Metabo BAS 317 Precision DNB Handleiding

Thursday, March 15, 2018
Download

BAS 317 Precision WNB BAS 317 Precision DNB 115 171 7310 / 4814 - 2.1 Origineel gebruikaanwijzing . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4 Manual de instrucciones original . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .17 Manual de serviço original . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .30 www.metabo.com

GH'HXWVFK.21)250,7†76(5./†581* :LUHUNO¦UHQLQDOOHLQLJHU9HUDQWZRUWOLFKNHLW'LHVH%DQGV¦JHLGHQWLIL]LHUWGXUFK7\SHXQG6HULHQQXPPHU HQWVSULFKWDOOHQHLQVFKO¦JLJHQ%HVWLPPXQJHQGHU5LFKWOLQLHQ XQG1RUPHQ 3U¾IEHULFKW  $XVVWHOOHQGH3U¾IVWHOOH 7HFKQLVFKH8QWHUODJHQEHL VLHKHXQWHQ HQ(QJOLVK'(&/$5$7,212)&21)250,7< :HGHFODUHXQGHURXUVROHUHVSRQVLELOLW\7KLVEDQGVDZLGHQWLILHGE\W\SHDQGVHULDOQXPEHU  FRPSOLHVZLWKDOOUHOHYDQWUHTXLUHPHQWVRIWKHGLUHFWLYHV DQGVWDQGDUGV 7HVWUHSRUW  ,VVXLQJWHVWERG\ 7HFKQLFDOILOHDW VHHEHORZ IU)UDQ©DLV'‹&/$5$7,21'(&21)250,7‹ 1RXVG«FODURQVVRXVQRWUHVHXOHUHVSRQVDELOLW«&HWWHVFLH¢UXEDQLGHQWLIL«HSDUOHW\SHHWOH QXP«URGHV«ULH HVWFRQIRUPH¢WRXWHVOHVSUHVFULSWLRQVDSSOLFDEOHVGHVGLUHFWLYHV HWQRUPHV  &RPSWHUHQGXG HVVDL 2UJDQLVPHGHFRQWU¶OH 'RFXPHQWVWHFKQLTXHVSRXU YRLUFLGHVVRXV QO1HGHUODQGV&21)250,7(,769(5./$5,1* :LMYHUNODUHQRSHLJHQHQXLWVOXLWHQGHYHUDQWZRRUGLQJ'H]HOLQW]DDJJH±GHQWLILFHHUGGRRUW\SHHQ VHULHQXPPHU YROGRHWDDQDOOHUHOHYDQWHEHSDOLQJHQYDQGHULFKWOLMQHQ HQQRUPHQ  7HVWUDSSRUW 8LWYRHUHQGHNHXULQJVLQVWDQWLH 7HFKQLVFKHGRFXPHQWDWLHELM ]LHRQGHU LW,WDOLDQR',&+,$5$=,21(',&21)250,7‚ 'LFKLDULDPRVRWWRODQRVWUDFRPSOHWDUHVSRQVDELOLW¢/DSUHVHQWHVHJDDQDVWURLGHQWLILFDWDGDOPRGHOORH GDOQXPHURGLVHULH ªFRQIRUPHDWXWWHOHGLVSRVL]LRQLSHUWLQHQWLGHOOHGLUHWWLYH HGHOOHQRUPH  5HOD]LRQHGLSURYD &HQWURSURYHVRWWRVFULWWR 'RFXPHQWD]LRQHWHFQLFDSUHVVR YHGLVRWWR HV(VSD³RO'(&/$5$&,•1'(&21)250,'$' 'HFODUDPRVFRQUHVSRQVDELOLGDGSURSLD(VWDVLHUUDGHFLQWDLGHQWLILFDGDSRUWLSR\Q¼PHURGHVHULH  FRUUHVSRQGHDODVGLVSRVLFLRQHVFRUUHVSRQGLHQWHVGHODVGLUHFWLYDV \GHODVQRUPDV ,QIRUPHGH ODSUXHED 2ILFLQDTXHH[SLGHHOFHUWLILFDGR 'RFXPHQWDFLµQW«FQLFDFRQ YHUDEDMR SW3RUWXJX¬V'(&/$5$‰ 2'(&21)250,'$'( 'HFODUDPRVVREQRVVDUHVSRQVDELOLGDGH(VWDVHUUDGHILWDLGHQWLILFDGDSHORWLSRHQ¼PHURGHV«ULH  HVW£HPFRQIRUPLGDGHFRPWRGDVDVGLVSRVL©·HVDSOLF£YHLVGDV'LUHFWLYDV H1RUPDV  5HODWµULRGHLQVSHF©¥R •UJ¥RGHLQVSHF©¥RFRPSHWHQWH 'RFXPHQWD©·HVW«FQLFDVMXQWRDR  YLGHDEDL[R VY66YHQVND&(˜9(5(1667†00(/6(,17<* 9LLQW\JDUDWWYLWDUDQVYDUI¸UDWWEDQGV§JHQPHGI¸OMDQGHW\SRFKVHULHQXPPHU XSSI\OOHUNUDYHQL DOODJ¦OODQGHGLUHNWLY RFKVWDQGDUGHU 3URYQLQJVXWO§WDQGH 8WI¦UGDQGHSURYQLQJVDQVWDOW  0HGI¸OMDQGHWHNQLVNGRNXPHQWDWLRQ VHQHGDQ IL6XRPL9$$7,0867(108.$,68869$.88786 9DNXXWDPPH\NVLQRPDLVHOODYDVWXXOODPPH7¦P¦YDQQHVDKDPHUNLWW\W\\SSLWXQQXNVHOODMD VDUMDQXPHUROOD YDVWDDGLUHNWLLYLHQ MDQRUPLHQ NDLNNLDDVLDDQNXXOXYLDP¦¦U¦\NVL¦ 7DUNDVWXVNHUWRPXV 9DOWXXWHWWXWDUNDVWXVODLWRV 7HNQLVWHQDVLDNLUMRMHQV¦LO\W\VSDLNND NDWVR DOKDDOOD QR1RUVN6$069$56(5./ˆ5,1* 9LHUNO¨UHUXQGHUHJHWDQVYDU'HQQHE§QGVDJHQLGHQWLILVHUWJMHQQRPW\SHRJVHULHQXPPHU  WLOVYDUHUDOOHJMHOGHQGHEHVWHPPHOVHULGLUHNWLYHQH RJVWDQGDUGHQH 3UºYHUDSSRUW  $QVYDUOLJNRQWUROOLQVWDQV 7HNQLVNHGRNXPHQWHUYHG VHQHGHQIRU GD'DQVN29(5(1667(00(/6(6(5./ˆ5,1* 9LHUNO¨UHUXQGHUDOPLQGHOLJWDQVYDU'HQQHE§QGVDYLGHQWLILFHUHWYHGDQJLYHOVHDIW\SHRJ VHULHQXPPHU RSI\OGHUDOOHUHOHYDQWHEHVWHPPHOVHULGLUHNWLYHUQH RJVWDQGDUGHUQH  .RQWUROUDSSRUW 8GVWHGHQGHNRQWURORUJDQ 7HNQLVNGRVVLHUYHG VHQHGHQIRU SO3ROVVNL'(./$5$&-$=*2'12Ĝ&, 2ĝZLDGF]DP\QDZĄDVQÇRGSRZLHG]LDOQRĝÉ7DSLODUNDWDĝPRZDR]QDF]RQDW\SHPL QXPHUHPVHU\MQ\P VSHĄQLDZV]\VWNLHRERZLÇ]XMÇFHZ\PRJLG\UHNW\Z LQRUP  6SUDZR]GDQLH]WHVWX 8U]ÇGZ\VWDZLDMÇF\VSUDZR]GDQLH]WHVWX 'RNXPHQWDFMDWHFKQLF]QD  SDWU]SRQLľHM HO˃˃˨˨ˤ˪˦˧˙˂ ˂˅ˉ˖ː˅ˎˇːˑˍˑ˅ˑʿː ˂ˤ˨˻˪ˬ˲˩ˢ˩ˢ˦ˡ˜˞ˢ˲˥˺˪ˤʿ˲˱˛ˤ˭ˮ˦ˬ˪ˬ˧ˬˮˡ˚˨˞˭ˬ˲˞˪˞ˠ˪˶ˮ˜ˣˢ˱˞˦˩˚˰˶˱˺˭ˬ˲˧˞˦˞ˮ˦˥˩ˬ˺˰ˢ˦ˮ˙˯ ˞˪˱˞˭ˬ˧ˮ˜˪ˢ˱˞˦˰ˢ˹˨ˢ˯˱˦˯˰˴ˢ˱˦˧˚˯ˡ˦˞˱˙˫ˢ˦˯˱˶˪ˬˡˤˠ˦˻˪ ˧˞˦˱˶˪˭ˮˬ˱˺˭˶˪  ʸ˧˥ˢ˰ˤˢ˨˚˴ˬ˲ ˃˧ˡ˜ˡˬ˲˰˞˲˭ˤˮˢ˰˜˞ˢ˨˚ˠ˴ˬ˲ ˑˢ˴˪˦˧˙˚ˠˠˮ˞˳˞˰˱ˬ ˟˨˚˭ˢ˧˞˱˶˱˚ˮ˶ DoC_2014-12-12_A4_0090317x_BAS 317 Precision p. 1

KX0DJ\DU0(*)(/(/Ē6‹*,1<,/$7.2=$7 .L]£UµODJRVIHOHOēVV«J¾QNWXGDW£EDQNLMHOHQWM¾N(]DV]DODJIijU«V]ದW¯SXV«VVRUR]DWV]£PDODSM£Q W¸UW«QēD]RQRV¯W£VVDO ದPHJIHOHOD]LU£Q\HOYHN «VV]DEY£Q\RN ¸VV]HVYRQDWNR]µ UHQGHONH]«V«QHN$MHJ\]ēN¸Q\YHW DNL£OO¯W£VWY«J]ēYL]VJ£OµKHO\HW  DPijV]DNLGRNXPHQW£FLµW O£VGOHQW FVÎHVN\352+/ƒĢ(126+2'Ü 3URKODģXMHPHVY¿KUDGQ¯RGSRYÝGQRVW¯7DWRS£VRY£SLODXUÏHQ£W\SHPDV«ULRY¿PϯVOHP RGSRY¯G£ YģHPSě¯VOXģQ¿PXVWDQRYHQ¯PVPÝUQLF DQRUHP .RQWUROQ¯]SU£YD  9\VWDYXM¯F¯NRQWUROQ¯P¯VWR 7HFKQLFN£GRNXPHQWDFHX YL]Q¯ŀH HW(HVWL9$67$986'(./$5$76,221 .LQQLWDPHDLQXYDVWXWDMDWHQDVHHOLQWVDDJPLGDLGHQGLWDNVHW¾¾ELMDVHHULDQXPEUL NDXGXYDVWDE N·LJLOHGLUHNWLLYLGH MDQRUPLGH DVMDVVHSXXWXYDWHOHV¦WHWHOH.DWVHUDSRUW .DWVHODERU  7HKQLOLQHGRNXPHQWDWVLRRQ YDDGDNHDOWSRROW OY/DWYLHģX$7%,/67ì%$6'(./$5Â&,-$ 0ÕVDSOLHFLQÃPDUSLOQXDWELOGíEXģLVOHQW]ÃåLVNDPLUQRWHLNWVWLSVXQSLHģùLUWVVÕULMDVQXPXUV  DWELOVWYLVLHPDWWLHFíJDMLHPGLUHNWíYDVQRWHLNXPLHP XQVWDQGDUWLHP 7HVWD]LĈRMXPV  ,]VQLHJXVLSÃUEDXGHVLHVWÃGH 7HKQLVNÃGRNXPHQWÃFLMDSLHHMDPD ದVNDWWÃOÃN OW/LHWXYLĵ$7,7,.7,(6'(./$5$&,-$ 0HVSULVLLPGDPLDWVDNRP\EÛGHNODUXRMDPHģLVMXRVWLQLVSMĭNODVLGHQWLILNXRMDPDVSDJDOWLSÇLUVHULMRV QXPHUñ DWLWLQNDYLVDVDWLWLQNDPDVGLUHNW\Yĵ LUVWDQGDUWĵ QXRVWDWDV3DWLNURVSURWRNRODV  ,ģGDYXVLWLNULQLPRLQVWLWXFLMD 7HFKQLQÙGRNXPHQWDFLMD\UD ದŀUŀHPLDX KU+UYDWVNL,=-$9$268./$'1267, ,]MDYOMXMHPRQDVYRMXRGJRYRUQRVW1DYHGHQDWUDÏQDSLODR]QDÏHQVDWLSRPLVHULVNLPEURMHP ]DGRYROMDYDVYHQDYHGHQHSURSLVHLVPLMHUQLFH NDRLVWDQGDUGH ,]YMHģWDMLVSLWD  .RPLVLMD]DWHKQLÏNLSUHJOHG 7HKQLÏNLSRGDFLSRGNRG SRJOHGDMGROMH UR5RP¤QÅ'(&/$5$Ĥ,('(&21)250,7$7( 'HFODUÅPSHSURSULHUÅVSXQGHUH$FHVWILHUÅVWUÅXSDQJOLFÅLGHQWLILFDWSULQWLSġLQXPÅUGHVHULH  FRUHVSXQGHWXWXURUGLVSR]LĥLLORU°QYLJRDUHDOHGLUHFWLYHORU ġLQRUPHORU 5DSRUWGHYHULILFDUH  2UJDQLVPGHYHULILFDUHHPLWHQW 'RFXPHQWDĥLLOHWHKQLFHOD DVHYHGHDPDLMRV EJ̨ ̷̸̨̧̲̪̱̯̫́ ̷̸̵̸̧̧̧̫̬̱̲̯̮̹̩̬̹̹̩̯̬̽͆́ ̴͏͎͇͉͉͇͓͔͇͕͈͙͉͔͇͕͙͕͉͕͔͕͙̹͕͎͌ͦͦ͌͌͊͗͘͘͘͏͔͙͕͉͙͒͌͗͏͕͔͏͔͙͋͌͏͛͏͝͏͇͔͙͗͘͏͖͏͌͗͘͏͔͌ ͔͕͓͌͗ ͕͙͕͉͇͔͇͉͊͗ͦ͘͏͑͞͏͕͙͉͙͔͌͘͡͏͖͇͉͗͏͇͔͇͒͋͏͙͗͌͑͏͉͏ ͏͔͕͓͗͏ ̯͎͖͏͙͇͙͔͌͒͌ ͖͕͙͕͕͗͑͒ ̯͎͇͉͇͇͋͠͏͎͖͏͙͇͙͔͇͚͍͈͇͌͒͒͘ ̹͔͌͜͏͇͕͚͓͔͙͇͌͑͋͑͌͘͞͝͏͖ͦ͗͏ ͉͏͍͕͙͕͚͋͒ VO6ORYHQVNR,=-$9$26./$'1267, =L]NOMXÏQRRGJRYRUQRVWMRL]MDYOMDPR7DWUDÏQDŀDJDR]QDÏHQDVWLSRPLQVHULMVNRģWHYLONR XVWUH]D YVHP]DGHYQLPGRORÏEDPVPHUQLF LQSUHGSLVRY &HUWLILNDW ,]GDMQRSUHVNXVQRPHVWR  7HKQLÏQDGRNXPHQWDFLMDSUL JOHMWHVSRGDM  %$63UHFLVLRQ:1%ಹ %$63UHFLVLRQ'1% % ಹ (8(&(& (1(1(1(1(1(1(1  'HNUD7HVWLQJDQG&HUWLILFDWLRQ*PE+(QGHUVWUD¡HE'UHVGHQ*HUPDQ\  1RWLILHG%RG\1R 9RONHU6LHJOH 'LUHNWRU,QQRYDWLRQ)RUVFKXQJXQG(QWZLFNOXQJ 'LUHFWRU,QQRYDWLRQ5HVHDUFKDQG'HYHORSPHQW  0HWDERZHUNH*PE+ 0HWDER$OOHH1XHUWLQJHQ*HUPDQ\ DoC_2014-12-12_A4_0090317x_BAS 317 Precision p. 2

XA0058H3.fm Origineel gebruikaanwijzing NEDERLANDS NEDERLANDS 1. Overzicht van de zaag (levering) 1 2 3 16 17 24 18 4 5 15 6 14 7 8 23 22 19 21 20 13 12 11 10 9 25 26 Voorkant 11 Onderste lintzaagwiel 20 Sokkel 1 Bovenste deur van de behuizing 12 Zaagselopvangbak 21 Zaagselafzuigstomp 2 Instelwiel voor zaaglintspanning 13 Parallelle aanslag 22 Instelwiel voor aandrijfriem 3 Bovenste lintzaagwiel 14 Onderste deur van de behuizing 23 Dwarse aanslag 4 Draaisluiting kastdeur 15 Aan-/uit-schakelaar 24 Tafelinlegprofiel 5 Instelwiel voor zaaglintbescher- 25 Duwhout Achterkant ming 26 Onderstel 16 Snelontspanhendel voor zaag- 6 Zaaglintbescherming band 7 Bovenste zaagbandgeleiding 17 Weergave voor zaagbandspan- 8 Zaaglint ning 9 Tafelblad 18 Instelwiel voor bovenste lint- zaagwiel 10 Aanslaggeleider met schaalin- deling 19 Motor 4

NEDERLANDS  Deze handleiding is gericht tot per- Inhoudstafel sonen met technische basiskennis 3. Veiligheid 1. Overzicht van de zaag  en ervaring in de omgang met 3.1 Voorgeschreven gebruik (levering) .....................................4 machines van het hier beschreven van het systeem 2. Lees deze tekst voor u begint! ..5 type. Wanneer u geen ervaring heeft met dergelijke machines, moet u een De machine is geschikt voor het zagen 3. Veiligheid.....................................5 beroep doen op de hulp van ervaren van hout, kunststoffen, metalen (geen 3.1 Voorgeschreven gebruik  personen. hardstaal of gehard metaal). van het systeem ............................ 5  Bewaart u alle met dit apparaat gele- Het zagen van ronde werkstukken lood- 3.2 Algemene  verde documentatie op, zodat u zich recht op de draaias is uitsluitend toege- veiligheidsvoorschriften ................ 5 indien nodig kunt informeren. staan als het werkstuk stevig vastgezet Bewaart u het aankoopbewijs voor wordt. Ronde werkstukken hebben de 3.3 Symbolen op de machine.............. 7 eventuele garantieclaims. neiging door de roterende beweging van 3.4 Veiligheidsvoorzieningen .............. 7 het zaagblad los te komen.  Als u het apparaat uitleent of door- 4. Zaag transporteren.....................8 Bij het smalkantzagen van vlakke werk- verkoopt, moet u alle meegeleverde 5. Belangrijke  documentatie van het apparaat mee- stukken moet een geschikte aanslag bedieningselementen.................8 geven. gebruikt worden om een veilige geleiding 6. Ingebruikneming.........................9 te garanderen.  De fabrikant wijst alle verantwoorde- 6.1 Zaag vastzetten ............................ 9 lijkheid af voor schade die ontstaat Het is ten stelligste verboden de machine door niet-inachtneming van deze te gebruiken voor een doel waarvoor ze 6.2 Tafelblad monteren ....................... 9 niet ontworpen werd of niet geschikt is. handleiding. 6.3 Tafelblad uitlijnen .......................... 9 De fabrikant wijst alle verantwoordelijk- 6.4 Aanslaggeleider monteren .......... 10 heid af als de machine niet gebruikt De informatie in deze handleiding wordt wordt zoals voorgeschreven of als ze 6.5 Parallelle aanslag monteren........ 10 als volgt gekenmerkt: gebruikt wordt voor een doel waarvoor ze 6.6 Houder voor het duwhout  niet ontworpen werd of niet geschikt is. Gevaar!  monteren..................................... 10 Verwondingsgevaar of Een ombouw van de machine of het 6.7 Zaagselafzuigsysteem  gevaar voor het milieu. gebruik van onderdelen die niet gekeurd aansluiten.................................... 10 en vrijgegeven zijn door de fabrikant kun- 6.8 Zaaglint aanspannen .................. 11 Gevaar voor elektrische nen tijdens het gebruik onvoorzienbare 6.9 Netaansluiting ............................. 11 schok!  beschadigingen veroorzaken. 7. Bediening ..................................11 Waarschuwing voor lichamelijke letsels door 3.2 Algemene veiligheids- 7.1 Werken met de zaagmachine ..... 12 elektrische schok. . voorschriften 8. Service en onderhoud..............12 8.1 Zaaglint vervangen ..................... 12 Klemgevaar!  Verwondingsgevaar door A Opgelet!  Bij het gebruik van elektrisch 8.2 Zaaglint uitlijnen .......................... 13 het klemraken van gereedschap dienen ter bescherming lichaamsdelen of kle- tegen een elektrische schok en het risico 8.3 Bovenste lintgeleider uitlijnen...... 13 dingsstukken. van letsel en brand de volgende princi- 8.4 Onderste lintgeleider uitlijnen...... 13 piele veiligheidsmaatregelen te worden Opgelet!  8.5 Kunststofvoeringen vervangen.... 14 genomen. Waarschuwing voor 8.6 Tafelinlegprofiel vervangen ......... 14 materiële schade.  Volg bij het gebruik van deze 8.7 Soepelheid van  machine de volgende veiligheids- de zaagbandafdekking instellen.. 14 voorschriften om gevaar voor perso- Aanwijzing  nen of materiële schade te voorko- 8.8 Zaag schoonmaken .................... 14 Bijkomende informatie. men. 8.9 Zaag bewaren ............................. 14  Houdt u zich aan de bijzondere vei- 9. Reparatie ...................................15 ligheidsvoorschriften in de betref- 10. Milieubescherming ...................15  Nummers in afbeeldingen  fende hoofdstukken. 11. Problemen en storingen ..........15 (1, 2, 3, ...)  Neem eventueel geldende wette- 12. Technische gegevens ..............16  benoemen de verschillende lijke richtlijnen of voorschriften ter onderdelen; preventie van ongevallen bij de 12.1 Beschikbare zaaglinten ............... 16 omgang met lintzagen in acht.  zijn doorlopend genummerd;  hebben betrekking op de betref- 2. Lees deze tekst voor u fende nummers tussen haakjes A Algemeen gevaar! begint! (1), (2), (3) ... in de neven-  Houd uw werkplek schoon – een staande tekst. wanordelijke werkplek kan ongeval- Deze gebruiksaanwijzing werd zo opge- len tot gevolg hebben. steld dat u snel en veilig met uw machine  Bij procedures die een bepaalde kunt werken. Hieronder vindt u een korte volgorde vereisen zijn de verschil-  Wees aandachtig. Let op wat u doet. uitleg over hoe u de gebruiksaanwijzing lende stappen genummerd. Ga verstandig te werk. Gebruik de moet lezen:  Instructies voor handelingen met wil- machine niet wanneer u niet gecon- lekeurige volgorde zijn met een punt centreerd bent.  Lees de handleiding helemaal door voor u de machine in gebruik neemt. gekenmerkt.  Houd rekening met omgevingsom- vooral het hoofdstuk "Veiligheids-  Opsommingen zijn gekenmerkt met standigheden. Zorg voor een goede voorschriften“ verdient uw aandacht. een streep. verlichting. 5

NEDERLANDS  Zorg voor een goede lichaamshou-  Wacht tot het zaaglint stilstaat voor u gevaar voor ongevallen wanneer ding. Zorg ervoor dat u op een ste- kleine werkstukdelen, houtresten afzonderlijke stukken ongecontro- vige ondergrond staat en let er enz. uit het werkbereik verwijdert. leerd gegrepen worden door het vooral op dat u altijd goed in even-  Zaag alleen werkstukken die groot zaaglint. wicht bent. genoeg zijn, zodat ze bij het zagen  Ronde werkstukken mogen uitslui-  Gebruik geschikte oplegvlakken veilig vastgeklemd kunnen worden. tend met een geschikte kleminrich- voor het zagen van lange werkstuk-  Probeer het uitlopende zaaglint nooit ting doorgezaagd worden, zodat het ken. af te remmen door er zijdelings werkstuk niet kan doordraaien.  Gebruik de machine niet in de nabij- tegenaan te drukken. heid van ontvlambare vloeistoffen of  Controleer of de machine van het c Klemgevaar! gassen. stroomnet gescheiden is voor u  Zorg ervoor dat tijdens het gebruik  De machine mag alleen ingescha- onderhoudswerkzaamheden uit- geen lichaamsdelen of kledij door keld en gebruikt worden door perso- voert. roterende onderdelen gegrepen en nen die vertrouwd zijn met lintzagen  Zorg dat er zich bij het inschakelen meegetrokken kunnen worden en de gevaren bij de omgang ermee.  (bijvoorbeeld na onderhoudswerk- (geen dassen, geen handschoenen, Personen beneden de 18 jaar zaamheden) geen montagegereed- geen kledij met brede mouwen; per- mogen deze machine alleen bedie- schap of losse onderdelen meer in sonen met lang haar moeten een nen in het kader van een beroepsop- het toestel bevinden. haarnetje dragen). leiding en onder het voortdurend  Zaag nooit werkstukken die de vol-  Trek de stekker uit het stopcontact toezicht van een ervaren leraar. gende materialen bevatten: wanneer de machine niet gebruikt  Let erop dat er zich geen onbe- wordt.  touwen voegde personen, voornamelijk kin-  snoeren  Gebruik het apparaat nooit, wanneer deren, in de gevarenzone begeven.  riemen de stroomkabel beschadigd is. Er Zorg ervoor dat geen andere perso-  kabels bestaat gevaar op een elektrische nen de machine of het snoer kunnen  draden schok. Laat een beschadigd stroom- aanraken. kabel direct door een elektricien ver-  Zorg dat u de machine niet overbe- last – gebruik deze machine uitslui- vangen. A Gevaar door onvoldoende per-  Controleer regelmatig de verleng- soonlijke veiligheidsuitrusting! tend binnen het in de technische snoeren regelmatig en vervang deze  Draag oordoppen. gegevens vermelde vermogensbe- bij beschadiging.  Draag een veiligheidsbril. reik.  Gebruik alleen verlengsnoeren die  Draag een stofmasker.  Gebruik voor uw werkzaamheden ook voor toepassingen in de buiten- het daarvoor bestemde elektrische  Draag aangepaste werkkledij. lucht toegelaten en als zodanig gereedschap. Met het passende gemarkeerd zijn.  Bij werkzaamheden buiten is schoei- elektrische gereedschap werkt u sel met antislipzool aanbevolen. beter en veiliger. A Gevaar voor snijwonden, ook A Gevaar door zaagsel! B stroom!  Gevaar door elektrische bij rechtopstaand snijwerktuig!  Trek veiligheidshandschoenen aan  Het stof van enkele houtsoorten als u snijwerktuigen moet vervan- (bijv. van eik, beuk en es) kan bij het  Stel de machine niet bloot aan gen. inademen kankerverwekkend zijn. regen.  Werk uitsluitend met aangesloten Gebruik de machine niet in een  Bewaar de zaaglinten zorgvuldig afzuiginstallatie. De afzuiginstallatie vochtige of natte omgeving.  zodat niemand er zich kan aan ver- moet voldoen aan de eisen in het Vermijd dat u tijdens werkzaamhe- wonden. hoofdstuk "Technische gegevens“. den met de machine in contact komt met geaarde elementen zoals radia- toren, buizen, ovens, koelkasten). A Gevaar door de terugslag van  Let erop, dat bij het werken zo weinig mogelijk houtstof in de omgeving werkstukken (werkstuk komt in con- terechtkomt:  Gebruik het snoer niet voor doelein- tact met het zaaglint en wordt tegen den waarvoor het niet bedoeld is.  houtstofafzettingen in het werkbe- de operator geslingerd)! reik verwijderen (niet wegbla-  De stekker uit het stopcontact halen  Zet het werkstuk nooit op z’n smalle zen!); voordat er instellings-, ombouw- of kant (tijdens het schaven).  lekken in de afzuiginstallatie her- onderhoudswerkzaamheden wor-  Gebruik voor dunne of dunwandige stellen; den uitgevoerd of als het apparaat werkstukken alleen zaaglinten met  voor een goede verluchting zor- niet wordt gebruikt. fijne tanden. Gebruik steeds scherpe gen. A Verwondingsgevaar aan bewe-  zaaglinten. Controleer in geval van twijfel de A Gevaar door technische wijzi- gende delen! werkstukken op vreemde voorwer- gingen aan de machine of het gebruik  Neem deze machine nooit in gebruik pen (bijvoorbeeld nagels of schroe- van onderdelen die niet door de fabri- zonder gemonteerde veiligheids- ven). kant goedgekeurd zijn; deze kunnen voorzieningen. onvoorspelbaar persoonlijk letsel  Zaag alleen werkstukken die groot  Houd steeds voldoende afstand tot genoeg zijn, zodat ze bij het zagen veroorzaken! het zaaglint. Gebruik desnoods veilig vastgeklemd kunnen worden.  Monteer dit toestel zoals in de hand- geschikte invoerhulpmiddelen. Houd leiding wordt aangegeven.  Zaag nooit verschillende stukken – tijdens het gebruik voldoende ook geen bundels met verschillende afstand van aangedreven onderde- aparte stukken tegelijk. Er bestaat len. 6

NEDERLANDS  Gebruik hiervoor uitsluitend door de 3.3 Symbolen op de machine zaaglintbescherming en het zaaglint niet fabrikant vrijgegeven onderdelen. Dit mogelijk is. betreft in het bijzonder:  zaaglinten (bestelnummers in het A Het Gevaar!  negeren van de volgende waarschuwingen kan zware verwon- hoofdstuk "Technische gege- dingen of materiële schade tot gevolg vens“); hebben.  veiligheidsinrichtingen (bestel- 35 nummers zie onderdelenlijst). Handleiding lezen.  Breng aan deze onderdelen geen wijzigingen aan. 37 36 A Opgelet!  Het gebruik van ander inzetge- Looprichting van het zaag- reedschap en andere accessoires brengt lint.  gevaar van letsel met zich mee. A Gevaar door gebreken aan het Bediening van de snelont- toestel! spanhendel  Zorg dat het toestel evenals het toe- behoren goed onderhouden worden. Neem hierbij de onderhoudsvoor- Trek de stekker uit het Onderste zaaglintbescherming schriften in acht. stop-contact voor instel- of De onderste zaaglintbescherming (36)  Controleer de machine voor het onder-houdswerkzaamhe- verhindert ongewild contact met het inschakelen telkens op eventuele den. zaaglint onder het tafelblad. beschadigingen: voor elk gebruik De onderste zaaglintbescherming moet moet de goede werking van de vei- tijdens het gebruik gemonteerd zijn. ligheidsinrichtingen en van licht Informatie op het typeplaatje: beschadigde onderdelen zorgvuldig Deuren van de behuizing gecontroleerd worden. Controleer of 27 De deuren van de behuizing (37) de scharnierende onderdelen cor- beschermen tegen het aanraken van de 28 aangedreven delen in het binnenste van rect functioneren en niet klemmen. Alle onderdelen moeten correct de zaag. 29 gemonteerd zijn en aan alle voor- De deuren van de behuizing zijn met een waarden voldoen om een feilloze 30 deurzekering uitgerust. Deze schakelt de bediening van de machine te garan- motor uit, wanneer een behuizingsdeur deren. bij ingeschakelde zaag wordt geopend.  Laat beschadigde beveiligingen of 31 32 33 34 De deuren van de behuizing moeten onderdelen deskundig en door een gedurende het bedrijf zijn gesloten. gekwalificeerde vakman herstellen (27) Fabrikant of vervangen. Laat beschadigde Duwhout (28) Serienummer schakelaars in een reparatiedienst Het duwhout is een verlenging van de vervangen. Gebruik dit toestel niet, (29) Benaming hand en verhindert ongewild contact met wanneer u de schakelaar niet kan in- (30) motorgegevens (zie ook "Tech- het zaaglint. en uitschakelen. nische gegevens“) Het duwhout moet altijd gebruikt worden  Zorg ervoor dat er zich geen oliën of (31) Bouwjaar als de afstand tussen het zaaglint en een vetten op de handgrepen bevinden parallelle aanslag kleiner is dan 120 mm. (32) CE-teken – Deze machine en dat deze droog blijven. De schuifstok moet in een hoek van beantwoordt aan de EU-richtlij-  Houd snijgereedschappen scherp nen overeenkomstig de confor- 20 … 30 t.o.v. het oppervlak van het en schoon om beter en veiliger te miteitsverklaring tafelblad gehouden worden. kunnen werken. (33) Symbool voor afvoeren – Toe- A Gevaar door blokkerende stel kan via de fabrikant worden afgevoerd werkstukken of werkstukdelen! (34) Afmetingen van de toegelaten Als er een blokkering optreedt: zaaglinten 1. Apparaat uitschakelen. 2. Stekker uit het stopcontact trekken. 3.4 Veiligheidsvoorzieningen 3. Handschoenen dragen. Bovenste zaaglintbescherming 4. Blokkering met geschikt De bovenste zaaglintbescherming (35) Als u het duwhout niet nodig heeft, kunt u gereedschap verwijderen. verhindert onvrijwillig hand-/vingercon- het aan de daarvoor voorziene houder tact met het zaaglint en biedt bescher- aan de machine hangen. ming tegen rondvliegende houtspaan- ders en zaagsel.  Als het duwhout beschadigd is, moet het Bewaar tussen de bovenste lintgeleider vervangen worden. en het werkstuk steeds een afstand van 3 mm, zodat contact tussen de bovenste 7

NEDERLANDS 1. Draaisluiting ca. één omwenteling Instelwiel voor hellingshoek van het 4. Zaag transporteren tegen de wijzers van de klok in bovenste lintzaagwiel  Breng de bovenste lintgeleider hele- draaien. Met het instelwiel (43) kunt u de hellings- maal naar beneden. Deur van de behuizing wordt een hoek van het bovenste lintzaagwiel wille-  Schroef uitstekende accessoires los. beetje geopend. De deurzekering keurig instellen. Door de hellingshoek te wordt geactiveerd en schakelt de wijzigen, wordt het zaaglint zo uitgelijnd  De zaag niet optillen of transporteren motor uit. dat het precies midden op het syntheti- aan de veiligheidsvoorzieningen. sche loopvlak van de lintzaagwielen  De zaag aan de tafel of de transport- greep optillen en vervolgens op de A Gevaar door vrij liggende zaag- loopt:  Het instelwiel draait naar rechts = het transportwielen wegrijden. linten en lintzaagwielen! zaaglint loopt naar achter.  Transporteer de zaag met de hulp Als de motor na één omwenteling niet wordt uitgeschakeld of de deur  Het instelwiel draait naar links = het van een tweede persoon. onmiddellijk openspringt, is de deur- zaaglint loopt naar voor.  Gebruik voor het transport indien zekering of het sluitsysteem defect. 43 mogelijk de originele verpakking. Stel de zaag buiten werking en laat deze repareren door de servicevesti- 5. Belangrijke bedienings- ging in uw land. elementen 2. Draai de draaisluiting verder tegen de wijzers van de klok in. De deur van de behuizing wordt vol- 3 Aanwijzing In dit hoofdstuk worden de ledig geopend. belangrijkste bedieningselementen van Bovenste/onderste deur van de behui- de machine voorgesteld.  zing sluiten: De correcte omgang met de machine is  Druk de deur van de behuizing aan beschreven in het hoofdstuk "Bediening“. en draai de sluiting met de wijzers Lees het hoofdstuk "Bediening“ voor u de van de klok mee tot de deur van de machine voor de eerste keer in gebruik behuizing correct sluit. neemt. Instelwiel voor zaaglintspanning Toerentalregeling Aan-/uit-schakelaar Met het instelwiel (41) kunt u de span- Door het verplaatsen van de aandrijfriem  Inschakelen = op de groene schake- ning van het zaaglint eventueel corrige- kan de lintzaag met twee snelheden (zie laar (38) drukken. ren: "Technische gegevens“) gebruikt wor-  Uitschakelen = op de rode schake- den:  Door het instelwiel naar rechts te laar (39) drukken. draaien, verhoogt u de spanning.  370 m/min voor harde houtsoorten, 38  Door het instelwiel naar links te kunststoffen en non-ferrometalen draaien, verlaagt u de spanning. (met passend zaaglint); 39  800 m/min voor alle houtsoorten. 41 Als de spanning wegvalt, dan slaat er een minimumspanningsrelais aan. Zo wordt verhinderd dat de zaag vanzelf gaat draaien als er weer spanning is. Om in dit laatste geval de machine opnieuw te starten, moet u opnieuw op de groene schakelaar drukken. Snelontspanhendel 370 m/min 800 m/min Met de snelontspanhendel (42) kan het Draaisluiting deur van de behuizing Met de draaisluiting (40) opent en sluit u zaagband worden ontspannen. A Opgelet!  De aandrijfriem mag niet de deur van de behuizing. schuin geplaatst worden, anders raakt hij beschadigd. 42 Instelwiel voor aandrijfriemspanning 40 Met het instelwiel (44) kunt u indien nodig de spanning van de aandrijfriem corrigeren:  Verlaag de spanning door het instel- wiel naar rechts te draaien.  Verhoog de spanning door het instelwiel naar links te draaien. Bovenste/onderste deur van de behui- zing openen: 8

NEDERLANDS Dwarse aanslag 2. Steek de schroeven bovenaan door de basisplaat van de zaagmachine en schroef ze vast. 49 Het onderstel, waarvan de afmetingen aangepast zijn aan de zaagmachine, biedt een optimale werkhoogte en stabili- 44 teit. Informaties omtrent de montage van het onderstel verkrijgt u in het aanhang- sel van deze gebruiksaanwijzing. 6.2 Tafelblad monteren 50 51 1. Draai de eindaanslagschroef (52) Hoekinstelling voor tafelblad De dwarsaanslag (50) wordt van voren in onderaan in het tafelblad. de groef in de zaagtafel geschoven. Nadat u de blokkeerschroef (45) heeft 2. Plaats het tafelblad over het zaaglint losgedraaid, kan het tafelblad (46) trap- Voor hoeksneden kan de dwarsaanslag en laat het zakken tot op de tafel- loos tot maximaal 47 gekanteld worden naar beide kanten om 60° worden ver- bladhouder. ten opzichte van het zaaglint. steld. 3. Bevestig het tafelblad met vier Voor hoeksneden van 45° en 90° zijn schroeven (53) en borgschijfjes op desbetreffende aanslagen voorhanden. de tafelbladhouder. 46 Voor het instellen van een hoek: klem- 45 hendel (49) door draaien tegen de wij- zers van de klok in losmaken. A Verwondingsgevaar! De klemhendel moet bij het zagen met dwarsaanslag vastgetrok- ken zijn. Het voorzetprofiel kan door losmaken van de kartelmoer (51) worden verscho- ven of afgenomen. De parallelle aanslag 6. Ingebruikneming De parallelaanslag (47) wordt aan de 53 52 voorkant vastgeklemd en met de laag- houder (48) op de achterkant van de A Gevaar!  Neem de zaagmachine pas in zaagtafel aanvullend gefixeerd. De paral- gebruik wanneer de volgende voor- 6.3 Tafelblad uitlijnen lelle aanslag kan zowel links als rechts bereidingen getroffen zijn: Het tafelblad moet in twee vlakken uitge- van het zaaglint gemonteerd worden.  zaag bevestigd; lijnd worden.  tafelblad gemonteerd en uitge-  zijwaarts, zodat het zaaglint precies lijnd; in het midden van het tafelinlegpro- fiel loopt;  V-riemspanning gecontroleerd;  loodrecht op het zaaglint.  veiligheidsvoorzieningen gecon- troleerd. Tafelblad zijwaarts uitlijnen Sluit de zaagmachine pas op het 1. Klemhendel (54) en zeskantmoer stroomnet aan als alle hierboven ver- (55) losmaken. noemde voorbereidingen getroffen zijn! Anders bestaat het gevaar dat 54 de zaag ongewild start en ernstige verwondingen veroorzaakt. 47 6.1 Zaag vastzetten Voor een veilige stand moet de zaag op een stevige ondergrond vastgezet worden: 1. Boor 4 gaten in de ondergrond. 55 48 A Gevaar!  Ook bij een stilstaand zaaglint bestaat er nog gevaar voor snijwon- den. Gebruik voor het losmaken en aantrekken van de bevestigings- schroeven een werktuig, dat uw hand 9

