Metabo KOMBI 40/50 Handleiding

Thursday, March 15, 2018
Download

® D Betriebs- und W a rtungsa nleitung für Kombina gler Kombi 3 2 / Kombina gler Kombi 4 0 / 5 0 EN G O pera ting a nd M a intena nce Instructions Combina tion Air Sta pler/ N a iler Kombi 3 2 Combina tion Air Sta pler/ N a iler Kombi 4 0 / 5 0 F N otice d’utilisa tion et d’entretien de la cloueuse combinée Kombi 3 2 la cloueuse combinée Kombi 4 0 / 5 0 NL Gebruik ers- en onderhoudsha ndleiding va n multifunctionele ta ck er Kombi 3 2 multifunctionele ta ck er Kombi 4 0 / 5 0 IT Istruzioni per l’uso e la ma nutenzione per Dispositivo di chioda tura combina to Kombi 3 2 Dispositivo di chioda tura combina to Kombi 4 0 / 5 0 ES M a nua l de servicio y ma ntenimiento pa ra Cla va dora combi 3 2 / Cla va dora combi 4 0 / 5 0 DA Betjenings- og vedligeholdelsesvejledning til k ombi-sømpistol Kombi 3 2 / k ombi-sømpistol Kombi 4 0 / 5 0 115 366 5350 / D/ENG/F/NL/IT/ES/DA/SV / 1001 - 1.2 SV Anvisninga r för drift och sk ötsel a v k ombinera d dyck ert- och hä ftpistol Kombi 3 2 k ombinera d dyck ert- och hä ftpistol Kombi 4 0 / 5 0

NL 1. Multifunctionele Tacker Kombi 32 - Overzicht Multifunctionele Tacker Kombi 40/50 - Overzicht 5 2 4 3 6 7 8 5 2 1 4 3 6 8 7 1 Pos. Benaming 1 Beveiliging tegen onopzettelijk in werking stellen van de slag 2 Aansluitmof voor persluchtbron 3 Trekker 4 Vergrendelingspal 5 Afschermkap ventilatieopening 6 Indrijfdiepteregeling 7 Magazijnschuif 8 Onderhoudsklep

Inhoud ● Wanneer u het apparaat 32) resp. 20 tot 40 mm (bij uitleent of doorverkoopt, Kombi 40/50) van het type 90 1. Multifunctionele moet u deze handleiding met een draaddikte van 1,05 Tacker Kombi 32 en erbij voegen. x 1,27 mm verwerken. Multifunctionele Tacker Kombi 40/50 - 2.1 Voorgeschreven ge- 3. V e i l i g h e i d s - Overzicht bruik van het apparaat voorschriften 2. Lees dit eerst De multifunctionele tacker is 3.1 Voorschriften 2.1 Voorgeschreven gebruik een indrijfapparaat met van het apparaat Voor draagbare indrijfap- persluchtaandrijving, 3. Veiligheidsvoorschriften paraten geldt de norm waarmee zowel nieten als 3.1 Voorschriften DIN 7259 (UVV34). platkopnagels verwerkt 3.2 Veiligheid van Deze vereist dat: kunnen worden. Door zijn het apparaat veelzijdige gebruiks- 3.3 Veilige mogelijkheden kan de ● in indrijfapparaten enkel Werkomstandigheden multifunctionele tacker voor de in de bijhorende 4. Ingebruikneming de binneninrichting gebruikt gebruikshandleiding ver- 5. Onderhoud worden bij het bevestigen melde verbindings- of 5.1 Advies voor van planken met messing- en bevestigingsmiddelen conservering groefverbinding, panelen, gebruikt mogen worden 5.2 Storingen verhelpen kozijnen etc. De hechtnieten (zie hoofdstuk ‘Techni- 6. Technische gegevens kunnen onzichtbaar in de sche Gegevens’). 7. Inhoud van de levering flank van de sponning ● indrijfapparaten enkel 8. Accessoires bevestigd worden. Boven- aan leidingen aangeslo- 2. Lees dit eerst dien kunnen platkopnagels ten mogen worden, bijna onzichtbaar in de waarvan met zekerheid ● Lees deze gebruikshand- randen van de lambrisering vastgesteld is dat de leiding, alvorens het aangebracht worden. De toegelaten bedrijfsdruk apparaat in gebruik te multifunctionele tacker is met niet meer dan 10% nemen. Schenk bij- uitgerust met een beveiliging overschreden kan wor- zondere aandacht aan de tegen onopzettelijk in den (bijvoorbeeld met veiligheidsvoorschriften. werking stellen van de slag. behulp van ● Indien u bij het uitpakken Deze beveiliging maakt wer- drukregelaars). schade door transport ken met het apparaat enkel ● zuurstof en brandbare vaststelt, neem dan mogelijk, wanneer u deze op gassen niet als onmiddellijk contact op de plaats van indrijven energiebron gebruikt met uw handelaar. Neem aandrukt en tegelijk de mogen worden voor het apparaat niet in trekker overhaalt. indrijfapparaten met gebruik. Het apparaat is geschikt om persluchtaandrijving. ● De verpakking moet, platkopnagels met een ● de aansluiting van de conform de lokale draaddikte van Ø 0,9 x 1,2 mm persluchtbron enkel via wetgeving inzake de en een maximale lengte van een snelkoppeling mag bescherming van het 32 mm (bij type Kombi 32) en gebeuren en dat het milieu, met een bevoegde van 15 tot 50 mm (bij type apparaat na het ophaaldienst meegege- Kombi 40/50) van het type afkoppelen drukloos is. ven worden. SKN in te drijven. Bovendien ● voor het onderhoud ● Bewaar deze handleiding. kan u met deze apparaten uitsluitend de vermelde In geval van twijfel kan u nieten met een rugbreedte o r i g i n e l e de handleiding opnieuw van 5,8 mm en een lengte vervangstukken gebruikt raadplegen. van 15 tot 32 mm (bij Kombi mogen worden.

