenkomen met uw gazon, zal Robomow ingesteld worden om te werken in aparte zones Indien uw gazon niet met deze beschrijvingen overeenkomen, is het vermoedelijk van het type "Enkel Basiszone" of "basiszone + subzone". Ga door naar sectie 1.4 P Een gazon kan uit maximaal 2 aparte zones bestaan. P De maaier moet naar dit gebied handmatig gedragen of gereden worden. P Elk van de 3 soorten kunnen een combinatie van meer dan een gazonsoort zijn. Een aparte zone kleiner dan 200 m² 1.3.1 Een afzonderlijke zone kan volledig gemaaid worden met één enkele handeling. P Indien mogelijk kan het aparte gebied met de perimeterdraad van het basisgebied aangesloten worden. P Of het is mogelijk dat het een eigen afzonderlijke perimeterdraad moet hebben. In dat geval zal het op een perimeterschakelaar (optionele accessoire) 2 draden onder aangesloten moeten worden. Basisstation dezelfde pin 3

Robomow S modellen Een aparte zone groter dan 200 m² Of: Extra Een afzonderlijke zone die meer dan één controlepaneel & enkele handeling vereist om het gebied basisstation volledig te maaien. P Deze grote aparte zone heeft een afzonderlijke installatie van de maaier nodig. P Een extra basisstation (optionele accessoire) zou in het bijkomende gebied geïnstalleerd moeten worden. Het controlepaneel & basisstation 1.4 De plaats van het basisstation bepalen Het basisstation van Robomow wordt op de perimeterdraad geplaatst. Hier begint en eindigt de "lus" van de draad. Het basisstation en het controlepaneel hebben twee hoofdfuncties: P Het genereert een signaal door de perimeterdraad (laagspanning), hetgeen dient als een "onzichtbare muur" bij het instellen van de grenzen van de Robomow. P Het opladen van de Robomow accu. Na het voltooien van de eenmalige installatie van de perimeterdraad en het basisstation, wordt een weekprogramma ingesteld. Robomow verricht dan uw maaiactiviteiten voor het hele seizoen. Robomow vertrekt van het basisstation op de dagen en tijden volgens een vooraf ingesteld programma voor uw gazon en voorkeuren. Het maait het gazon en keert voor het opladen terug naar het basisstation. 1.4.1 Overweeg het volgende om de beste plaats te kiezen: P Plaats het basisstation niet binnen 3 meter bij een hoek. M de Na in bo .3 c P De plaats van het basisstation moet dichtbij (max. 20 m) een m ht . stopcontact (230V) gelegen zijn. P Als het gazon meer dan één zone telt, plaatst u het basisstation in het grootste maaivlak of de grootste zone. Locatie P Plaats het basisstation zodanig dat het niet basisstation vanaf de straat gezien kan worden. Basis zone P De voorkeur gaat uit naar een plaats met schaduw. Dit verlengt de levensduur van de accu P Plaats het basisstation op een relatief vlakke Zone A grond. Plaats het niet op een helling. Basiszone P Plaats het basisstation uit de buurt van tuinsproeiers. 4

Vooruitplannen 1.5 De plaats van het controlepaneel bepalen P Het controlepaneel zal aan het basisstation worden aangesloten. Controlepaneel aan de muur P Zoek een geschikte locatie voor het controlepaneel, monteer bevestigd het op de muur nabij een stopcontact. P De 20 m verlengkabel van Robomow zal aan het Max. 20 m controlepaneel worden aangesloten. De lengte van het 65 ft verlengsnoer mag niet worden veranderd. Het controlepaneel is geschikt voor buitenshuis gebruik. Het moet in een beschutte, droge en goed geventileerde plek geplaatst worden. 20 m verlengsnoer Het controlepaneel mag niet aan direct zonlicht of regen (laagspanning) blootgesteld worden. 1.6 Planning van de layout van de perimeterdraad NL 1.6.1 Voorwerpen binnen het gazon P Objecten zoals bloembedden, vijvers of kleine bomen moeten worden beschermd door het instellen van “perimetereilanden”. Perimeter eilanden zijn afgebakende gebieden van het gazon waar Robomow geen toegang heeft. P Verticale, relatief harde obstakels die hoger zijn dan 15 cm moeten niet worden beschermd door een perimeterdraad. Robomow zal keren als het in aanraking komt met deze obstakels. Op een hellend gazon 35% Voor de meest voorzichtige en meest stille werking kunt u echter overwegen om perimetereilanden van alle vaste obstakels in het werkgebied te maken. Harde verticale obstakels (zoals buizen) Op een hellend gazon met een diameter van minder dan 10 cm Pe rim moeten door een perimetereiland worden ete beschermd. Dit voorkomt dat dergelijke rhe voorwerpen door de behuizing van de maaier llin worden gevangen en dat het gazon wordt g beschadigd. P Op plaatsen waar obstakels zich dicht bij elkaar bevinden, moeten ze als een enkel, continu perimetereiland worden afgebakend. 1.6.2 Hellingen Perimeterhelling P De perimeterdraad kan over een helling gelegd worden die minder dan 10% stijgt (10 cm verhoging per 1 meter.). Perimeterhelling 10% OPGELET! Indien de perimeterdraad over een helling steiler dan15% gelegd is, kan het gebeuren, voornamelijk wanneer het gras bevochtigd is, dat de maaier begint te glijden en buiten zijn gebied komt. ) Indien er echter een barrière is (bijv. hek, muur of haag) die de maaier van afglijden kan beschermen, dan kan de perimeterdraad op die helling worden neergelegd. Helling in een gazon P Robomow kan gebieden met een helling tot 35% maaien. P Tip: De helling is te steil als de neus van Robomow tijdens het beklimmen wordt opgetild. Sluit deze steile helling uit van het Robomow maaigebied. 5

Robomow S modellen Hoe kunt u de helling van uw gazon berekenen? 100 cm 35 cm (Hoogte) Lengte = 35% (Helling) Hoogte 100 cm (Lengte) 35 cm Max. 35% helling 1.6.3 Afstanden van de rand (zwembad, vijver, klip, enz.) P De Roboliniaal wordt gebruikt om de afstand van de rand te meten, waar de draad wordt geplaatst. Wall Edge 40cm (15.5”) Lawn Edge 32cm (12.5”) Narrow Pass 14cm (5.5”) for RS models P In sommige gevallen wordt nabij watermassa's (zwembad en vijver) of grote hoogteverschillen vereist een grotere afstand van de rand te handhaven (zie sectie 2.3). 1.6.4 Storing door aangrenzende gazons P Als op een aangrenzend gazon een tweede Robomow aan het werk is, moet u minstens 3 m afstand houden van de perimeterdraad van dat gazon. 6

Eerste installatie Hoofdstuk 2 Eerste installatie Aanbeveling voordat u begint: Tijdens de installatie worden de draadpinnen in de grond gezet. Om deze taak eenvoudiger uit te voeren, raden wij aan dat u eerst het gazon maait en het besproeit met water. Hamer Combinatietang Van start gaan Houd de Robomow doos in de buurt, zodat u alle onderdelen binnen handbereik hebt. Kleine platte Daarnaast heeft u de volgende gereedschappen nodig:Een hamer, een schroevendraaier kleine platte schroevendraaier, en een combinatie tang. NL 2.1 Installatie van de perimeterdraad Voordat u met de installatie begint moet u een plan hebben voor de layout van de perimeterdraad en voor de positie van het basisstation. In uw plan moet u rekening houden met het volgende (zie sectie 1.4-1.6): U Welke soort gazon gaat u voorbereiden? (Enkel basiszone / basis + subzone / aparte zones / combinatie van soorten). U Zijn er gebieden op het gazon beschermd of uitgesloten? (Perimetereilanden) U Zijn er hellingen die Robomow zou moeten vermijden? U Zijn er randen van een zwembad, vijver, klip enz, die een extra Va M f el afstand van de perimeterdraad nodig heeft? na in ke .3 h m oe 2.1.1 Vertrekpunt: Perimeterdraad in het gebied van het basisstation. . k P Plaats volgens uw plan het basisstation met zijn voorkant tegen de klok in op de perimeter. Plaats geen basisstation binnen 3 m van een hoek P Neem de rol draad waar een groene aansluitstekker op het einde bevestigd is. De andere rollen hebben geen aansluitstekker op het einde. P Trek de aansluitstekker en de draad die daarmee verbonden is uit het plastic omhulsel. Verwijder niet de gehele draadspoel uit het omhulsel. Het plastic omhulsel is de houder voor de draad. ‫ המסגרת קצת בולטת מיד והיא מציגה למשתמש תמונה שכאילו יש הרבה מלכודות בתהליך‬.‫את כל הדברים שכתובים כאן בסימני קריאה עדיף לעצב כמו שעשינו בחוברות הקודמות‬. P Pin het begin van de draad in de grond op de plaats waar het basisstation geplaatst wordt. Gebruik de verbindingen die in de Robomow doos zitten. Perimeterdraad – verwijder P Trek de 30 cm draad los en laat deze vlak bij de plaats van het niet het plastic omhulsel basisstation liggen. Later aan het einde van de installatie zal deze draad de perimeterdraadkring sluiten. Laat 30 cm achter bij het P Leg de draad aan in een linksomdraaiende richting (tegen de wijzers beginpunt van de klok in). P Blijf de perimeterdraad uit het omhulsel trekken en leg het losjes op de rand van het gazon. Linksdraaiende richting van de draad layout Indien u naar gebieden / voorwerp gaat dat zorg of speciale grenzen nodig heeft, zorg ervoor dat u voorzichtig de perimeterdraad legt. De volgende secties (sectie 2.2) gaan met dergelijke uitzonderingen om. 7

Robomow S modellen Gebied buiten de perimeter – heeft een muur als obstakel. 2.1.2 De perimeterdraad aanleggen P De perimeterdraad wordt in de grond gehouden met de draadpinnen die met de Robomow worden geleverd. Sla de pinnen elke paar meter en in de hoeken in de grond. In het begin worden een minimaal aantal pinnen gebruikt. Later na het testen van de installatie, kunt u alle pinnen die nodig zijn in de grond Narrow Pass 14cm (5.5”) slaan. for RS models Lawn Edge Wall Edge 32cm (12.5”) 40cm (15.5”) P Na het strak en recht trekken van de draad, en voor het invoeren van 40 cm de draadpinnen, moet u de Roboliniaal gebruiken om de afstand van de draad tot de rand van het gazon of tot het obstakel te bepalen. Helling – De Roboliniaal wordt met de Robomow geleverd max. 15%. U Indien de rand schuin (max. 15% is toegestaan) of een muur is, moet de afstand van de rand 40 cm zijn. U Indien de rand vlak is, moet de afstand van de rand 32 cm zijn. P Indien er een harde hindernis (die niet een perimetereiland als 40 cm Draad bescherming nodig heeft) nabij de perimeter is, zou de perimeterdraad ten minste 1 m daar vanaf gelegen moeten zijn. Gebied buiten de perimeter – hetzelfde basisniveau en zonder obstakels. P Indien de rand geen muur, een hek of andere hindernis is, kunt u de perimeterdraad dichter bij de rand plaatsen. Test deze korte afstand voordat u de draadpinnen in de grond slaat. P Gebruik een 45° hoek in alle linksafgaande bochten wanneer u de draad langs de perimeter legt. Het is niet noodzakelijk om een 45° hoek for RS models Narrow Pass 14cm (5.5”) Lawn Edge 32cm (12.5”) Wall Edge 40cm (15.5”) op rechtsafgaande bochten langs de perimeter te gebruiken. Het is niet noodzakelijk om een 45° hoek bij een eiland in het gazon (voorbeeld: 32 cm rond een zwembad) te gebruiken. O P Blijf de draad, overeenkomstig de planning, aanleggen. 90 45 O De draad wordt geleidelijk uit de houder getrokken en losjes in een linksdraaiend richting neergelegd. 2.2 Perimeterdraad installatie – Speciale gevallen 2.2.1 Perimetereilanden P Blijf de draad uittrekken, van de rand naar het obstakel. P Pin de perimeterdraad rond het beschermde voorwerp in een Rechtsdraaiende richting vast. Plaats van perimeterdraad 2 draden onder dezelfde pin Perimeterdraad Min. 1,5 m Richting van installatie: Rechtsdraaiende richting rond het obstakel Minimale afstand tussen eilanden: 1,5 m, anders worden ze gezamenlijk als één 90 O eiland afgebakend. O 45 8