NEDERLANDS een voldoende afstand tot het zaag- 6.4 Aanslaggeleider monte- Parallele aanslag vastklemmen band mogelijk maakt. ren 1. Parallelaanslag in de aanslaggelei- 2. Drie bevestigingsschroeven (56)  Bevestig het aanslaggeleidingspro- ding inhangen. losmaken. fiel (59) met vier vleugelschroeven 2. Maak de grendel (60) van de paral- en veerringen aan het tafelblad. lelle aanslag vast. 3. Kartelmoer (65) van de laaghouder (64) losmaken. 4. Laaghouder aan de achterste tafel- kant schuiven. 59 5. Kartelmoer (65) aantrekken. 6.6 Houder voor het duwhout monteren 3. 56 Richt het tafelblad zo dat het zaaglint 3 Opmerking:  Wanneer u het toestel op het 6.5 Parallelle aanslag monte- onderstel wilt monteren, mag de houder in het midden van het tafelinlegpro- fiel bevindt. ren voor de schuifstok pas daarna worden De parallelle aanslag kan zowel links als gemonteerd. 4. Drie bevestigingsschroeven (56) rechts van het zaaglint gemonteerd wor- weer aantrekken. den. Indien de parallelle aanslag van één 1. Zeskantmoer op een cilinderbout 5. Zeskantmoer (55) slechts zo ver kant naar de andere dient te worden (66) tot aan de schacht openschroe- aantrekken tot zich de zaagtafel nog geplaatst, moet het profielrail (61) wor- ven. licht laat zwenken. den omgedraaid. 2. Cilinderschroef in de boring op de 6. Klemhendel (54) aantrekken. 61 linker toestelkant schroeven. Tafelblad loodrecht uitlijnen 3. Zeskantmoer handvast aantrekken. 1. Breng de bovenste lintgeleider hele- 4. Hang het duwhout (67) aan de cilin- maal naar boven (zie "Bediening“). derschroef als het niet gebruikt wordt. 2. Controleer de spanning van het zaaglint (zie "Ingebruikneming“). 66 67 3. Spanhefboom (54) losmaken. 4. Met behulp van een hoek de zaagta- fel haaks ten opzichte van het zaag- band uitrichten en de klemhendel (54) weer aantrekken. 5. Draai de contramoer (57) los en stel de eindaanslagschroef (58) in tot deze de zaagbank net raakt. 60 62  63 57 58 6.7 Zaagselafzuigsysteem 64 aansluiten A Het Gevaar!  zaagstof van enkele hout- 65 soorten (bijv. eik, beuk en es) kan bij het inademen kankerverwekkend Profielrail omdraaien zijn: werk in gesloten ruimten uitslui- 1. Kartelmoer (65) van de laaghouder tend met een zaagselafzuiginstallatie (64) losmaken. (luchtsnelheid aan de afzuigstomp 6. Draai de contramoer vast. van de zaag  20 m/s). 2. Laaghouder van het profielrail (61) verwijderen. 3. Kartelmoer (63) losmaken. A Opgelet!  Het werken zonder zaagselaf- 4. Profielrail van klemlichaam (62) trek- zuiginstallatie is alleen toegestaan: ken.  in openlucht; 5. Profielrail omdraaien en weer op  bij kortstondig werken  klemlichaam schuiven. (gedurende max. 30 minuten); 6. Kartelmoer(63) aantrekken.  met stofmasker. 7. Laaghouder (64) op profielrail schui-  Als er zonder afzuigsysteem ven en met kartelmoer (65) fixeren. gewerkt wordt, dan hoopt er zich 10

NEDERLANDS binnenin de lintzaag zaagsel op.  stopcontacten reglementair  Zaag nooit meer dan één werk- Deze ophopingen moeten regel- geïnstalleerd, geaard en stuk tegelijk. matig verwijderd worden. gecontroleerd;  Zorg ervoor dat het werkstuk tij- Een zaagselafzuigsysteem of een indus-  bij driefasenwisselstroom con- dens het zagen steeds goed triële stofzuiger met een aangepaste tactdozen met nulleider. tegen het tafelblad ligt. adapter op de afzuigstomp aansluiten.  Zet het werkstuk nooit op z’n 6.8 Zaaglint aanspannen 3 Met Aanwijzing vragen over uw huisaanslui-  smalle kant (tijdens het zagen). Probeer nooit het zaaglint af te ting wendt u zich tot uw energiebedrijf of A Gevaar!  Een te hoge spanning kan lei- uw elektromonteur. remmen door er van de zijkant (met een voorwerp) tegenaan te den tot een breuk in het zaaglint. Bij drukken. een te lage spanning kan het aandrijf-  Het snoer moet zo gelegd worden  Naargelang het soort werk dat u wiel beginnen slippen, waardoor het dat de zaagwerkzaamheden niet verricht, gebruikt u: zaaglint komt stil te staan. bemoeilijkt worden, en dat het snoer niet beschadigd kan worden.  een duwhout – als de afstand 1. Breng de bovenste lintgeleider hele- aanslagprofiel – zaaglint maal naar boven (zie "Bediening“).  Bescherm het snoer tegen hitte,  120 mm; 2. Spanning controleren: bijtende scheikundige vloeistof-  een werkstuksteun – voor  Met de vinger in het midden tus- fen en beschadiging door lange werkstukken, wanneer sen de zaagtafel en de bovenste scherpe voorwerpen. ze na het doorzagen van de bandgeleiding zijdelings tegen  Gebruik als verlengsnoer slechts tafel zouden vallen; het zaagband drukken (het zaag- een rubbersnoer met voldoende  een schaafselafzuigsysteem; band mag zich slechts om 1 tot 2 doorsnede (3 x 1,5 mm2, bij uit-  een geschikte kleminrichting mm zijdelings laten indrukken). voering met draaistroommotor: bij het doorzagen van ronde  Instelling aan de weergave van de 5 x 1,5 mm2). werkstukken, zodat het werk- zaagbandspanning controleren.  Trek de stekker niet aan het stuk niet kan doordraaien; De schaal geeft de correcte snoer uit het stopcontact. instelling afhankelijk van de breedte van het zaagband weer. A (alleen Draairichting wijzigen  bij uitvoering met 3. Corrigeer de spanning indien nodig: draaistroommotor):  Verhoog de spanning door het Afhankelijk van de faseconfiguratie is instelwiel (68) naar rechts te het mogelijk dat het zaaglint in de draaien. foute richting loopt. Daardoor kan het  Verlaag de spanning door het werkstuk bij het zagen weggeslin- instelwiel (68) naar links te gerd worden. Controleer daarom draaien. voor elke installatie de draairichting.   een geschikte aanslag bij het Als de draairichting niet correct is, smalkantzagen van vlakke moet de aansluiting gewijzigd wor- werkstukken, om een veilige den door een elektromonteur! 68 geleiding te garanderen. 1. Zodra de zaag met alle veiligheids- voorzieningen gemonteerd is, sluit u ze aan op het stroomnet. 2. Schakel de zaag even in en onmid- dellijk opnieuw uit. 3. Let op de draairichting van het zaag- lint: het zaaglint moet in het snij- 6.9 Netaansluiting bereik van boven naar onder bewegen. B Gevaar! Elektrische spanning 4. Als het zaaglint in de foute richting  Controleer of alles goed functio- loopt, trekt u de stroomkabel van de  Maak uitsluitend gebruik van de neert alvorens met de zaagwerk- aansluiting aan de zaag. zaag in droge omgeving. zaamheden te beginnen: 5. Laat de elektrisch aansluiting wijzi-  De zaagmachine mag uitsluitend  zaaglint; gen door een elektromonteur! aangesloten worden op een stop-  bovenste en onderste zaaglint- contact dat aan de hierna vol- bescherming. 7. Bediening gende voorwaarden voldoet (zie  Beschadigde onderdelen dienen ook "Technische gegevens"):  netspanning en -frequentie A Gevaar!  Om de kans op ongevallen zo onmiddellijk vervangen te wor- den. moeten overeenstemmen met veel mogelijk te beperken, moet u zich bij alle werkzaamheden aan de  Zorg voor een juiste werkhouding de waarden op het typeplaatje volgende veiligheidsvoorschriften tijdens het zagen (de zaagtanden van de machine; houden: moeten naar de gebruiker wij-  de stroomkring dient vakkun- zen). dig beveiligd te worden met  Zorg ervoor dat u zichzelf ook een differentieelschakelaar die beschermt:  Zaag nooit verschillende stukken, aanslaat bij een lekstroom van  draag een stofmasker; ook geen bundels met verschil- 30 mA,  draag oorbeschermers; lende stukken, tegelijk. Er is gevaar voor lichamelijk letsel als  draag een veiligheidsbril. 11

NEDERLANDS aparte stukken zonder steun door het zaagblad worden gegre- A Opgelet!  De V-riem moet op de beide 6. 7. Plaats het werkstuk op het tafelblad. Plug de stekker in het stopcontact. pen. voorste of de beide achterste riem- 8. Schakel de zaag in. schijven lopen. Plaats de V-riem nooit c Klemgevaar! schuin! 9. Zaag het werkstuk in een beweging door.  Draag geen loszittende kledij, 10. Als u stopt met werken, moet u de sieraden of handschoenen die in zaagmachine uitschakelen. de draaiende onderdelen van de machine terecht zouden kunnen komen. 8. Service en onderhoud  Personen met lang haar zijn ver- plicht een haarnetje te dragen. A Voordat Gevaar!  u met de service of  Zaag nooit werkstukken die aan met het onderhoud begint: touwen, snoeren, riemen of dra- 1. schakelt u de machine uit; den hangen of dergelijke materia- 2. wacht u tot de zaag helemaal stil- len bevatten. 370 m/min 800 m/min staat; De hoogte van de bovenste lintgelei-  V-riem op de voorste riemschijven  3. trekt u de stekker uit het stopcon- der instellen = lage snelheid, hoog koppel. tact; De hoogte van de bovenste lintgeleider  V-riem op de achterste riemschijven   Nadat u klaar bent met de service (69) moet ingesteld worden: = hoge snelheid, laag koppel. en/ of onderhoudsbeurt, moet de  voor het begin van de zaagwerk- 4. Span de V-riem opnieuw aan door goede werking van alle veiligheids- zaamheden, om aan te passen aan de spanhendel naar links te draaien voorzieningen als eerste gecontro- de werkstukhoogte (de bovenste (de V-riem moet in het midden onge- leerd worden. lintgeleider moet zich bij het zagen veer 10 mm kunnen doorbuigen).  Beschadigde onderdelen, vooral ca. 3 mm boven het werkstuk bevin- 5. Sluit de onderste deur van de behui- beschadigde onderdelen van de vei- den); zing. ligheidsvoorzieningen, mogen alleen  na de uitvoering van wijzingen aan door originele fabrieksonderdelen of het zaaglint of het tafelblad (bijvoor- 7.1 Werken met de zaagma- door de fabrikant goedgekeurde beeld zaaglint vervangen, zaaglint chine onderdelen vervangen worden. aanspannen, tafelblad uitlijnen). 1. Monteer het geschikte tafelinlegpro- Indien u dit nalaat, kan dit tot onvoor- fiel voor de gewenste snijaard: ziene schade leiden. A Gevaar!  Alvorens de bovenste lintgelei-  tafelinlegprofiel met smalle groef  Service en/of onderhoudswerk- zaamheden die niet in dit hoofdstuk der en de tafelbladhoek in te stellen: alleen voor rechte sneden.  tafelinlegprofiel met afgeschuinde beschreven staan mogen uitsluitend  schakelt u de machine uit; door vaklui uitgevoerd worden. groef ook voor schuine sneden.  wacht u tot het zaaglint stilstaat. 2. Stel de zaaglintsnelheid in. 8.1 Zaaglint vervangen  Plaats de bovenste lintgeleiding (69) 3. Stel eventueel de tafelbladhoek in. met behulp van het instelwiel (70) op de gewenste hoogte. A Gevaar!  70 A Gevaar door de terugslag van Ook bij een stilstaand zaaglint bestaat er nog gevaar voor snijwon- werkstukken (werkstuk komt in con- den. Bij het vervangen van een zaag- 69 tact met het zaaglint en wordt tegen lint moet u veiligheidshandschoenen de operator geslingerd)! dragen.  Zet het werkstuk nooit op z’n smalle Gebruik uitsluitend geschikte zaag- kant (tijdens het schaven). linten (zie "Technische gegevens“). 4. Kies afhankelijk van de gewenste 1. Draai de vier vleugelschroeven (71) snijmethode de parallelle aanslag en los en verwijder het aanslaggelei- de tafelbladhoek. dingsprofiel (72) voor de parallelle aanslag. A Gevaar door het vastraken van 71 Snijsnelheid instellen het werkstuk! 1. Open de onderste deur van de Tijdens het zagen met parallelaan- behuizing. slag en gekantelde zaagtafel moet de 72 parallelaanslag aan de naar beneden 2. Draai de spanhendel naar rechts om gekantelde zijde van de zaagtafel de V-riem los te maken. worden bevestigd. 3. V-riem op de passende riemschijf 5. Zet de bovenste lintgeleider 3 mm aan het aandrijfwiel (onderste band- boven het werkstuk vast. zaagrol) en op de passende motor- riemschijf leggen – Sticker op de bin- 2. Open beide deuren van de behui- nenkant van de onderste behuizingsdeur opvolgen. 3 Aanwijzing Voer altijd een proefsnede uit en zing. corrigeer eventueel de instellingen voor u 3. Onderste zaagbandafdekking naar het werkstuk zaagt. voren klappen. 12

NEDERLANDS 4. Breng de bovenste lintgeleider (73) 8.2 Zaaglint uitlijnen helemaal naar beneden. Wanneer het zaaglint niet meer over het 5. Snelontspanhendel (74) losmaken, midden van het rubberen loopvlak loopt, tot het zaagband los is. moet de hellingshoek van het bovenste 82 6. Neem het zaaglint weg en leidt het lintzaagwiel bijgeregeld worden: 81 door 1. Draai de klemschroef (78) los.  de opening in het tafelblad (75), 2. Draai aan de instelschroef (79):  de zaaglintbescherming aan de  Draai de instelschroef (79) naar bovenste lintgeleider (76), rechts als het zaaglint meer naar  het zijdelingse zaaglintkanaal de voorkant van de zaagmachine 80 (77) en loopt.  de lintgeleiders heen.  Draai de instelschroef (79) naar 74 links als het zaaglint meer naar de achterkant van de zaagmachine 6. Lijn de steunrol uit (afstand steunrol loopt. zaaglint = 0,5 mm – als het zaaglint met de hand bewogen wordt, mag het niet in aanraking komen met de steunrol) 7. Trek de schroef voor de steunrol opnieuw aan. 78 79 Geleiderollen instellen 1. Kartelmoer (84) losmaken. 2. Geleidingsrollen (85) met de kartel- 77 schroeven (83) tegenover het zaag- band instellen. 73 3. Draai de klemschroef (78) weer vast. 83 75 76 8.3 Bovenste lintgeleider uit- lijnen 84 7. Breng een nieuw zaaglint aan. Zorg ervoor dat het lint correct geplaatst De bovenste lintgeleider bestaat uit: is: de tanden wijzen naar de voor-  een steunrol (steunt het zaaglint ach- zijde (deurzijde) van de zaag. teraan), 85 8. Breng het zaaglint in het midden op  twee geleiderollen (geleiden het het rubberen loopvlak aan. zaaglint aan de zijkant). 9. Snelontspanhendel weer aantrekken Deze rollen moeten na vervanging of uit- 3. Bandzaagrol enkele keren per hand tot het zaagband niet meer afglijdt. lijning van het zaaglint steeds opnieuw in richting van de wijzers van de klok 10. Onderste zaagbandafdekking naar uitgelijnd worden: draaien om te controleren of zich de achteren klappen. geleidingsrollen in de juiste positie A Gevaar!  3 Controleer Aanwijzing:  de rollen regelmatig bevinden - beide geleidingsrollen dienen licht aan het zaagband aan te De behuizingsdeuren slechts op slijtage en vervang indien nodig alle sluiten. sluiten, wanneer de onderste zaag- rollen tegelijk. bandafdekking naar achteren is 4. Kartelmoer (84) weer aantrekken, geklapt. om de kartelschroef (83) vast te Steunrol instellen schroeven. 11. Sluit beide deuren van de behuizing. 1. Eventueel moet u het zaaglint uitlij- 12. Vervolgens moet u: nen en aanspannen. 8.4 Onderste lintgeleider uit-  het zaaglint opspannen (zie lijnen "Ingebruikneming“); 2. Schroef (80) voor bovenste bandge- De onderste lintgeleider bestaat uit:  het zaaglint uitlijnen (zie "Onder- leiding losmaken.  een steunrol (steunt het zaaglint ach- houd en verzorging“); 3. Bovenste lintgeleider uitlijnen teraan),  de lintgeleidingen instellen (zie 4. Schroef voor bovenste bandgelei- "Onderhoud en verzorging“);  twee geleiderollen (geleiden het ding weer aantrekken. zaaglint aan de zijkant).  de zaagmachine gedurende min- 5. Draai de schroef (82) voor de steun- stens één minuut laten proef- Deze delen moeten na vervanging of uit- rol (81) los. draaien; lijnen van het zaaglint uitgelijnd worden.  de zaagmachine uitschakelen, de netstekker uit het stopcontact trekken en de instellingen opnieuw controleren. 13

NEDERLANDS 92 3 Aanwijzing controleer de steunrol en de geleidingsrollen regelmatig op slijtage en vervang bij behoefte beide geleidingsrol- len gelijktijdig. 91 Basisinstelling 1. Onderste behuizingsdeur en onder- ste zaagbandafdekking (86) ope- nen. 2. Breng een nieuw tafelinlegprofiel 2. Schroef (87) voor onderste bandge- 90 aan. leiding met zeskantsleutel losmaken. 3. Bandzaagrol enkele keren per hand in richting van de wijzers van de klok 8.7 Soepelheid van de zaag- 86 draaien, opdat zich de geleidingsrol- bandafdekking instellen len in de juiste positie zetten - beide Stel de soepelheid van de zaagbandaf- geleidingsrollen moeten licht aan dekking opnieuw in, wanneer zich de het zaagband. zaagbandafdekking te licht naar bene- 4. Schroeven (90) weer aantrekken. den laat bewegen. 5. Onderste zaagbandafdekking (86) 1. Kap van het instelwiel van de zaag- sluiten. bandafdekking met een schroeven- trekker verwijderen. 6. Sluit de onderste deur van de behui- 87 2. De daaronder liggende zeskantmoer zing. natrekken . 8.5 Kunststofvoeringen ver- 3. Kap weer op het instelwiel steken. vangen Controleer de kunststofvoeringen gere- 8.8 Zaag schoonmaken 3. Onderste bandgeleiding zo ver- 1. Open de onderste deur van de schuiven dat het zaagband in het geld op slijtage. De kunststofvoeringen moeten steeds tegelijk vervangen wor- behuizing. midden tussen de geleidingsrollen (91) ligt. den: 2. Verwijder de zaagselopvangbak 1. Verwijder het zaaglint (zie "Onder- (93) en leeg hem. 4. Schroef (87) aantrekken. houd en verzorging”). Steunrol instellen 2. Steek een kleine schroevendraaier onder de kunststofvoeringen en ver- wijder deze. 88 93 89 3. Verwijder zaagsel en stof met borstel of stofzuiger: 1. Draai de schroef (88) voor de steun-  binnenkant van de onderste rol los. behuizing; 2. Lijn de steunrol uit (89) (afstand  zaagbandgeleiding; steunrol zaaglint = 0,5 mm – als het  bedieningselementen. zaaglint met de hand bewogen wordt, mag het niet in aanraking 4. Spanenbak weer inzetten. 3. Breng de nieuwe kunststofvoeringen komen met de steunrol). aan en monteer het zaaglint. 8.9 Zaag bewaren 3. Trek de schroef voor de steunrol 8.6 Tafelinlegprofiel vervan- opnieuw aan (88). gen A Berg Gevaar!  de zaagmachine steeds Geleiderollen instellen Het tafelinlegprofiel moet worden vervan- op 1. Draai de schroeven (90) los. gen wanneer de gleuf beschadigd is.  waar onbevoegden ze niet kun- 2. Geleidingsrollen (91) aan het zaag- 1. Neem het tafelinlegprofiel (92) uit nen inschakelen en band plaatsen. het tafelblad (druk het er langs onder  waar niemand zich eraan kan uit). bezeren ook al is ze uitgescha- keld. 14

NEDERLANDS Motor oververhit, bijv. door stomp zaag- 3 Aanwijzing De hoofdschakelaar kan geborgd lint of zaagselophoping in de behuizing:  Oorzaak van de oververhitting ver- worden met een hangslot. wijderen, enkele minuten laten afkoelen en daarna opnieuw inscha- kelen. A Opgelet!  De machine mag niet in openlucht Motor en zaaglint lopen in de foute of in een vochtige ruimte opgeborgen richting worden. De fasen zijn verwisseld (alleen mogelijk bij zagen met een spanningsaansluiting 9. Reparatie van 400 V):  Aansluiting door elektrovakman A  Gevaar! laten controleren. Laat het elektrisch gereedschap Het zaaglint loopt uit de snijlijn of alleen repareren door gekwalificeerd glijdt van de geleider. en vakkundig personeel en alleen Het zaaglint loopt niet over het midden met originele reserveonderdelen. van de aandrijfwielen: Hierdoor wordt gewaarborgd, dat de veiligheid van het elektrisch gereed-  Verstel de hoek van het bovenste schap behouden blijft. lintzaagwiel (zie "Onderhoud en ver- zorging“). Neem voor elektrisch gereedschap van Metabo dat gerepareerd dient te worden Het zaaglint breekt contact op met uw Metabo-vertegen- De zaaglintspanning is niet correct: woordiging. Zie voor adressen  Corrigeer de zaaglintspanning (zie www.metabo.com. "Ingebruikneming”). Lijsten met reserveonderdelen kunt u via Te zware belasting: www.metabo.com downloaden.  Verminder de druk op het zaaglint. Verkeerd zaaglint: 10. Milieubescherming  Vervang het zaaglint (zie "Onder- Het verpakkingsmateriaal van de houd en verzorging”): machine is 100% recycleerbaar. dun werkstuk = smal zaaglint, Afgedankte elektronische machines en dik werkstuk = breed zaaglint. accessoires bevatten grote hoeveelhe- den waardevolle grond- en kunststoffen Het zaaglint is vervormd die eveneens gerecycleerd kunnen wor- Te zware belasting: den.  Vermijd druk van opzij op het zaag- De gebruiksaanwijzing werd op chloorvrij lint. gebleekt papier gedrukt. De zaagmachine trilt Onvoldoende vastgezet: 11. Problemen en storingen  Bevestig de zaagmachine correct op A Gevaar!  Alvorens een storing te verhel- een gepaste ondergrond (zie "Inge- bruikneming”). pen, moet u: Het tafelblad is los:  schakelt u de machine uit;  Lijn het tafelblad uit en zet het vast.  trekt u de stekker uit het stopcon- tact; De motorbevestiging is los:  wachten tot het zaaglint stilstaat.  Controleer de bevestigingsschroe- ven en draai ze indien nodig vast. Nadat de storing verholpen is, moet u eerst de goede werking van alle vei- De schaafselafzuigstomp is verstopt ligheidsvoorzieningen controleren. Het afzuigsysteem is niet aangesloten of de afzuigkracht is te gering: De motor draait niet Het minimumspanningsrelais staat op,  Sluit de afzuiginstallatie aan of ver- “uit” vanwege een tijdelijke stroomonder- hoog het afzuigvermogen (luchtsnel- breking. heid 20 m/sec aan de schaafselaf- zuigstomp).  Activeer het minimumspanningsre- lais. Er is geen spanning.  Controleer het snoer, de stekker, en de zekeringen. 15

