Metabo BW 600/4,20 DNB Handleiding

Thursday, March 15, 2018
Download

A0211IVZ.fm BW 600 Betriebsanleitung . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3 Operating Instruction . . . . . . . . . . . . . . . . 10 Instructions d'utilisation . . . . . . . . . . . . . . 17 Handleiding . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 24 Manuale d’istruzioni . . . . . . . . . . . . . . . . . 31 Manual de uso . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 38 Betjeningsvejledning . . . . . . . . . . . . . . . . 45 115 168 1219 / 5102 - 1.1

U2a0211.fm D DEUTSCH ENG ENGLISH KONFORMITÄTSERKLÄRUNG DECLARATION OF CONFORMITY Wir erklären in alleiniger Verantwortlichkeit, daß dieses Produkt mit We herewith declare in our sole repsonsibility that this product den folgenden Normen übereinstimmt* gemäß den Bestimmungen complies with the following standards* der Richtlinien** in accordance with the regulations of the undermentioned Directives** EG-Baumusterprüfung *** durchgeführt von **** EC type examination *** conducted by **** F FRANÇAIS NL NEDERLANDS DECLARATION DE CONFORMITE CONFORMITEITSVERKLARING Nous déclarons, sous notre seule responsabilité, que ce produit est en Wij verklaren als enige verantwoordelijke, dat dit product in conformité avec les normes ou documents normatifs suivants* en overeenstemming is met de volgende normen* vertu des dispositions des directives ** conform de bepalingen van de richtlijnen** EG-typeonderzoek *** Contrôle européen du modèle type *** effectué par **** uitgevoerd door **** IT ITALIANO ES ESPAÑOL DICHIARAZIONE DI CONFORMITÀ DECLARACION DE CONFORMIDAD Noi dichiariamo sotto la nostra esclusiva responsabilità che il presente Declaramos bajo nuestra exclusiva responsabilidad, que el presente prodotto è conforme alle seguenti norme* in conformità con le producto cumple con las siguientes normas* de acuerdo a lo disposizioni delle normative ** Omologazione CE *** eseguita da **** dispuesto en las directrices** Homologación de tipo CE *** llevada a cabo por **** PT PORTUGUÊS SV SVENSKA DECLARAÇÃO DE CONFORMIDADE FÖRSÄKRAN OM ÖVERENSSTÄMMELSE Declaramos sob nossa responsabilidade que este produto está de Vi försäkrar på eget ansvar att denna produkt överensstämmer med acordo com as seguintes normas* de acordo com as directrizes dos följande standarder* enligt bestämmelserna i direktiven** regulamentos ** controle de amostra de Construção da CE *** EG-materialprovning *** genomfört av **** efectuado por **** FIN SUOMI NO NORGE VAATIMUKSENMUKAISUUSVAKUUTUS SAMSVARSERKLÆRING Vakuutamme, että tämä tuote vastaa seuraavia normeja* on Vi erklærer under eget ansvar at dette produkt samsvarer med direktiivien määräysten mukainen** følgende normer* henhold til bestemmelsene i direktiv** EY-tyyppitarkastustesti *** testin suorittaja: **** EU-typegodkjennelse *** utstilt av **** DA DANSK POL POLSKI OVERENSSTEMMELSESATTEST O WIADCZENIE O ZGODNO CI Hermed erklærer vi på eget ansvar, at dette produkt stemmer overens O wiadczamy z pełną odpowiedzialno cią, że niniejszy produkt ed følgende standarder* iht bestemmelserne i direktiverne** EF- odpowiada wymogom następujących norm* według ustaleń typekontrol *** gennemført af **** wytycznych **Kontrola wzorców UE *** przeprowadzone przez **** EL ΕΛΛHNIKA HU MAGYAR ∆ΗΛΩ΢Η ΑΝΣΙ΢ΣΟΙΧΕΙΑ΢ MEGEGYEZ SÉGI NYILATKOZAT ∆βζυθκυµ µ δ ία υγτθβ σ δ κ πλκρσθ αυ σ αθ δ κδχ ί δμ Kizárólagos felel sségünk tudatában ezennel igazoljuk, hogy ez a αεσζκυγ μ πλκ δαγλαφΫμ* termék kielégíti az alábbi szabványokban lefektetett követelményeket* τµφπθα µ δμ δα Ϊι δμ πθ κ βγδυθ** megfelel az alábbi irányelvek el írásainak** Έζ γχκμ-ΕΟΚ κµδεκτ πλπ κ τπκυ*** πλαγµα κπκδκτµ θκμ απσ által végzett vizsgálat szerint megegyezik az alábbi építési κ**** mintapéldánnyal *** a **** BW 600 * EN 294, EN 60204-1, EN 847-1, prEN 1870-6, EN 55014; EN 55104 ** 98/37/EG, 89/366/EWG, 73/23/EWG, 93/68/EWG *** B-EG 2001/014 **** Deutsche Prüfstelle für Land- und Forsttechnik DPLF, Weißensteinstraße 70/72, D-34131 Kassel Ing. grad. Hans-Joachim Schaller Leitung Entwicklung und Konstruktion Metabowerke GmbH Business Unit Elektra Beckum Daimler Str. 1 D - 49716 Meppen Meppen, 27.08.2002 1001097 2

XA0033H2.fm Handleiding NEDERLANDS NEDERLANDS 1. De zaag in een oogopslag (levering) 1 2 6 5 7 4 3 1 Zaagbladbescherming 2 Toevoerklep 3 Verrijdbaar onderstel 4 Netaansluiting 5 Hoofdschakelaar 6 Motor 7 Montagesleutels (2x) 24

NEDERLANDS door niet-inachtneming van deze melijk letsel als aparte stukken zonder Inhoudstafel handleiding. steun door het zaagblad worden gegre- 1. De zaag in een oogopslag De informatie in deze handleiding wordt pen. (levering) .................................. 24 als volgt gekenmerkt: Zaag nooit stukken hout, die materialen 2. Lees deze tekst voor u bevatten zoals onder andere: Gevaar! begint!....................................... 25 Verwondingsgevaar of − touwen 3. Veiligheid.................................. 25 gevaar voor het milieu. − snoeren 3.1 Voorgeschreven gebruik van − riemen het systeem ............................... 25 Gevaar voor elektrische − kabels 3.2 Algemene schok! − draden veiligheidsvoorschriften ............. 25 Waarschuwing voor lichamelijke letsels door Pas op, dat u het apparaat niet overbe- 3.3 Veiligheidsvoorzieningen ........... 26 elektrische schok. last – gebruik het apparaat uitsluitend 3.4 Symbolen op het apparaat ........ 26 binnen het vermogensgebied, dat in de Opgelet! 4. Bijzondere Technische Gegevens gespecificeerd is. Waarschuwing voor productkenmerken .................. 26 materiële schade. Gebruik dit apparaat uitsluitend buitens- 5. Transport en plaatsing ............ 26 huis. 5.1 Apparaat plaatsen ..................... 26 Aanwijzing 3.2 Algemene veiligheids- 5.2 Netaansluiting ............................ 27 Bijkomende informatie. voorschriften 6. Bedrijf ....................................... 27 Houdt u zich bij gebruik van dit toestel 6.1 Zagen ........................................ 28 aan de volgende veiligheidsvoorschrif- ten om gevaar voor personen of mate- 7. Service en onderhoud ............. 28 − Nummers in figuren (1, 2, 3, ...) riële schade te voorkomen. 7.1 Zaagblad vervangen .................. 28 − benoemen de verschillende Houdt u zich aan de bijzondere veilig- onderdelen; 7.2 Machine opbergen ..................... 29 heidsvoorschriften in de betreffende − zijn doorlopend genummerd; hoofdstukken. 7.3 Onderhoud................................. 29 − hebben betrekking op de betref- Houdt u zich eventueel aan de wettelijke 8. Beschikbare accessoires... 29/51 fende nummers tussen haakjes richtlijnen of ongevalpreventievoorschrif- 9. Reparatie .................................. 29 (1), (2), (3) ... in de nevenstaande ten inzake de omgang met cirkelzagen. tekst. 10. Milieubescherming .................. 29 11. Problemen en storingen ......... 29 − Instructies voor handelingen waar- bij de volgorde van de verschillende A Algemeen gevaar! 12. Technische gegevens ............. 30 Wees aandachtig. Let op wat u doet. Ga stappen belangrijk is, zijn genum- verstandig te werk. Gebruik het toestel 12.1 Leverbare zaagbladen ............... 