Eerste installatie P Er zou een afstand tussen de eiland draad en de perimeterdraad moeten zijn: ) Houd een minimale afstand van 1,5 m tussen de eiland draad en de perimeterdraad. ) Houd een minimale afstand van 1,5 m tussen de draden van aangrenzende eilanden. WAARSCHUWING: Als de perimeterdraad in een linksdraaiende richting (als de draden elkaar kruisen) om het obstakel wordt aangelegd, zal de Robomow het eiland binnenrijden. P Voltooi de omcirkeling van het eiland en keer teug naar het punt waar u de rand van het gazon hebt verlaten. P De draden, die naar het eiland leiden en daarvan terugkeren moeten parallel aan elkaar liggen en elkaar raken. Pin beide draden, naar en van het eiland, samen met dezelfde NL draadpinnen. Robomow zal deze twee draden niet herkennen. Het zal eroverheen maaien alsof ze niet bestaan. Robomow herkent alleen de enkele draad rondom het perimetereiland en zal dit gebied niet binnenrijden. P De minimumdiameter van een eiland zou 90 cm moeten zijn. ) Indien beschermde obstakels dicht bij elkaar zijn gegroepeerd, baken deze dan af als een groot perimetereiland. ) De minimumafstand van de perimeterdraad vanaf het beschermde gebied moet 32 cm zijn. Indien obstakels zich dicht bij de rand bevinden, sluit ze dan uit van het maaigebied. ) Een perimetereiland dient rechthoekig of rond te zijn. Perimeter eiland – Min. 90 cm. 32 cm 2.2.2 Een smalle doorgang instellen Een smalle doorgang is een pad dat twee zones van het gazon met elkaar verbindt. Het pad stelt de Robomow in staat om tussen de zones te rijden terwijl hij de draad volgt, maar belet dat hij tijdens het maaien in een zone naar een andere zone oversteekt. De doorgang moet ten minste 1,2 m breed zijn opdat de Robomow hem zou kunnen gebruiken. Als de doorgang breder dan 2 m is – is GEEN bijzonder instelling van de perimeterdraad vereist. Neem de doorgang en de subzone gewoon op in de zone die de perimeterdraad bestrijkt. Volg in het andere geval de instructies op de onderstaande illustratie om een smalle doorgang in te stellen. 9

Robomow S modellen Scan de QR-code om een video te bekijken die toont hoe u een smalle doorgang instelt. Opmerking: de meeste afmetingen metingen die voor het proces nodig zijn, zijn beschikbaar op de RoboRuler. Als de doorgang SMALLER is dan 1,5 m en langer dan 2 m, wordt de installatie met dubbel vierkant als volgt voltooid: 14 cm 32 cm Subzone Mi 70 cm n. 50 cm Mi n. 50 cm 70 cm 14 cm Hoofdzone 2 draden onder dezelfde pen 1. Bepaal de ingang van de smalle doorgang – het punt waar de maaier naar de subzone moet vertrekken. 2. Vorm op 70 cm van de ingang van de smalle doorgang een perimetereiland (zie 2.2.1), zoals op de bovenstaande foto. 3. Leg de draad verder langs de rand, op een gepaste afstand (afhankelijk van het type van de rand) tot u weer langs de kant van de subzone bij de ingang van de smalle doorgang bent. 4. Meet 70 cm vanaf dat punt en breng een tweede perimetereiland met dezelfde afmetingen aan. 5. Na het voltooien van de installatie van de draad in de subzone, zorgt u ervoor om 14 cm afstand te houden tussen de draad en de eilanden op de weg terug naar de basiszone. 10

Eerste installatie Als de doorgang BREDER is dan 1,5 m: Als de smalle passage breder is dan 1,5 m en u wilt dat Robomow het gebied binnen de smalle doorgang maait, kunt u de draad instellen zoals u ziet in de onderstaande illustratie. Met deze configuratie kan de maaier in de smalle doorgang maaien maar zal hij niet oversteken tussen de zones. 32 cm 14 cm Subzone NL Hoofdzone m 70 c Min. 2 draden onder 14 cm dezelfde pen 1. Bepaal de ingang van de smalle doorgang – het punt waar de maaier naar de subzone zal vertrekken. 2. Vorm in het midden van de smalle doorgang een perimetereiland (zie 2.2.1), zoals op de bovenstaande foto. Houd 14 cm afstand van de perimeterdraad. 3. De eilandafmetingen dienen 32 cm langs de kant te bedragen en dienen zo breed als nodig te zijn, waarbij u 14 cm van beide kanten aanhoudt. 4. Na het voltooien van de installatie van de draad in de subzone, zorgt u ervoor om 14 cm afstand te houden tussen de draad en de eilanden op de weg terug naar de basiszone. 11

Robomow S modellen 2.3 Aparte zone(s) Indien het gazon een of meer aparte zones heeft en de maaier kan niet van de ene zone naar het andere rijden, dan is er een extra installatie vereist. In dergelijke gevallen zal de maaier tussen de zones gereden of gedragen moeten worden. Houd een minimale afstand van 1 m tussen de draden van de aparte zone en de basiszone. 2.3.1 Instelling voor een afzonderlijke zone die volledig gemaaid kan Een aparte zone groter dan 200 m² worden in één enkele handeling P Indien mogelijk kan het aparte gebied met de perimeterdraad Bijkomende van het basisgebied aangesloten perimeterschakelaar (optionele worden. accessoire) ) Er zijn geen speciale accessoires nodig. P Indien de gebieden niet met de perimeterdraad van de basiszone kunnen worden aangesloten, ) moet de aparte zone zijn eigen Het controlepaneel & perimeterdraad hebben. basisstation ) De perimeterdraad zal aan een bijkomende perimeterschakelaar (optionele accessoire) aangesloten worden. ) Installeer de perimeterschakelaar volgens de bijgeleverde instructies. ) Installeer de perimeterdraad in een aparte zone. 2.3.2 EInstelling voor een afzonderlijke zone die meer dan één enkele Een aparte zone groter handeling vereist om het gebied te maaien dan 200 m² P Een extra station en controlepaneel (optionele accessoire) zijn voor deze installatie vereist. Extra P Installeer het station volgens de controlepaneel & bijgeleverde instructies. basisstation P Installeer de perimeterdraad in de aparte zone. Het controlepaneel & basisstation 12

Eerste installatie 2.3.3 Een vijver, zwembad of bedding aan de rand van het gazon OF: Het niveau van een gazon dat 70 cm hoger is dan het buitengebied. P Leg de perimeterdraad tenminste 1.2 m van het water (of afgrond). P U kunt een hek of een andere barrière langs de rand van het gazon Tenminste plaatsen en Robomow zal dit detecteren. 1.2 m ) De barrière moet tenminste 15 cm hoog zijn. Dit voorkomt dat Robomow de perimeterdraad zal overschrijden en in het watergebied terechtkomt. ) Indien een dergelijke barrière bestaat (of wordt aangelegd), kunt u de perimeterdraad op de normale afstand van 40 cm rondom de barrière neerleggen. 2.4 De perimeterdraad vastzetten NL Tenminste P Het is niet nodig om de perimeterdraad in te graven, maar u mag dit wel 40 cm doen tot maximaal 5 cm diep. P In blootgestelde zones, zoals betegelde paden en andere zones met veel voetgangersverkeer, kunt u de draad ondergronds leggen. P Trek de draad strak terwijl u de draadpinnen op de uiteindelijke diepte in de grond slaat. WAARSCHUWING! Bescherm uw ogen! Bescherm uw handen! Gebruik de juiste oogbescherming en draag bij het vastzetten van de pinnen geschikte werkhandschoenen. De pinnen kunnen bij het vastzetten in harde of droge grond breken. P Sla de pinnen in de grond op een onderlinge afstand welke ervoor zorgt dat de draad onder het niveau van het gras blijft en geen struikelgevaar oplevert. ) De draad en de pinnen zullen spoedig door het groeien van het gras uit het zicht verdwijnen. P Indien extra draad voor de installatie nodig is, gebruik dan de waterdichte draadconnectors die met Robomow worden geleverd. (Zie sectie 9.4 Gebruik alleen de draadconnectors die met Robomow worden geleverd. Gedraaide draden of een kroonsteentje met isoleerband mogen niet gebruikt worden. Bodemvocht laat de draden oxideren en na een tijdje resulteert dat in een onderbroken stroomkring. 2.5 Terug op het basisstation – De installatie van de perimeterdraad voltooien Nadat de perimeterdraad is aangelegd en in de grond bevestigd, kunt u tenslotte de installatie voltooien door de uiteinden van de perimeterdraad met het de laadadapter te verbinden. P Houd beide einden van de perimeterdraad vast: aan de draad aan het begin van de kring is de aansluitconnector bevestigd. P Bevestig de twee perimeterdraden met dezelfde pen aan de grond en zorg dat u voldoende losse draad over houdt. 13

Robomow S modellen P Draai de twee draden. Het is belangrijk dat u de draden goed samendraait, opdat de Robomow het basisstation goed zou binnenrijden. P Zet de twee perimeterdraden vast in de grond met dezelfde pin en behoud genoeg losse draad. Wikkel de twee draden om elkaar heen. Kleine platte schroevendraaier P Sluit beide draden aan in de aansluitconnector. Gebruik een kleine platte schroevendraaier om de draad in de aansluitconnector vast te zetten. 2.6 Het basisstation monteren 2.6.1 De voedingskabel aanleggen Veiligheid – Vermijd verwondingen! De verlengkabel moet deugdelijk in de grond bevestigd zijn! Het mag nooit een struikelgevaar vormen. De voedingskabel mag ALLEEN op zachte ondergronden worden aangelegd. Het mag NIET over harde oppervlakten (bijv. voetpad, oprit) worden aangelegd, waar het niet goed bevestigd kan worden. 2.6.2 Montage basisstation Laadadapter Basis Haringen x 6 Rijplaten x 2 2.6.3 Laadadapter en basis: P Verwijder de laadadapter van de basis. Gevaar voor een elektrische schok! Koppel het controlepaneel los van het stopcontact voordat u de laadcontacten (pinnen) van het basisstation benaderd. B-duw A-trek ) Trek de hendel (A) omhoog ) Duw de laadadapter van de voorste zijde in de richting van de B markering. De laadadapter zal eruit glijden. 14

Eerste installatie A B P Voer zowel de perimeterdraad (A) als de verlengkabel (B) door de gleuf aan de achterzijde van het basisstation. Gebruik de meegeleverde adapter alleen als de perimeterdraad langer dan 500 meter is. P P P Bevestig de perimeterdraad connector aan de laadadapter (A). A B NL P Bevestig de 20 m verlengkabel aan de laadadapter (B), indien het nog niet verbonden is. P Zorg ervoor dat de perimeterdraad en de 20 m verlengkabel door de gleuf aan de achterzijde van het basisstation gaat. P Breng de laadadapter naar de voorzijde van het basisstation (C). ) Schuif deze op zijn plaats langs de kant. ) Druk het naar voren totdat het op zijn plaats klikt. P Voer de 20 m verlengkabel helemaal in tot aan het controlepaneel. C Plaats 2 2.7 Het basisstation plaatsen haringen Monteer het basisstation op de perimeterdraad. P Plaats het basisstation met zijn voorkant in linksdraaiende richting langs de rand van het gazon. P Plaats het basisstation op de perimeterdraad. P Breng de draad naar de midden markering op de voorkant van de basis. P Nadat het basisstation geplaatst is, plaats 2 haringen in de gaten van het basisstation. Pas nadat de volledige opstelling getest is, kunt u de 4 overblijvende haringen plaatsen (Zie sectie 3.3.5). 15

Robomow S modellen 2.8 Controlepaneel installeren De perimeterschakelaar 2.8.1 Bepaal de plaats van de controlepaneel MOET verticaal worden gemonteerd om Overweeg het volgende voor het installeren van de controlepaneel op de waterdicht te blijven meest optimale plaats: P Plaats het buiten de gazon perimeter. P Kies een plek met gemakkelijke toegang. P Geef de voorkeur aan een droge en beschermde plaats. P Kies voor een plek dicht bij een stopcontact. P Het controlepaneel wordt verticaal geplaatst. 2.8.2 Metalen houder voor controlepaneel P Monteer de metalen beugel met de bijgeleverde schroeven op de verticale oppervlakte. P Breng het controlepaneel boven de metalen beugel en schuif deze op zijn plaats langs het verticale oppervlak. P Verbind de DC Kabel van het controlepaneel met de 20 m. verlengkabel. Waarschuwingen op het controlepaneel 2.9 Op de plaats van het controlepaneel: 1 P Sluit het controlepaneel aan op een regulier 230 Volt wisselstroom stopcontact. ) De docking indicator (1) zal gaan branden indien de maaier zich in zijn basisstation bevindt. ) De in werking indicator (3) zal gaan branden indien de maaier niet zich niet in zijn basisstation bevindt. 3 16