NEDERLANDS 12. Technische gegevens Model BAS 317 Precision DNB BAS 317 Precision WNB Spanning V 400(3~50Hz) 230(1~50Hz) Vermogen opgenomen vermogen P1 kW 0,9 0,9  Asvermogen P2 kW 0,63 0,57 Nominale stroomsterkte A 1,8 4,1 Zekeringen A 10 (B-automaat) 10 (B-automaat) Nominaal toerental onbelast min-1 1490 ±10% 1490 ±10% Snijsnelheid snelle transmissie m/min 800 ±10% 800 ±10% langzame transmissie m/min 370 ±10% 370 ±10% Lengte van het zaaglint mm 2240 2240 Maximale vlucht (doorlaatbreedte) mm 305 305 Maximale snijhoogte mm 165 165 Maximale zaaglintbreedte mm 20 20 Maximale zaaglintdikte mm 0,5 0,5 Afmetingen Lengte over alles  mm 665 665 Breedte over alles  mm 795 795 Hoogte over alles  mm 1600 1600 Lengte tafelblad  mm 400 400 Breedte tafelblad mm 548 548 Gewicht van het toestel (met bijbehorend toebehoor) kg 71,5 71,5 Gewicht van het toestel met verpakking kg 80 80 Geluidsemissiewaarden (EN 61029-1*) bij nullast, A-geluidsdrukniveau LpA dB (A) 84,1 84,1 A-geluidsdrukniveau LWA dB (A) 73,3 73,3 Onzekerheid K dB (A) 4,0 4,0 Geluidsemissiewaarden (EN 61029-1*) tijdens bewer- king, A-geluidsdrukniveau LpA dB (A) 85,5 85,5 A-geluidsdrukniveau LWA dB (A) 79,4 79,4 Onzekerheid K dB (A) 4,0 4,0 * De vermelde waarden zijn emissiewaarden en zijn zodoende niet tevens ook veilige werkplaatswaarden. Ofschoon er een correla- tie tussen emissie- en immissiewaarden bestaat, kan hieruit niet betrouwbaar worden afgeleid of bijkomende voorzorgsmaatregelen noodzakelijk zijn of niet. Factoren die het actuele immissiepeil op de werkplek beïnvloeden, omvatten de aard van de werkruimte en andere geluidsbronnen, bijv. het aantal machines en andere naburige werkprocessen. De betrouwbare werkplaatswaarden kunnen eveneens van land tot land verschillen. Deze informatie dient echter de gebruiker in staat te stellen, een betere inschatting van bedreiging en risico uit te voeren. 12.1 Beschikbare zaaglinten Toepassing Afmeting mm Tandsteek Bestelnummer Universele zaagsneden in hout 2240 x 12 x 0,5 A6 090 902 9244 Bochten zagen in hout 2240 x 6 x 0,5 A4 090 902 9252 Rechte zaagsneden in hout 2240 x 15 x 0,5 A6 090 902 9260 Non-ferrometalen 2240 x 15 x 0,5 A2 090 902 9279 16

XA0058S3.fm Manual de instrucciones original ESPAÑOL ESPAÑOL 1. Vista general del aparato (volumen de suministro) 1 2 3 16 17 24 18 4 5 15 6 14 7 8 23 22 19 21 20 13 12 11 10 9 25 26 Parte delantera 11 Rodillo inferior de sierra de cinta 21 Tubuladura de aspiración de virutas de sierra 1 Puerta de la carcasa superior 12 Bandeja recolectora de virutas 22 Rueda de regulación para 2 Ruedecilla de ajuste para la ten- 13 Tope paralelo correa de accionamiento sión de la cinta de sierra 14 Puerta de la carcasa inferior 23 Tope transversal 3 Rodillo superior de sierra de 15 Interruptor de conexión y des- 24 Perfil de inserción de mesa cinta conexión (On/Off) 4 Cerrojo giratorio de la puerta de 25 Dispositivo de arrastre la carcasa Parte posterior 26 Bastidor 5 Ruedecilla de ajuste para la 16 Palanca de distensión rápida cubierta de la cinta de sierra para cinta de sierra 6 Cubierta de la cinta de sierra 17 Visualización de la tensión de la cinta de sierra 7 Guía superior de la cinta de sie- rra 18 Ruedecilla de ajuste para rodillo superior de sierra de cinta 8 Cinta de sierra 19 Motor 9 Mesa de aserrado 20 Base 10 Perfil de guía de tope con gra- duación 17

ESPAÑOL  Los números de las figuras (1, 2, 3, Indice del contenido 2. ¡Lea esto en primer ...) 1. Vista general del aparato  lugar!  corresponden a piezas individua- (volumen de suministro) ......... 17 Este manual de uso se ha realizado de les; 2. ¡Lea esto en primer lugar!....... 18 forma que usted pueda empezar a traba-  están numerados de manera con- jar rápidamente y con total seguridad tinua; 3. Seguridad ................................. 18 con su equipo. A continuación, le indica-  se refieren a los correspondientes 3.1 Uso según su finalidad ................18 mos algunas pautas sobre la utilización números entre paréntesis (1), (2), 3.2 Recomendaciones generales  del manual de uso: (3) ... en el texto adyacente. de seguridad ...............................18  Antes de poner en servicio el  Las instrucciones de uso en las que 3.3 Símbolos utilizados en  equipo, lea todo el manual de uso. se debe tener en cuenta el orden el aparato ....................................20 Observe especialmente las instruc- están numeradas. 3.4 Mecanismos de seguridad ..........20 ciones de seguridad.  Las instrucciones de uso con un 4. Transporte de la sierra ............ 21  Este manual de uso está dirigido a orden arbitrario se indican con un personal con conocimientos técni- punto. 5. Componentes de la máquina.. 21 cos sobre máquinas como la que  Los listados se han marcado con un 6. Puesta en servicio ................... 22 aquí se describe. En caso de no guión. 6.1 Fijación de la sierra......................22 poseer ningún tipo de experiencia 6.2 Montaje de la mesa  con este tipo de máquinas, debería de aserrado .................................22 solicitar en primer lugar la ayuda de 3. Seguridad personal cualificado. 6.3 Alineación de la mesa  3.1 Uso según su finalidad de aserrado .................................23  Guarde en un lugar seguro todos los documentos suministrados con la El aparato está indicado para cortar 6.4 Montaje del perfil de guía  máquina, para así poderlos consul- madera, plásticos y metales (no metal de tope ........................................23 tar en caso de necesidad. Asimismo, duro o metal templado). 6.5 Montaje del tope paralelo ............23 guarde el comprobante de compra Las piezas de trabajo redondas deben 6.6 Montaje del soporte para  para un posible caso de garantía. cortarse solamente usando un soporte el dispositivo de arrastre..............23  En caso de que preste o venda la adecuado perpendicular al eje longitudi- máquina, adjunte toda la documen- nal, ya que la cinta de la sierra en rota- 6.7 Conexión de la aspiración  tación suministrada. ción podría hacer girar las piezas. de virutas.....................................24  En caso de que se produzca algún Para cortar de canto piezas de trabajo 6.8 Tensado de la cinta de sierra ......24 daño derivado de la no observación planas debe utilizarse un tope angular 6.9 Conexión a la red ........................24 adecuado como guía segura de la pieza. de este manual de uso, el fabricante 7. Instrucciones de uso ............... 24 no asumirá ningún tipo de responsa- Cualquier otra aplicación se considerará 7.1 El proceso de aserrado ...............25 bilidad. contraria a su finalidad. El fabricante 8. Mantenimiento  rechazará toda responsabilidad por y conservación ......................... 26 daños derivados de una utilización de la La información de este manual de uso se máquina que no estuviera de acuerdo a 8.1 Cambio de la cinta de sierra ........26 indica según sigue: la finalidad mencionada. 8.2 Alineación de la cinta de sierra ....26 ¡Peligro!  Si se llevan a cabo modificaciones en 8.3 Alineación de la guía superior  Advertencia de daños este aparato o si se utiliza aplicando pie- de la cinta ....................................26 personales o medioam- zas que no han sido comprobadas ni bientales. autorizadas por el fabricante, podrían 8.4 Alineación de la guía inferior  de la cinta ....................................27 ¡Peligro de descarga producirse daños imprevisibles durante eléctrica!  la operación. 8.5 Cambio de los revestimientos  Advertencia sobre posi- de plástico ...................................27 3.2 Recomendaciones gene- bles daños personales 8.6 Modificación del perfil  causados por la electrici- rales de seguridad de inserción de la mesa...............28 dad. 8.7 Ajuste de la marcha suave de la cubierta de la cinta de sierra........28 ¡Peligro de arrastre!  A ¡Atención!  Cuando se utilicen herramientas Advertencia sobre posi- eléctricas, deben respetarse las siguien- 8.8 Limpieza de la sierra....................28 bles daños personales al tes medidas de seguridad para evitar 8.9 Conservación de la sierra ............28 engancharse partes del sufrir descargas eléctricas, heridas o cuerpo o ropa. quemaduras. 9. Reparación ............................... 28 ¡Atención!   Al utilizar esta máquina deberá 10. Protección del medio  Advertencia por daños observar las siguientes instrucciones ambiente ................................... 28 materiales. de seguridad para evitar el riesgo de 11. Problemas y averías ................ 28 daños personales o materiales. 12. Características técnicas.......... 29 Nota:   Observe las instrucciones especia- 12.1 Cintas de sierra suministrables....29 Informaciones complemen- les de seguridad en cada uno de los tarias. capítulos.  Dado el caso, tenga en cuenta la normativa legal o bien las prescrip- ciones para la prevención de acci- dentes en el trabajo estipuladas para el uso de sierras de cinta. 18

ESPAÑOL A ¡Peligros generales! A ¡Peligro de lesiones debido a piezas móviles! Utilice siempre cintas de sierra afila- das.  Mantenga limpio el puesto de tra-  No ponga en marcha este aparato  En caso de duda, controle las piezas bajo. El desorden en esta zona sin haber montado los dispositivos de trabajo por si tienen cuerpos podría causar accidentes. de protección. extraños (por ejemplo, clavos o tor-  Sea prudente. Preste atención a lo nillos).  Mantenga siempre una distancia que hace. Lleve a cabo el trabajo suficiente con la cinta de la sierra.  Sierre sólo piezas cuyas dimensio- con sentido común. No utilice el apa- En caso necesario, utilice dispositi- nes permitan una sujeción segura rato si no puede concentrarse en el vos adecuados de alimentación. durante el trabajo. trabajo. Durante el funcionamiento, deberá  No corte nunca varias piezas a la  Tenga en cuenta las influencias mantenerse una distancia conside- vez, ni tampoco paquetes que con- ambientales. Asegúrese de que rable con los componentes en movi- tengan varias piezas individuales. exista una buena iluminación. miento. Existe peligro de accidente si la cinta  Evite posturas incómodas. Procure  Espere hasta que la cinta de sierra de la sierra engancha piezas suel- estar siempre en una posición se detenga, antes de retirar de la tas. segura y mantenga en todo zona de trabajo trozos de las piezas  Para serrar piezas redondas utilice momento el equilibrio. de trabajo, restos de madera, etc. un dispositivo de sujeción ade-  Si se trata de piezas de trabajo lar-  Sierre sólo piezas cuyas dimensio- cuado, de modo que la pieza no gas, utilice soportes apropiados nes permitan una sujeción segura pueda moverse. para apoyar las piezas. durante el trabajo.  No utilice este aparato cerca de gases o líquidos inflamables.  No detenga la cinta de sierra en c ¡Peligro de arrastre! movimiento frenándola lateralmente.  Durante el funcionamiento, vaya con  Esta máquina sólo deberá ser  Antes de iniciar trabajos de manteni- cuidado para impedir que partes del puesta en marcha y utilizada por miento, asegúrese de que el aparato cuerpo o piezas de ropa se engan- personal familiarizado con el uso de ha sido desconectado de la red de chen o se introduzcan en los compo- sierras de cinta consciente de los corriente eléctrica. nentes giratorios (no lleve corbatas, peligros que dichos aparatos conlle- ni guantes o ropa con mangas hol-  Asegúrese de que al conectar la van.  gadas; en caso de llevar el pelo máquina (por ejemplo, después de Los menores de 18 años sólo largo, es imprescindible utilizar una llevar a cabo trabajos de manteni- podrán usar esta máquina bajo la red de protección). miento) no existan herramientas de supervisión de un instructor durante montaje o piezas sueltas en el  Nunca sierre piezas de trabajo que el curso de su formación profesional. equipo. contengan los siguientes materiales:  Mantenga a terceras personas,  Cuerdas  Desconecte el interruptor de red de especialmente a los niños, fuera de  Cordones la máquina si no se va a utilizar. la zona de peligro. Durante el funcio-  No utilice el equipo si el cable pre-  Cintas namiento, evite que otras personas senta daños. Existe riesgo de des-  Cables toquen la máquina o el cable de la red. carga eléctrica. Si el cable de ali-  Alambre mentación está dañado, deberá ser  No sobrecargue este aparato. Utilice este equipo solamente dentro de los reparado de inmediato por un elec- tricista cualificado. A ¡Peligro si el equipo de protec- márgenes de potencia indicados en ción personal es insuficiente! las características técnicas.  Controle los cables alargadores de  Utilice cascos de protección audi- forma periódica y cámbielos en caso tiva.  Utilice para su trabajo la herramienta de que presenten daños.  Use gafas protectoras. eléctrica adecuada. Con la herra- mienta adecuada trabajará mejor y  Al aire libre utilice únicamente  Use máscara de protección contra el con mayor seguridad. cables alargadores que hayan sido polvo. homologados y debidamente marca-  B ¡Peligro debido a la electricidad! dos para su uso en exteriores.  Use ropa de trabajo adecuada. Para trabajar a la intemperie se reco-  No permita que la máquina se moje con la lluvia.  A ¡Peligro de sufrir lesiones por mienda utilizar calzado antidesli- zante. No utilice nunca la máquina en un cortes, incluso cuando la herra- mienta de corte está parada! ambiente húmedo o mojado.  Al realizar trabajos con esta  Utilice guantes para cambiar las A ¡Peligro madera! debido al polvo de la máquina, evite que su cuerpo entre herramientas de corte.  Algunos tipos de serrín (por ejemplo en contacto con piezas con toma de  Guarde las cintas de sierra de modo de haya, roble y fresno) pueden pro- tierra (por ejemplo: radiadores, tube- que nadie pueda resultar herido. ducir cáncer si son inhalados. Tra- rías, cocinas eléctricas o neveras). baje únicamente con una instalación  No utilice el cable de la red para usos ajenos a su finalidad. A ¡Peligro de retroceso de las de aspiración. Dicha instalación de aspiración deberá cumplir los valo- piezas de trabajo (pueden engan- charse en la cinta y salir despedidas res indicados en las características  Extraiga el enchufe de la toma de contra el usuario)! técnicas. corriente antes de realizar cualquier trabajo de ajuste, reequipamiento,  No ladee las piezas de trabajo.  Evite al máximo la cantidad de serrín mantenimiento, reparación o cuando expandida en el ambiente:  Sierre piezas de trabajo delgadas o no esté en uso.  Elimine los depósitos de serrín de pared delgada solamente con del puesto de trabajo (¡sin cintas de sierra con dentado fino. soplar!); 19

ESPAÑOL  Elimine posibles fugas en la insta- Si se produce un bloqueo: 3.4 Mecanismos de seguridad lación de aspiración; 1. Desconecte la máquina.  Procure que haya una buena ven- Cubierta superior de la cinta de sierra 2. Desenchufe el cable de alimenta- La cubierta superior de la cinta de sierra tilación. ción. (35) protege contra el contacto acciden- A ¡Peligro debido a modificacio- 3. 4. Póngase guantes. Desbloquee la pieza con la herrami- tal con la cinta de la sierra y contra las virutas que puedan salir despedidas.  nes técnicas o bien a la utilización de enta adecuada. Para que la cubierta superior de la cinta piezas no comprobadas ni aprobadas de sierra proporcione una protección por el fabricante de la máquina! 3.3 Símbolos utilizados en el suficiente contra el contacto accidental  Monte este aparato siguiendo estric- aparato con la cinta de sierra, la guía superior de tamente estas instrucciones. la cinta debe estar siempre a una distan-  Utilice exclusivamente piezas autori- zadas por el fabricante. Con esto A La ¡Peligro!  no observación de las cia de 3 mm de la pieza de trabajo. siguientes advertencias puede pro- nos referimos especialmente a: vocar heridas graves o daños mate-  cintas de sierra (para los números riales. de pedido, véanse las caracterís- ticas técnicas); Lea el manual de uso. 35  Mecanismos de seguridad (véase número de referencia en Lista de piezas de recambio). 37 36  No modifique las piezas. Sentido de marcha de la cinta de sierra.  A ¡Atención!  La utilización de otras herramien- tas de inserción y de otros accesorios puede suponer un riesgo para la salud Instrucciones de uso de la del usuario. palanca de distensión A ¡Peligro aparato! por defectos en el rápida  Limpie cuidadosamente la máquina Extraiga el interruptor de Cubierta inferior de la cinta de sierra y los accesorios. Cumpla las pres- redantes de realizar traba- cripciones para el mantenimiento. La cubierta inferior de la cinta de sierra jos deajuste o manteni- (36) protege contra el contacto acciden-  Siempre antes de la operación, con- miento. tal con la cinta de la sierra debajo de la trole el equipo por si estuviera mesa de aserrado. dañado: antes de continuar utili- zando el equipo es necesario exami- Indicaciones en la placa indicadora La cubierta de la cinta de sierra debe nar los dispositivos de seguridad, los de tipo: estar montada durante el funciona- dispositivos de protección o las pie- miento. zas ligeramente dañadas para deter- 27 Puertas de la carcasa minar si cumplen perfectamente con 28 Las puertas de la carcasa (37) protegen la función de acuerdo a su finalidad. al operario contra contactos accidentales Controle si las piezas móviles fun- 29 con las piezas accionadas en el interior cionan perfectamente y asegúrese 30 de la sierra. de que no estén atascadas. Todas las piezas deben estar montadas Las puertas de la carcasa están provis- correctamente y cumplir con todas tas de un seguro. Este seguro apaga el las condiciones para poder garanti- motor cuando una puerta de la carcasa 31 32 33 34 se abre y la sierra está conectada. zar el perfecto funcionamiento del aparato. Las puertas de la carcasa deben perma- (27) Fabricante  Los dispositivos de protección o las necer cerradas durante el funciona- piezas dañadas deben ser repara- (28) Número de serie miento. das o cambiadas por un taller espe- (29) Denominación de la máquina Dispositivo de arrastre cializado autorizado. Encargue el (30) Datos del motor (véanse también El dispositivo de arrastre actúa como cambio de interruptores dañados a las “Características técnicas“) prolongación de la mano, protegiéndola un taller de servicio postventa. No utilice este aparato si no es posible (31) Año de fabricación contra el contacto no intencionado con la conectarlo o desconectarlo cinta de la sierra. (33) Marca CE – Esta máquina cum- mediante el interruptor. ple las normativas UE según la Cuando la distancia entre la cinta de sie-  Mantenga las empuñaduras secas y declaración de conformidad rra y un tope paralelo es inferior a limpias de aceite y grasa. 120 mm, siempre debe utilizarse el dis- (33) Símbolo de eliminación – el apa- positivo de arrastre .  Mantenga la herramienta de corte rato puede eliminarse a través afilada y limpia para poder trabajar del fabricante El dispositivo de arrastre debe usarse mejor y con mayor seguridad. con un ángulo de 20 … 30 con la (34) Dimensiones de las cintas de sie- superficie de la mesa de aserrado. rra homologadas A  ¡Peligro por piezas de trabajo bloqueadas! 20