● reparaties enkel Gebruik het toestel Breng de magazijnschuif uitgevoerd mogen wor- uitsluitend waarvoor het (Pos. 7) naar voor tot deze in den door reparateurs die bedoeld is. Vermijd elke de vergrendelingspal inklikt. erkend zijn door de verzwakking of beschadiging Zet de afschermkap van de producent, of andere van het apparaat. Demonteer ventilatieopening (Pos. 5) in v a k b e k w a m e of blokkeer nooit delen zoals de gewenste positie. Stel bij reparateurs. De de trekkerinrichting van het de ingebruikneming de reparaties mogen enkel indrijfapparaat. luchtoverdruk eerst in op de uitgevoerd worden laagste waarde van de conform de richtlijnen uit 3.3 Veilige werkomstan- aanbevolen bedrijfsdruk (4,0 de gebruikshandleiding. digheden bar). De verbinding met de persluchtbron gebeurt via Als vakbekwame reparateurs Richt nooit een operationeel een flexibele persluchtslang gelden personen, die op indrijfapparaat op uzelf of op (6mm) door middel van een basis van hun opleiding en andere personen. Houd het snelkoppeling. Breng het ervaring over voldoende indrijfapparaat tijdens het indrijfapparaat, dat op een kennis op het gebied van gebruik steeds zo, dat hoofd correcte werking getest indrijfapparaten beschikken, en lichaam bij een mogelijke werd, aan op de plaats van en in zoverre vertrouwd zijn terugslag niet verwond indrijven en activeer het door met desbetreffende kunnen worden. Schakel het middel van de trekker (Pos. wettelijke voorschriften ter indrijfapparaat nooit in 3). Verhoog of verlaag de bescherming van de zonder weerstand. bedrijfsdruk stapsgewijs met w e r k n e m e r , Draag het indrijfapparaat in 0,5 bar tot het gewenste ongevallenpreventievoorschriften, operationele toestand altijd indrijfresultaat bereikt is. richtlijnen en algemeen aan het handvat en nooit met Gebruik het indrijfapparaat aanvaarde regels van de de vinger aan de trekker. steeds met de laagst techniek, dat ze de veiligheid Zorg dat u bij het gebruik niet mogelijke bedrijfsdruk. Zorg bij het werken aan doorheen dunne ervoor dat de bedrijfsdruk indrijfapparaten juist kunnen werkstukken slaat of dat het van 7 bar niet overschreden beoordelen. apparaat niet van hoeken en wordt en vermijd gebruik kanten afglijdt. Draag tijdens zonder nieten of het werken steeds een platkopnagels in het 3.2 Veiligheid van het veiligheidsbril en oordoppen. magazijn. apparaat Bovendien beschikt het Door perslucht aangedreven apparaat over een indrijf- indrijfapparaten mogen enkel 4. Ingebruikneming diepteregeling (Pos. 6) door vakkundige personen Om na te vullen, moet u het waarmee u de indrijfdiepte bediend en onderhouden apparaat van de van de nieten of spijkers kan worden. persluchtbron loskoppelen. instellen. Houd ze buiten het bereik Druk op de De Kombi 32 en de Kombi van kinderen. Controleer of vergrendelingspal (Pos. 4) 40/50 zijn standaard de veiligheids- en trekkerin- om het magazijn te openen uitgerust met een bescherm- richtingen correct en de magazijnschuif (Pos. kap op de beveiliging (Pos. functioneren, alvorens het 7) uit het apparaat te trekken. 1). Deze voorkomt apparaat in gebruik te Vervolgens kan u de beschadigingen bij het nemen. En controleer of alle platkopnagels in het verwerken van geschaafd vijzen en moeren goed magazijn plaatsen hout. Verwijder de bescherm- vastzitten. Voer geen respectievelijk de kap om planken met wijzigingen of noodrepara- nietenstaafjes op de messing- en groefverbinding ties door aan het toestel. geleidingsrail schuiven. te bevestigen.