Robomow voorbereiden Hoofdstuk 3 Robomow voorbereiden Voordat Robomow voor de eerste keer gebruikt wordt, moet u enkele eenvoudige voorbereidingsinstellingen uitvoeren. Zodra de voorbereidingen voltooid zijn, is uw Robomow klaar om uw gazon te maaien. 3.1 De maaihoogte instellen Maaibereik van de messen: 20 – 80 mm B A U moet het luikje doen om de maaihoogte van het mes aan te passen: NL P Til het deurpaneel bovenop de maaier op. P Draai aan de knop (A) terwijl u deze naar beneden drukt. ) Om de maaihoogte te verhogen, draai tegen de klok in. ) Om de maaihoogte te verlagen, draai met de klok mee P De maaihoogte (B) is links van de knop (A) te zien. 3.2 De zekering plaatsen Uw Robomow wordt geleverd zonder dat de zekering is geplaatst. C De zekering is verpakt in een plastic zakje, die bevestigd is aan de bovenkant van de maaier. P Neem de zekering uit de bijgeleverde kleine plastic zakje. P Schroef de zekeringhouder (C) van de maaier los. P Plaats de zekering in de zekeringhouder. De zekering kan in elke richting geplaatst worden. P Plaats de zekering met houder terug in de maaier en schroef deze vast todat hij helemaal gesloten is. De eenmalige installatie herbeginnen Robomow komt nu onder spanning (ontwaakt). Om de eenmalige installatie te herbeginnen, De accu is voldoende bijgeladen om te kunnen beginnen met houdt u de toetsen STOP + pijl naar omlaag de eenmalige installatie. samen langer dan 4 seconden ingedrukt 3.3 Eenmalige installatie (stap voor stap) Zodra de zekering geplaatst is, zijn wij klaar om met de eenmalige installatie te beginnen. P Zorg ervoor dat het controlepaneel is aangesloten. P Plaats de Robomow op het gazon, ongeveer 3 meter voor het basisstation met de neus naar de perimeterdraad. LET OP! Uw product wordt geleverd met een minimale batterijlading die slechts volstaat om de eenmalige installatie uit te voeren. Deze eerste lading volstaat niet voor een volledige maaibeurt. Bedieningspaneel knoppen: Gebruik de knoppen op het bedieningspaneel als volgt: P Druk de pijlen tot uw keuze weergegeven wordt. P Druk om een waarde te selecteren die op het scherm weergeven wordt. P Druk om terug te gaan of te annuleren. 17

Robomow S modellen Als u het proces tijdens de installatie wilt verlaten: Druk STOP om te bevestigen Scroll naar om te selecteren. 3.3.1 Selecteer uw taal: Scroll om een taal te selecteren. Druk . 3.3.2 Stel datum in: Scroll om een waarde dd/mm/jj te selecteren. Druk om een waarde in te stellen. 3.3.3 Stel tijd in: Scroll om een waarde uu:mm te selecteren Druk om een waarde in te stellen. 3.3.4 Test positie basis P Druk om de test te beginnen. Robomow rijdt naar het basisstation en Zoekt Basis wordt getoond. Indien de maaier de test niet begint, dan zal één van de volgende berichten worden weergegeven: Geen draadsignaal – Controleer of het controlepaneel is aangesloten op een stopcontact en dat de 20 m. verlengsnoer aan beide zijden is verbonden: naar het basisstation en naar het controlepaneel. Verwissel draden in connector – De perimeterdraad is in de tegenovergestelde richting aangesloten. Verwissel de draden in de groene connector. Robomow rijdt het basisstation binnen, rijdt terug, wacht voor het basisstation totdat Bevestig basis wordt weergegeven. Indien Verplaats basisstation wordt weergegeven: o Verplaats het basisstation enigzins om het met de perimeterdraad uit te lijnen. o Controleer of er obstakels zijn die de toegang van de maaier naar het basisstation kunnen beïnvloeden. Haringen x 4 3.3.5 Bevestig basis P Plaats de overige 4 haringen van het basisstation, zodat het goed vast zit. 18

Robomow voorbereiden 3.3.6 Basis Zone Gebied Indien een subzone bestaat. Ga het niet opnemen in de vereiste gazongrootte. U kunt het later definiëren. Scroll om de gazongrootte van de basiszone te selecteren. Druk . 3.3.7 Test draad positie Draad testen... Robomow volgt de draad langs de rand om de draadpositie te testen. NL P Loop naast Robomow terwijl deze de rand volgt. Na het voltooien van het proces, rijdt Robomow het basisstation binnen, rijdt terug, wacht voor het basisstation totdat Bevestig basis wordt weergegeven. Het volgende bericht wordt weergegeven: Speciale gevallen: 3.3.8 Indien een Pas draad aan wordt weergegeven. De maaier stopt en rijdt terug. P Verplaats de draad iets naar binnen. P Druk op om de draadtest te herhalen. Indien u op een willekeurig punt de maaier verder naar buiten wilt laten maaien om het dekkingsgebied te vergroten, drukt u op Stop. De maaier stopt en geeft het volgende bericht weer: P Geef nog geen antwoord. P Beweeg de draad iets naar buiten. P Plaats de maaier voor het deel waar de draad veranderd is. Druk om door te gaan met de test draad positie. 3.3.8 Voeg nog 1 subzone toe Zodra de draadtest volledig voltooid is, wordt u gevraagd of u een subzone heeft. indien u geen subzone heeft: Druk on de installatieproces te stoppen 19

Robomow S modellen indien u wel subzone(s) heeft: Scroll naar om te selecteren. Druk . 3.3.9 Ga naar subzone 1 Robomow zal de perimeterdraad langs de rand naar de subzone volgen. 3.3.10 Druk STOP bij ingang zone P Wanneer Robomow ten minste 5 m binnen in die Sub-Zone STOP is – drukt u op stop om de afstand van het basisstation naar subzone te leren. Scroll om de gazongrootte van de subzone te selecteren . indien u geen extra subzone heeft: P Kies het teken en druk . Indien u wel een andere subzone(s) heeft: P Kies het teken en herhaal de subzone procedure (Zie sectie 3.3.8). Scroll naar om te selecteren. Druk . 3.4 Nadat de installatie voltooid is Zodra de draadopstelling volledig voltooid is, kunt u extra draadpinnen op een afstand van ongeveer 1 m onderling van elkaar plaatsen. P Gebruik extra draadpinnen in gebieden waar hobbels of kuilen in het gazon zijn. Koop indien nodig extra draadpinnen. P Controleer de draad installatie voor struikelgevaar. Vanaf dit punt is Robomow klaar om opgeladen te worden. Zodra hij helemaal opgeladen is, zal Robomow automatisch uw gazon maaien. Let op! De eerste lading kan langer dan gewoonlijk duren (tot 24 uur). 20

Werking van de Robomow Hoofdstuk 4 Werking van de Robomow 4.1 Automatische werking P De eenmalige installatie configureert Robomow om automatisch de volgende cyclus van handelingen uit te voeren: ) Vertrek vanaf het basisstation. ) Maaien van het gazon. ) Hij zal naar het basisstation terugkeren om te worden opgeladen en is dan weer klaar voor de volgende geplande maaibeurt. ) Het herhalen van bovengenoemde stappen totdat de benodigde tijd voor de ingestelde gazongrootte is bereikt. (maaicyclus) Let op: De Robomow maait de rand van het volledige gazon alleen in de eerste bewerking van elke maaicyclus. In de andere bewerkingen maait de Robomow het gazon zonder de rand. Als de maaifrequentie (zie sectie 4.3.2.2) op HIGH (Hoog) ingesteld is, zal de Robomow de rand tweemaal per week maaien. P De vereiste maaitijd wordt automatisch afgeleid uit de oppervlakte in de instelling Gebied. Als u de vereiste maaitijd NL moet aanpassen (langer/korter) om een beter resultaat te verkrijgen, gebruikt u het menu Maai uren (%) – zie sectie 4.3.2.1. P De Robomow voert normaal verscheidene opeenvolgende maaibeurten uit tot de volledige voor het gazon vereiste maaicyclus voltooid is. Na het voltooien van een maaicyclus zal de Robomow rusten tot de volgende cyclus moet beginnen. Het interval tussen de maaicycli wordt ingesteld in het menu Maaifrequentie – zie Sectie 4.3.2.2. De standaardinstelling is twee volledige maaicycli per week (maaifrequentie Gemiddeld) P De Robomow blijft gedurende de standaard Inactieve tijd in het basisstation (de volledige zondag en elke nacht van 23:00 tot 06:00 uur). De Inactieve Tijd kan gewijzigd worden – zie Sectie 4.3.1. Let op: Robomow heeft voldoende kracht om hoog gras te kunnen maaien. U kunt echter tijdens de eerste maaibeurt van het seizoen of bij het eerste gebruik nog oneffenheden zien op het gazon. Wees geduldig aangezien het een paar dagen tot een week kan duren om het gras tot een gelijkmatige hoogte en consistentie te brengen. 4.1.1 Menuopties Bedieningspaneel knoppen: LCD scherm Pijltjestoetsen om door menu te scrollen Wordt gebruik om uw De GO knop wordt gebruikt om keuze te annuleren en om een menukeuze te selecteren of een stap terug te gaan in getoonde bericht te bevestigen. het menu. 4.1.2 Het LCD-scherm Wanneer Robomow in het basisstation staat, toont het LCD-scherm de volgende aanwijzingen. Huidige dag en tijd Anti dief is geactiveerd Maaiprogramma is De accu wordt ingeschakeld opgeladen Maaiprogramma is De accu is volledig uitgeschakeld opgeladen Robomow wordt opgeladen Volgende maaibeurt via de laadadapter (tijdens de winter) 21

4.2 Menustructuur (Sectie 4.3.1) (Sectie 4.4.1) (Hoofdstuk 4.3) (Hoofdstuk 4.4) (Sectie 4.3.2) (Sectie 4.4.2) (Sectie 4.3.3) (Sectie 4.4.3) Gazon opties wordt gebruikt Maai opties wordt om de maaiparameters in te gebruikt om specifieke (Sectie 4.4.4) stellen. (Sectie 4.3.4) gebruikersvoorkeuren van Robomow in te stellen. (Sectie 4.3.5) (Sectie 4.4.5) (Sectie 4.3.6) (Sectie 4.4.6) (Sectie 4.3.7) (Sectie 4.4.7) (Sectie 4.3.8) 4.3 Gazon opties Indien de standaard gazon instellingen veranderd moeten worden, zijn er enkele opties beschikbaar. Scroll om de gazon opties te krijgen. Druk . Scroll om de gevraagde optie te selecteren Druk om die optie te configureren. Druk om een stap terug te gaan. 4.3.1 Inactieve Tijd Het menu Inactieve Tijd wordt gebruikt om tijden in te stellen wanneer de maaier inactief zal zijn. Inactieve werktijden kunnen voor specifieke dagen van de week en voor specifieke uren van elke dag ingesteld worden. 22 23 Om inactieve dagen te selecteren: Scroll om de inactieve tijd van het gazon opties menu te selecteren. Druk . Druk om de dagen te selecteren. Scroll om de dag(en) te deactiveren. Druk om te schakelen tussen actief en inactief. Een zwart vakje betekent dat deze dag wordt overgeslagen. Indien u klaar bent met instellen. Scroll om OK te selecteren en druk . Robomow zal niet werken op de dagen die u hebt uitgeschakeld. Als er te veel dagen ten opzichte van de grootte van uw gazon uitgeschakeld zijn, zal Controleer inactieve tijd weergegeven worden. 22