ESPAÑOL En caso de un fallo de alimentación de corriente se dispara un relé de bajo vol- taje. De este modo se evita que la máquina se ponga en marcha por sí 41 misma al conectarse la tensión nueva- mente. Para conectar de nuevo la máquina hay que volver a pulsar el inte- rruptor de conexión verde. Cerrojo giratorio de la puerta de la Cuando el dispositivo de arrastre no se carcasa utiliza puede colgarse en el soporte de la Con el cerrojo giratorio (40) puede abrir y máquina. cerrar la puerta de la carcasa. Palanca de distensión rápida El dispositivo de arrastre debe cam- Con la palanca de distensión rápida (42) biarse cuando esté dañado. se puede aflojar la cinta de sierra. 40 4. Transporte de la sierra 42  Coloque la guía superior de la cinta en su posición inferior.  Desatornille los accesorios que sobresalgan.  No levante ni transporte la sierra uti- lizando los dispositivos de seguri- dad. Abrir la puerta superior o la inferior de la carcasa:  Levante la sierra montada en la mesa o utilice el asa de transporte, y 1. Dé aproximadamente una vuelta al Ruedecilla de ajuste de la inclinación a continuación transpórtela sobre los cerrojo giratorio en el sentido contra- del rodillo superior de sierra de cinta rodillos de transporte. rio al de las agujas del reloj. En caso necesario, mediante la ruedeci-  Transporte la sierra con la ayuda de La puerta de la carcasa se abre un lla de ajuste (43) es posible corregir la una segunda persona. espacio. El seguro de la puerta se inclinación del rodillo superior de sierra activa y apaga el motor. de cinta. Ajustando la inclinación se ali-  A ser posible, emplee el embalaje original para el transporte. nea la cinta de sierra de manera que A ¡Peligro por no estar cubiertas quede centrada sobre los revestimien- las cintas de sierra y las ruedas de tos de plástico de los rodillos de sierra de 5. Componentes de la cintas de sierra! cinta: máquina  Girando la ruedecilla de ajuste en el Si el motor no se apaga después de dar una vuelta al cerrojo o si la puerta sentido horario, la cinta de sierra se mueve hacia atrás. 3 Nota:  En este capítulo se describen se abre inmediatamente, el seguro de la puerta o el sistema de cierre están  Girando la ruedecilla de ajuste en brevemente los elementos de mando defectuosos. Deje la sierra fuera de contra del sentido horario, la cinta de más importantes de la máquina.  servicio y mándela reparar en el cen- sierra se mueve hacia delante. El uso correcto de la máquina se des- tro de servicio técnico de su país. 43 cribe en el capítulo "Instrucciones de 2. Siga dando vueltas al cerrojo girato- uso". Lea el capítulo "Control y mando" rio en el sentido contrario al de las antes de trabajar por primera vez con el agujas del reloj. aparato. Abra del todo la puerta de la car- casa. Interruptor de conexión y desco- Cerrar la puerta superior o la inferior de nexión (On/Off) la carcasa:  Conexión = pulse el interruptor  Cierre la puerta de la carcasa y de verde (38). vueltas al cerrojo giratorio en el sen-  Desconexión = pulse el interruptor tido de las agujas del reloj hasta que rojo (39). la puerta cierre limpiamente. 38 Ruedecilla de ajuste para la tensión de la cinta de sierra 39 En caso necesario, mediante la ruedeci- lla de ajuste (41) es posible corregir la Regulación de la velocidad tensión de la cinta de sierra: Mediante la sustitución de la correa de  Girando la ruedecilla de ajuste en el accionamiento, la sierra de cinta se sentido horario se aumenta la ten- puede accionar con dos niveles de velo- sión. cidad (véanse las "Características técni-  Girando la ruedecilla de ajuste en cas"): contra del sentido horario se reduce la tensión. 21

ESPAÑOL  370 m/min para madera dura, plásti- Tope paralelo cos y metales no férricos (con la 6. Puesta en servicio El tope paralelo (47) queda sujeto en la  cinta de sierra correspondiente); 800 m/min para todo tipo de made- parte delantera y fijado adicionalmente con el pisador (48) en la parte posterior A ¡Peligro!  Ponga en marcha la sierra ras. de la mesa de aserrado. El tope paralelo solamente si se han llevado a cabo puede ser montado tanto a la izquierda los siguientes trabajos preparatorios: como a la derecha de la cinta de sierra.  sierra fijada;  mesa de aserrado montada y ali- neada;  tensión de la correa trapezoidal verificada;  mecanismos de seguridad com- probados. ¡Conecte la sierra a la red de corriente eléctrica sólo después de haber sido llevados a cabo los traba- 370 m/min 800 m/min jos preparatorios anteriormente men- cionados! De otro modo, existe el A ¡Atención!  La correa de accionamiento no 47 peligro de que la sierra se ponga en puede colocarse de forma inclinada, marcha accidentalmente y que cause de lo contrario, podría dañarse. graves heridas. Ruedecilla de ajuste para la tensión 6.1 Fijación de la sierra de la correa de accionamiento Para que la posición de la sierra sea En caso necesario, mediante la ruedeci- estable, es necesario fijarla a un suelo lla de ajuste (44) es posible corregir la firme: tensión de la correa de accionamiento: 1. Realice en el suelo 4 taladros.  Girando la ruedecilla de ajuste en el sentido de las agujas del reloj se dis- minuye la tensión; 48  Girando la ruedecilla de ajuste en el sentido contrario a las agujas del Tope transversal reloj se aumenta la tensión. 49 44 2. Introduzca los tornillos desde arriba en la placa base de la sierra y aprié- telos. El bastidor inferior que ya se encuentra 50 51 preparado para alojar la sierra ofrece una El tope transversal (50) se empuja desde altura de trabajo y una estabilidad ópti- Ajuste de la inclinación de la mesa de delante dentro de la ranura de la mesa mas. Más información sobre el montaje aserrado de aserrado. del bastidor en el anexo de este manual Después de aflojarse el tornillo de reten- ción (45) es posible inclinar la mesa de Para los cortes angulares, es posible de instrucciones. aserrado (46) sin escalonamientos hasta regular el tope transversal a ambos lados unos 60°. 6.2 Montaje de la mesa de 47 contra la cinta de sierra. Para los cortes angulares de 45° y 90° se aserrado dispone de los correspondientes topes. 1. Atornille el tornillo de tope final (52) 46 Para regular un ángulo: afloje la empuña- en el lado inferior de la mesa de ase- 45 dura de apriete (49) girándola en el sen- rrado. tido inverso de las agujas del reloj. 2. Coloque la mesa de aserrado sobre la cinta de sierra y apóyela sobre la A ¡Peligro de heridas! La empuñadura de apriete 3. guía de la mesa de aserrado. Fije la mesa de aserrado con los debe estar apretada con el tope transversal durante el aserrado. cuatro tornillos (53) y arandelas correspondientes a la guía de la El perfil adaptable puede desplazarse o mesa. desmontarse aflojando la tuerca mole- teada (51). 22

ESPAÑOL 3. Alinee la mesa de aserrado de modo 61 que la cinta de sierra se encuentre exactamente en el centro del perfil de inserción de mesa. 4. Apriete nuevamente los tres torni- llos de fijación (56). 5. Apriete la tuerca hexagonal (55) de modo que la mesa de aserrado aún pueda girarse ligeramente. 6. Atornille la palanca de sujeción (54). Alineación perpendicular de la mesa de aserrado 53 52 1. Coloque la guía superior de la cinta en su posición superior (véase “Ins- 60 62 6.3 Alineación de la mesa de trucciones de uso”). aserrado 2. Controle la tensión de la cinta de sie- 63 La mesa de aserrado debe estar ali- rra (véase “Puesta en marcha”). neada lateralmente en dos planos 3. Afloje la palanca de sujeción (54).  de modo que la cinta de sierra gire 4. Utilice una escuadra para alinear la exactamente en el centro del perfil mesa de aserrado a un ángulo recto de inserción de mesa; respecto a la cinta de sierra y apriete  perpendicular respecto a la cinta de nuevamente la palanca de sujeción 64 sierra. (54). 5. Afloje la contratuerca (57) y ajuste el Alineación lateral de la mesa de ase- tornillo de tope final (58) hasta que 65 rrado el tornillo de tope final entre en con- 1. Afloje la palanca de sujeción (54) y tacto con la carcasa de la sierra. Giro de la guía transversal la tuerca hexagonal (55).  1. Afloje la tuerca moleteada (65) del 54 pisador (64). 2. Extraiga el pisador de la guía trans- 57 versal (61). 3. Afloje la tuerca moleteada (63). 58 4. Extraiga la guía transversal del dis- positivo de sujeción (62). 5. Gire la guía transversal y vuélvala a introducir en el dispositivo de fija- ción. 6. Atornille la tuerca moleteada (63). 6. Apriete la contratuerca. 7. Introduzca el pisador (64) en la guía 55 6.4 Montaje del perfil de guía transversal y fíjelo con la tuerca de tope moleteada (65). A ¡Peligro!  Existe el riesgo de heridas cor-  Fije el perfil de guía de tope (59) con Fijación del tope paralelo tantes, incluso con la cinta de sierra cuatro tornillos de mariposa y aran- 1. Enganche el tope paralelo en la guía detenida. Para aflojar y apretar los delas a la mesa de aserrado. de tope. tornillos de fijación, utilice una herra- 2. Fije la palanca de sujeción (60) del mienta que le permita mantener la tope paralelo. mano a una distancia prudencial de la cinta de sierra. 3. Afloje la tuerca moleteada (65) del pisador (64). 2. Afloje tres tornillos de fijación (56). 59 4. Introduzca el pisador en el canto de la mesa posterior. 5. Atornille la tuerca moleteada (65). 6.6 Montaje del soporte para el dispositivo de arrastre 6.5 Montaje del tope paralelo El tope paralelo puede ser montado tanto 3 Nota:  Si desea montar el aparato sobre a la izquierda como a la derecha de la el bastidor, debe montarse primera- cinta de sierra. Para cambiar el tope mente el soporte para el dispositivo de paralelo de lado, debe girarse la guía arrastre. 56 transversal (61). 23

ESPAÑOL 1. Enrosque la tuerca hexagonal en un 1. Coloque la guía superior de la cinta suministradora de energía o a su electri- tornillo cilíndrico (66) hasta el vás- en su posición superior (véase "Ins- cista. tago. trucciones de uso”). 2. Atornille el tornillo cilíndrico en el 2. Compruebe la tensión:  Coloque el cable de alimentación agujero que encontrará en la parte  Presione la cinta de sierra lateral- de forma que no impida el trabajo izquierda del aparato. mente colocando el dedo en el y no pueda resultar dañado. 3. Apriete manualmente la tuerca hexa- centro entre la mesa de aserrado  Proteja el cable contra el calor, gonal. y la guía superior de la cinta (la los líquidos agresivos y los bor- cinta de sierra deberá ceder sola- des afilados. 4. Encaje el dispositivo de arrastre (67) mente entre 1 y 2 mm). en el tornillo cilíndrico en caso de  Como cable de extensión utilice que éste no se utilice.  Compruebe el ajuste en la visuali- solamente cable aislado con zación para tensión de la cinta de goma de un corte transversal 66 67 sierra. La escala indica el ajuste suficiente (3 x 1,5 mm2, en mode- correcto en función de la anchura los con motor de corriente trifá- de la cinta de la sierra. sica: 5 x 1,5 mm2). 3. En caso necesario, corrija la tensión:  No desenchufe nunca tirando del  Girando la ruedecilla de ajuste cable. (68) en el sentido de las agujas del reloj, se aumenta la tensión.  Girando la ruedecilla de ajuste A Cambio del sentido de giro  (sólo en la versión con motor (68) en el sentido contrario a las de corriente trifásica): agujas del reloj, se reduce la ten- Según la distribución de fase, es sión. posible que la cinta de sierra gire incorrectamente. Esto puede ocasio- nar que la pieza de trabajo salga des- pedida. Por lo tanto, verifique el sen- 68 tido de giro antes de cada nueva instalación.  6.7 Conexión de la aspira- ¡Si el sentido de giro es incorrecto, es ción de virutas necesario que un electricista modifi- que la conexión! A ¡Peligro!  La aspiración de ciertos tipos 1. Una vez que la sierra esté montada de serrín (p.ej. de madera de roble, con todos los mecanismos de segu- de haya y de fresno) puede provocar ridad, conecte la sierra a la red de cáncer: trabaje en espacios cerrados corriente eléctrica. únicamente con una instalación de 2. Conecte un momento la sierra y 6.9 Conexión a la red aspiración de virutas (la velocidad luego desconéctela de nuevo inme- del aire en las bocas de aspiración de la sierra debe ser  20 m/s). B ¡Peligro! Corriente eléctrica 3. diatamente. Observe el sentido de giro de la  Instale la sierra únicamente en cinta de sierra: La cinta de sierra A ¡Atención!  El funcionamiento sin la aspi- ambientes secos. debe moverse en la zona de corte ración de virutas solamente está per-  No utilice la unidad a menos que de arriba hacia abajo. mitido: esté conectada a una fuente de 4. Si la cinta de sierra gira en sentido  en exteriores; energía que cumpla los requeri- contrario al normal, retire el cable de mientos siguientes (vea también red de la conexión de la sierra.  en períodos de funcionamiento "Características técnicas"). cortos (máximo 30 minutos); 5. Solicite la modificación de la  La tensión y la frecuencia de conexión eléctrica a un electricista.  con mascarilla contra el polvo. red deben coincidir con los  Si no se utiliza un equipo de aspi- datos indicados en la placa 7. Instrucciones de uso ración de virutas, el serrín se indicadora de tipo de la acumulará, por lo que deberá ser eliminado periódicamente. máquina;  Protección por fusible A Para ¡Peligro!  reducir al máximo posible el riesgo de heridas, preste atención Conecte el equipo de aspiración de viru- mediante un interruptor de a las siguientes instrucciones de tas o el aspirador industrial a la tubula- corriente FI con una corriente seguridad al llevar a cabo cualquier dura de aspiración de virutas de sierra residual de 30 mA; trabajo: utilizando un adaptador adecuado.  Las cajas de enchufe deben estar instaladas, conectadas a  Utilice un equipo de protección 6.8 Tensado de la cinta de tierra y controladas de personal: sierra acuerdo a las prescripciones.  máscara de protección contra  Cajas de enchufe mediante el polvo; A ¡Peligro!  Si la tensión es excesiva corriente trifásica con conduc- tor neutro.  cascos de protección auditiva;  gafas de protección de seguri- puede romperse la cinta de sierra. Si dad. la tensión es insuficiente puede res- balar la rueda de accionamiento y detenerse la cinta de sierra. 3 Nota: En caso de que tenga dudas  No sierre más de una pieza de trabajo al mismo tiempo. acerca de si su acometida cumple con estos requisitos, diríjase a su empresa 24

ESPAÑOL  Presione constantemente la pieza de trabajo contra la mesa c ¡Peligro de arrastre! de transmisión del motor correspon- diente – Tenga en cuenta el adhe- durante el trabajo.  No lleve ropa holgada, joyas o sivo colocado en la parte interior de  No ladee las piezas de trabajo. guantes que puedan ser engan- la puerta de la carcasa inferior. chados por las partes rotatorias  No frene nunca la cinta de la sie- rra ejerciendo una presión late- de la unidad. A ¡Atención!  La correa trapezoidal debe ral.  En caso de cabello largo, utilice pasar por encima de las dos poleas  Si fuese necesario, según el tipo siempre una redecilla o una de transmisión delanteras o por de trabajo, utilice: prenda adecuada para sujetar el encima de las dos traseras. ¡No colo-  un dispositivo de arrastre, si la pelo. que nunca la correa trapezoidal de distancia perfil de tope – cinta  No corte nunca piezas de trabajo forma inclinada! de sierra  120 mm; que tengan cuerdas, hilos, cintas,  un soporte para piezas de tra- cables o alambres o que conten- bajo de gran longitud si existe gan este tipo de materiales. riesgo de que se caigan de la Ajuste de la altura de la guía superior mesa después de cortarlas; de la cinta  un dispositivo de aspiración La altura de la guía superior de la cinta de virutas; (69) debe ser ajustada:  para cortar piezas redondas, use los elementos de sujeción  antes de cada aserrado para adap- adecuados, de forma que la tarla a la altura de la pieza de trabajo pieza no pueda girar. (la guía superior de la cinta debe encontrarse durante el aserrado a 370 m/min 800 m/min unos 3 mm de distancia sobre la pieza de trabajo);  Correa trapezoidal sobre poleas de transmisión delanteras   después de llevar a cabo modifica- = velocidad reducida, par elevado. ciones en la cinta de sierra o en la mesa de aserrado (por ejemplo,  Correa trapezoidal sobre las poleas cambiar la cinta de sierra, tensar la de transmisión traseras  cinta de sierra, alinear la mesa de = velocidad elevada, par reducido. aserrado). 4. Tense de nuevo la correa trapezoi- dal girando la manivela de apriete en  Para cortar de canto piezas de trabajo planas debe utilizar un A ¡Peligro!  Antes de ajustar la guía supe- el sentido contrario a las agujas del reloj (la correa trapezoidal debe rior de la cinta y la inclinación de la dejarse doblada en el centro unos tope angular adecuado para mesa de aserrado: 10 mm). evitar que la pieza sea abatida.  Desconecte la máquina. 5. Cierre la puerta inferior de la car-  Espere hasta que la sierra se casa. detenga.  Ajuste la guía superior de la cinta 7.1 El proceso de aserrado (69) con la ruedecilla de ajuste (70) 1. Seleccione el perfil de inserción de a la altura deseada. la mesa según la clase de corte e instálelo: 70  Perfil de inserción de la mesa con 69 filo delgado sólo para cortes rec- tos.  Antes de iniciar el trabajo, com-  Perfil de inserción de la mesa con pruebe si los elementos siguien- filo biselado, también para cortes tes están en buen estado: oblicuos.  la cinta de sierra; 2. Ajuste la velocidad de la cinta de sie-  las cubiertas superior e infe- rra. rior de la cinta de sierra; 3. En caso necesario, ajuste la inclina-  Cambie inmediatamente las pie- ción de la mesa de aserrado. zas que estén dañadas.  Para serrar, adopte la posición correcta de trabajo (los dientes A ¡Peligro de retroceso de las piezas de trabajo (pueden engan- de la sierra deben estar dirigidos charse en la cinta y salir despedidas hacia el operario). Ajuste de la velocidad de corte contra el usuario)!  Nunca corte varias piezas a la 1. Abra la puerta inferior de la carcasa. No ladee las piezas de trabajo. vez, ni tampoco paquetes que 2. Afloje la correa trapezoidal girando 4. Seleccione el tope paralelo, así contengan varias piezas indivi- la manivela de apriete en el sentido como la inclinación de la mesa de duales. Existe peligro de acci- de las agujas del reloj. aserrado, en función del tipo de dente si la hoja de la sierra 3. Coloque la correa trapezoidal en la corte deseado. engancha piezas sueltas. polea de transmisión correspon- diente de la rueda motriz (rodillo de sierra de cinta inferior) y en la polea 25

