Metabo SR3500 Handleiding

Thursday, March 15, 2018
Download

K0061IVZ.fm SR 1500 Set SR 2700 SR 2900 SR 3500 SR 4500 Betriebsanleitung . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3 Operating Instruction . . . . . . . . . . . . . . . . . 6 Instructions d'utilisation . . . . . . . . . . . . . . . 9 Handleiding . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 13 Manuale d’istruzioni . . . . . . . . . . . . . . . . . 17 Manual de uso . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 21 Betjeningsvejledning . . . . . . . . . . . . . . . . 25 Bruksanvisning . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 28 115 169 2245/ 3403 - 1.0

U2K0061.fm D DEUTSCH ENG ENGLISH KONFORMITÄTSERKLÄRUNG DECLARATION OF CONFORMITY Wir erklären in alleiniger Verantwortlichkeit, dass dieses Produkt mit den We herewith declare in our sole repsonsibility that this product complies with folgenden Normen übereinstimmt* gemäß den Bestimmungen der the following standards* Richtlinien** in accordance with the regulations of the undermentioned directives** F FRANÇAIS NL NEDERLANDS DECLARATION DE CONFORMITE CONFORMITEITSVERKLARING Nous déclarons, sous notre seule responsabilité, que ce produit est en Wij verklaren als enige verantwoordelijke, dat dit product in overeenstemming conformité avec les normes ou documents normatifs suivants* en vertu des is met de volgende normen* dispositions des directives ** conform de bepalingen van de richtlijnen** IT ITALIANO ES ESPAÑOL DICHIARAZIONE DI CONFORMITÀ DECLARACION DE CONFORMIDAD Noi dichiariamo sotto la nostra esclusiva responsabilità che il presente Declaramos bajo nuestra exclusiva responsabilidad, que el presente producto prodotto è conforme alle seguenti norme* in conformità con le disposizioni cumple con las siguientes normas* de acuerdo a lo dispuesto en las delle normative ** directrices** PT PORTUGUÊS SV SVENSKA DECLARAÇÃO DE CONFORMIDADE FÖRSÄKRAN OM ÖVERENSSTÄMMELSE Declaramos sob nossa responsabilidade que este produto está de acordo Vi försäkrar på eget ansvar att denna produkt överensstämmer med följande com as seguintes normas* de acordo com as directrizes dos regulamentos ** standarder* enligt bestämmelserna i direktiven** FIN SUOMI NO NORGE VAATIMUKSENMUKAISUUSVAKUUTUS SAMSVARSERKLÆRING Vakuutamme, että tämä tuote vastaa seuraavia normeja* on direktiivien Vi erklærer under eget ansvar at dette produkt samsvarer med følgende määräysten mukainen** normer* henhold til bestemmelsene i direktiv** DA DANSK POL POLSKI OVERENSSTEMMELSESATTEST O WIADCZENIE O ZGODNO CI Hermed erklærer vi på eget ansvar, at dette produkt stemmer overens ed O wiadczamy z pełną odpowiedzialno cią, że niniejszy produkt odpowiada følgende standarder* iht bestemmelserne i direktiverne** wymogom następujących norm* według ustaleń wytycznych ** EL ΕΛΛHNIKA HU MAGYAR ∆ΗΛΩ΢Η ΑΝΣΙ΢ΣΟΙΧΕΙΑ΢ MEGEGYEZ SÉGI NYILATKOZAT ∆βζυθκυµ µ δ ία υγτθβ σ δ κ πλκρσθ αυ σ αθ δ κδχ ί δμ αεσζκυγ μ Kizárólagos felel sségünk tudatában ezennel igazoljuk, hogy ez a termék πλκ δαγλαφΫμ* τµφπθα µ δμ δα Ϊι δμ πθ κ βγδυθ** kielégíti az alábbi szabványokban lefektetett követelményeket* megfelel az alábbi irányelvek el írásainak** SR 1500 1/2" Set - SR 2700 1/2" - SR 2900 1/2" - SR 3500 3/4" - SR 4500 1" * EN 292-1: Section 5 of 1992, EN 292-2: Section 3 of 1992, EN 1050, EN 792-1, EN ISO 3744, ISO 8662-7 ** 98/37/EG Ing. grad. Hans-Joachim Schaller Leitung Entwicklung und Konstruktion Metabowerke GmbH Business Unit Elektra Beckum Daimlerstr. 1 D - 49716 Meppen Meppen, 20.05.2003 1001115/ 03 2

XK0034H1.fm Handleiding NEDERLANDS NEDERLANDS 1. Het apparaat in een oogopslag 1 2 4 3 1 Vierkant opnamestuk voor dop- sleutels 2 Omschakelhendel voor rechts-/ linksloop en voor de instelling van het draaimoment 3 Opname voor steeknippel (per- slucht-aansluiting) 4 Trekker Geen tekening: Kunststofkoffer Steeknippel Olieflesje Doorsmeerapparaat Steekkoppen voor SR 1500 set (10, 11, 13, 14, 17, 19, 21, 22, 24, 27 mm) 13