Werking van de Robomow Om inactieve uren te selecteren: Scroll om Inactieve Tijd te selecteren op het menu Gazon opties. Druk . Scroll om uren te selecteren. Druk . Scroll om tussen het 1e of 2e tijdvak te selecteren en druk . U kunt tot 2 tijdvakken deactiveren. NL Scroll naar het inactieve venster Aan / Uit. Druk . Stel de begin-en eindtijden voor dit tijdvak in. Scroll om OK te selecteren. Druk . Robomow zal niet werken op de uren die u hebt ingesteld. De Inactieve uren gelden voor alle dagen van de week. Als er te veel dagen ten opzichte van de grootte van uw gazon uitgeschakeld zijn, zal Controleer inactieve tijd weergegeven worden. 4.3.2 Maaien Gazonbezetting 4.3.2.1 Maai uren (%) Er zijn gevallen waarin het gazon op basis van de ingegeven gazongrootte niet helemaal gemaaid wordt en stukken ongemaaid gras zichtbaar zijn. Dit kan in twee gevallen gebeuren: ) De werkelijke oppervlakte van het gazon is groter dan de in Gebied ingestelde oppervlakte. Ga in dat geval naar het menu Gazon opties > Zone Aanpassen > Gebied en pas de oppervlakte aan. ) Het gazon heeft een complexe vorm (vorm, smalle doorgang, hellingen en obstakels). Als de instelling van de oppervlakte juist is maar de maairesultaten nog altijd niet bevredigend zijn, kunt u met de optie ‘Maai uren’ de duur van de maaicyclus voor uw ingestelde oppervlakte aanpassen (in procenten). Ga als volgt te werk om de ‘Maai uren’ te wijzigen: Scrol om op het menu Gazonopties Maaien Gazonbezetting te selecteren. Druk . Druk op om Maai uren (%) te selecteren. Scroll om Alle zones / Per zones te selecteren. Druk . Indien Per Zone is geselecteerd, scroll om een Zone te selecteren. Druk op Scrol om de maai-uren te verhogen of te verlagen. De standaardwaarde is 0% en kan van -50% tot +50% veranderd worden. Na het instellen van Mowing Hours (%) (Maai-uren (%)) ziet u een van de volgende berichten: Maai-uren bijgewerkt: Als de geselecteerde waarde aanvaard is. Grens maai-uren (%): Als de voor de maai-uren (%) geselecteerde waarde groter is dan het voor de oppervlakte van het gazon toegelaten maximum. Druk op om de waarde in te stellen of opnieuw te selecteren. 23

4.3.2.2 Maaifrequentie P De optie Maaifrequentie bepaalt de interval (frequentie) tussen de maaicyclussen. Een hogere frequentie geeft kortere groeiperioden. Een lagere frequentie geeft langere groeiperioden voor het gras. P De groeisnelheid van gras verandert tijdens het jaar (hangt af van de temperatuur, grassoort, bemesting enz.). P De standaard frequentie is Middelmatig (het equivalent van twee maaicyclussen per week). P Buiten het seizoen, wanneer het gras trager groeit, is het aanbevolen om de frequentie Laag te kiezen (het equivalent van een maaicyclus per week). Deze rustperiode helpt het gras te groeien en verlengt de levensduur van de maaier. P Veel bemesten en gunstige weersomstandigheden kunnen het gras sneller laten groeien. Kies in dat geval de optie “Maaifrequentie” Hoog (komt overeen met dagelijks maaien). P De optie ‘Maaifrequentie’ is alleen beschikbaar voor zones waar een basisstation geïnstalleerd is: Scrol om op het menu Gazon opties Maaien Gazonbezetting te selecteren. Druk . Scrol om Maaifrequentie te selecteren. Druk . Scroll om Alle zones / Per zones te selecteren. Indien Per Zone is geselecteerd, scroll om een Zone te selecteren. Druk op Scrol om Maaifrequentie te wijzigen. De standaard frequentie is Middelmatig. 4.3.3 Zones – Toevoegen / Verwijderen / Aanpassen Gebruik de Zones optie voor het toevoegen, verwijderen of aanpassen van de ingestelde zones. Let op: Subzones worden gemerkt door nummers (1 2 3 en 4). Aparte zones worden door letters (A en B) gemerkt. Scroll om te Zones van het Gazon Opties menu te selecteren. Druk . (Sectie 4.3.3) (Sectie 4.3.3.1) Scroll om toevoegen / verwijderen / aanpassen te selecteren Druk . (Sectie 4.3.3.2) (Sectie 4.3.3.3) 24

Werking van de Robomow 4.3.3.1 Toevoegen Druk om zone(s) toe te voegen P Indien u een subzone toevoegt: Druk om de subzone te selecteren. Druk om volgens afstand te selecteren. Plaats Robomow in het basisstation Druk . NL Robomow zal de perimeterdraad volgen. Druk S T O P wanneer de maaier ten minste 5 m in STOP de toegevoegde Subzone is. Scroll om het gebied van de subzone te selecteren. Druk . Subzone 1 instellen. Voeg nog een toe? Selecteer om af te sluiten of scroll naar om nog een extra subzone toe te voegen. Druk . P Indien u een aparte zone toevoegt: Scroll om aparte zone te selecteren. Druk . Scroll om het gebied van de aparte zone te selecteren. Druk . Selecteer om af te sluiten of scroll naar om nog een aparte zone toe te voegen. Druk . Indien het geselecteerde gebied te groot is voor een enkele maaibeurt, zal Basis station aanbevolen weergegeven worden. Een extra basisstation (optionele accessoire) zal veelvoudige maaibeurten in grotere aparte zones toestaan. 4.3.3.2 Verwijderen Druk om zone(s) te verwijderen Scroll om de zone te selecteren die verwijderd moet worden. Druk . Selecteer om te verwijderen of scroll naar om af te sluiten. Druk . 25

4.3.3.3 Aanpassen Scroll om aanpassen te selecteren Druk . Om de Basiszone te bewerken: Alleen het Gebied van de basiszone kan veranderd worden. Scroll om een nieuwe gazongrootte te selecteren. Druk om het gebied te bevestigen. Om de subzone te bewerken: Gebied en de ingang sub-zone kunnen veranderd worden. P Om het gebied van een subzone te veranderen: Scroll naar de subzone die u wilt aanpassen. Druk . Druk om het gebied te selecteren. Scroll om een nieuwe gazongrootte te selecteren. Druk om te bevestigen. P Ingang subzone Er zijn twee methoden om de ingang Sub-zone te veranderen, Via Update afstand of Leer afstand. Scroll om ingang Sub-zone te selecteren. Druk . Druk om volgens afstand te selecteren. ) Update afstand Druk om update afstand te selecteren. Scroll voor invoeren van de aangepaste afstand. Druk . ) Leer afstand Plaats Robomow in het basisstation Scroll om Leer afstand te selecteren. Druk . Robomow zal de perimeterdraad volgen. Wanneer Robomow ten minste 5 m in de Subzone is. Druk S T O P . Druk om af te sluiten. 26

Werking van de Robomow Om een aparte zone te bewerken: Het volgende kan voor een aparte zone gewijzigd worden: Gebied, Beëindig Rand en Basis station. P Om de rand van een gebied te veranderen: Scroll om het gebied te selecteren. Druk . Scroll om een nieuwe gazongrootte te selecteren. Druk . Test rand Leert Robomow wanneer de rand in een aparte zone volledig gemaaid is en wanneer hij kan beginnen met het maaien van het binnenste gedeelte van de aparte zone. P Om de Test rand van een aparte zone te veranderen: Er zijn twee methoden van voor het updaten van Test rand: NL Volgens afstand en Leer afstand. Scroll om Test rand te selecteren. Druk . ) Afstand instellen: Druk om volgens afstand te selecteren. Druk om update afstand in te stellen. Scroll voor afstand instellen. Druk . ) Leer afstand o Plaats Robomow met de neus naar de perimeterdraad. Druk op . Robomow zal de perimeterdraad volgen. o Wanneer de Robomow een volledige ronde langs de rand heeft voltooid, drukt u op S T O P . Druk op om de Robomow de afstand te doen leren. Indien een extra basisstation aan een aparte zone is toegevoegd, moet Basis Station op Ja ingesteld worden. P Om de basisstation instellingen van een aparte zone te veranderen: Scroll om basisstation te selecteren. Druk . Scroll om Ja of Nee te selecteren. Druk . Ja = een extra basisstation. 27

4.3.3.4 Subzones als vertrekpunten op afstand gebruiken Ten minste 2 meter breed In sommige gevallen bestaat de basiszone uit twee of meer grote delen, verbonden met een meer dan 2 meter brede doorgang, bijvoorbeeld een voor- en een achtertuin. Om in dergelijke gevallen een goede dekking van alle basiszones te verzekeren, kunt u de maaier zo instellen dat hij af en toe op een specifiek punt langs de perimeterdraad begint te maaien (niet bij het basisstation). Dergelijke punten noemen we Vertrekpunten op afstand. U kunt een vertrekpunt op afstand instellen door op Basiszone de gewenste plaats een subzone te definiëren (toe te voegen) (zie Sectie 4.3.3.1). Basisstation Let op: tijdens het definiëren van de subzone moet u de Vertrekpunt op afstand oppervlakte van de toe te voegen subzone invoeren. In het geval van een vertrekpunt op afstand moet dat de oppervlakte zijn van het deel van de basiszone op afstand. U moet de instelling van de oppervlakte van de basiszone overeenkomstig verminderen (zie Sectie 4.3.3.3). Zie onderstaand voorbeeld. Dit proces bepaalt de waarschijnlijkheid (of de frequentie) van een vertrek vanaf elk vertrekpunt (terwijl voor de basiszone het basisstation zelf een vertrekpunt is). Voorbeeld: Veronderstel dat uw basiszone 1000 m² is. Ze bestaat uit een achtertuin (400 m²), waar het basisstation geplaatst is, en een voortuin (600 m²). Om een vertrekpunt op afstand voor de voortuin te bepalen, volgt u de instructies voor de toevoeging van een subzone. In de voortuin stelt u de oppervlakte van de nieuwe subzone in op 600, waarna u onmiddellijk de oppervlakte van de basiszone naar 400 m² vermindert (zie Sectie 4.3.3.3). Er bestaat nu een waarschijnlijkheid van 40% dat de maaier uit het basisstation vertrekt om de achtertuin te maaien, en een waarschijnlijkheid van 60% dat hij van een vertrekpunt op afstand in de voortuin begin te maaien. 4.3.4 Eilanden In sommige gevallen zult u opmerken dat de maaier rondjes blijft rijden om een perimeter eiland terwijl hij op zoek is naar het basisstation. De Eilanden optie helpt om deze situatie te voorkomen. Om zulke gevallen te vermijden, zet de Eilanden eigenschap Aan. Scroll om de vereiste zone te selecteren. Druk . Scroll om Aan-Uit te selecteren. Druk . 28

Werking van de Robomow 4.3.5 Rijdt nabij draad Wanneer Robomow in de basiszone het maaien voltooid heeft of wanneer via de Home knop opdracht krijgt om naar de basisstation te gaan, rijdt hij uit zichzelf naar het basisstation. Robomow rijdt langs de perimeterdraad via een dynamische afstand van de draad (niet altijd dezelfde) om wielsporen langs hetzelfde pad te voorkomen. Dit terugkeergedrag kan uitgezet worden. Druk om Rijdt nabij draad te selecteren van het Gazon Opties menu. Scroll om Aan-Uit te selecteren. Scroll om Alle zones / Per zone te selecteren. Indien Per Zone is geselecteerd, scroll naar Zone om te selecteren. Druk . Scroll om Aan-Uit te selecteren. Uit = Robomow zal gecentreerd langs de draad rijden. NL De waarden voor Afstand gaan van 1 tot 12. Dit zijn verschillende afstanden vanaf de draad. Hoe hoger de instelling van de afstand is, des te kleiner de kans bestaat dat er wielsporen langs de perimeter draad ontstaan. Scroll om Afstand te selecteren en druk Scroll om de maximale waarde te selecteren voor de afstand dat Robomow van de rand moet rijden. Druk . 4.3.6 Slim maaien P Slim maaien is een unieke functie die het maaien efficiënter maakt, dankzij vloeiende, doorlopende bochten bij de rand van het gazon. P Als voor een gegeven zone voor het eerst ingeschakeld wordt, kan het nodig zijn dat de maaier het gazon oversteekt en de perimeterdraad verscheidene keren “aanraakt” (om het algoritme te kalibreren) voor hij vloeiende bochten aan de rand van het gazon maakt. Druk op om aan/uit te selecteren. Scrol om Alle zones / Per zone te selecteren. Als u Per zone hebt geselecteerd, scrolt u om de zone te selecteren. Druk op . Scrol om aan/uit te selecteren. P Met Rand overlap kunt u de mate van overlapping met de rand van het gazon instellen tijdens het uitvoeren van vloeiende, continue bochten in de Slim maaien-modus. P Een hogere waarde vergroot de overlapping met de rand (voor een beter maairesultaat) maar een te hoge waarde kan de bochten minder vloeiend maken. Scrol om de waarde voor Rand overlap in te stellen. Druk op . 29