ESPAÑOL A ¡Riesgo de inclinación de la 71 A ¡Peligro!  Cierre sólo las puertas de la pieza de trabajo! carcasa con la cubierta de la cinta de Al serrar con un tope paralelo sobre 72 sierra inferior abatida hacia atrás. una mesa inclinada, dicho tope 11. Cierre ambas puertas de la carcasa. deberá estar fijado en el lado de la 12. A continuación: mesa que está inclinado hacia abajo.  Tense la cinta de sierra (véase 5. Fije la guía superior de la cinta a 3 "Puesta en marcha") mm de distancia sobre la pieza de  Alinee la cinta de sierra (véase trabajo. "Mantenimiento y limpieza")  Ajuste las guías de la cinta (véase 3 Antes Nota:  de aserrar la pieza de tra- "Mantenimiento y limpieza")  Deje la sierra en marcha de bajo, haga siempre un corte de prueba y prueba por lo menos un minuto corrija los ajustes si es preciso. 2. Abra ambas puertas de la carcasa.  Desconectar la sierra, desenchu- 3. Abata la cubierta de la cinta de sierra far el cable de alimentación eléc- 6. Coloque la pieza de trabajo sobre la inferior hacia delante. trica y controlar nuevamente los mesa de aserrado. ajustes 4. Coloque la guía superior de la cinta 7. Enchufe el cable al enchufe de red. (73) en su posición inferior. 8. Ponga en marcha la sierra. 8.2 Alineación de la cinta de 5. Suelte la palanca de distensión sierra 9. Corte la pieza de trabajo en una sola rápida (74) hasta que la cinta de sie- rra se afloje. Si la cinta de sierra no se encontrara operación centrada con los revestimientos de 10. Si no desea continuar trabajando 6. Desmonte la cinta de sierra y hágala goma, será necesario ajustar la inclina- inmediatamente, desconecte la sie- pasar por ción del rodillo superior de sierra de rra.  la ranura en la mesa de aserrado cinta: (75), 1. Afloje el tornillo de fijación (78).  la cubierta de la cinta de sierra en 8. Mantenimiento y conser- la guía superior de la cinta (76), 2. Gire el tornillo de ajuste (79): vación  la caja lateral de la cinta de sierra  Gire el tornillo de ajuste (79) en sentido horario si se desea des- A Antes ¡Peligro!  de empezar el trabajo de (77) y  haga pasar las guías de la cinta. plazar la cinta de sierra hacia el mantenimiento y de limpieza: lado delantero de la sierra. 74  Gire el tornillo de ajuste (79) en el 1. Desconecte la máquina. sentido contrario a las agujas del 2. Espere que la sierra se detenga. reloj si se desea desplazar la 3. Desenchufe el interruptor de red. cinta de sierra hacia el lado tra-  Después de los trabajos de manteni- sero de la sierra. miento y de limpieza, active de nuevo el aparato y compruebe todos los dispositivos de seguridad.  Reemplace las piezas dañadas, especialmente los dispositivos de seguridad, sólo por piezas de 78 79 repuesto originales, ya que las pie- 77 zas que no hayan sido comprobadas ni autorizadas por el fabricante pue- 73 den causar daños imprevisibles.  Cualquier trabajo de mantenimiento o reparación distinto a los descritos en este capítulo debe ser efectuado exclusivamente por expertos. 3. Apriete de nuevo la tuerca de reten- 8.1 Cambio de la cinta de ción (78). 75 76 sierra 7. Introduzca la nueva cinta de sierra. 8.3 Alineación de la guía A ¡Peligro!  Existe el riesgo de heridas cor- Preste atención a la posición: los dientes deben mirar hacia la parte superior de la cinta La guía superior de la cinta está formada tantes, incluso con la cinta de sierra delantera (lado de la puerta) de la por: detenida. Utilice guantes durante el sierra. cambio de la cinta de la sierra.   un rodillo de apoyo (apoya la cinta Utilice exclusivamente cintas de sie- 8. Coloque la cinta de sierra en el cen- de sierra por atrás), rra apropiadas (véanse las "Caracte- tro de los revestimientos de goma.  dos rodillos de guía (guían la cinta rísticas técnicas"). 9. Apriete nuevamente la palanca de de sierra lateralmente). 1. Afloje los cuatro tornillos de mari- distensión rápida hasta que la cinta Deben ajustarse de nuevo, cada vez que posa (71) y desmonte el perfil de de sierra deje de resbalar. se cambie la cinta de sierra y después de guía de tope (72) para el tope para- 10. Abata la cubierta de la cinta de sierra cada nueva alineación de la cinta de sie- lelo. inferior hacia atrás. rra: 26

ESPAÑOL 8.4 Alineación de la guía de sierra se mueve manualmente no 3 Nota:  Controle periódicamente el des- inferior de la cinta La guía inferior de la cinta está formada 3. se debe tocar el rodillo de apoyo) Vuelva a apretar el tornillo (88) para gaste de los rodillos y, en caso necesa- por: el rodillo de apoyo. rio, cambie todos los rodillos al mismo tiempo.  un rodillo de apoyo (apoya la cinta Ajuste de los rodillos de guía de sierra por atrás), 1. Afloje los tornillos (90).  dos rodillos de guía (guían la cinta 2. Coloque los rodillos de guía (91) en Regulación del rodillo de apoyo de sierra lateralmente). la cinta de sierra. 1. En caso necesario, alinee y tense la Estas piezas se deben ajustar nueva- cinta de sierra. mente cada vez que se cambie la cinta 2. Afloje el tornillo (80) para la guía de de sierra y después de cada alineación la cinta superior. de la cinta de sierra. 3. Alinee de la guía superior de la cinta 91 4. Atornille de nuevo el tornillo para la guía de la cinta superior. 3 Controle Nota:  periódicamente el des- gaste de los rodillos de apoyo y los rodi- 5. Afloje el tornillo (82) para el rodillo llos de guía y, en caso necesario, cambie de apoyo (81). los dos rodillos de guía al mismo tiempo. Alineación base 90 82 1. Abra la puerta de la carcasa inferior 3. Gire el rodillo de sierra de cinta algu- y la cubierta de la cinta de sierra (86) nas vueltas en sentido horario para 81 inferior. que los rodillos de guía queden colo- cados en la posición correcta, 2. Afloje el tornillo (87) para guía de la ambos rodillos de guía deben que- cinta inferior con una llave hexago- dar ligeramente apoyados en la cinta nal. de sierra. 80 86 4. Apriete nuevamente los tornillos (90). 6. Alinee el rodillo de apoyo (distancia 5. Cierre la cubierta inferior de la cinta del rodillo de apoyo de la cinta de de sierra (86). sierra = 0,5 mm; cuando la cinta de 6. Cierre la puerta inferior de la car- sierra se mueve manualmente no se casa. debe tocar el rodillo de apoyo) 8.5 Cambio de los revesti- 7. Vuelva a apretar el tornillo para el 87 mientos de plástico rodillo de apoyo. Controle periódicamente el desgaste de Ajuste de los rodillos de guía los revestimientos de plástico. Sustituya 1. Afloje la tuerca moleteada (84). los revestimientos de plástico sólo de 2. Ajuste los rodillos de guía (85) con dos en dos: los tornillos moleteados (83) contra 3. Desplace la guía de la cinta de 1. Retire la cinta de sierra (véase "Man- la cinta de sierra. manera que la cinta de sierra se tenimiento y limpieza"). encuentre en el centro, entre los 2. Coloque un pequeño destornillador rodillos de guía (91). bajo los revestimientos de plástico y 4. Apriete el tornillo (87). extráigalos. 83 Regulación del rodillo de apoyo 84 88 85 3. Gire el rodillo de sierra de cinta algu- nas vueltas en sentido horario para que los rodillos de guía queden colo- cados en la posición correcta, ambos rodillos de guía deben que- 89 dar ligeramente apoyados en la cinta 1. Afloje el tornillo (88) para el rodillo de sierra. de apoyo. 4. Vuelva a apretar la tuerca moleteada 3. Coloque los revestimientos de plás- 2. Alinee el rodillo de apoyo (89) (dis- (84) para fijar por contratuerca el tor- tico nuevos y vuelva a instalar la tancia del rodillo de apoyo de la cinta nillo moleteado (83). cinta de sierra. de sierra = 0,5 mm; cuando la cinta 27

ESPAÑOL 8.6 Modificación del perfil de 8.9 Conservación de la sie- El motor no gira inserción de la mesa rra Relé de bajo voltaje accionado por un El perfil de inserción de mesa debe ser fallo temporal de alimentación de cambiado si se ha dañado la ranura de A Guarde ¡Peligro!  la máquina de modo corriente. aserrado. que  Vuelva a poner en marcha. 1. Desmonte el perfil de inserción de la  no pueda ser puesta en marcha No hay tensión de alimentación. mesa (92) de la mesa de aserrado por personas no autorizadas,  Compruebe el cable, el enchufe, la (presionarlo desde abajo). caja de enchufe y el fusible.  no pueda causar daños a perso- 92 nas. Motor sobrecalentado, p. ej., debido a cinta de sierra desafilada o a acumula- 3 Nota:  El interruptor de conexión/desco- ción de virutas en la carcasa:  Subsane el origen del sobrecalenta- nexión puede asegurarse mediante un miento, deje enfriar unos minutos y candado. conecte de nuevo. El motor y la cinta de sierra se mue- A ¡Atención!  Nunca guarde la máquina a la ven en sentido contrario La secuencia de conexión de las fases intemperie ni en un ambiente está cambiada (sólo es posible con sie- 2. Coloque un nuevo perfil de inserción húmedo sin protección. rras con 400 V de conexión de tensión): de mesa.  Encargue a un electricista especiali- 8.7 Ajuste de la marcha 9. Reparación zado que controle la conexión. suave de la cubierta de la cinta de sierra A ¡Peligro! La cinta de sierra se sale o se desvía de la línea de corte Ajuste la marcha suave de la cubierta de Únicamente haga reparar su herra- La cinta de sierra no gira en el centro de la cinta de sierra de nuevo cuando se mienta eléctrica por un profesional, las ruedas de accionamiento: mueva demasiado fácilmente hacia empleando exclusivamente piezas de repuesto originales. Solamente así es  Ajuste la inclinación del rodillo supe- abajo. posible asegurar la seguridad de la rior de sierra de cinta (véase “Mante- 1. Levante la tapa de la ruedecilla de nimiento y limpieza”). herramienta eléctrica. ajuste de la cubierta de la cinta de sierra con un destornillador. En caso de tener herramientas eléctricas La cinta de sierra se rompe que necesiten ser reparadas, diríjase por Tensión incorrecta de la cinta de sierra: 2. Atornille la tuerca hexagonal que se favor a su representante de Metabo. En encuentra debajo.  Corrija la tensión de la cinta de sierra la página www.metabo.com encontrará 3. Coloque de nuevo la tapa en la rue- (véase “Puesta en marcha”). las direcciones necesarias. decilla de ajuste. Carga excesiva: En la página web www.metabo.com puede usted descargarse las listas de  Reduzca la presión contra la cinta de 8.8 Limpieza de la sierra repuestos. sierra. 1. Abra la puerta inferior de la carcasa. La cinta de sierra es incorrecta: 2. Extraiga el contenedor de virutas 10. Protección del medio  Cambie la cinta de sierra (véase (93) y vacíelo. ambiente "Mantenimiento y limpieza"): pieza de trabajo delgada =  El material de embalaje utilizado para la cinta de sierra estrecha, máquina es 100% reciclable. pieza de trabajo gruesa =  Las herramientas eléctricas y sus acce- cinta de sierra ancha. sorios fuera de uso contienen grandes cantidades de materia prima y plástico Cinta de sierra deformada que también pueden ser reciclados. Carga excesiva: Este manual de instrucciones está  Evite presiones laterales sobre la impreso en papel blanqueado exento de cinta de sierra. cloro. La sierra vibra Fijación insuficiente: 93 11. Problemas y averías  Fije la sierra correctamente sobre un 3. Quite las virutas y el polvo usando un aspirador o una brocha: A ¡Peligro!  Antes de cualquier trabajo de suelo apropiado (véase “Puesta en marcha”).  interior de la carcasa inferior; eliminación de averías: Mesa de aserrado suelta:  guías de la cinta de sierra;  Desconecte la máquina.  elementos de mando;  Alinee y fije la mesa de aserrado.  Desenchufe el interruptor de red. 4. Coloque de nuevo el contenedor de Sujeción del motor aflojada:  Espere hasta que la sierra se virutas.  Controle los tornillos de fijación y, si detenga. es necesario, apriételos. Después de corregir la avería colo- que todos los elementos de seguri- dad en funcionamiento y pruebe la máquina. 28

ESPAÑOL Boca de aspiración de virutas de sie-  Conecte una instalación de aspira- rra obstruida ción o aumente la potencia de aspira- No está conectado un equipo de aspira- ción (velocidad del aire 20 m/seg. en ción o bien la potencia de aspiración es la boca de aspiración de virutas). insuficiente: 12. Características técnicas Modelo BAS 317 Precision DNB BAS 317 Precision WNB Tensión V 400 (3~ 50 Hz) 230 (1~ 50 Hz) Potencia Potencia de entrada P1 kW 0,9 0,9  Potencia en el eje P2 kW 0,63 0,57 Corriente nominal A 1,85 4,1 Protección por fusible A 10 (B-Automat) 10 (B-Automat) -1 Velocidad nominal a marcha en vacío min 1490 ±10% 1490 ±10% Velocidad de corte Transmisión rápida m/min 800 ±10% 800 ±10% Transmisión lenta m/min 370 ±10% 370 ±10% Longitud de la cinta de sierra mm 2240 2240 Saliente máxima (anchura de paso) mm 305 305 Altura máxima de corte mm 165 165 Anchura máxima de cinta de sierra mm 20 20 Espesor máximo de cinta de sierra mm 0,5 0,5 Dimensiones longitud total  mm 665 665 anchura total mm 795 795 altura total mm 1600 1600 longitud mesa de aserrado mm 400 400 anchura mesa de aserrado mm 548 548 Peso del aparato (con el accesorio suministrado) kg 71,5 71,5 Peso del aparato con embalaje kg 80 80 Valores de emisión de ruidos (EN 61029-1*) en marcha en vacío, Nivel de presión acústica A LpA dB (A) 84,1 84,1 Nivel de potencia acústica A LWA dB (A) 73,3 73,3 Inseguridad K dB (A) 4,0 4,0 Valores de emisión de ruido (EN 61029-1*) durante el trabajo, Nivel de presión acústica A LpA dB (A) 85,5 85,5 Nivel de potencia acústica A LWA dB (A) 79,4 79,4 Inseguridad K dB (A) 4,0 4,0 * Los valores indicados son valores de emisión, por lo que no pueden representar al mismo tiempo valores del lugar de trabajo segu- ros. Aunque hay una correlación entre los valores de emisión y los de inmisión, no se puede decir con certeza si es necesario tomar medidas de precaución adicionales o no. Los factores que influyen en el nivel de inmisión realmente existente en el puesto de tra- bajo incluyen el tipo de local y de otras fuentes de ruido como, por ejemplo, el número de máquinas y de otras operaciones de tra- bajo. Asimismo, es posible que los valores admisibles del lugar de trabajo difieran de un país a otro. Así pues, esta información debe capacitar al usuario para poder llevar a cabo una mejor estimación de los peligros y riesgos. 12.1 Cintas de sierra suministrables Aplicación Dimensiones mm Paso de los dientes Número de pedido Cortes universales en madera 2240 x 12 x 0,5 A6 090 902 9244 Cortes curvilíneos en madera 2240 x 6 x 0,5 A4 090 902 9252 Cortes rectos en madera 2240 x 15 x 0,5 A6 090 902 9260 Metales no férreos 2240 x 15 x 0,5 A2 090 902 9279 29

XA0058P3.fm Manual de serviço original PORTUGUÊS PORTUGUÊS 1. Vista geral do aparelho (Volume de fornecimento) 1 2 3 16 17 24 18 4 5 15 6 14 7 8 23 22 19 21 20 13 12 11 10 9 25 26 Parte dianteira 10 Perfil da guia da esquadria com 19 Motor graduação 1 Porta superior da cobertura 20 Base de apoio 11 Roldana inferior da fita de serra 2 Roda de ajuste de tensão da fita 21 Bocal de aspiração de aparas de corte 12 Caixa-bandeja 22 Roda de ajuste para correia de 3 Roldana superior da fita de 13 Esquadria paralela accionamento serra 14 Porta inferior da cobertura 23 Batente transversal 4 Fechos rotativos da porta da 15 Botão Ligar/Desligar 24 Perfil de inserção da mesa de cobertura serragem 5 Roda de ajuste para a cobertura Parte traseira 25 Dispositivo de arrasto da fita da serra 16 Alavanca tensora rápida para 26 Armação 6 Cobertura da fita da serra fita da serra 7 Guia da fita da serra superior 17 Indicação para tensão da fita de serra 8 Fita da serra 18 Roda de ajuste para roldana 9 Mesa de serragem superior da fita de serra 30

PORTUGUÊS  Os números das figuras (1, 2, 3, ...) Índice 2. Leitura do manual!  referem-se a peças individuais; 1. Vista geral do aparelho  Estas instruções de operação sobre o  estão numerados de forma (Volume de fornecimento) .......30 funcionamento da máquina foram pensa- contínua; 2. Leitura do manual! ...................31 das para que possa começar a trabalhar  referem-se aos números corre- de um modo rápido e com total segu- spondentes entre parêntesis (1), 3. Segurança .................................31 rança com o seu aparelho. A seguir, indi- (2), (3) ... no texto adjacente. 3.1 Utilização segundo finalidade ..... 31 camos-lhe alguns sinais sobre a utili-  As instruções de manuseamento, 3.2 Instruções gerais de segurança .. 31 zação do manual de operação: que se devem ter sempre em consi- 3.3 Símbolos do aparelho ................. 33  Leia todo o manual de operação deração, estão numeradas. 3.4 Dispositivos de segurança .......... 33 antes de pôr a máquina em funcio-  As instruções de manuseamento namento. Em especial cumpra as 4. Transporte da unidade.............34 ordenadas arbitrariamente estão recomendações de segurança. indicadas por meio de um ponto. 5. O aparelho.................................34  Este manual de operação está diri-  As listas estão indicadas por meio 6. Colocação em  gido a pessoas com conhecimentos de um traço. funcionamento ..........................35 técnicos básicos sobre aparelhos 6.1 Fixação da serra ......................... 35 análogos ao que aqui se descreve. 6.2 Montagem da mesa  Caso não tenha experiência com 3. Segurança este tipo de aparelhos, deverá pedir de serragem................................ 36 3.1 Utilização segundo finali- ajuda a uma pessoa com experiên- 6.3 Alinhamento da mesa  cia. dade de serragem................................ 36 Este aparelho está indicado para cortar  Guarde em lugar seguro todos os 6.4 Montagem do perfil da  documentos que lhe forem forneci- madeira, materiais plásticos e metais guia da esquadria........................ 36 dos juntamente com o aparelho para (excepto metais endurecidos ou metais 6.5 Montagem da esquadria  que os possa consultar em caso de temperados). paralela ....................................... 36 necessidade. Guarde também o As peças em trabalho redondas só 6.6 Montar o dispositivo de fixação  comprovativo de compra pois podem ser serradas com um dispositivo do dispositivo de arrasto ............. 37 poderá ser necessário no caso de de suporte apropriado, pois caso con- utilizar a garantia do aparelho. trário poderiam rodar através da lâmina 6.7 Ligação do aspirador   Se emprestar ou vender o aparelho, da serra em rotação. de sucção ................................... 37 junte-lhe toda a documentação do Ao serrar peças de trabalho planas em 6.8 Tensão da fita da serra ............... 37 mesmo. posição vertical, deverá ser utilizada um 6.9 Conexão à rede eléctrica ............ 37 ângulo do batente apropriado para guiar  O fabricante não assume qualquer 7. Operação ...................................38 tipo de responsabilidade sempre a peça com segurança. 7.1 O processo de serragem............. 39 que se produza alguns danos devido Não está autorizado e está proibido qual- 8. Manutenção e reparação .........39 à não observação das instruções quer outro tipo de utilização. O fabricante indicadas neste manual de ope- não se responsabiliza por danos causa- 8.1 Substituição da fita da serra........ 39 ração. dos por uma utilização não autorizada. 8.2 Alinhamento da fita da serra ....... 39 Se o operário efectuar modificações no 8.3 Alinhamento da guia superior  A informação contida neste manual de aparelho ou se o utilizar com peças que da fita da serra ............................ 40 operação está indicada por meio dos não foram devidamente verificadas nem 8.4 Alinhamento da guia inferior  seguintes símbolos: autorizadas pelo fabricante, podem pro- da fita .......................................... 40 duzir-se danos imprevisíveis durante o Perigo!  8.5 Substituição do suporte  funcionamento. Perigo de danos pes- de plástico................................... 41 soais ou de danos no 3.2 Instruções gerais de 8.6 Substituição do perfil  meio ambiente. segurança de inserção da mesa................... 41 Perigo de choque eléc- 8.7 Ajuste o mecanismo  da cobertura da fita da serra ....... 41 trico!  Perigo de danos pes- A Cuidado!  Ao utilizar ferramentas eléctricas soais devidos à electrici- deverá respeitar as seguintes medidas 8.8 Limpeza da serra ........................ 41 de segurança para protecção contra cho- dade. 8.9 Armazenagem da serra............... 41 ques eléctricos, risco de ferimentos e de Perigo de arrasto!  incêndio. 9. Reparações ...............................41 Perigo de danos pes- 10. Protecção do meio-ambiente ..41 soais produzidos devido  Durante a utilização deste aparelho a agarramento a partes respeite as indicações de segurança 11. Problemas e avarias.................41 a seguir apresentadas para evitar do corpo ou roupa que 12. Especificações técnicas ..........42 qualquer dano material ou pessoal. possa ser puxada. 12.1 Fitas de serra disponíveis ........... 43  Cumpra as indicações especiais de Cuidado!  Perigo de danos mate- segurança pormenorizadas em cada riais. um dos capítulos.  Dependendo da situação, respeite pormenorizadamente as directivas Indicação:  legais ou as prescrições para pre- Informações complementa- venção de acidentes de trabalho res. estipuladas para o manuseio de fitas de serra. 31