Indien een hechtniet of a) smering door olienevel: spijker blijft hangen, open Een complete onderhouds- dan de onderhoudsklep met eenheid omvat een de ontgrendelingshendel aan nevelsmeerpot en is op de de zijkant, respectievelijk aan compressor gemonteerd. de voorkant (bij het type Kombi 32) en verwijder de b) smering door een vastgeklemde nieten of leidingsmeerpot: spijkers. Op het apparaat wordt een Koppel een defect of niet leidingsmeerpot aange- correct functionerend sloten, die het gereedschap apparaat onmiddellijk los van van olie voorziet. de persluchtbron en breng het apparaat naar een c) manuele smering: gekwalificeerde vakman. Indien er bij de installatie Koppel het apparaat ook los geen onderhoudseenheid van de persluchtbron bij noch een leidingsmeerpot langere onderbrekingen of bij voorhanden is, breng dan het beëindigen van het werk. voor elke ingebruikneming in Maak het magazijn leeg. de persluchtaansluiting 3-5 druppels olie aan. ● Berg uw persluchtap- 5. Onderhoud en paraten uitsluitend op in conservering droge ruimten. 5.1 Advies voor conservering Naleving van het hierna ver- melde onderhoudsadvies garandeert voor dit kwaliteitsproduct een lange levensduur en een gebruik zonder storingen. Koppel het apparaat los van de persluchtbron bij de uitvoering van onderhoudswerkzaamheden. Voor een langdurig correcte werking van uw indrijfapparaat is een dagelijkse reiniging en een regelmatige smering absoluut noodzakelijk. Gebruik hiervoor enkel speciale gereedschapsolie (zie hoofdstuk 8 ‘Acces- soires’). Wat betreft de smering kan u kiezen uit:

5.2 Storingen verhelpen Voorkomende fouten en Remedie mogelijke oorzaken A. Er ontsnapt perslucht uit de dekselopening: De O-ringen zijn Reinig of vervang de O-ringen. beschadigd of vuil. B. Er ontsnapt perslucht langs het ventiel: De O-ringen zijn beschadigd, De O-ringen zijn beschadigd, het ventiel het ventiel is defect. is defect. Vervang de O-ringen en het ventiel. C. Er ontsnapt perslucht tussen behuizing en cilinderdeksel: Er zitten schroeven los. Draai de schroeven vast. De O-ringen zijn beschadigd. Vervang de O-ringen. D. De plunjer gaat niet volledig terug, werking zonder nieten of spijkers: Het apparaat wordt te zwak of te dicht Duw het apparaat krachtiger tegen het tegen het indrijfvlak geduwd. De plunjer is indrijfvlak, smeer het cilinderloopvlak, te stroef door gebrekkige smering. vervang de O-ring, controleer De O-ring is defect. de bedrijfsdruk. E. Spijkers en nieten worden niet volledig ingedreven: De luchtdruk is te laag. Verhoog de druk stapsgewijs met 0,5 bar, tot de spijkers/nieten correct ingedreven worden. De slangleiding heeft een te geringe Binnendiameter van de slangleiding leidingdoorsnede. minimum 6 mm. Het apparaat is zonder smering. Reinig en smeer de onderdelen. De indrijfkop is versleten. Slijp de indrijfkop ca. 0,2 mm na. F. De spijkers/nieten buigen af of steken uit: De indrijfkop is te sterk versleten. Vervang de indrijfkop. Het apparaat is te zwak tegen het indrijfvlak Zet het apparaat krachtiger tegen het aangebracht. indrijfvlak. G. Het apparaat loopt te langzaam: Een O-ring is beschadigd. Vervang de O-ring. Het ventiel is beschadigd. Vervang het ventiel compleet.