30 merd. niet wanneer u niet geconcentreerd − Procedures met een willekeurige bent. volgorde zijn gekenmerkt met een Houd uw werkplek in orde – een wanor- 2. Lees deze tekst voor u punt. delijke werkplek kan ongevallen tot begint! − Opsommingen zijn gekenmerkt met gevolg hebben. Deze handleiding is zodanig opgesteld een streep. Ruim regelmatig de gezaagde stukken dat u snel en veilig met de machine kunt hout uit het werkgebied weg. beginnen werken. Hier enkele aanwijzin- Zorg voor een goede lichaamshouding. gen voor het gebruik van deze handlei- 3. Veiligheid Zorg ervoor dat u op een stevige onder- ding: grond staat en let er vooral op dat u altijd 3.1 Voorgeschreven gebruik − Lees de handleiding volledig door, goed in evenwicht bent. van het systeem voordat u de machine in gebruik Houd rekening met de omgevingsinvloe- neemt. Volg in het bijzonder de vei- Gebruik dit apparaat uitsluitend voor het den: ligheidsvoorschriften op. zagen van brandhout, zoals beschreven Zorg voor een goede verlichting. in deze gebruiksaanwijzing. Dit apparaat Gebruik het toestel niet in de nabijheid − Deze handleiding is gericht tot per- mag voor geen enkel ander doel sonen met technische basiskennis van ontvlambare vloeistoffen of gassen. gebruikt worden. Wordt het apparaat Dit apparaat mag uitsluitend door en ervaring in de omgang met voor andere doelen gebruikt, worden machines van het hier beschreven iemand ingeschakeld en gebruikt wor- veranderingen aan het apparaat aange- den, die vertrouwd is met cirkelzagen en type. Wanneer u geen ervaring bracht of worden onderdelen gebruikt, heeft met dergelijke machines, moet die zich bij het werken voortdurend die niet door de fabrikant getest en vrij- bewust is van de risico's. u een beroep doen op de hulp van gegeven zijn, dan kan schade ontstaan, ervaren personen. Let erop dat er zich geen onbevoegde die niet te voorzien is! personen, voornamelijk kinderen, in de − Bewaar alle bij de machine gele- Dit apparaat is bedoeld voor bediening gevarenzone begeven. Personen bene- verde documenten zodat u indien door één persoon. Alle overige perso- den de 18 jaar mogen dit toestel slechts nodig informatie kunt opzoeken. nen moeten tijdens bedrijf voldoende bedienen in het kader van een beroeps- Bewaar het aankoopbewijs voor afstand tot het apparaat houden. opleiding en onder het voortdurend toe- eventuele garantieclaims. zicht van een ervaren leraar. Houdt u aan de afmetingen van de stuk- − Als u de machine uitleent of door- ken hout, die verwerkt kunnen worden, Zorg ervoor dat geen andere personen verkoopt, moet u ook de documen- (zie Technische Gegevens). het toestel of het snoer kunnen aanra- tatie van de machine meegeven. ken. Zaag nooit verschillende stukken – ook − De fabrikant wijst alle verantwoorde- geen bundels met verschillende aparte lijkheid af voor schade die ontstaat stukken tegelijk. Er is gevaar voor licha- 25

NEDERLANDS B Gevaar stroom! door elektrische gekwalificeerde vakman herstellen of vervangen. Laat beschadigde schake- n max. 2500 tpm: maximaal toeren- tal van het zaag- Controleer, om er zeker van te zijn, dat laars in een reparatiedienst vervangen. blad het apparaat nog steeds spatwaterdicht Gebruik dit toestel niet wanneer u de Z=56 KV aantal tanden en is, voor elk gebruik, of schakelaars, schakelaar niet kan in- en uitschakelen. tandvorm: kabels en stekkers onbeschadigd zijn Houd de handgrepen droog en vrij van 56 gecombineerde (geen scheuren enz.) olie, hars en vet. veeltand Gebruik de netspanningskabel niet voor 3.3 Veiligheidsvoorzieningen Gegevens op het typeplaatje: doeleinden, waarvoor deze niet bedoeld is. Motorbeveiliging 8 De elektronische motorbeveiliging scha- A Gevaar voor verwondingen en kelt de motor met behulp van over- 9 kneuzingen aan bewegende onderde- stroomdetectie af, wanneer de motor len! (bijvoorbeeld door vastlopen van het 10 Neem dit toestel nooit in gebruik zonder zaagblad) blokkeert. 