PORTUGUÊS A Perigos gerais!  Nunca utilize o cabo de alimentação do aparelho para outros fins. A Perigo de retorno das peças  Mantenha o posto de trabalho sem- de trabalho (podem ficar presas na  Puxar a ficha da tomada antes de pre limpo, dado que a desordem fita e serem projectadas contra o proceder a qualquer ajuste, reequi- nesta zona poderia ser causa de aci- operador)! pamento, manutenção e reparação dentes.  Nunca incline as peças em trabalho. ou em caso de não utilização.  Seja prudente. Preste muita atenção  Serre as peças em trabalho finas ou à tarefa que realiza. Realize o tra- balho seguindo o senso comum. A Perigo de ferimentos provoca- dos por peças em movimento! com paredes finas unicamente com fitas de serra de dentes finos. Utilize Não utilize o aparelho se não é  Não coloque o aparelho em funcio- sempre fitas de serra afiadas. capaz de se concentrar no trabalho. namento sem antes ter instalado os  No caso de dúvidas, examine as  Tenha em conta as condições respectivos dispositivos de pro- peças em trabalho em relação a cor- ambientais: assegure uma boa ilumi- tecção. pos estranhos (por exemplo, pregos nação do local de trabalho.  Mantenha sempre uma distância ou parafusos).  Evite as posturas incómodas. suficiente entre o seu corpo e a fita  Apenas deverá serrar peças em tra- Garanta uma postura firme dos pés da serra. Se for necessário, utilize os balho cujas dimensões permitam e assegure sempre o seu equilíbrio. dispositivos de alimentação previ- uma fixação segura durante a exe- stos para o efeito. Durante o funcio-  Para trabalhar peças de trabalho cução do trabalho. namento deverá manter a distância compridas, utilize os depósitos apro-  Nunca corte múltiplas peças em tra- suficiente entre os componentes em priados para peças de trabalho para balho simultaneamente – nem qual- movimento. apoiar a peça a trabalhar. quer feixe composto por diversas  Espere até que a fita da serra esteja  Não utilize o aparelho nas proximi- peças individuais. Existe o perigo de completamente parada antes de dades de líquidos inflamáveis ou acidente caso as peças individuais retirar pedaços de peças trabalha- gases. não se encontrem bem fixas e sejam das, restos de madeira, etc., da área  Este aparelho apenas deverá ser agarradas pela fita da serra. de trabalho. colocado em funcionamento e utili-  Para serrar peças redondas, utilize  Apenas deverá serrar peças de tra- zado por pessoas familiarizadas um dispositivo de suporte adequado balho cujas dimensões permitam com o manuseio de fitas de serra e de forma a que a peça de trabalho uma fixação segura durante a exe- que sejam conscientes dos perigos não se possa deslocar. cução do trabalho. associados à utilização destes apa- relhos.  Os menores de 18 anos poderão  Nunca trave a fita da serra em movi- mento exercendo pressão lateral- c Perigo de arrasto! mente.  Ter atenção para que, durante o seu apenas utilizar o aparelho estando uso, as peças rotatórias não se supervisionados por um instrutor,  Antes de efectuar qualquer tarefa de agarrem e puxem qualquer parte do durante o curso de formação profis- manutenção deverá comprovar se o corpo ou qualquer roupa (não usar sional. aparelho está desligado da rede gravata, não usar luvas de pro-  Mantenha terceiras pessoas, em eléctrica. tecção, nem usar roupas que ten- especial crianças, afastadas da  Antes de ligar o aparelho (por exem- ham as mangas largas; colocar sem- zona de perigo. Durante a execução plo, para efectuar trabalhos de pre uma rede quando se tem os da operação deverá impedir que manutenção) deverá verificar a não cabelos compridos). outras pessoas toquem no aparelho existência de ferramentas de monta-  Nunca serre peças em trabalho que ou no cabo de alimentação ligado à gem ou peças soltas no aparelho. contenham os seguintes materiais: tomada eléctrica.  Quando o aparelho não for utilizado,  cordas  Nunca sobrecarregue este aparelho. retire a ficha de alimentação.  cordões O equipamento só deverá ser utili-  Nunca utilize o aparelho caso o cabo  faixas zado dentro das margens de potên- de conexão esteja danificado. Existe  cabos cia indicadas nos respectivos dados perigo de choques eléctricos. Os técnicos.  arames cabos de rede danificados devem  Utilize a ferramenta eléctrica ade- quada para o seu trabalho. Com a ser imediatamente substituídos por um electricista. A Perigo se o equipamento de ferramenta eléctrica adequada tra- protecção pessoal é insuficiente.  Controle regularmente os cabos de balhará melhor e com maior segu-  Use protecção auricular. extensão e substitua-os, quando rança. danificados.  Use óculos de protecção.  B dade!  Atenção: perigo de electrici-  Ao ar livre utilize apenas cabos de extensão aprovados e identificados Use máscara de protecção contra o pó. para a utilização no exterior.  Use roupa de trabalho adequada.  Não deixe o aparelho apanhar  Utilize sapatos com sola antiderra- chuva.  Não utilize o aparelho em ambientes A Atenção: perigo de corte pante sempre que trabalhe sob a húmidos ou molhados.  mesmo com a ferramenta de corte acção de certos agentes atmosféri- Durante o trabalho com este apa- parada! cos. relho, nunca permita o contacto  Utilize luvas de protecção para efec- entre o seu corpo e outros aparelhos com ligação à terra (como por exem- tuar a troca de ferramentas de corte. A Perigo ocasionado pelo pó de madeira!  Guarde as fitas da serra de forma a  Alguns tipos de pó de madeira (por plo, radiadores, canalizações, pla- que não exista o risco de alguém se cas eléctricas, frigoríficos). exemplo, de faia, carvalho ou freixo) ferir. podem causar cancro ao ser inspi- 32

PORTUGUÊS rado: Trabalhe sempre com uma cados dirija-se a uma oficina de ser- (30) Dados do motor (consultar tam- unidade de aspiração. A unidade de viço pós-venda autorizada. Não uti- bém as "Características Técni- aspiração deverá cumprir com os lize o aparelho se não for possível cas“) valores indicados nos dados técni- ligá-lo ou desligá-lo mediante o inter- cos. ruptor. (31) Ano de fabricação  Ao trabalhar, tente espalhar a menor  Conserve todos os puxadores secos (32) Marca CE– Esta máquina está quantidade possível de pó de e sem óleo ou gordura. em conformidade com as directri- madeira no meio ambiente: zes da U.E. segundo a decla-  Mantenha as ferramentas de corte  limpe os resíduos de pó de ração prevista afiadas e limpas, de forma a conse- madeira da área de trabalho (sem guir trabalhar melhor e com maior (33) Símbolo da eliminação – apa- soprar!); segurança. relho pode ser eliminado através  elimine eventuais fugas que exi- do fabricante stam na unidade de aspiração;  mantenha sempre a melhor venti- A Perigo devido peças em tra- (34) Dimensões autorizadas da fita de balho bloqueadoras ou peças em tra- serra lação possível. balho! 3.4 Dispositivos de segu- A Perigo devido a modificações Se surgir um bloqueio: 1. Desligue o aparelho. rança técnicas ou à utilização de peças não 2. Retire a ficha da tomada. Cobertura superior da fita da serra comprovadas nem aprovadas pelo fabricante do aparelho! A cobertura superior da fita da serra (35) 3. Portar luvas. funciona como uma protecção contra  Monte o aparelho seguindo estrita- 4. Remover o bloqueio com uma ferra- contactos acidentais com a fita da serra mente as instruções do fabricante. menta adequada. e evita a projecção de aparas.   Utilize apenas peças autorizadas Para que a cobertura superior da fita da pelo fabricante, especialmente no 3.3 Símbolos do aparelho serra ofereça uma protecção eficaz con- caso das peças seguintes:  fitas de serra (para saber o corre- A Perigo!  Se não respeitar as seguintes tra contactos com a fita, a guia da fita superior deverá estar sempre a 3 mm de spondente número de enco- advertências pode ocasionar lesões distância da peça a trabalhar. menda consulte os dados técni- graves ou danos materiais. cos); Leia o Manual de ope-  dispositivos de segurança (para ração. saber o correspondente número de encomenda deve-se consul- 35 tar a lista de peças de substitu- ição). Sentido de movimentação  Não efectue modificações em nen- da fita de serra.  37 36 huma peça. A Cuidado!  A utilização de outras ferramentas Operação da alavanca ten- acopláveis e outros acessórios pode sora rápida resultar em perigo de ferimentos. A Perigo de danos no aparelho! Retire o interruptor da fon- tede alimentação eléctrica-  Limpe cuidadosamente o aparelho e antes de realizar quaisquer- os respectivos acessórios. Cumpra ajustes ou trabalhos as indicações do fabricante sobre demanutenção. Cobertura inferior da fita da serra tarefas de manutenção. A cobertura inferior da fita de serra (36)  Antes de iniciar o funcionamento, Informação sobre a placa de identifi- funciona como uma protecção contra cação: verifique se não há nenhum estrago: contactos acidentais com a fita de serra para poder continuar a utilizar o apa- na parte de baixo da mesa de serra. relho, verifique se o que o funciona- 27 A cobertura inferior da fita da serra deve mento dos dispositivos de segu- 28 estar montada durante o funcionamento rança e protecção, além das peças da máquina. estragadas, está correcto e con- 29 forme para com a sua finalidade. Portas da cobertura 30 Controlar se todas as peças móveis As portas da cobertura (37) protegem funcionam correctamente e não contra o contacto com as peças móveis estão emperradas. Todas as peças existentes no interior da serra. deverão ser correctamente monta- 31 32 33 34 As portas da cobertura estão equipadas das e cumprir todas as condições com uma porta de segurança. Esta para, assim, garantir o perfeito fun- acciona o motor, quando a porta do apa- cionamento do aparelho. (27) Fabricante relho está aberta com a serra ligada.  Os dispositivos de protecção ou as (28) Número de série As portas da cobertura devem estar peças danificadas devem ser repa- (29) Denominação da máquina fechadas aquando do funcionamento do rados ou trocados numa oficina mesmo. especializada autorizada. Para a substituição de interruptores danifi- 33

PORTUGUÊS Dispositivo de arrasto 38 Roda de ajuste de tensão da fita de O dispositivo de arrasto funciona como corte prolongamento da mão e protege con- Sempre que seja necessário, a tensão tacto acidental da fita de serra. 39 da fita da serra pode ser corrigida (41) O dispositivo de arrasto deve ser sem- por meio da roda de ajuste: pre utilizado, se a distância entre a fita de  gire a roda de ajuste no sentido serra e um batente paralelo é de horário para aumentar a tensão. 120 mm.  gire a roda de ajuste no sentido anti- O dispositivo de arrasto deve ser introdu- horário para reduzir a tensão. zido formando um ângulo de 20 … 30 em relação à superfície da mesa. No caso de se verificar uma falha no for- necimento de energia eléctrica existe um 41 relé que impede que com o regresso da tensão a unidade comece automatica- mente a trabalhar. Para arrancar com a máquina depois de uma queda de tensão deverá pressionar novamente o interruptor verde. Fecho giratório porta da carcaça Quando o dispositivo de arrasto não está Abrir com o fecho giratório (40) e fechar Alavanca tensora rápida a ser usado, pode prendê-lo ao disposi- a porta da carcaça. Com a alavanca tensora rápida(42) tivo de fixação da máquina. pode segurar a fita de serra. Se o dispositivo de arrasto estiver danifi- cado, deve ser substituído imediata- mente. 40 42 4. Transporte da unidade  Coloque a guia superior da fita na posição mais baixa possível.  Desaparafuse os acessórios que sobressaiam.  Não levantar ou transportar a serra Abrir porta da carcaça de cima/de baixo: pelos dispositivos de segurança. 1. Gira o fecho giratório em aprox. um giro contra o sentido do relógio. Roda de ajuste da inclinação da rol-  Levantar a serra segurando na mesa dana superior da fita da serra ou no punho de transporte e depois A porta da carcaça abre uma fenda. transportar através dos rolos de Caso seja necessário a inclinação da rol- A protecção da porta é activada e o transporte. dana superior da fita da serra pode ser motor desliga. ajustada por meio da roda de ajuste(43).  Transportar a serra com o auxílio de uma pessoa. A Perigo causado por fitas da Ao ajustar a inclinação, a fita da serra ficará alinhada de tal maneira que estará  Para o transporte, utilize tanto serra e rolos de serra de fita projecta- centrada nas bases de plástico das rol- quanto possível a embalagem origi- dos! danas da fita da serra: nal. Se o motor não desligar após uma  gire a roda de ajuste no sentido rotação, ou se a porta abrir repenti- horário: a fita da serra roda para trás. 5. O aparelho namente, ou a segurança da porta ou  gire a roda de ajuste no sentido anti- o sistema de fecho está defeituoso. horário: a fita da serra roda para a Colocar a serra fora de serviço e frente. 3 Indicações  Neste capítulo descrevem-se os encarregar o reparo à filial que efec- tua serviço, do país em questão. 43 elementos de comando mais importan- 2. Continuar a girar o fecho giratório tes existentes nesta máquina.  contra o sentido do relógio. A manipulação correcta do aparelho encontra-se descrita no capítulo "Ope- Porta da carcaça abre competa- ração“. Leia o capítulo "Manipulação" mente. antes de pôr a máquina em funciona- Fechar porta da carcaça de cima/de mento pela primeira vez. baixo:  Premir levemente porta da carcaça e girar o fecho giratório no sentido do Botão Ligar/Desligar reógio até que a porta da carcaça  Ligar = pressionar o interruptor (38) feche correctamente. verde.  Desligar = pressionar o interruptor (39) vermelho. 34

PORTUGUÊS Variação da velocidade Para regular o ângulo: soltar a pega de A fita da serra pode trabalhar a duas retenção (49) rodando no sentido con- velocidades diferentes simplesmente 46 trário ao dos ponteiros do relógio. trocando a correia de accionamento (ver 45 "Características Técnicas"): A Perigo de ferimento! A pega de retenção tem de  370 m/min para madeiras duras, estar apertada durante o corte com materiais plásticos e metais que não batente transversal. sejam à base de ferro (com as corre- O perfil adaptador pode ser deslocado e spondentes fitas de serra); removido soltando as porcas serrilhadas  800 m/min para todos os outros (51). tipos de madeira. 6. Colocação em funciona- mento Esquadria paralela A esquadria paralela (47) pode encravar na parte dianteira e pode fixar com o fixa- A Ponha Perigo!  a serra em funciona- dor (48) a parte da traseira da mesa de mento apenas depois de concluir os seguintes preparativos: serra. A esquadria paralela pode ser montada tanto à esquerda como à direita  fixação da serra; da fita da serra.  montagem e alinhamento da mesa de serragem;  verificação da tensão da correia 370 m/min 800 m/min trapezoidal;  verificação e controlo dos dispo- A Cuidado!  A correia de accionamento sitivos de segurança. não deverá estar colocada obliqua- Conecte a serra à corrente eléctrica mente pois nesse caso pode-se dani- só depois que todos os preparativos ficar. anteriormente citados estejam con- cluídos! Caso contrário existe o risco Roda de ajuste da tensão da correia de que a serra arranque acidental- de accionamento mente e provoque ferimentos graves. Em caso de necessidade pode-se corri- 47 gir a tensão da correia de accionamento 6.1 Fixação da serra (44): Para garantir uma operação segura a  gire a roda de ajuste no sentido dos serra deverá estar fixada a uma base ponteiros do relógio para diminuir a estável: tensão; 1. Base dotada de 4 orifícios.  gire a roda de ajuste no sentido con- trário ao dos ponteiros do relógio para aumentar a tensão. 48 Batente transversal 44 49 2. Introduza os parafusos pela parte superior e através da placa de base Ajuste da inclinação da mesa de ser- da serra e aperte-os. ragem O chassis inferior, preparado para o Depois de afrouxar o parafuso de fixação alojamento da serra, proporciona uma (45) poderá inclinar a mesa de serragem altura de trabalho óptima e uma base (46) de forma contínua e até 47 em 50 51 segura. As informações sobre a monta- relação à fita da serra. O batente transversal (50) é inserido gem estão indicadas no anexo do pela parte da frente na ranhura existente manual de operação. na mesa de serra. Para cortes em ângulo, o batente tran- sversal pode ser regulado para ambos os lados em 60°. Para cortes em ângulo de 45° e 90° exi- stem os respectivos batentes. 35

PORTUGUÊS 6.2 Montagem da mesa de 2. Soltar trés parafusos de fixação serragem (56). 1. Aparafuse o parafuso da esquadria final (52) na parte inferior da mesa de serragem. 59 2. Guie a mesa de serragem sobre a fita da serra e posiciona-a sobre a guia da mesa. 3. Fixe a mesa de serragem com os quatro parafusos (53) nas anilhas existentes na moldura da mesma. 6.5 Montagem da esquadria 56 paralela A esquadria paralela pode ser montada 3. Alinhe a mesa de serragem de tal tanto à esquerda como à direita da fita da maneira que a fita da serra se serra. Deve registar a esquadria paralela encontre no centro do perfil da de um lado ao outro, para que a guia de mesa. perfil se vire(61). 4. Aperte novamente os três parafusos de fixação (56). 61 5. Apertar a porca sextavada, zincada (55) apenas até para a mesa de serra não virar. 6. Apertar a (54) alavanca de retenção. 53 52 Alinhamento da mesa de serragem em ângulo recto 6.3 Alinhamento da mesa de 1. Posicione a guia superior da fita na serragem sua posição superior (ver A mesa de serragem deve ser alinhada "Comando”). em dois planos: 2. Controle a tensão da fita da serra  lateralmente, de forma a que a fita (ver "Colocação em Funciona- da serra passe exactamente pelo mento”). centro do perfil da mesa de serra- 60 62 3. Soltar a alavanca de retenção (54). gem; 63 4. Com a ajuda de um ângulo alinhar a  em ângulo recto com a fita da serra. mesa de serra num ângulo recto Alinhamento lateral da mesa de ser- com a serra da fita e com a alavanca ragem de retenção e (54) também apertar. 1. Solte a alavanca de retenção (54) e 5. Afrouxe a contraporca (57) e ajuste a porca sextavada (55). o parafuso da esquadria final (58) até que este toque na cobertura da 54 serra. 64  65 57 Virar a guia de perfil 1. Soltar as porcas serrilhadas (65) do 58 fixador (64). 2. Retirar o fixador da guia de perfil (61). 3. Soltar a porca serrilhada (63). 4. Puxar guia de perfil do terminal (62). 55 5. Virar a guia de perfil e desmontar o 6. Aperte a contraporca. A Perigo!  Existe perigo de ferimentos 6.4 Montagem do perfil da 6. terminal. Apertar a porca serrilhada (63) . por corte, mesmo quando a fita da guia da esquadria 7. Desmontar o fixador (64) da guia de serra estiver parada. Tenha em  Fixe o perfil da guia da esquadria perfil e fixar com a porca (65) . atenção para soltar e apertar o para- fuso de fixação da ferramenta, é (59) à mesa de serragem com qua- Encravamento da esquadria paralela tro parafusos-borboleta e as respec- possível usar a mão para alcançar 1. Pendurar a esquadria paralela à guia uma distância apropriada da serra tivas anilhas. do batente. da fita. 2. Apertar a alavanca de retenção (60) da esquadria paralela. 36

PORTUGUÊS 3. Soltar as porcas serrilhadas (65) do  As aparas que não sejam removi- dade com os dados indicados fixador (64). das pelo aspirador ficam na na placa indicadora do tipo da 4. Empurrar o fixador para o bordo inte- cobertura da serra, pelo que esta máquina; rior da mesa. deverá ser limpa com frequência.  estar equipada com um disjun- Conecte uma instalação de aspiração ou tor residual de 30 mA; 5. Apertar a porca serrilhada (65) . um aspirador de sucção industrial ao  ter instaladas tomadas de 6.6 Montar o dispositivo de encaixe de aspiração de aparas através ligação à terra devidamente fixação do dispositivo de de um adaptador adequado. testadas. arrasto  ter instaladas tomadas de 6.8 Tensão da fita da serra ligação à terra de corrente trifásica com condutor neutro. 3 Indicação:  Quando montar a armação do A Um Perigo!  excesso de tensão pode aparelho, deve montar primeiro e de ime- diato o dispositivo de fixação do disposi- causar a ruptura da fita da serra. Se a tensão for insuficiente pode fazer 3 Sempre Indicação  que tenha qualquer tivo de arrasto. com que a roda de tracção deslize, dúvida dirija-se à sua companhia de provocando a paragem da fita da distribuição de energia eléctrica ou ao serra. seu instalador eléctrico por forma a que 1. Desaparafusar a porca sextavada, as conexões eléctricas do seu local de zincada com um parafuso de cabeça 1. Posicione a guia superior da fita na trabalho cumpram com os requisitos cilíndrica (66) até ficar bem assente. sua posição superior (ver acima indicados. 2. Aparafusar o parafuso de cabeça "Comando"). cilíndrica no furo do lado esquerdo 2. Verificar a tensão:  Estenda o cabo de alimentação do aparelho.  Pressione-a lateralmente colo- de modo que não impeça o tra- 3. Apertar a porca sextavada, zincada cando o dedo no centro entre a balho e não seja facilmente dani- com a mão. mesa de serragem e a guia supe- ficado no normal funcionamento. rior da fita (a fita da serra só 4. Pendurar o dispositivo de arrasto  Proteja o cabo contra o calor, poderá ceder lateralmente entre 1 (67) durante um longo período de líquidos agressivos e superfícies a 2 mm). tempo com um parafuso de cabeça cortantes.  Avaliar as regulações das indi- cilíndrica. cações para a tensão da fita de  Utilize o cabo de prolongamento 66 67 serra. A escala aponta a regu- apenas se o cabo de borracha lação correcta consoante a lar- tem um corte transversal sufi- gura da fita de serra. ciente (3 x 1,5 mm2, na versão de 3. Caso seja necessário, corrija a motor a corrente trifásica: tensão: 5 x 1,5 mm2).  gire a roda de ajuste (68) no sen-  Nunca desligue puxando pelo tido horário para aumentar a cabo de alimentação. tensão.  gire a roda de ajuste (68) no sen- A Mudança do sentido de tido anti-horário para reduzir a rotação (apenas nos modelos com tensão. motor de corrente trifásica) Dependendo da distribuição de fase é possível que a fita da serra gire em sentido contrário. Isto pode conduzir 68 a que a peça a trabalhar seja projec- tada. Deve portanto verificar o sen- 6.7 Ligação do aspirador de tido de rotação para cada nova insta- sucção lação.  A APerigo!  inalação de determinados No caso de um sentido de rotação incorrecto, as conexões deverão ser tipos de serradura (por exemplo de modificadas por um instalador eléc- madeira de faia, carvalho ou freixo) trico! pode provocar cancro: sempre que 1. Conecte a serra à fonte de alimen- trabalhe em recintos fechados 6.9 Conexão à rede eléctrica tação eléctrica só depois de montar deverá existir uma instalação de todos os dispositivos de segurança. aspiração de aparas (a velocidade do ar nas bocas de aspiração da serra B Perigo! Corrente eléctrica 2. Ligue a serra durante um curto espaço de tempo e desligue-a ime- deverá ser  20 m/s).  Instale a serra num ambiente diatamente depois. seco. A Cuidado!  A operação sem o aspirador  Não utilize a unidade a não ser 3. Observe o sentido de rotação da fita da serra: o sentido do movimento de sucção só é permitida em: que esteja ligada ligada a uma da fita da serra, ou seja o sentido  espaços ao ar livre; fonte de alimentação que cumpra do corte, deverá ser de cima para os requisitos que se seguem (ver baixo.  operações de curta duração;  também “Características Técni- (máx. 30 minutos); cas”): 4. Quando a fita da serra trabalhe em  com máscara. sentido contrário ao normal retire o  A tensão e a frequência da cabo de alimentação eléctrica que rede devem ser de conformi- estabelece a conexão à serra. 37