4.3.7 Turbo Maaien P De functie Turbo Maaien maait hoog gras sneller en krachtiger tijdens de eerste maaibeurt van het seizoen. P Wanneer de maaier voor het eerst wordt gebruikt, of na het herstellen van de fabrieksinstellingen (“oorspronkelijke instellingen” – zie sectie 3.3) is deze functie automatisch ingeschakeld, om al bij de eerste maaicyclus betere resultaten te geven. Op het einde van de eerste maaicyclus wordt de functie automatisch uitgeschakeld (“Uit”). P Met dit menu kunt u de functie Turbo Maaien manueel inschakelen. “Verhoog de maaihoogte wanneer u Turbo maaien activeert.” (Vergroot de maaihoogte in Turbo Maaien- modus). Zodra de functie ingeschakeld is, ziet u de melding voor de gebruiker. Op het einde van de maaicyclus wordt de functie automatisch uitgeschakeld (“Uit”). P Als de functie Turbomow ingeschakeld is, zal de eerste maaicyclus langer duren en luidruchtiger zijn dan de volgende maaicycli. Scrol om aan/uit te selecteren. Druk op . Druk op om aan/uit te selecteren. 4.3.8 Programma aan/uit P Dit menu activeert of deactiveert (pauzeert) de automatische werking in de basiszone, in een van de subzones of op het volledige gazon. P Als Programma uitgeschakeld is voor een gegeven zone, zal de maaier die zone overslaan maar alle andere zones blijven maaien. Belangrijk! Onthoud dat de maaier hoe dan ook de rand van het volledige gazon zal maaien. Scrol om Alle zones / Per zone te selecteren. Als u Per zone hebt geselecteerd, scrolt u om de zone te selecteren. Druk op . Scrol om aan/ uit te selecteren. Druk op om aan/uit te selecteren. 4.4 Maaier opties U kunt verschillende standaardinstellingen van Robomow wijzigen. Gebruik het Maaier Opties menu om deze opties te selecteren. 4.4.1 Kinderbeveiliging De Kinderbeveiliging voorkomt dat er toevallig op toetsen (knoppen) gedrukt wordt, voornamelijk door kinderen. Standaard is deze instelling uitgeschakeld. Als u deze Kinderbeveiliging wilt inschakelen, selecteert u aan. P Wanneer Kinderbeveiliging aangezet is, wordt Toetsen geblokkeerd weergegeven. Om tijdelijk de toetsen weer vrij te geven: P Druk dan . Wanneer gedurende 30 minuten geen toets wordt ingedrukt, worden de toetsen weer vergrendeld. 30

Werking van de Robomow 4.4.2 Anti dief De diefstalbeveiliging alarmeert de omgeving in geval van ongewild weghalen van de maaier uit zijn toegewezen gebied. De diefstalbeveiliging is standaard uitgeschakeld. Om de beveiliging voor de eerste keer aan te zetten: Druk om anti dief te selecteren in het Maaier opties menu. Scroll om Aan te selecteren. Druk . Scroll om de pincode in te stellen. Druk na elk cijfer, om naar het volgende cijfer te gaan. Druk om te bevestigen. NL Voer dezelfde 4-cijferige pincode nogmaals in om het te bevestigen. Druk om te bevestigen. Tip: Selecteer een gemakkelijk te onthouden nummer. Schrijf het op (onderaan hoofdstuk 8) en bewaar het op een veilige plaats. 4.4.3 Regensensor De regensensor stopt het maaien bij regenachtig of zeer vochtig weer. Dit is voor de gezondheid van het gazon aan te raden. Het maaien op nat gras geeft echter geen technische problemen. Druk om Regensensor te selecteren in het maaier opties menu. P Om de regensensor aan of uit te schakelen:: Druk om Aan-Uit te selecteren. Scroll om Aan-Uit te selecteren. Druk op P Om de Gevoeligheid van de regensensor te veranderen: Scroll om Gevoeligheid te selecteren. Druk . Scroll om de Gevoeligheid balk te schuiven. Druk . P De huidige lezing van de regensensor wordt weergegeven. Robomow detecteert regen wanneer de gelezen waarde onder de ingestelde Gevoeligheidswaarde komt. Hoe hoger de gevoeligheid is ingesteld, des te gevoeliger Robomow is voor regen. P Let op! Het kan enkele minuten duren voor de Robomow regen of vochtige omstandigheden detecteert. Dat gebeurt om een foutieve detectie te voorkomen. Zodra de maaier regen detecteert, stopt hij met maaien en zoekt hij het basisstation op. Als de eilandfunctie ingeschakeld is (zie Sectie 4.3.4), gebruikt de maaier een speciale methode om het basisstation te zoeken. Daardoor kan het langer duren voor de maaier het basisstation bereikt (tot 30-40 minuten). 31

4.4.4 Tijd en datum De tijd en datum is reeds Druk om tijdens de eenmalige tijd en datum installatie ingesteld. in het Maaier De instelling kan met de Tijd en Datum Opties menu te selecteren.. optie geactualiseerd worden. Druk om stel tijd in te selecteren. P Voor het instellen van de tijd Scroll om de Tijd te selecteren. Druk om naar een volgend cijfer te gaan. Druk om te bevestigen. Scroll om een tijd notatie te selecteren. Druk . P Voor het veranderen van de tijd notatie Scroll om 12 uur of 24 uur te selecteren. Druk . Druk om Stel datum in te selecteren. P Voor het instellen van de datum Scroll om de Datum te selecteren. Druk om naar een volgend cijfer te bewegen. Druk om te bevestigen. Scroll om datum notatie te selecteren. Druk . P Voor het veranderen van de notatie van de datum Scroll om dd/mm/jj of mm/dd/jj. te selecteren. Druk . Druk om taal in de Maaier opties menu te 4.4.5 Taal selecteren. P Voor het veranderen van de taal: Scroll om een taal te selecteren. Druk . 32

Werking van de Robomow 4.4.6 LCD Contrast P Voor het veranderen van het LCD Contrast Druk om de LCD contrast in het maaier opties menu te selecteren. Scroll om het gewenste contrast niveau te selecteren. Druk . 4.4.7 Geluid Gebruik de geluid optie om alle geluiden die niet aan veiligheid verbonden zijn uit te schakelen. Druk om geluid in het maaier optie menu te selecteren. Scroll om Aan-Uit te selecteren. Druk op NL 4.5 Handmatige bediening Handmatige bediening wordt gebruikt als het gazon op NIET geplande tijden wordt gemaaid, of wanneer mensen of spullen eerst van het gazon verwijderd moeten worden voordat Robomow kan starten met maaien. Om Robomow handmatig te starten wanneer hij in het basisstation staat. Druk . Scroll om de zone te kiezen die Robomow moet maaien (u kunt tussen de basiszone of een subzone kiezen indien deze zijn ingesteld) Druk . Scroll om het programma (rand + maaien of alleen maaien) te kiezen. Druk . Om Robomow handmatig te starten in een zone zonder basisstation: Plaats Robomow op het gazon. Scroll om de zone te kiezen die Robomow moet maaien, druk op . Blader en kies de bedieningsmodus (Rand + Maaien of alleen Maaien). Druk op . Let op! Als “Rand + Maaien” is geselecteerd, zal de maaier de rand van het volledige gazon maaien voordat de geselecteerde zone zelf wordt gemaaid. 33

Robomow S modellen Hoofdstuk 5 Het controlepaneel gebruiken 5.1 Waarschuwingen op het controlepaneel Automatische Docking indicator bediening Aan/uit-knop Waarschuwingen Beschrijving Docking Indicator brandt. Maaier is in het basisstation. In werking indicator brandt. Maaier is niet in het basisstation. Maaiprogramma is uitgeschakeld. De aan/uitindicator van de In werking indicator Draad Indicator Geen automatische werking automatische bediening brandt. toegelaten. Draad Indicator – Knippert en De perimeterdraad is losgekoppeld, geeft een pieptoon doorgesneden of te lang. De maaier is na 4 uur uit het basisstation te zijn, niet teruggekeerd. Wanneer de maaier op het basisstation wordt gedetecteerd, Alle indicatoren knipperen. zullen alle waarschuwingen worden uitgeschakeld. Druk de aan/uit knop in om alle waarschuwingen uit te schakelen. Anti-diefstal optie is geactiveerd en de maaier werd van het basisstation Alle indicatoren knipperen en verwijderd wanneer er geen er is 10 seconden lang een geplande maaibeurt was. geluidssignaal. Druk de aan/uit knop in om alle waarschuwingen uit te schakelen. 5.2 De zoemer aan/uitschakelen P Druk en houd de aan/uit knop voor 10 seconden vast. o Een korte pieptoon is te horen wanneer zoemer is ingeschakeld. o Een knipperlicht geeft aan wanneer de zoemer is uitgeschakeld. 5.3 Automatisch maaien uitschakelen Deze optie wordt gebruikt om het automatische maaien van Robomow uit te schakelen volgens de vooraf bepaalde instellingen. Het uitschakelen van het automatische maaien heeft geen betrekking op de handbediening van de maaier. P Druk en houd de aan/uit knop voor 2 seconden vast. Het "maaiprogramma is uit" symbool zal weergegeven worden in het display: ) Indien Robomow met het maaiproces bezig is: o Zal Robomow de maaicyclus afmaken. o Na het terugkeren in het basisstation zal Robomow niet voor de volgende ingestelde maaibeurt vertrekken. P Voor het inschakelen van het automatische maaien ) Houd de knop Programma aan/uit gedurende 2 seconden ingedrukt. 34

Opladen Hoofdstuk 6 Opladen - Gevaar voor schokken, verwonding, elektrocutie! Gebruik het controlepaneel nooit, of laadt Robomow nooit op in gebieden waar het zeer vochtig is of waar natte contacten mogelijk zijn. Gebruik nooit een controlepaneel wanneer de contacten beschadigd zijn. Gebruik alleen het aanbevolen controlepaneel voor uw Robomow. BELANGRIJK: Het is vereist het controlepaneel in een beschermde, droge locatie te plaatsen. Het controlepaneel moet goed geventileerd worden en zonlicht of regen moeten vermeden worden. Verpak de controlepaneel NIET in een plastic zak, want dan zal het oververhit NL raken. Aan het einde van elke maaibeurt zal Robomow automatisch aan het basisstation opladen. Afhankelijk van omstandigheden zal de oplaadtijd ongeveer 2 uur duren. 6.1 Opladen gedurende het seizoen Het basisstation is de voornaamste oplaadbron wanneer Robomow dokt en zal een optimale lading garanderen, terwijl hij op zijn volgende vertrek wacht. Robomow kan aan het controlepaneel 6.2 Opladen buiten het seizoen worden Buiten het seizoen, zoals in de winter, moet u: herladen 1. De maaier op een van de twee volgende manieren volledig laden: • In het basisstation. • Rechtstreeks via het controlepaneel (zie onder) 2. De zekering uit de Robomow verwijderen en in het daartoe bestemde vakje onder het bumperluikje bewaren (zie pagina VIII). 3. De maaier op een temperatuur boven -10ºC bewaren. Let op! Tijdens het laden moet de veiligheidsschakelaar op “Aan” staan En de zekering ingestoken zijn. Als de maaier langer dan 3 maanden wordt opgeslagen, moet u om de drie maanden de accu bijladen tot de accu-indicator aangeeft dat hij volledig 20 m verlengsnoer. geladen is. Instructies voor het laden via het controlepaneel: P Verwijder Robomow van zijn basisstation. P Verwijder de laadadapter van het basisstation door de hendel omhoog te liften en druk de laadadapter naar voren van achter het basisstation. (Zie sectie 2.6.3). P Trek de 20 meter verlengkabel en de perimeterdraad connector uit de laadadapter deksel. P Plaats de beschermingskap aan het einde van de 20 m verlengkabel en, op de blootgestelde connector om het van regen en corrosie te beschermen. Bedek ook de perimeterdraad connector. 35