11 gemonteerde veiligheidsvoorzieningen. Startbeveiliging Houd tijdens het gebruik voldoende De startbeveiliging verhindert, dat het afstand van aangedreven onderdelen. apparaat vanzelf weer start, zodra na 12 13 14 Controleer of het apparaat gescheiden is een spanningsuitval weer spanning aan- van het stroomnet alvorens onder- wezig is. (8) Fabrikant houdswerkzaamheden uit te voeren. Zorg dat er zich bij het inschakelen (bij- Motorrem (9) Serienummer voorbeeld na onderhoudswerkzaamhe- De motorrem remt het zaagblad na het den) geen montagegereedschap of (10) Toestelbenaming uitschakelen af. Bij een goed werkende losse onderdelen meer in het toestel motorrem mag het zaagblad nog hoog- (11) Motorgegevens (zie ook "Techni- bevinden. stens tien seconden doorlopen na sche gegevens") Schakel het elektrische toestel uit, wan- afschakelen. (12) Bouwjaar neer u het niet gebruikt. Toevoerklep (13) CE-kenmerk – Dit toestel voldoet A Gevaar door technische wijzi- De toevoerklep zorgt ervoor, dat het zaaghout zonder gevaar toegevoerd kan aan de EU-richtlijnen volgens de conformiteitsverklaring gingen aan de machine of het gebruik van onderdelen die niet door de fabri- worden. Wanneer de toevoerklep losge- (14) Afmetingen toegelaten zaagblad kant goedgekeurd zijn, kunnen laten wordt, moet deze vanzelf weer onvoorspelbaar persoonlijk letsel naar de beginstand terugkeren. 4. Bijzondere productken- veroorzaken! Zaagbladbescherming merken Gebruik hiervoor uitsluitend door de De zaagbladbescherming moet altijd • Stabiele, met poeder gecoate, fabrikant vrijgegeven onderdelen. Dit gemonteerd zijn tijdens bedrijf. De zaag- gelaste constructie voor de hoogste betreft in het bijzonder: bladbescherming mag niet beschadigd buigingsstijfheid bij gering eigenge- − Zaagbladen (Voor de bestelnum- zijn. De klaparm van de zaagbladbe- wicht. mers, zie de Technische Gege- scherming moet vanzelf weer naar de vens); • Verrijdbaar onderstel voor pro- beginstand terugkeren. bleemloos verplaatsen. − Veiligheidsvoorzieningen (Voor de bestelnummers, zie de lijst met 3.4 Symbolen op het appa- • Draaistroommotor met hoog vermo- reserveonderdelen). raat gen, spatwaterdicht. Breng aan deze onderdelen geen wijzi- gingen aan. A Gevaar! Het niet opvolgen van de vol- 5. Transport en plaatsing gende waarschuwingen kan ernstige A Gevaar toestel! door gebreken aan het verwondingen of materiele schade tot gevolg hebben. 5.1 Apparaat plaatsen Zorg dat het toestel evenals het toebe- horen goed onderhouden worden. Neem Draag oordoppen. A Gevaar! Het apparaat mag alleen gebruikt worden op een plek, die aan hierbij de onderhoudsvoorschriften in de volgende voorwaarden voldoet: acht. − in openlucht; Controleer de machine voor het inscha- kelen telkens op eventuele beschadigin- − vlakke, slipvrije ondergrond gen: voor elk gebruik moet de goede Gebruik dit appa- − Het apparaat moet stevig op de werking van de veiligheidsinrichtingen raat uitsluitend bui- grond staan en van licht beschadigde onderdelen tenshuis. 1. Apparaat op de pallet naar een zorgvuldig gecontroleerd worden. Con- geschikte plaats transporteren. troleer of de scharnierende onderdelen 2. Verpakking en losse onderdelen correct functioneren en niet klemmen. verwijderen. Alle onderdelen moeten correct gemon- SP 600 x 2,8 x 30 Max ∅ Zaagblad: teerd zijn en aan alle voorwaarden vol- 600 mm 3. Apparaat losschroeven van de pallet. doen om een feilloze bediening van het Dikte zaagblad: 4. Apparaat optillen van de pallet. toestel te garanderen. 2,8 mm 5. Transportbeveiliging (15) verwijde- Laat beschadigde beveiligingen of ∅ Boring zaag- ren. onderdelen deskundig en door een blad: 30 mm 26