6. Technische gegevens Kombi 32 Kombi 40/50 Luchtverbruik (per indrijfslag) ca. 0,52 l 0,66 l Bedrijfsdruk 5,0 - max. 7,0 bar Laadcapaciteit (nieten/spijkers) 110 stuks Afmetingen (LxBxH) 256x59x218 mm 295x60x235 mm Gewicht (zonder nieten) 1,04 kg 1,1 kg A-gewogen geëmitteerd geluidsvermogen- niveau bij indrijfslag (LWA 1s) 91 dB 90 dB A-gewogen geëmitteerd geluidsvermogen- niveau bij indrijfslag (LPA 1s) 86 dB 85 dB Trillingen 2,5 m/sec2 2,7 m/sec2 Aanbevolen slangdiameter (binnenafmeting) 6 mm Bruikbare platkopnagels Type SKN 10 - 32 mm lang 15 - 50 mm lang Draaddikte 1,25 x 1,00 mm Bruikbare nieten Type 90 en Type ES 13 - 32 mm lang 15 - 40 mm lang Rugbreedte van de nieten 5,8 mm Draaddikte 1,25 x 1,00 mm Vereiste luchtkwaliteit Gereinigd, condensaatvrij en met vernevelde olie. Vermogen van de compressor Compressor vanaf 50 l/min. vulvermogen. Instelwaarden tijdens het gebruik Ingestelde bedrijfsdruk aan de drukregelaar of filterdrukregelaar max. 7 bar. 7. Inhoud van de levering Multifunctionele Tacker Kombi 32 Multifunctionele Tacker Kombi 40/50 1000 platkopnagels SKN 30 1 geïsoleerde koffer 1000 hechtnieten 90/25 CNK 1 veiligheidsbril 1 geïsoleerde koffer 2 inbussleutels 1 veiligheidsbril 1 fles pneumatiekolie 2 inbussleutels 1 gebruikshandleiding 1 fles pneumatiekolie

8. Accessoires Hechtnieten voor multifunctionele tackers Kombi 32 en Kombi 40/50 Rugbreedte 5,8 mm, draaddikte 1,05 x 1,27 mm Type 90/15 CNK verharst, lengte 15 mm (2000 stuks) artikelnr. 090 105 3790 Type 90/20 CNK verharst, lengte 20 mm (2000 stuks) artikelnr. 090 105 3804 Type 90/25 CNK verharst, lengte 25 mm (2000 stuks) artikelnr. 090 105 3812 Type 90/30 CNK verharst, lengte 30 mm (2000 stuks) artikelnr. 090 105 3920 Type 90/35 CNK verharst, lengte 35 mm (2000 stuks) artikelnr. 090 105 3839 Type 90/40 CNK verharst, lengte 40 mm (2000 stuks) artikelnr. 090 105 3847 Platkopnagels voor multifunctionele tackers Kombi 32 en Kombi 40/50 Type SKN 16 NK, lengte 16 mm (1000 stuks) artikelnr. 090 105 3715 Type SKN 20 NK, lengte 20 mm (1000 stuks) artikelnr. 090 105 3723 Type SKN 25 NK, lengte 25 mm (1000 stuks) artikelnr. 090 105 3731 Type SKN 30 NK, lengte 30 mm (1000 stuks) artikelnr. 090 105 3740 Type SKN 35 NK, lengte 35 mm (1000 stuks) artikelnr. 090 105 3758 Type SKN 40 NK, lengte 40 mm (1000 stuks) artikelnr. 090 105 3766 Type SKN 45 NK, lengte 45 mm (1000 stuks) artikelnr. 090 105 3774 Type SKN 50 NK, lengte 50 mm (1000 stuks) artikelnr. 090 105 3782 Speciale olie voor persluchtgereedschap 0,5l artikelnr. 090 100 8540 Leidingsmeerpot 1/4" artikelnr. 090 105 4584