Robomow S modellen P Sluit het DC-snoer van het controlepaneel aan op het 20 meter (65 ft.) lange verlengsnoer. Sluit het DC-snoer rechtstreeks op de DC-aansluiting aan de onderkant van het basisstation aan. ) Let op: Het is aanbevolen (maar niet vereist) om de maaier op te laden met behulp van het 20 meter (65 ft.) lange verlengsnoer. Het verlengsnoer zorgt voor een betere afsluiting van de kop van het basisstation tijdens het opladen buiten het maaiseizoen. P Schuif de laadadapter pinnen in de voorste sleuf van Robomow. P Het laden zal onmiddellijk beginnen en het LCD zal weergeven: P Als de accu volledig geladen is, ziet u de melding Klaar. P Zodra het seizoen begint, hoeft u Robomow slechts in zijn basisstation te plaatsen en de laadadapter weer aan te sluiten om met het automatisch maaien te beginnen, net als het vorig seizoen. BELANGRIJK! Laad de maaier altijd in een horizontale positie. De maaier moet op een vlakke bodem staan terwijl hij op de stroomvoorziening aangesloten is. 36

Problemen oplossen Hoofdstuk 7 Problemen oplossen 7.1 Foutmeldingen Robomow houdt zijn werking voortdurend in de gaten. In het geval van een werkingsfout wordt zowel een foutmelding getoond als een bericht dat de gebruiker verzoekt een bepaalde handeling uit te voeren. P Gewoonlijk wordt een bericht getoond als de maaimachine stopt. De melding wordt 15 minuten lang op het scherm getoond. ) Als u na het verstrijken van die 15 minuten arriveert, zal het scherm leeg zijn. P Om Robomow te wekken en het laatste bericht voor het stoppen te zien, druk op . De onderstaande tabel toont alle foutberichten en hun meest algemene oorzaken De volgende tabel geeft informatie en mogelijke oorzaken van andere fouten die niet in de foutberichten te zien zijn. Als een fout niet kan worden behandeld met behulp van deze tabel, neem dan contact op met uw dealer. NL 7.2 Foutmeldingen en corrigerende acties De lijst is op alfabetische volgorde van tekstberichten Getoond bericht Mogelijke oorzaak/gebeurtenis Corrigerende/Gebruikersactie - Robomow verzuimt meerdere malen achter - Pas de basisstation positie aan. Basis probleem elkaar het basisstation binnen te gaan. - Reinig de contacten met een borstel of een doek. Bumper - Verwijder de maaier van het object dat tegen de bumper - Een object drukt tegen de bumper. ingedrukt drukt. - U hebt te veel inactieve dagen en/of uren ingesteld voor de oppervlakte van uw gazon. De huidige instellingen zullen niet worden gewijzigd. - Verminder het aantal inactieve dagen en/of het aantal - De maaifrequentie is te hoog voor de inactieve uren om de Robomow in staat te stellen uw Controleer huidige instellingen voor inactieve tijd. De gazon volledig te maaien. inactieve tijd inactieve tijd zal worden teruggezet naar de - Verlaag de maaifrequentie (zie sectie 4.3.2.2) standaardwaarde. - Verklein de ingestelde oppervlakte - De ingestelde oppervlakte is te groot voor de huidige instellingen voor inactieve tijd. De inactieve tijd zal worden teruggezet naar de standaardwaarde. - De motor van de maaier is te lang overbelast, - WAARSCHUWING – Schakel van de omdat het gras te hoog is of een obstakel in de veiligheidschakelaar uit voordat u de messen weg zit of om het mes gewikkeld is. controleren gaat. Controleer maaihoogte - Iets verhindert de maaimes om vrij te kunnen - Controleer de maaimessen op vreemde objecten of roteren. Ernstige grasophoping op het afval, die de rotatie verhindert. maaidek; touw of gelijksoortig materiaal rond de maaimes gedraaid. - Verwijder opgehoopte grasresten met een houten stok. - De controlepaneel is niet goed aangesloten op - Ga na of de controlepaneel aangesloten is op het de basis paneel. stopcontact. - Geen stroom in het stopcontact of stroom is - Zorg dat er weer stroom is in het stopcontact. afgesloten. - Controleer met een ander apparaat of er nog stroom is. Controleer de stroom - De contacten van de maaier of van het - Reinig de contacten met een borstel of een doek. basisstation zijn vuil. - Er wordt niet bijgeladen maar er is toch fysiek - Controleer of er een goede verbinding is tussen de contact tussen de maaier en de contacten van controlepaneel en het basisstation. het basisstation. 37

Robomow S modellen Getoond bericht Mogelijke oorzaak/gebeurtenis Corrigerende/Gebruikersactie - De perimeterdraad ligt te dicht bij de rand. - De gazonhelling is te groot. - Plaats de draad naar het midden van het gazon. - Robomow slaagt er niet om aan de rand te - Gebruik het niet in gebieden met zeer steile hellingen. Buiten zone draaien en het veroorzaakt dat de maaier uit het gebied wegglijden gaat. - Vul gaten en kuilen in de grond. - Robomow is uit de lus van de - Stel de maaihoogte hoger in. deperimeterdraad als gevolg van schuin gebied of nat gras.. - Het is niet nodig om iets te doen. Oververhit rijden - De aandrijfmotoren hebben te lang onder een Afkoelen… te grote belasting gewerkt. - Robomow zal automatisch het maaien herstarten zodra de aandrijfmotoren afgekoeld zijn. - Als Robomow tegen een obstakel is gereden en daardoor de voorkant omhoog gegaan is: Ga het object van het maaigebied verwijderen of baken het af. - Als Robomow wordt gebruikt op een helling die te steil is voor veilig gebruik: Voorwiel - Het voorwiel is tijdens het maaien te lang van Baken dit gebied af van het maaigebied. probleem de grond. - Als het hoge gras de voorwiel verhindert om volledig op de grond te kunnen rijden: Stel de maaihoogte hoger in. - Als de grond grote kuilen bevat waarin het voorwiel kan vallen: Vul deze kuilen met grond op. Omhoogstaan - Het handvat staat omhoog terwijl geprobeerd is - Druk de handvat terug naar zijn positie om dan het handvat met het maaien te beginnen automatisch maaien te starten. Ingedrukte - Een van de bedieningspaneel knoppen is - Druk op om het bericht te bevestigen en ga verder toetsen constant ingedrukt. met het maaien. Dit bericht wordt alleen ter informatie weergegeven. - Druk knop en dan de knop. Toetsen vast - De kinderslot is geactiveerd. Het kinderslot kan gedeactiveerd worden onder de opties menu.Het kinderslot kan gedeactiveerd worden onder de opties menu. Oververhit - De maaimotoren hebben te lang onder een te - U hoeft niets te doen – Robomow zal automatisch de maaien grote belasting gewerkt. werking hervatten zodra de aandrijfmotor afgekoeld is. Afkoelen… - Zorg ervoor dat het basisstation op het lichtnet is - Het controlepaneel / perimeterschakelaar staat aangesloten. niet aan of is niet verbonden met de zone die gemaaid moet worden. - Ga de controlepaneel van de stopcontact loskoppelen en sluit het na 10 seconden opnieuw aan. Geen - Het controlepaneel moet misschien worden herstart - Zorg ervoor dat de perimeterschakelaar verbonden is draadsignaal met de correcte zone en dat hij aan staat. - De perimeterdraad is niet niet aangesloten met het basisstation / perimeterschakelaar. - Controleer de aansluiting van de perimeterdraad naar het basisstation / perimeterschakelaar. - De perimeterdraad is ingesneden. - Controleer of de perimeterdraad ingesneden is. - Als Robomow op de voorgeprogrammeerde tijd regen ontdekt, zal hij het automatisch maaien - U hoeft niets te doen. op later tijdstip beginnen. Regen ontdekt - Dit bericht wordt weergegeven zolang de Robomow - 30 minuten nadat de Robomow geen regen regen/vochtige omstandigheden detecteert. Het maaien meer detecteert, moet hij weer beginnen te val automatisch beginnen. werken. 38

Problemen oplossen Getoond bericht Mogelijke oorzaak/gebeurtenis Corrigerende/Gebruikersactie - Het is aanbevolen de maaihoogte te vergroten voor u de Vergroot - De TurboMow-modus is ingeschakeld. maaier in TurboMow-modus start. Zie sectie 3.1 en 4.3.7 maaihoogte van de gebruikershandleiding. - De maximum maaitijd is bereikt (weergegeven - Verbind het laadapparaat aan de maaier of plaats het in in een niet-basisstation zone). het laadstation voor het opladen. Accu opladen - De maaier zoekt naar het basisstation maar de - Rijd de maaier handmatig met de afstandsbediening accuspanning is te laag om door te gaan met of draag het met de hand om te kunnen opladen in het het zoekproces. basisstation. - Controleer of de maaier niet vastzit en laat de wielen vrij doorslippen. - Controleer de grond rond de maaier op gaten of - Motoren van de aandrijfwielen waren onder Start ergens inkepingen. Vul deze kuilen met grond op. zware belasting tijdens de automatische of anders - Controleer of de aandrijfwielen vrij kunnen draaien en handmatige bediening. NL dat er niets blokkeert. - Rij Robomow handmatig weg uit dit gebied en start de werking opnieuw. - Automatische werking wordt geïnitieerd - Plaats de maaier op het gazon en druk op de knop. Binnen starten als Robomow is geplaatst buiten de perimeterdraadkring. - Wissel draden in de plekconnector om. - Controleer de grond waar de maaier gestopt is op gaten - Robomow is terplaatse vastgelopen. Het kan en verzinkingen en ga deze opvullen – vooral in het niet verder rijden. gebied dicht bij de perimeterdraad, waar de Robomow zich omdraaien gaat. Terplaatse - Controleer of het gebied niet te steil is. vastgelopen - Robomow heeft moeilijkheid met het omdraaien, omdat het voorste wiel door een - Werk hoofdzakelijk bij droog weer. gat of hol wordt belemmerd. Het veroorzaakt - Controleer of de perimeterdraad niet te dicht bij de rand dat de maaier niet kan omdraaien zonder is – verwijder de draad indien noodzakelijk. draad of bumper te vinden. - Controleer of de maaihoogte niet te laag is ingesteld. - Probleem met de toegang tot subzone 1/2/3/4. - De maaier kan het basisstation niet verlaten/ - Probeer de maaier manueel te starten (zie sectie 4.5 – overslaan om een subzone te bereiken, of kan Manuele bediening). Controleer of iets de maaier belet de subzone niet binnenrijden. om achteruit te rijden en/of het basisstation te passeren. Controleer of de maaier de perimeterdraad volgt en - De maaier zal om de twee uur proberen Probleem met de rand van het gazon niet verlaat wanneer hij uit het de subzone te bereiken. Als de maaier de subzone X basisstation vertrekt. subzone na drie pogingen niet kan bereiken, blijft hij tot het einde van de huidige maaicyclus - Controleer of de maaier de perimeterdraad door smalle in het basisstation. doorgangen kan volgen tot hij de subzone bereikt. Zie sectie 2.2.2 voor instructies voor het instellen van een - De maaier zal niet overgaan naar de smalle doorgang. (eventuele) volgende subzone als hij de huidige subzone niet kan bereiken. Uitschakelen - De gebruiker draagt Robomow \terwijl de - Schakel de veiligheidschakelaar uit voordat u voor het optillen veiligheidschakelaar nog Aan is. Robomow gaat dragen. - Controleer de stroomvoorziening naar het basisstation. Wachten op - Robomow is gestopt met maaien: het - Het kan een stroomstoring zijn. Het is niet nodig om iets Signaal… detecteert geen signaal. te doen. Zodra de spanning weer terug is, zal Robomow het maaien weer hervatten. - Het is niet duidelijk waarom verschillende tabellen hier zijn. – 39