NEDERLANDS Trek de stekker niet aan het snoer uit • Toevoerklep (de toevoerklep moet het stopcontact. vanzelf weer naar de beginstand terugkeren) B Draairichtingswissel! • Netsnoer, netstekker en schakelaar Afhankelijk van de aansluiting van de (bij beschadiging laten vervangen fasen kan het voorkomen, dat de door een geschoolde elektromon- motor in de verkeerde richting draait. teur) Dit kan tot gevolg hebben, dat een • Motorrem (na het afschakelen mag 15 stuk hout bij een poging tot zagen het zaagblad nog hoogstens tien wordt weggeslingerd. Derhalve voor seconden doorlopen) elke nieuwe aansluiting de draairich- ting controleren. Indien de draairich- ting verkeerd is, moet de faseomkeer- A Gevaar door zaagsel! Sommige soorten zaagsel (bijvoorbeeld schakelaar op de driefasenstekker van beuken-, eiken- en essenhout) kun- van het apparaat omgedraaid worden: nen bij inademing kankerverwekkend 1. Apparaat bedrijfsklaar opstellen zijn. en aansluiten aan het stroomnet. • Werk uitsluitend buitenshuis. 2. Apparaat kort aan- en meteen • Let erop, dat bij het werken zo wei- weer uitschakelen. nig mogelijk houtstof in de omgeving 3. Controleer aan de linkerzijde de terechtkomt: draairichting van het zaagblad. 3 Tip: Maak steeds gebruik van de Het zaagblad moet met de wijzers • Opeenhoping van houtstof in het werkgebied verwijderen (niet weg- transportbeveiliging, alvorens het toestel van de klok meedraaien. blazen!). te transporteren. 4. Als het zaagblad tegen de wijzers van de klok in draait, trekt u de stroomkabel van de aansluiting A Gevaar door onvoldoende per- soonlijke veiligheidsuitrusting! 5.2 Netaansluiting aan de apparraat. • Draag geschikte wekkleding, die 5. Met de punt van een schroeven- bescherming biedt tegen vallende B Gevaar! Elektrische spanning Bedrijf het apparaat uitslui- draaier de faseomkeerschakelaar stukken hout. tend uit een stroombron, die aan de van het apparaat indrukken en • Draag oordoppen. volgende eisen voldoet (zie ook 180° verdraaien. • Draag een veiligheidsbril. "Technische Gegevens"): Opgelet! − Wandcontactdozen met ran- A De faseomkeerschakelaar niet • • Draag een stofmasker. Draag slipvrije veiligheidsschoenen. daarde, die volgens voorschrift direct aan de aansluitpennen draaien! geïnstalleerd, geaard en getest • Let erop, dat bij het werken geen zijn. lichaamsdelen of kleding door draaiende machinedelen gegrepen − Netspanning en -frequentie moe- en naar binnen getrokken kunnen ten overeenstemmen met de op worden (geen stropdassen, geen het typeplaatje van het apparaat wijde kleding, bij lange haren in vermelde gegevens. ieder geval een haarnetje dragen). − Beveiliging met behulp van een aardlekschakelaar met een fout- stroom van 30 mA. A Gevaar voor verwondingen en kneuzingen aan bewegende onderde- − Systeemimpedantie Zmax. aan het len! doorgeefpunt (huisaansluiting) 6. Bedrijf • Neem dit toestel nooit in gebruik ten hoogste 0,35 Ohm. Volgt u de volgende wenken voor de zonder gemonteerde veiligheids- veiligheid op, voordat u het apparaat voorzieningen. 