EB_Adr3B.fm Seite 2 Mittwoch, 21. März 2001 1:06 13 EB_Adr3B.fm Elektra Beckum AG, Herramientas Metabo, S.A., 0 EB Nefro KFT, Daimlerstraße 1, D-49716 Meppen Polígono Ind. N°6, Parcela 16, Futo U. 70, HU-3508 Miskolc Tel.: +49-1803-333 456, Fax: +49-1803-333 457 E-28935 Móstoles (Madrid) Tel.: +36-46-362 264; +36-46-366 363, Tel.: +34-91-616 57 67, Fax: +34-91-616 43 55, +36-30-450 618, Fax: +36-46-362 761 = Metabo Power Tools Pty. Ltd., 28 Laser Drive, e-mail: [email protected] Rowville, 3178, Victoria, Australia, Kestra S.A. Soldadura, ) Extra Industrial Goods, Phone: 03 9764 1933, Fax: 03 9764 1958 Polg. Ind. La Ferreria, C.Del Treball, No. 19, Rr. Fadil Rada 88, AL-Tirana E- 08110 Montcada I Reixac, Tel.: +355-42-330 62, Fax: +355-42-330 63 Metabo UK Ltd., 25 Majestic Road, GB-SO 16 OYT Tel.: +34-935-750 030, Fax: +34-935-753 394 Tel.: +44-2380-732 000, Fax: +44-2380-747 500 - AS Mecro, Peterburi tee 44, EST-11415 Tallinn Lurem MACHINES à BOIS, Bolas - Máquinas e Ferramentas de Qualidade, S.A., Tel.: +372-6-201 101, Fax: +372-6-201 112 Rua 8, Lotes 8, 10, 12, P.O. Box 53, Zone Industriell/BP 1, F-617000 Domfront P-7001 Évora-Codex Tel.: +33-2-333 757 00, Fax: +33-2-333 720 70 Tel.: +351-66-74 93 00, Fax: +351-66-74 93 09, : ITA Ltd., Balakirevskij Pereulok 19, str. 1, RUS-Moscow e-mail: [email protected] Metabo Belgium, 19-23, t Hofveld 3-5, Tel.: +7-95-737 93 11; +7-95-737 93 12, +7-95-737 93 13, Fax: +7-95-737 93 14, B-1702 Groot Bijgaarden Metabo Danmark A/S, Tél.: +32-2-467 32 10, Fax: +32-2-466 75 28, Marielundvej 48 C, DK-2730 Herlev e-mail: [email protected] e-meil: [email protected] Tel.: +44-84-13 55, Fax: +44-84-86 04, e-mail: [email protected] + Metabo s.r.o., Metabo Nederland b. v., Kralovicka 544, CZ-25001 Brandys nad Labem Tel.: +42-202-804 458, Fax: +42-202-804 456, Keulschevaart 8, NL-3621 MX Breukelen, Profilma-Import A/S, Postbus 180, NL-3620 AD Breukelen, Postboks 536 Nanset, Sophus Buggesvei 48, e-mail: [email protected], Tel.: +31-3462-642 44, Fax: +31-3462-635 54, N-3252 Larvik Internet: http://www.metabo.cz e-mail: [email protected] Tlf.: +47-33-114 777, Fax: +47-33-114 108 ; Remtech Spol. S.R.O., Metabo (Schweiz) AG, Kundendienst, ! HDF-Paulsson AB, Vinice 293, SK-90021 Svaty Jur Tel.: +42-1-744 971 981, Fax: +42-1-744 971 291 Lindaustrasse 17, 8317 Tagelswangen Box 525, Svaravaregatan 5, S-30180 Halmstad Tel.: +41-52-354 34 44, Fax: +41-52-354 34 45, Tel.: +46-35-154 400, Fax: +46-35-121 780 e-mail: [email protected] Agent Trade, S. C., S.R.L., www.elektra-beckum.ch Aleea Bran Nr. 2, BL. 92, P., Ap. 47, Nofa OY, P.O.Box 28, RO- 751552 Bucuresli 4 Hannuksentie 1, FIN-02270 Espoo Carlo Stechel & Figli S.R.L., Tel.: +358-9-804 851, Fax: +358-9-809 485 Tel.: +40-13-217 445, Fax: +40-13-214 505 Via Buozzi 22, I-20097 San Donato Milanese (MI) Tel.: +39-02-556 001 11, Fax: +39-02-556 003 22, 8 EB- Polska, Dilex d.o.o., e-mail: [email protected] Spółka z o.o.J.V., ul. Gdyńska 28, Orginceva ut. 17, SLO-51113 Ljublijana PL-73110 Stargard Szczeciński Tel.: +386-61-168 16 20, Fax: +386-61-168 16 16 Tel.: +48-91-578 47 72, Fax: +48-91-578 47 72