NEDERLANDS Gevaar! • Wees aandachtig. Gebruik dit Inhoudstafel Waarschuwing voor gereedschap niet, wanneer u niet 1. Het apparaat in een lichamelijk letsel of geconcentreerd bent. oogopslag .................................13 milieuschade. • Vermijd een kantelen van het 2. Lees dit eerst!...........................14 Attentie! gereedschap - zorg voor een veilige 3. Veiligheid ..................................14 Waarschuwing voor stand als u het gereedschap benut. materiële schade. • Sluit dit gereedschap uitsluitend via 3.1 Voorgeschreven gebruik van het systeem .........................14 een snelkoppeling aan op een com- − Getallen in afbeeldingen (1, 2, 3, ...) pressor. 3.2 Algemene veiligheidsinstructies ..................14 − kenmerken afzonderlijke delen; • Vergewis u ervan dat de maximaal − zijn doorlopend genummerd. toegelaten werkdruk vermeld in de 3.3 Symbolen op het toestel ............14 technische gegevens niet over- 4. Bediening..................................15 − Handelingsinstructies, waarbij op de schreden wordt. volgorde dient te worden gelet, zijn 4.1 Vóór het eerste bedrijf................15 doorgenummerd. • Zorg dat u dit gereedschap niet 4.2 Gereedschap gebruiken.............15 overbelast – gebruik dit gereed- − Handelingsinstructies met willekeu- schap uitsluitend binnen het vermo- 5. Service en onderhoud .............15 rige volgorde zijn met een punt gensbereik dat in de technische 6. Beschikbare accessoires ........15 gekenmerkt. gegevens vermeld wordt. 7. Reparatie...................................15 − Opsommingen zijn met een streep • Raak geen roterende onderdelen gekenmerkt. 8. Milieubescherming ..................15 aan. 9. Technische gegevens..............16 • Koppel het gereedschap los van de 3. Veiligheid persluchtaansluiting, alvorens u dopsleutels vervangt of wanneer u 2. Lees dit eerst! 3.1 Voorgeschreven gebruik het gereedschap onbewaakt laat. Deze gebruiksaanwijzing werd zo ver- van het systeem vaardigd, dat u snel en veilig met uw gereedschap kunt werken. Hier een Dit gereedschap dient ter bevestiging en voor het losmaken van zeskantschroe- A Gevaar door ontoereikende persoonlijke veiligheidsuitrusting! kleine wegwijzer, hoe u deze gebruiks- ven en zeskantmoeren. • Draag oordoppen. aanwijzing dient te lezen: Dit gereedschap mag uitsluitend door een persluchtcompressor worden aan- • Draag een veiligheidsbril. • Lees deze gebruiksaanwijzing vóór gedreven. De maximaal toegelaten de ingebruikneming geheel door. Besteed daarbij vooral aandacht werkdruk vermeld in de technische A Gevaar toestel! door gebreken aan het aan het hoofdstuk „veiligheidsvoor- gegevens mag niet worden overschre- • Voer nooit zelf reparaties aan het schriften”. den. Dit gereedschap mag niet met gereedschap uit! Reparaties van explosieve, brandbare of gezondheids- • Als u bij het uitpakken van het appa- compressoren, drukvaten en per- bedreigende gassen worden geëxploi- raat transportschade vaststelt, dan sluchtgereedschap mogen uitslui- teerd. moet u daar onmiddellijk uw leve- tend door gekwalificeerd personeel rancier van op de hoogte stellen. Elk ander gebruik is verboden. Door uitgevoerd worden. Neem het gereedschap niet in onreglementair gebruik, veranderingen Attentie: bedrijf! aan het gereedschap of door gebruik van onderdelen, die niet door de fabri- A Bescherm het toestel, vooral de • Deze gebruiksaanwijzing richt zich persluchtaansluiting, de vierkante kant werden gekeurd en vrijgegeven, aan personen met technische basis- opname en de bedieningselementen kan onvoorziene schade ontstaan! kennis in de omgang met gereed- tegen stof en vuil. schap zoals het hier beschreven. 3.2 Algemene veiligheidsin- Indien u generlei ervaring met zulk structies 3.3 Symbolen op het toestel gereedschap heeft, dient u eerst Gevaar! beroep te doen op de hulp van erva- • Houdt u zich bij gebruik van dit gereedschap aan de volgende vei- Veronachtzaming van de ren personen. volgende waarschuwin- ligheidsvoorschriften om gevaar • Bewaar alle met dit gereedschap voor personen of materiële schade gen kan tot zware ver- geleverde documenten op, opdat u te voorkomen. wondingen of materiële zich desgewenst kunt informeren. schade leiden. Bewaar het koopbewijs voor moge- • Houd rekening met de bijzondere veiligheidsinstructies in de desbe- Gebruiksaanwijzing lezen. lijke garantiegevallen op. treffende hoofdstukken. • Als u het gereedschap verleent of verkoopt, geef dan alle meegele- • Houdt u zich eventueel aan de bij- verde documenten mee. zondere wettelijke maatregelen ter bescherming van de werknemer of Oordoppen dragen. Voor schade die ontstaat, omdat deze de ongevallenpreventievoorschriften gebruiksaanwijzing niet werd opgevolgd, inzake de omgang met compresso- overneemt de fabrikant geen aansprake- ren en persluchtgereedschap. lijkheid. A Algemene gevaren! Veiligheidsbril dragen. De informaties in deze gebruiksaanwij- • Houd uw werkplek in orde – een zing zijn op de volgende manier geken- wanordelijke werkplek kan ongeval- merkt: len tot gevolg hebben. 14