3 Aanwijzing: Het energiebedrijf of uw elektro- in werking stelt! Volgt u ook de veiligheidsvoorschrif- • Houd tijdens het gebruik voldoende monteur vertellen u graag of uw huis- ten aan het begin van deze gebruiks- afstand van aangedreven onderde- aansluiting aan deze bepalingen vol- aanwijzing op! len. doet. • Verwijder kleine houtdelen, splinters A Gevaar door gebreken aan het toestel! enz. in de buurt van het draaiende zaagblad niet met de hand. Het snoer moet zo gelegd worden dat Controleer of alles goed functioneert • Gebruik voor het toevoeren van een het zaagwerkzaamheden niet bemoei- alvorens met de zaagwerkzaamheden te stuk hout steeds de toevoerklep. lijkt worden, en dat het snoer niet beginnen: beschadigd kan worden. • Houd bij het bedienen van de toe- • Zaagblad (stevig gemonteerd? voerklep steeds beide handen aan Het snoer moet beschermd worden onbeschadigd? scherp? voldoende de greep. tegen hitte en bijtende scheikundige afstand tot andere onderdelen?) vloeistoffen, en zorg dat het snoer • Let steeds op een juiste houding en niet beschadigd kan worden door • Zaagbladbescherming (onbescha- plaats tijdens het zagen: scherpe voorwerpen. digd? voldoende afstand tot het − neem plaats aan de voorkant van zaagblad? Klaparm keert vanzelf Gebruik als verlengkabel uitsluitend de afkortzaag; weer naar de beginstand terug?) rubberkabel met voldoende draad- − tegenover het zaagblad; doorsnede. 27

NEDERLANDS − opzij van de lijn van het zaag- blad. • Klap de toevoerklep na elke keer 3 Opmerking: Wanneer het stuk hout niet volle- zagen weer volledig terug naar de dig doorgezaagd is, draai dan het dan beginstand. om en zaag nogmaals van de andere kant (zagen van twee kanten). A Gevaar door stukken hout! wegvliegende 5. Afgezaagd stuk uit de toevoerklep • Leg kromme stukken hout steeds zo verwijderen – nu kan de volgende in de toevoerklep, dat de naar buiten stap uitgevoerd worden... gekromde zijde naar het zaagblad wijst. 6. Schakel de machine uit als u niet onmiddellijk verderwerkt. • Zet het te zagen stuk hout niet op zijn kant. 17 • Probeer nooit het zaagblad af te 7. Service en onderhoud remmen door er van de zijkant (met een voorwerp) tegenaan te drukken. A Gevaar! Voordat u met de service of • Zorg ervoor dat de zaagbladen met het onderhoud begint: steeds scherp zijn. − schakelt u de machine uit, • Controleer bij twijfel het stuk hout op − wacht u tot de zaag helemaal stil- vreemde voorwerpen (zoals bijvoor- staat. beeld spijkers of schroeven). − trekt u de stekker uit het stopcon- • Zaag nooit meerdere stukken hout tact en tegelijkertijd – ook geen bundels, die • Nadat u klaar bent met de service uit meerdere losse stukken hout en/of onderhoudsbeurt, moet de bestaan. Er is gevaar voor lichame- goede werking van alle veiligheids- lijk letsel als aparte stukken zonder 18 voorzieningen als eerste gecontro- steun door het zaagblad worden leerd worden. 2. Klem de binnenflens (19) vast met gegrepen. • Beschadigde onderdelen, in het bij- een montagesleutel en draai de 6.1 Zagen zonder veiligheidsvoorzieningen, spanschroef (23) los (rechtse mogen uitsluitend door originele schroefdraad!). 1. Apparaat inschakelen en wachten, totdat de motor volledig op toeren is, onderdelen worden vervangen, omdat onderdelen, die niet door de 2. Stuk hout in de toevoerklep leggen. fabrikant getest en vrijgegeven zijn, 3. Om te zagen de toevoerklep (16) niet te voorziene schade tot gevolg 23 met beide handen aan de greep in kunnen hebben. de richting van het zaagblad klap- 22 • Service en/of onderhoudswerk- pen: 21 zaamheden die niet in dit hoofdstuk − Toevoerklep slechts zo vast aan- beschreven staan mogen uitsluitend drukken, dat het toerental van de door vaklui uitgevoerd worden. 20 motor niet afneemt − Toevoerklep tot aan de aanslag 7.1 Zaagblad vervangen naar binnen klappen 16 A Gevaar! Onmiddellijk na het zagen kan 3. 19 Neem de spanschroef (23), veerring het zaagblad erg heet zijn – Pas op (22) en buitenflens (21) van de voor brandwonden! Laat een heet zaagbladas af. zaagblad eerst voldoende afkoelen. 