Robomow S modellen 7.3 Andere problemen Probleem Mogelijke oorzaak/gebeurtenis Corrigerende/Gebruikersactie - Wissel de twee messen om de scherpe kant te gebruiken, - Mes bot die nog niet in gebruik was. - Vervang messen. - Het is aan te raden niet meer dan 1/3 van het groene gedeelte van het gras af te maaien. - Stel de maaihoogte op een hogere stand in en daarna - Het gras te hoog ten opzichte van de weer lager. ingestelde maaihoogte. Slechte kwaliteit - In het snelle groeiseizoen – gebruik de Robomow vaker van het maaien om het gazon te onderhouden (zie sectie 4.3.2 – Maaien Gazonbezetting. - Om de beste snijkwaliteit te krijgen, maai met Robomow als het gras droog is. Het is niet aan te raden om in de - Het gras is nat. vroege ochtenduren te maaien. - Ophoping van gras rond het blad. - Schakel de veiligheidschakelaar uit en gebruik stevige handschoenen om de grasresten te verwijderen en de messen te reinigen. Robomow het kan basisstation niet vinden of de maaier neemt de - Er is een perimetereiland / hindernis of aangrenzende smalle doorgang dat de maaier verhindert - Verlaag de afstand in het menu Hou draadafstand de draad bij het om in de modus Hou draadafstand de weg standaard waarde 7. volgen van de naar het laadstation te voltooien. draad in de modus Hou draadafstand - Hoogteverschillen tussen het gazon - Vul het gazon op om het vlak te krijgen zodat er een oppervlak en het basisstation. soepele ingang naar het basisstation is. Maaier dokt niet - Draad bij het basisstation is niet strak en is in - Zorg ervoor dat de draad voor het basisstation strak en in goed en heeft het midden van het station geplaatst. het midden geplaatst is. soms geen contact in het - Het basisstation is schuin geplaatst. - Plaats het basisstation op een relatief vlakke grond. basisstation - Een basisstation is te dicht bij een hoek van - Plaats het basisstation binnen 3 meter van een hoek. het gazon geplaatst De maaier - Houd de knop “Pijl opwaarts” gedurende 1 seconde ingedrukt terwijl de maaier zich in het basisstation vertrekt - Dit kan verschillende redenen hebben: bevindt. De reden waarom de maaier niet vertrekt, wordt gedurende lange inactieve tijd, regendetectie enz. gedurende 3 seconden weergegeven. Zie sectie 7.3.1 tijd niet uit het voor een gedetailleerde beschrijving van de “geen-start” basisstation codes. - Als gevolg van de inactieve tijd tijdens de - Minimaliseer de Inactieve tijd zodat Robomow de maaicyclus, heeft Robomow binnen de maaicyclus sneller kan voltooien en zelfs een beter minimale tijd niet het maaien voltooid. maairesultaat geeft. - Als dit tijdens het snelle groeiseizoen gebeurt – verklein - Het gras groeit heel snel. de tijd tussen de maaicyclussen (zie sectie 4.3.2.2 – Als resultaat Maaifrequentie). ongelijk maaien - De vorm van het gazon is te ingewikkeld - In een ingewikkelde gazon heeft de maaier meer tijd (vorm, smalle doorgang, hellingen en nodig om goede resultaten te krijgen. hindernissen). Verhoog Maai uren (%) (zie sectie 4.3.2.1). - Het gemaaide gebied is kleiner dan het - Verhoog het zonegebied (zie sectie 4.3.3 Een bestaande werkelijke gazon. zone aanpassen). 40

Problemen oplossen Probleem Mogelijke oorzaak/gebeurtenis Corrigerende/Gebruikersactie - Controleer of de tijd in de maaier correct is ingesteld. Robomow maait - De Inactieve tijd gegevens (dagen en uren) - Stel de tijd in (zie sectie 4.4.4 Tijd en Datum). op een verkeerd zijn verkeerd. tijdstip. - Reset de Inactieve Tijd (zie sectie 4.3.1 Inactieve Tijd). - De regensensor is uitgeschakeld of zijn - Schakel de regensensor in en pas zijn gevoeligheid zoals gevoeligheid is te laag ingesteld. nodig aan (zie sectie 4.4.3). - De eilandfunctie is ingeschakeld. In dat De Robomow geval zoekt de maaier het basisstation door werkt terwijl het heen en weer te rijden over het gazon. Deze regent - U hoeft niets te doen. Zie voor meer informatie over het speciale zoekmethode kost meer tijd en kan in/uitschakelen van de eilandfunctie sectie 4.3.4. de indruk wekken dat de maaier nog aan het werk is, terwijl hij in feite het basisstation zoekt. NL - De kabel tussen het controlepaneel en het - Ga na of de stekker ingestoken is en of de draden stevig basisstation is losgekoppeld of beschadigd. bevestigd zijn Draad doorgeknipt - Loop langs de perimeterdraad. knippert op het Kijk of er breuken in de draad controlepaneel - De perimeterdraad is ingesneden. zijn. Herstel met Robomow draadverbindingen. - Controleer en herstel alle losse, slechte of geoxideerde - Slechte verbinding verbindingen. Slechte - Ineen gedraaide draden of een kroonsteentje verbinding met isolatietape is geen goede verbinding. knippert op het - Gebruik de verbindingen die in de doos zitten. Ze zijn Bodemvocht laat de draden oxideren en na controlepaneel waterbestendig en geven een betrouwbare elektrische een tijdje resulteert dat in een onderbroken verbinding. stroomkring. Als gevolg hiervan in er een gebroken circuit. - Voordat u de Robomow gaat bedienen, controleer eerst of Robomow maakt het gazon vrij is van takken, stenen of andere voorwerpen - Het mes is beschadigd of uit balans die de messen kunnen beschadigen. lawaai en trilt - Vervang de messen - Druk de ANNULEREN + BENEDEN knoppen langer dan LCD display is in - De instelling van de taal is gewijzigd of niet 3 seconden. Dit is een sneltoets naar de Taal menu. een vreemde taal. juist ingesteld. Verander de taal. De maai- of laadtijden zijn - Dit gedrag is normaal bij lage temperaturen - Er hoeft geen actie ondernomen worden. korter dan (beneden de 15 ºC (59 ºF)). gebruikelijk. 41

Robomow S modellen 7.3.1 Beschrijving van de “geen-start” codes Code Beschrijving Oplossingen 00 Geen. De automatische start werkt correct Geen. Wacht tot het einde van de huidige laadcyclus. 01 De accu van de maaier is nog niet voldoende geladen om Geen. Wacht tot het einde van de huidige laadcyclus. Dit kan automatisch te starten langer dan gewoonlijk duren. 02 Inactieve tijd is ingeschakeld. Geen automatische start Geen. Controleer de instelling van de inactieve tijd (zie sectie tijdens de inactieve tijd 4.3.1). 03 De maaicyclus is voltooid. Wacht op de volgende Geen. geprogrammeerde operatie 04 In de laatste 30 minuten zijn vochtige omstandigheden of Geen. Wacht ten minste 30 minuten nadat het is gestopt met regen gedetecteerd regenen. Als het niet heeft geregend, kunt u misschien de gevoeligheid van de regensensor afstellen (zie sectie 4.4.3) of belt u de Robomow Hotline. 05 De maaier is uitgeschakeld Zet de veiligheidschakelaar aan. 07 De gebruiker moet ingrijpen (interactie) om verder te Bevestig het bericht op het scherm. werken 08 Meerdere opeenvolgende maaibewerkingen hebben Inspecteer het mes en de aandrijfwielen van de maaier. De korter geduurd dan verwacht. Gaat meestal samen met werkingstijd van de accu kan te kort zijn. het bericht “Mowing or charging times are shorter than usual” (Maai- of laadtijd korter dan normaal) (zie sectie 7.2) 09 De eenmalige configuratie is bezig De eenmalige configuratie moet voltooid zijn voor de automatische werking kan beginnen. 11 De automatische werking is uitgeschakeld op het menu Gebruik het menu Programma aan/uit om de automatische Programma aan/uit werking in te schakelen (zie sectie 4.3.8). 12 De automatische werking is op het controlepaneel Schakel de pauze uit op het controlepaneel of op het menu gepauzeerd Programma aan/uit (zie sectie 5.3). 13 Alle weekdagen zijn als inactieve dagen ingesteld Controleer de instelling van de inactieve tijd (zie sectie 4.3.1) 14 De maaier wordt rechtstreeks via het controlepaneel Koppel de maaier af van de laadadapter (zie sectie 6.2). Zet geladen (via de laadadapter) de maaimachine in het basisstation. 15 De accucellen worden in balans gebracht, in de speciale Geen. Wacht tot het einde van de huidige laadcyclus. Dit kan laadmodus langer dan gewoonlijk duren. 16 De maaier bevindt zich in het basisstation maar krijgt Controleer de verbinding tussen het controlepaneel en het geen laadstroom basisstation. Controleer of de laadcontacten niet worden belemmerd. 17 Lage omgevingstemperatuur Geen. De maaier zal automatisch starten als het warmer wordt. 18 Probleem met de toegang tot een subzone. De maaier Zie het bericht “Probleem met Subzone X” in sectie 7.2. krijgt geen toegang tot een subzone 42

Specificaties Hoofdstuk 8 Specificaties Maximale grootte gazon H RS615/625/635: 1500m2 / 2500m2 / 3500m2. Afmetingen 73,5 cm l x 66 cm b x 31 cm h (29” l x 26” b x 12.2” h) ZIJKANT Gewicht 20 kg Accu inbegrepen. Geluidsniveau H NL ECO-modus: 66 dB. ACHTERKANT Hoge toeren: 72 dB gemeten (Garandeerd – 74 dB). Het geluid bij de oren van de gebruiker is minder dan 70 dBA. L Maaibreedte 56 cm Snij breedte – 2 messen van 28 cm. Maaihoogte 20-80 mm. B W Maaimotoren DC-borstel voor RS615. DC-borstelloos voor RS625/635. BODEM Toerental van de mesmotor 4000 toeren per minuut (ECO Mode – 3300 toeren per minuut). Accu en opladen (model RS635) 26V Lithium ijzer-fosfaat accu (LiFePO4) 6Ah, Oplaadtijd – Max. 2 uur. Anti-diefstal code Noteer hier uw 4-cijferige antidiefstalcode. Als u de code ooit vergeet, kunt u deze hier terugvinden. ____ ____ ____ ____ Robomow Serienummer _______________________ 43

Robomow S modellen Hoofdstuk 9 Onderhoud en opslag 9.1 Onderhoud van het maaidek Robomow is een functionele mulch maaier. Daarom kunnen zich grasresten ophopen onder het maaidek, vooral bij het maaien van nat en vochtig gras. Waarschuwing Ernstig verwondingsgevaar! Doe altijd de veiligheidschakelaar uit voordat u de maaier optilt. De Messen zijn erg scherp. Zij kunnen ernstige snijwonden veroorzaken. Draag altijd stevige werkhandschoenen bij het werken met of rond de messen. Gebruik NOOIT een beschadigd of een gebroken mes. Gebruik alleen scherpe messen. P Inspecteer één keer per maand de onderkant van de maaier. Reinig indien noodzakelijk. P Verwijder de opgehoopte grasresten voorzichtig onder het maaidek. De meeste ophoping van gras kan met een kleine houten stok of een gelijksoortig voorwerp worden verwijderd. U kunt de messen verwijderen om beter toegang te krijgen tot de maaikamers. BELANGRIJK Leg de maaier nooit ondersteboven. Laat Robomow daarentegen tegen een ander oppervlak steunen om toegang te krijgen tot het maaidek. BELANGRIJK Gebruik NOOIT een waterslang of een andere vloeistof om de onderkant van Robomow te reinigen. Vloeistoffen kunnen onderdelen beschadigen. Gebruik alleen een vochtige of natte doek om het oppervlak schoon te vegen na het afschrapen. 44

Onderhoud en opslag 9.2 Onderhoud van de maaimessen P Controleer één keer per maand de maaimessen op beschadigingen. P Gebruik alleen scherpe messen. Vervang beschadigde messen. P Vervang de messen volgens de tabel hieronder, of vaker als ze erg bot zijn geworden. Gazon afmeting Instructies Wissel aan het einde van het seizoen de messen, 2 plaats het mes links aan de rechtermotor en het Minder dan 1000 m mes rechts aan de linker motor. Vervang om de twee jaar de messen. NL Wissel gedurende het seizoen de messen, plaats het mes links aan de rechtermotor en het mes Meer dan 1000 m2 rechts aan de linker motor. Vervang aan het einde van het jaar de messen. P Voor het verwijderen van de messen: ) Plaats de klem zijde van de mes verwijderaar in de open sleuven naast de clips aan weerszijden van het mes. 1 ) Draai de mes verwijderaar enigszins zodat de klem op beide zijden zich bovenop de versleutelingstappen bevindt. ) Knijp de hendels van de mes verwijderaar in. Druk de versleutelingstappen aan elke zijde van de meshouder (1). ) Verwijder het complete mes van de maaier (2). 2 ) Om het maaimes opnieuw te plaatsen, moet u het over de as met spiebanen schuiven en het aandrukken tot u een harde klik hoort. Dan weet u dat het mes goed vastzit op de as. OPGELET! ZET ALTIJD DE VEILIGHEIDSSCHAKELAAR UIT VOORDAT U DE MAAIER OPTILT! . BELANGRIJK Het wordt aanbevolen om beide messen samen te vervangen voor de beste prestaties, en niet een enkel mes. Slijpen is niet toegelaten, omdat dat het mes uit evenwicht kan brengen. 45