NEDERLANDS dan elke 15 bedrijfsminuten (langdu- 4. Bediening rig gebruik) ca. 3 tot 5 druppels 4.1 Vóór het eerste bedrijf pneumatische olie met de hand in de persluchtaansluiting. • Steeknippel inschroeven. • Het gereedschap mag niet in de 4.2 Gereedschap gebruiken open lucht of in een vochtige ruimte opgeborgen worden. Attentie: A Opdat dit gereedschap lange tijd klaar voor gebruik blijft, moet het 6. Beschikbare accessoires voldoende met pneumatische olie • Pneumatische olie 0,5 l worden verzorgd. Dit kan als volgt speciale olie voor persluchtgereed- gebeuren: schap, onderhoudsmodules en aan- − Via een onderhoudseenheid met bouwsmeerpotten. doorsmeerapparaat aan de com- Artikelnr. 090 100 8540 pressor. • Aanbouwsmeerpot R3/8" binnen- − Via een opbouwsmeerpot die in schroefdraad de persluchtleiding of onmiddel- Voor installatie direct op perslucht- lijk aan het persluchtgereedschap gereedschap. Steeds zichtbaar olie- geïnstalleerd is. peil dankzij het peilglas. − Doe per 15 bedrijfsminuten (lang- Artikelnr. 090 105 4592 durig gebruik) ca. 3 tot 5 druppels pneumatische olie met de hand in de persluchtaansluiting. 7. Reparatie 1. Steek de dopsleutel op het vierkante opnamestuk. A Gevaar! Reparaties aan persluchtge- reedschap mogen uitsluitend door 2. Draairichting aan de omschakelhen- vakmensen worden uitgevoerd! del voor rechts-/linksloop instellen: − Omschakelhendel naar links: De persluchtmachines kunnen voor rechtsloop reparatie verzonden worden naar de − Omschakelhendel geheel naar Service-vestiging in uw land. Het adres rechts: vindt u terug bij de lijst met onderdelen. linksloop Geef bij inzending voor reparatie een 3. Het draaimoment (alleen bij omschrijving van het vastgestelde rechtsloop) aan de omschakelhen- defect. del instellen: − omschakelhendel geheel naar 8. Milieubescherming links = maximaal draaimoment. Het verpakkingsmateriaal van de − omschakelhendel een trap naar machine is 100 % recycleerbar. rechts = draaimoment wordt klei- ner. Afgedankte machines en accessoires − Stel de werkdruk op de compres- bevatten grote hoeveelheden waarde- sor in (maximaal toegelaten volle grond- en kunststoffen die even- werkdruk zie Technische gege- eens gerecycleerd kunnen worden. vens). De gebruiksaanwijzing werd op chloor- 4. Snelkoppeling aan de persluchtver- vrij gebleekt papier gedrukt. zorging aansluiten. 5. Beweeg de trekker om in te schake- len. 5. Service en onderhoud A Gevaar! Koppel de persluchtaanslui- ting los vóór alle werkzaamheden aan het gereedschap. Service en/of onderhoudswerkzaam- heden die niet in dit hoofdstuk beschreven staan mogen uitsluitend door vaklui uitgevoerd worden. • Controleer of de schroefverbindin- gen vast zitten, en draai ze vast indien nodig. • Wanneer het gereedschap niet door een onderhoudsmodule of een aan- bouwsmeerpot wordt geolied, doe 15

NEDERLANDS 9. Technische gegevens Model SR 1500 Set SR 2700 SR 2900 SR 3500 SR 4500 Luchtbehoefte l/min 400 400 600 600 Maximaal toegelaten werkdruk bar 6,3 6,3 6,3 6,3 6,3 Toerental min-1 6500 7500 5500 5500 Vierkant opnamestuk " 1/2 1/2 1/2 3/4 1 Maximale schroevengrootte M16 M16 M16 M32 M32 Slagwerk Hamer- Stiftslagwerk Duplexhamer- Duplexhamer- Duplexhamer- slagwerk slagwerk slagwerk slagwerk Maximaal draaimoment Nm 360 610 670 1490 1490 (rechtsloop) Maximaal draaimoment Nm 360 670 740 1490 1490 (linksloop) Minimale slangdoorsnede mm 10 10 10 13 13 (binnen) Trilling (geschatte effectieve m/s2 < 2,5 4,52 2,55 3,22 waarde van de versnelling) Geluidsdrukniveau LWA dB (A) 102 104 102 105 Geluidsdruknivau LPA dB (A) 90 88 87 91 Afmetingen: lengte x breedte x hoogte mm 195x70x195 195x70x195 195x70x195 230x97x240 230x97x240 Gewicht kg 2,3 2,5 2,6 5,7 5,8 16