4. Zaagblad (20) van de as nemen. Ook het schoonmaken van het zaag- blad met een licht ontvlambaar pro- 5. Spanvlakken reinigen: duct is dan gevaarlijk. Ook bij een − Zaagbladas, stilstaand zaagblad bestaat er nog − Binnenflens, gevaar voor snijwonden. Bij het ver- − Zaagblad, vangen van een zaagblad moet u vei- − Buitenflens, ligheidshandschoenen dragen. − Buitenflens, Let bij de montage in elk geval op de − Spanschroef. draairichting van zaagblad en druk- flens! 1. Maak de schroefverbinding (17) van A Gevaar! Geen reinigingsmiddelen 4. Toevoerklep volledig naar de gebruiken (bijvoorbeeld om harsres- beginstand terugklappen. de klepaanslag los en klap de toe- ten te verwijderen), die de lichtmeta- voerklep (18) voorzichtig naar bene- len delen kunnen aantasten; dit zou den. de robuustheid van het apparaat kun- nen verminderen. Ook het schoonmaken van het zaag- blad met een licht ontvlambaar pro- duct is dan gevaarlijk. 28

NEDERLANDS 6. Breng de binnenflens (19) en het nieuwe zaagblad (20) aan, en let 11. Problemen en storingen 3 Tip: hierbij op de draairichting. Maak steeds gebruik van de transportbeveiliging, alvorens het toestel A Gevaar! Alvorens een storing te verhel- A Gevaar! Gebruik uitsluitend zaagbla- te transporteren. pen, moet u: den, die aan de specificaties in de − schakelt u de machine uit, Technische Gegevens en EN 847-1 Vóór langere stilstand het zaagblad met − trekt u de stekker uit het stopcon- voldoen – bij niet-geschikte of reinigings- en onderhoudsspray (toebe- tact en beschadigde zaagbladen kunnen horen) inspuiten ter bescherming tegen − wachten tot het zaagblad hele- door centrifugale krachten delen met roest. maal stilstaat. grote kracht weggeslingerd worden. 7.3 Onderhoud Nadat de storing verholpen is, moet u Het is verboden om: eerst de goede werking van alle vei- − zaagbladen uit hooggelegeerd Na elke periode van 50 werkuren ligheidsvoorzieningen controleren. sneldraaistaal (HS of HSS); Alle schroefverbindingen controleren en eventueel aandraaien (klep en klepaan- De motor draait niet − zaagbladen met zichtbare beschadigingen (scheurtjes) of slag moeten beweegbaar blijven). Er is geen spanning. − slijpschijven te monteren. Controleren, of het zaagblad stevig vast − Controleer het snoer, de stekker, en zit en niet versleten en nog steeds de zekeringen. A Gevaar! scherp is. Vuil in de zaagbladbehuizing verwijde- Te lage netspanning: − Gebruik netspanningskabel met vol- − Het zaagblad moet gemonteerd ren. doende draaddoorsnede (zie "Tech- worden met originele fabrieks- klemflensen. nische Gegevens"). − Gebruik nooit losse spanringen. 8. Beschikbare accessoires Startbeveiliging is ingeschakeld door tij- Het zaagblad zou vanzelf los kun- delijke stroomuitval: Voor bijzondere werkzaamheden zijn nen komen. volgende accessoires verkrijgbaar in de − Activeer het minimumspanningsre- − De zaagbladen moeten uitgeba- vakhandel – de tekeningen vindt u terug lais. lanceerd zijn. Ze mogen niet tril- op de omslagzijde achteraan: Overbelastingsbeveiliging is ingekomen: len, anders kunnen ze tijdens het A Zaagblad SP 600 x 2,8 x 30 56 KV Motor ongeveer 10 minuten laten afkoe- werken vanzelf loskomen. Standaardzaagblad len, dan weer inschakelen. 