Robomow S modellen 9.3 Een oude accu opruimen BELANGRIJK Gooi geen gebruikte accu’s bij uw huisafval. De accu moet verzameld worden zodat hij gerecycled of op een milieuvriendelijke manier verwerkt kan worden. Breng de accu naar een goedgekeurde batterij recycler. 9.4 De perimeterdraad aansluiten Indien de perimeterdraad verbonden moet worden: Gebruik de verbindingen die in de Robomow doos zitten. Ze zijn waterbestendig en geven een betrouwbare elektrische verbinding. BELANGRIJK Voordat u de perimeterdraad splitst, verbreekt u de verbinding van het controlepaneel met het stopcontact. P Plaats de twee draadeinden in de uiterst linkse en uiterst rechtse posities van de connector. P Controleer of de draden volledig in de connector geplaatst zijn. P Gebruik een tang om de knop op de connector neer te drukken. De knop moet volledig ingedrukt zijn, zonder de connector te beschadigen. BELANGRIJK Gedraaide draden of een kroonsteentje met isoleerband zijn geen goede verbindingen. Door bodemvocht oxideren de draden en na een tijdje resulteert dat in een onderbroken stroomkring. 9.5 Onderhoud rond het basisstation P Houd de ingang van het basisstation vrij van bladeren, stokken en twijgjes en ander afval dat zich daar ophoopt. P Spuit NOOIT met een waterslang rechtstreeks op of in het basisstation. P Wees voorzichtig wanneer u rond het basisstation maait met een motortrimmer. Er kan schade ontstaan aan de verlengkabel. P Indien een gedeelte van de verlengkabel beschadigd is, stop dan onmiddellijk het gebruik van de maaier en het basisstation, trek de verlengkabel uit het stopcontact en vervang deze. 9.6 De maaier tijdens de winter opslaan P Volg de instructies in sectie 6.2 op (Opladen buiten het seizoen). 9.7 Service in de winter P Voor een beter onderhoud en een betere conditie van de Robomow is het aanbevolen dat u hem naar een erkende Robomow-dealer brengt voor service, voor u hem voor de winter opbergt. P De winterservice omvat onder meer het schoonmaken van de onderdelen van de maaier, het controleren op slijtage van onderdelen (zoals messen, rijwielen en andere bewegende onderdelen) en indien nodig hun vervanging, het testen van de functies van de maaier en de veiligheidscomponenten, het controleren van de accu en het uploaden van de meest recente softwareversie, die mogelijk nieuwe functies bevat. 46

Accessoires Hoofdstuk 10 Accessoires Messen Accu Hou een reserve set messen bij Wordt gebruikt om het de hand. Scherpe messen zijn leven van de bestaande belangrijk voor de veiligheid en accu te vernieuwen en goede maairesultaten. verfrist de snij capaciteit. Perimeterdraad Pakket draadpinnen (50) Voor grotere gazons en extra Voor grotere gazons en NL zones. extra zones. Aansluitstekkers Wordt gebruikt Reparatiedoppen voor het verbinden wordt gebruikt om draden te van de voltooide verbinden (indien nodig). perimeterdraadinstallatie met de perimeterschakelaar/ basisstation. Afstandsbediening Basisstation en controlepaneel Wordt gebruikt om overal handmatig te rijden en te Gebruikt voor het inschakelen maaien. Het bevat een van meerdere maai cyclus in een veiligheidsfunctie om aparte zone. een toevallig gebruik te voorkomen. Batterijen voor perimeterschakelaar Perimeterschakelaar Bij voorkeur voor Voor zones die niet zijn gebieden waar elektriciteit aangesloten op het basisstation. niet beschikbaar is, of niet dicht genoeg bij de perimeterschakelaar. GSM-module Maakt waarschuwingen op afstand mogelijk met de Robomow-app. (*) Op de meeste markten verkrijgbaar. Vereist professionele installatie. 47

Robomow S modellen Hoofdstuk 11 Tips voor het onderhoud van uw gazon Robomow®- Gazononderhoud was nooit zo gemakkelijk De beste tijd om te maaien Maai uw gazon wanneer het gras droog is. Dit voorkomt dat de resten samenkleven en hoopjes vormen op het gazon. Maai als het warm weer is liever laat op de dag. Maaifrequentie Maai vaak, zodat het maaisel kort en klein blijft. Gedurende het actieve groeiseizoen moet de maaifrequentie verhoogd worden naar elke 3 tot 5 dagen, vóórdat het gras te lang wordt. Korte grassnippers composteren snel en zullen het grasveld niet bedekken. Als het gras te lang wordt, verhoog dan de snijlengte, maai, en verlaag dan stapsgewijs de snijlengte na verscheidene maaibeurten. Maaihoogte Volg "1/3 regel:"maai nooit meer dan 1/3 van de lengte van het gras. Indien u maait zoals het hoort krijgt u korte snippers die niet op het gazon zullen liggen. Het kan zijn dat u regelmatiger moet maaien, of tweemaal maaien wanneer het gras snel groeit, zoals in de lente. Water Gras recycling vermindert de hoeveelheid water die nodig is voor het gazon omdat de snippers voor 80 tot 85% uit water bestaan. Gras recycling vertraagt verlies door verdamping aan het oppervlak en bewaart dus het water. Meestal hebben gazons bij mulchen minder water nodig. Sproeien Sproei uw gazon tussen 4 en 8 uur ’s morgens, zodat het water de tijd heeft om in de grond te dringen vóórdat de zon het laat verdampen. Uw gazon heeft per week 3 tot 4 cm water nodig. Door diep te sproeien kan uw gazon een diep wortelsysteem ontwikkelen, zodat het beter bestand is tegen ziekte en droogte. Sproei niet te veel Te veel water is niet alleen een verspilling maar het kan de groei van het gras versnellen, waardoor u nog meer moet maaien. Laat de grond gedeeltelijk uitdrogen tussen de beregenbeurten. Sproei wanneer de grond 5 cm diep uitgedroogd is. Neem een schroevendraaier om uw grond te testen en de diepte van het vocht te meten. Bemesting Gras recycling vermindert de hoeveelheid bemesting die nodig is omdat de snippers ongeveer ¼ van de meststoffen leveren die uw gazon jaarlijks nodig heeft. Messen Houd uw maaimessen scherp. Scherpe messen zorgen voor een zuivere, veilige en efficiënte snede. Botte maaimessen zullen de punten van het gras scheuren en versnipperen, waardoor ziektes en organismen de plant kunnen binnendringen en verzwakken. We raden aan beide Robomow maaimessen elk jaar te vervangen. Vilt Grassnippers en vilt zijn twee verschillende begrippen die met elkaar niets te maken hebben. Zoals we hierboven al gemeld hebben bevatten grassnippers ongeveer 80 – 85% water en een klein beetje lignine, en decomposteren snel. Als we erover nadenken, golfterreinen, sportvelden en parken werden gedurende jaren en jaren gemaaid en het gras werd daar altijd gemulcht en nooit opgevangen. Een kleine hoeveelheid vilt (ongeveer 1 cm) is zelfs goed voor het gazon. Grassnippers beschermen het wortelsysteem van uw gazon tegen hitte en verlies van water. 48

Garantiekaart S Series Beperkte Garantie Friendly Robotics garandeert aan de oorspronkelijke koper, dat het “Product” van de serie “S” vrij is van defecten van materiaal en makelij bij gebruik voor normale huishoudelijke* doeleinden gedurende een periode van drie jaar** (voor in Europa gekochte RS-modellen), twee jaar (voor in Europa gekochte MS-modellen) of een jaar (voor alle in de VS gekochte modellen), en een jaar voor de accu, vanaf de datum van aankoop. De productacces- soires, inclusief reserveaccu, zijn gewaarborgd voor een periode van 6 maanden vanaf de datum van aankoop. De productaccessoires, inclusief reserve accu’s, zijn gewaarborgd voor een periode van 6 maanden vanaf de datum van aankoop. Deze garantie omvat de kosten van onderdelen en arbeid om gedekte gebreken te herstellen wanneer uitgevoerd door een herstel- en garantiefaciliteit die erkend is door Friendly Robotics. Voor garantieherstel- lingen is een geldig bewijs van aankoop vereist. De beperkte garantie omvat geen dekking voor alle voorkomende transportkosten. De eigenaar draagt de verantwoordelijkheid voor de trans- portkosten naar een service en garantiefaciliteit die erkend is door Friendly Robotics. NL *Normale residentiële doeleinden wordt gedefinieerd als gebruik van het product op hetzelfde perceel als uw primaire woning. Gebruik op meer dan één locatie wordt beschouwd als commercieel en maakt de garantie ongeldig. **in het 3de jaar dekt de garantie alleen arbeid en onderdelen. Items en omstandigheden die niet gedekt zijn Deze uitdrukkelijke garantie biedt geen dekking voor het volgende: • Kosten voor serviceonderdelen of procedures voor regelmatig onderhoud, zoals maaimessen of het scherpen van messen. • Elk product of onderdeel dat gewijzigd, misbruikt, verkeerd gebruikt werd of vervanging of herstel vereist omwille van ongevallen of gebrek aan juist onderhoud. • Normale slijtage, inclusief het verbleken van verf of plastic onderdelen. • Kosten voor installatie of herinstallatie, verwijdering van installatie of alle kosten of schade verbonden aan een onjuiste installatie of onjuist gebruik van het product. • Elk product dat geopend, hersteld, gewijzigd of veranderd werd door iemand anders dan een hersteldienst erkend door Friendly Robotics. • Reparaties die nodig zijn omwille van onjuiste accuzorg en/of onjuist oplaadproces zoals opladen in natte omstandigheden, onregelmatige stroomtoevoer, of er niet in slagen Robomow® of de accu juist voor te bereiden voor een periode van niet- gebruik. • Reparaties die nodig zijn omwille van waterschade, andere dan incidentele blootstelling aan regen, herstellingen omwille van bliksem of andere gevallen van overmacht. Instructies om de garantieservice te verkrijgen Als u meent dat uw product van Friendly Robotics een gebrek aan het materiaal of de uitvoering vertoont, neem dan contact op met uw dealer die u het product verkocht heeft. Verantwoordelijkheden voor de eigenaar U moet uw Friendly Robotics product onderhouden en ervoor zorgen door de onderhoud- en verzorgingsprocedures te volgen die in de gebruiksaanwijz- ing beschreven zijn. Routine onderhoud, of het nu uitgevoerd werd door een service provider of door u, is op uw kosten. Algemene voorwaarden Een reparatie door een servicedienst die erkend is door Friendly Robotics is uw enige remedie onder deze garantie. Er is geen andere uitdrukkelijke of stilzwijgende garantie. Alle stilzwijgende garanties van verkoopbaarheid en geschiktheid voor gebruik zijn beperkt tot de duur van deze uitdrukkelijke garantie. Friendly Robotics is niet verantwoordelijk voor onrechtstreekse, bijkomstige of gevolgschade in verband met het gebruik van het product van Friendly Robotics gedekt door deze garantie, inclusief alle kosten of uitgaven om een plaatsvervangend product of service te leveren tijdens redelijke periodes van defect of niet gebruik in afwachting van herstellingen onder deze garantie. Sommige landen staan geen uitsluitingen van bijkomstige of gevolgschade toe, of beperkingen op hoe lang een stilzwijgende garantie duurt, bijgevolg zijn de bovenvermelde uitsluiting en beperkingen mogelijk niet van toepassing op u. Deze garantie verleent u specifieke legale rechten, en u hebt mogelijk ook andere rechten die variëren van land tot land. Volg altijd de veiligheidsinstructies in deze gebruiksaanwijzing Garantiekaart