PORTUGUÊS 5. Providencie então para que um  Antes de iniciar a operação certi- 70 electricista especializado modifi- fique-se de que os seguintes que as conexões eléctricas! aspectos estão funcionais: 69  fita da serra; 7. Operação  cobertura inferior e superior A Para Perigo!  reduzir o mais possível o  da fita da serra; Substitua imediatamente peças risco de ferimentos, deverá observar danificadas. as seguintes normas de segurança  Posicione-se correctamente ao durante o funcionamento da serrar (os dentes da serra devem máquina. estar dirigidos para o utilizador).  Use sempre roupas e acessórios  Nunca corte várias peças simul- de protecção, tais como: taneamente – nem nenhum feixe,  máscara de protecção; composto de diversas peças indi-  protecção auricular; viduais. Existe o risco de aciden-  óculos de protecção. tes quando diversas peças indivi-  Serre sempre apenas uma peça duais são agarradas Definição da velocidade de corte de cada vez. descontroladamente pelo disco da serra. 1. Abra a porta da cobertura superior.  Ao serrar, pressione sempre a peça de trabalho sobre a mesa de 2. Desaperte a correia trapezoidal serragem. c  Perigo de arrasto! girando a manivela de tensão no sentido dos ponteiros do relógio.  Não dobre a peça.  Não utilize vestuário largo, jóias 3. Colocar a correia trapezoidal na  Não bloqueie a fita da serra ao ou luvas que possam ser apanha- polia necessária na roda motriz (rol- pressionar lateralmente. dos pelas peças da máquina em dana de fita de serra inferior) e na  Se for necessário, utilize: rotação. polia do motor necessária – ter em  um dispositivo de arrasto –  Se tiver cabelo comprido, use atenção o autocolante no lado inte- quando a distância entre o uma protecção para o cabelo. rior da porta inferior do aparelho. perfil da esquadria e a fita da  Nunca corte peças nas quais exi- serra for inferior a ð 120 mm;  um suporte para a peça a cor- stam cabos, cordões, tiras, cor- das ou arames. A Cuidado!  A correia trapezoidal deve mover-se sobre as duas roldanas da tar – adequado para peças Ajuste da altura da guia da fita supe- frente ou sobre as duas roldanas de compridas que possam cair rior trás. A correia trapezoidal não deverá depois de cortadas; A altura da guia da fita superior (69) nunca estar colocada obliquamente!  um dispositivo de aspiração de aparas; deverá ser ajustada:  um dispositivo de suporte  antes de cada processo de serra- apropriado para serrar peças gem, para ajustar a altura da peça a circulares de forma a que a trabalhar (a guia da fita superior peça a trabalhar não possa deverá encontrar-se a aproximada- girar; mente 3 mm por cima da peça a tra- balhar);  após alterações na fita da serra ou na mesa de serragem (por exemplo, depois de trocar a fita da serra, de modificar a tensão da fita da serra ou depois de alinhar a mesa de serra- 370 m/min 800 m/min gem).  Correia trapezoidal sobre as duas roldanas da frente A Perigo!  Antes de ajustar a guia da fita = menor velocidade, par superior. superior e a inclinação da mesa de  Correia trapezoidal sobre as duas  um ângulo de esquadria apro- serragem: roldanas de trás priado ao serrar peças planas = maior velocidade, par inferior. na vertical, para evitar que a  Desligar o aparelho. peça a trabalhar possa cair. 4. Tensione de novo a correia trapezoi-  aguarde até que a fita da serra dal girando a manivela de tensão no esteja parada. sentido contrário ao dos ponteiros  Definir a guia de serra superior (69) do relógio (a correia trapezoidal com a roda de ajusta(70) para a deverá estar no centro e com uma altura desejada. flexão de aproximadamente 10 mm). 5. Feche a porta inferior da cobertura. 38

PORTUGUÊS 7.1 O processo de serragem  Substitua peças danificadas, espe- 74 1. Escolha e ajuste o perfil da mesa de cialmente os dispositivos de segu- serragem de acordo com o tipo de rança, apenas por peças de origem. corte que deseja: Qualquer peça não fornecida pelo fabricante pode causar danos impre-  perfil da mesa de serragem com visíveis. ranhura estreita para cortes rec- tos.  Toda as reparações ou operações  perfil da mesa de serragem com de manutenção, para além das ranhura oblíqua para cortes descritas nesta secção, apenas oblíquos. podem ser levadas a cabo por pes- soal especializado. 2. Estabeleça a velocidade da fita da serra. 8.1 Substituição da fita da 77 3. Caso seja necessário, ajuste a incli- serra nação da mesa de serragem. 73 A Perigo!  A Perigo de retrocesso das Existe perigo de ferimentos por corte, mesmo quando a fita da peças de trabalho (podem ficar pre- serra estiver parada. Use sempre sas na fita e serem projectadas con- luvas ao substituir a fita da serra.  tra o utilizador)! Utilize apenas lâminas de serra apro- Nunca incline as peças. priadas (ver "Características Técni- 4. Seleccione a esquadria paralela e a cas“). 75 76 inclinação da mesa de serragem de 1. Afrouxe os quatro parafusos-borbo- 7. Introduza a nova fita de serra. Preste acordo com o tipo de corte leta (71) e desmonte a barra guia da atenção à posição correcta: os den- desejado. esquadria paralela (72). tes devem ficar voltados para a parte da frente da serra (lado da porta). A Perigo devido ao enviesa- 8. Coloque a fita da serra centrada na mento da peça de trabalho! 71 base de borracha. Ao serrar com batente paralelo e 9. Apertar a alavanca tensora rápida mesa de serrar dobrada deverá fixar 72 até que a fita de serra não escorre- o batente paralelo no lado dobrado gar mais. para baixo da mesa de serrar. 10. Levantar a cobertura inferior da fita 5. Fixe a guia superior da fita a 3 mm de serra para trás. de distância da peça a trabalhar. A Perigo!  As portas da cobertura devem 3 Indicação  Antes de serrar a peça a tra- estar fechadas, apenas quando a balhar, dever-se-á sempre efectuar um cobertura inferior da fita de serra corte de prova e corrigir eventualmente esteja levantada para trás. os ajustes. 11. Feche ambas as portas da cober- 2. Abra ambas as portas da cobertura. tura. 6. Coloque a peça a trabalhar na mesa 3. Levantar a cobertura inferior da fita 12. Em seguida: de serragem. de serra para a frente.  tensione a fita da serra (ver "Colo- 7. Introduza a ficha na tomada eléc- 4. Coloque a guia superior da fita (73) cação em Funcionamento“); trica. na posição mais baixa possível.  alinhe a fita da serra (ver "Manu- 5. Soltar a alavanca tensora rápida tenção e Cuidados“); 8. Inicie o corte. (74) até que a fita de serra esteja  coloque a guia da fita da serra 9. Efectue o corte numa só passagem. bem apertada. (ver "Manutenção e Cuidados“); 10. Desligue a serra, caso não queira 6. Retire a fita da serra e faça-a passar:  deixe a serra em funcionamento continuar a cortar imediatamente. (teste) durante pelo menos um  pela fenda existente na mesa de serragem (75), minuto;  pela cobertura da fita da serra na  desligue a serra, retire a ficha da 8. Manutenção e reparação guia superior da fita (76), tomada eléctrica e comprove A Antes Perigo!  de qualquer reparação  pelo orifício da fita da serra (77) e  pelas guias da fita. novamente os ajustes. ou operação de manutenção: 8.2 Alinhamento da fita da 1. Desligar o aparelho. serra 2. Aguardar até que a serra esteja Se a fita da serra não estiver no centro parada. do revestimento de borracha, dever-se-á corrigir a inclinação da roldana superior 3. Retirar a ficha da tomada. da fita da serra.  Depois de quaisquer operações de 1. Afrouxe a porca de fixação (78). manutenção ou limpeza accione e verifique os dispositivos de segu- 2. Gire o parafuso de ajuste (79): rança.  gire o parafuso de ajuste (79) no sentido horário, quando se pre- 39

PORTUGUÊS tenda deslocar a fita da serra 6. Alinhe o rolete superior (distância do 86 para a parte da frente da serra. rolete superior da fita da serra = 0,5  gire o parafuso de ajuste (79) no mm – quando a fita da serra se movi- sentido anti-horário, quando se menta com a mão, não toque no pretenda deslocar a fita da serra rolete superior) para a parte de trás da serra. 7. Aperte o parafuso do rolete superior. Ajuste os roletes de guias 1. Soltar a porca serrilhada (84) . 2. Ajuste os roletes de guias (85) com 87 as porcas serrilhadas (83) em relação à fita da serra. 78 79 3. Deslocar a guia de fita inferior, para 83 que a fita da serra esteja entre os roletes de guia (91). 4. Apertar o parafuso (87). 84 Ajuste roletes superiores 3. Fixe novamente a porca de fixação (78). 85 8.3 Alinhamento da guia 88 superior da fita da serra 3. Rode os roletes de fita da serra uma A guia superior da fita está formada por: vez por mão no sentido directo do  um cilindro de apoio (apoia a fita da relógio, para avaliar de os roletes de serra por trás), guias se encontram na posição cor- recta – ambos os roletes de guia  dois roletes de guia (aperta a fita da devem assentar na fita da serra. serra lateral). 4. Apertar a porca serrilhada Estes cilindros deverão ser alinhados (84) , para contra-apertar com os 89 novamente após cada substituição da parafusos serrilhados (83). fita da serra ou depois de uma mudança 1. Solte o parafuso (88) dos roletes de direcção da fita da serra. 8.4 Alinhamento da guia superiores inferior da fita 2. Alinhe os roletes superiores (89) 3 Indicação:  Controle os rolos regularmente A guia inferior da fita está formada por: (distancia do rolete superior e fita da serra = 0,5 mm –quando movimenta ao desgaste e substitua, caso  um cilindro de apoio (apoia a fita da serra por trás), a fita da serra para trás, não toque necessário, todos os rolos ao mesmo nos roletes superiores). tempo.  dois roletes de guia (aperta a fita da serra lateral). 3. Apertar o parafuso (88) do rolete superior. Ajuste roletes superiores Estas peças devem estar alinhadas tanto pela substituição da fita da serra como Ajuste os roletes de guias 1. Alinhe e estique eventualmente a fita pelo alinhamento da fita da serra. 1. Afrouxe os parafusos (90). da serra. 2. Solte o parafuso (80) para a guia de 2. Aplicar os roletes de guia (91) na fita fita superior. 3 Indicação:  Controle regularmente os roletes da serra. 3. Alinhamento da guia superior da fita superiores de desgaste e substitua, se da serra necessário, ambos os roletes de guia ao 4. Aperte o parafuso para a guia da fita mesmo tempo. superior. 5. Solte o parafuso (82) do rolete supe- Alinhamento básico 91 rior (81). 1. Abrir a porta da cobertura superior e a cobertura da fita da serra inferior (86). 2. Soltar o parafuso (87) para a guia da 82 fita inferior com uma chave sexta- vada. 90 81 3. Gire algumas voltas o cilindro da fita da serra manualmente e no sentido horário, para que as pontas da guia fiquem na posição correcta – ambos 80 os cilindros guia devem ficar leve- mente apoiados na fita da serra. 40

PORTUGUÊS 4. Aperte os parafusos (90) . 8.8 Limpeza da serra 10. Protecção do meio- 5. Feche a cobertura da fita da serra 1. Abra a porta da cobertura superior. ambiente inferior (86). 2. Retire e esvazie o recipiente de 6. Feche a porta inferior da cobertura. O material de embalagem da máquina é recolha de aparas (93). 100% reciclável. 8.5 Substituição do suporte Ferramentas eléctricas sem possibili- de plástico dade de reparação e acessórios contém Controle regularmente o desgaste do uma apreciável quantidade de matéria- suporte de plástico. Substitua os supor- prima e plásticos que também podem tes de plástico de dois em dois: ser incluídos num processo de recicla- gem. 1. desmonte a fita da serra (ver "Manu- tenção e Cuidados”). Estas instruções foram impressas em papel produzido sem adição de cloro. 2. retire o suporte de plástico segu- rando-o pela parte de baixo com uma pequena chave de fendas. 11. Problemas e avarias 93 3. Retire as aparas e o pó com uma A Perigo!  Antes de qualquer reparação: escova ou um aspirador, limpando  Desligar o aparelho. devidamente as seguintes zonas:  Retirar a ficha da tomada.  interior da cobertura superior;  Aguarde até que a fita da serra  guias da fita da serra; esteja parada.  elementos de comando; Depois de cada reparação active 4. Coloque o depósito de aparas. todos os dispositivos de segurança e verifique-os. 8.9 Armazenagem da serra O motor não funciona A Guarde Perigo!  a máquina de modo Subvoltagem, relé activado por falha na que: alimentação eléctrica.  não possa ser ligado por pes-  Torne a ligar a máquina. soas não autorizadas não há corrente de alimentação 3. Monte os novos suportes de plástico  não possa ferir ninguém que  Verifique o cabo, a ficha, a tomada, e coloque de novo a fita da serra no passe junto da máquina. e os fusíveis. seu lugar. O motor sobreaquece, por exemplo 8.6 Substituição do perfil de 3 Indicação O interruptor de ligar/desligar devido a que a serra está gasta ou devido à acumulação de aparas no inte- inserção da mesa pode ser protegido com um cadeado rior da cobertura da fita da serra: O perfil da mesa de serragem deverá ser para maior segurança. substituído se a fenda estiver danificada.  elimine a causa do sobreaqueci- mento, deixe a máquina arrefecer 1. Desmonte o perfil da mesa de serra- gem (92) (pressionando para baixo). A Cuidado!  Não guarde o aparelho sem durante alguns minutos e ponha de novo a máquina em funcionamento. 92 protecção ao ar livre ou em ambien- O motor e a serra movem-se em sen- tes húmidos. tido contrário A sequência de conexão das fases está 9. Reparações trocada (apenas possível no caso de ser- ras com uma voltagem de conexão de A Perigo! 400 V): A sua ferramenta eléctrica só deve  A ligação deve ser avaliada por um ser reparada por pessoal qualificado técnico electricista. e com peças sobressalentes origi- nais. Desta forma é assegurada a A fita da serra sai ou não segue a 2. Coloque um novo perfil de inserção linha de corte segurança da ferramenta eléctrica. da mesa. A fita da serra não roda sobre as rodas Caso as ferramentas eléctricas Metabo de tracção: 8.7 Ajuste o mecanismo da necessitem de reparações, dirija-se ao cobertura da fita da serra seu representante Metabo. Poderá con-  ajuste a inclinação da roldana supe- sultar os endereços em rior da fita de serra (ver "Manu- Ajuste o mecanismo da nova cobertura www.metabo.com tenção e Cuidados“). da fita da serra, quando a cobertura da fita da serra se movimenta para trás Poderá descarregar as listas de peças Rupturas na fita da serra 1. Levante a tampa da roda de ajuste sobressalentes em www.metabo.com A tensão da fita da serra não é a cor- da cobertura da fita da serra com recta: uma chave de parafusos.  corrija a tensão da fita da serra (ver 2. Aperte com a porca sextavada "Colocação em Funcionamento”). subjacente. 3. Introduza a tampa na roda de ajuste. 41

PORTUGUÊS Carga excessiva: A fita da serra deforma-se Fixação do motor solta:  reduza a pressão contra a fita da Carga excessiva:  comprove os parafusos de fixação e, serra.  evite a pressão lateral contra a fita se necessário, aperte-os. Fita da serra incorrecta: da serra. O bocal do aspirador de aparas está  substitua a fita da serra (ver "Manu- A serra apresenta vibrações obstruído tenção e Cuidados”); O aspirador não está ligado, ou o seu A serra não está suficientemente fixa: peça de trabalho delgada =  rendimento é excessivamente baixo:  fixe a serra correctamente a uma fita da serra estreita;  ligue o aspirador ou aumente o ren- base firme (ver "Colocação em Fun- peça de trabalho grossa =  cionamento”). dimento de aspiração (velocidade fita da serra larga. do ar  20 m/segundo no bocal de Mesa de serragem solta: aspiração de aparas).  alinhe e fixe a mesa de serragem. 12. Especificações técnicas Modelo BAS 317 Precision DNB BAS 317 Precision WNB Voltagem V 400 (3~ 50 Hz) 230 (1~ 50 Hz) Potência Potência de entrada P1 kW 0,9 0,9  Potência no eixo P2 kW 0,63 0,57 Corrente nominal A 1,8 4,1 Fusível de protecção A 10 (B-Automático) 10 (B-Automático) Rotação em regime de funcionamento normal e sem carga min-1 1490 ±10% 1490 ±10% Velocidade de corte Funcionamento rápido m/min 800 ±10% 800 ±10% Funcionamento lento m/min 370 ±10% 370 ±10% Comprimento da fita da serra mm 2240 2240 Descarga máxima (largura da passagem) mm 305 305 Altura máxima de corte mm 165 165 Largura máxima da fita da serra mm 20 20 Espessura máxima da fita da serra mm 0,5 0,5 Dimensões comprimento externo  mm 665 665 largura externa mm 795 795 altura externa mm 1600 1600 comprimento da mesa de serragem mm 400 400 largura da mesa de serragem mm 548 548 Peso do aparelho     (com acessórios juntamente fornecidos) kg 71,5 71,5 Peso do aparelho com embalagem kg 80 80 Valores de emissão de ruído (EN 61029-1*) durante o fun- cionamento sem carga, A-Nível de pressão sonora LpA dB (A) 84,1 84,1 A-Nível de potência sonora LWA dB (A) 73,3 73,3 Insegurança K dB (A) 4,0 4,0 Valores de emissão de ruído (EN 61029-1*) durante o tra- balho, A-Nível de pressão sonora LpA dB (A) 85,5 85,5 A-Nível de potência sonora LWA dB (A) 79,4 79,4 Insegurança K dB (A) 4,0 4,0 * Os valores indicados são valores de emissão, e com isto não representam ao mesmo tempo também valores seguros de lugar de trabalho. Embora não exista uma correlação entre níveis de emissão e de imissão, não é possível deduzir-se com fiabilidade, se é necessário ou não tomar medidas preventivas suplementares. Factores, que influenciem o nível de imissão atual existente de facto no lugar de trabalho, possuem a particularidade do recinto de trabalho e outras fontes de ruído, i.é., o número de máquinas e outros processos de trabalho vizinhos. Os valores permitidos para locais de trabalho também podem variar de país para país. Esta infor- mação deve, no entanto, permitir ao usuário avaliar melhor perigos e riscos. 12.1 Fitas de serra disponíveis Uso Dimensões em mm Divisão de dentes Número de pedido Corte universal de madeiras 2240 x 12 x 0,5 A6 090 902 9244 Corte curvo de madeiras 2240 x 6 x 0,5 A4 090 902 9252 Corte recto de madeiras 2240 x 15 x 0,5 A6 090 902 9260 Metais que não sejam à base de ferro 2240 x 15 x 0,5 A2 090 902 9279 42

ZA0091_1.fm 4 1 5 2 6 3

Metabowerke GmbH Metabo-Allee 1 72622 Nuertingen Germany www.metabo.com