7. Breng de buitenflens (21) aan – B Zaagblad CV 600 x 2,8 x 30 56 WZ Motor blokkeert, bijvoorbeeld door het De drijfspie in de zaagbladas moet uit CV-staal, voor harde en zachte vastlopen van het zaagblad: : in de inkeping van de buitenflens houtsoorten. − Oorzaak van de blokkering verwijde- grijpen! C Zaagblad HW 600 x 3,9/2,8 x 30 ren, motor eventueel laten afkoe- 8. Borgring (22) aanbrengen, klem- 26 WZ len, dan opnieuw inschakelen. schroef (23) opschroeven (rechtse uit hardmetaal, in het bijzonder voor schroefdraad!) en vast aanhalen. harde houtsoorten en langdurig Verkeerde draairichting van het zaag- gebruik. blad A Gevaar! Fasen op de faseomkeerschakelaar ver- wisseld: − U mag de steel van de sleutel niet 9. Reparatie verlengen om het zaagblad stevi- − Draairichting omkeren (zie "Netaan- ger vast te kunnen zetten. A Gevaar! Reparaties van elektrische sluiting"). − Spanschroef niet vastdraaien met machines mogen uitsluitend door een Gering zaagvermogen klappen op de montagesleutel. elektromonteur uitgevoerd worden! Het zaagblad is bot (het zaagblad ver- − Verwijder na vastdraaien van de De elektrische machines kunnen voor toont eventueel brandvlekken opzij): spanschroef in elk geval beide reparatie verzonden worden naar de − Zaagblad laten slijpen of uitwisselen montagesleutels. Service-vestiging in uw land. Het adres (zie "Onderhoud"). 9. Toevoerklep (18) omhoog klappen. vindt u bij de lijst met onderdelen. Zaagblad niet correct gezet: 10. Monteer de schroefverbinding (17) Geef bij inzending voor reparatie een − Zaagblad laten zetten of uitwisselen van de klepaanslag. omschrijving van het vastgestelde (zie "Onderhoud"). defect. 7.2 Machine opbergen Zaagblad dichtgeslibd door harsrijk hout: − Zaagblad reinigen (zie "Onder- A Gevaar! Berg de zaagmachine steeds 10. Milieubescherming houd"). op Het verpakkingsmateriaal van de Het hout is te nat: − waar onbevoegden ze niet kun- machine is 100% recycleerbaar. − Het hout voor het zagen laten dro- nen inschakelen en Afgedankte elektronische machines en gen. − waar niemand zich eraan kan accessoires bevatten grote hoeveelhe- bezeren ook al is ze uitgescha- den waardevolle grond- en kunststoffen keld. die eveneens gerecycleerd kunnen wor- den. Opgelet! A De machine mag niet in open- De gebruiksaanwijzing werd op chloor- vrij gebleekt papier gedrukt. lucht of in een vochtige ruimte opge- borgen worden. 29

NEDERLANDS 12. Technische gegevens Aansluitwaarde Spanning V 400 (3 ∼ 50 Hz) Nominale stroom A 6,5 Zekering minimaal (traag of automatisch) A 10 Veiligheidsklasse IP 54 Motor: Opgenomen vermogen P1 kW 4,2 kW S6 40% Afgegeven vermogen P2 kW 2,7 kW S6 40% Toerental min-1 1250 Zaagblad Maximale (buiten)diameter mm 600 Boring (binnendiameter) mm 30 Dikte mm 2,8 Maximale draaisnelheid m/s 39 Afmetingen van de stukken hout, die verwerkt mogen worden Maximale doorsnede (bij zagen van twee kanten) mm 210 Minimale doorsnede mm 25 Maximale lengte mm 1000 Minimale lengte mm 300 Aftmetingen van het apparaat Lengte mm 1225 Breedte mm 795 Hoogte mm 1050 Gewicht van het apparaat kg 102 * De hier vermelde waarden geven alleen de geluidssterkte aan die uitgaat van deze machine. Of bij het gebruik van deze machine het dragen van oorbeschermers voorgeschreven is, kan hier niet aangegeven worden. Dat is namelijk afhankelijk van het geluids- niveau dat bij het oor van een persoon aankomt. En daarbij spelen o.a. de omgevingsomstandigheden een rol (bijv. of er in de buurt nog een andere geluidsbon is). Ook als dit niet uitdrukkelijk voorgeschreven is, draagt u in uw eigen interesse het best oorbescher- mers. 12.1 Leverbare zaagbladen Benaming Aantal tanden Bestelnummer SP 600 x 2,8 x 30 56 KV 56 Gecombineerde wisseltand 091 000 3380 CV 600 x 2,8 x 30 56 WZ 56 wisseltanden 091 000 3445 HW 600 x 3,9/2,8 x 30 26 WZ 26 wisseltanden 091 000 3470 30

U3a0211.fm A 091 000 3380 B 091 000 3445 C 091 000 3470 51

U4BA_EB3.fm www.elektra-beckum.de ZINDEL - Technische Dokumentation und Multimedia, www.zindel.de